Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

KAZOVA KOŞULLARINDA OĞULOTU (Melissa officinalis L.)’ NUN VERİM Ve KALİTESİNE ETKİ EDEN UYGUN AZOTLU GÜBRE MİKTARLARININ BELİRLENMESİ

Diğer Başlık: OPTIMUM NITROGEN FERTILIZER AMOUNT FOR YIELD AND QUALITY OF LEMON BALM (MELİSSA OFFİCİNALİS ) IN TOKAT - KAZOVA REGION

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Monografi

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): Kaya, Nermin (Yazar), Telci, İsa (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Demir, Mustafa (Proje Yöneticisi), Çağatay, Kenan (Editör),


Yayınlayan: Tokat Toprak ve Su Kaynakları Tokat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Adı: Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı Yayın Tarihi: 1999


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Kazova, azot, oğulotu
Kazova, nitrogen, lemon balm
Özet Uçucu yağının değerli olmasından dolay Melissa bitkisel çay, ilaç ve parfümeride kullanılmaktadır. Bu çalışma, Orta Karadeniz Geçit Bölgesinde azot dozlarının Melissa’da verim ve uçucu yağ özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 1997-2000 periyodunda üç yıl süreyle yürütülmüş ve 0,6,12,18 ve 24 kg N/da azot dozları kullanılmıştır. Deneme sonucuna göre artan azot dozları kuru herba ve kuru yaprak verimlerini artırmıştır. Ortagonal karşılaştırma analizi sonucunda, bu özellikler bakımından bölge için uygun azot dozlarınınn kuru herbada 13.4 kg/da N ve kuru yaprakta 13.7 kg/da N olduğu belirlenmiştir. Azot dozlarının uçucu yağ oranlarına etkisi önemsiz bulunmuştur.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar ARSLAN,N., 1987. Bazı tıbbi bitkilerin yayılışı iklim ve toprak istekleri ile yetiştirilmesine ait teknik bilgi notu. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür dairesi başkanlığı, Ankara.ARSLAN,N., 1987. Avrupa ülkelerinde bitkisel ilaç hammaddelari sanayine yönelik tıbbi bitkiler yetiştiriciliği ve ülkemiz için bazı teklifler. 6. Bitkisel İlaç Hammaddesi Toplantısı (Bildiri kitabı) Ankara.BAYTOP, T., 1984. Türkiyede bitkiler ile tedavi (Geçmişte ve bugün). İstanbul Üniversitesi Yayın No:3255 İstanbul.CEYLAN, A., BAYRAM, E ve ÖZAY, N., 1994. Melissa officinalis L. (Oğul otu)'in agronomik ve teknolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Doğa, Türk ve Ormancılık Dergisi, 18:125-130CEYLAN, A., 1995, Tıbbi Bitkiler 1, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını No: 312, Bornova,İzmir.CLARK, R. J., and MENARY, R.C., 1980, Environmental and cultural factors affecting the yield and composition of peppermint oil (Mentha piperita L.)DAVIS, P.H., 1982. Flora of Turkey. Egeen I Edıngburg Uni. Press LondonDEMİR, M., ÇELİK, S., GÜNEY, D., EKİM, T., ADIGÜZEL N., ARLI, M., ILGAZ, F., KAYABAŞI, N., 1996. Ülkemizdeki önemli boya bitkilerinin yetiştirme tekniklerinin belirlenmesi ve bunlardan elde edilen renklerin haslık derecelerin saptanması. Tokat Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü TÜBİTAK Projesi Sonuç Raporu, Tokat.DERNEK, Z., 1987. Karışık ekim (inter croppine) sisteminde fasulye ile bir arada yetiştirilen mısırın azot ve fosfor gereksinmesinin belirlenmesi. Köy Hizmetleri Ankara Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel Yayın No:137, Tenik Yayın No:51, Ankara.D.S.İ 1974 Yukarı Yeşilırmak projesi Kaova Ovası detaylı arazi tasnif ve drenaj raporu, Etüt raporları No:17-790, cilt 2 Ankara.D.İ.E 1993. Tarımsal yapı ve üretim. Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Yayın No:1727, Ankara.FRANZ, CH., CEYLAN, A., HÖLZ,J., VÖMEL,A., 1984, Influence of the growing site on the quality of Mentha piperita L. Oil,Acta Horticulturae, Spice, Medicinals,Aromatics,44:145-148 GÖKSU, E., PAMİR,H.N., ERENTÖZ,C., 1974. 1/5000 ölçekli jeoloji haritası, Samsun paftası. MTA Enstitü Yayını ANKARA.HOFFMAN, D.,1996 Holistic herbal a safe and practical guide to making and using herbal remeides. P 113, LondonHORNOK, L., 1986. Effect of evironmental factors on the production of some essential oil plants. Proceeding of the 10 th İnternational Congress of Essential Oils. Washington D.C, USA.IGEME., 1993. Ürün profili. Sayı:1 Ankara. KÖY HİZMETLERİ., 1995. Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Meteoroloji İstasyonu Kayıtları, Tokat.MAKAKLI, B., 1971. Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi (Çeviri). 2.cilt İstanbul.OĞUZ, İ., 1993. Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü arazisinin toprak etüt, haritalaması ve sınıflandırması, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.PENKA,M., 1978, Influence of irrigation on the contents of effective substances in officinal plants, Acta Horticulturae, 73:181-198 PİCCAGLİA, R., DELLACECCA, V., MAROTTİ, M., GİOVANELLİ, E., PALEVİTCH,D., 1993. Agronomic factors affecting the yields and the essential oil composition of peppermint (Mentha piperita L.). Acta Horticulturae 344, 29-40. PUTİEVSKY, E., KURİS, A, RON, N., 1978, Spices of the family Labiatae:sage,balm and the thyme (Abstract), Hassadeh,58 (11):2222-2225 SARI,A.O.,2001. Farklı kökenli Melissa officinalis L. (Oğulotu)’lerin Menemen ve Bozdağ Ekolojik Koşullarında bazı agronomik ve kalite özellikleri üzerinde araştırma, Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.SEZİK,E.,1990. Türkiye Florası tahrip ediliyor. Bilim ve Teknik Dergisi, TÜBİTAK ANKARA.SHALABY, A.S., KHATTAB, M.D., EL-GAMASSY, K., 1995. Cultivation of Melissa officinalis in Egypt; 1-Effects of fertilization, spacing and planting season. First Word Congrees on Medicinal and aromatic plants for human Welfare (WOCMAP), Maastricht, Netherlands, 19-25 Jully 1992. Acta- Horticulturae 1993, No:331, 115-120 TANSI S. ve ÖZGÜVEN, M., 1995. Farklı ekolojilerde oğulotunun çoğaltma tekniklerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitisi Ziraat Fakültesi Dergisi 10(2):33-42, Adana.TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 1999. Tarım İl Müdürlüğü Proje İstatistik ve Şubesi Kayıtları, TokatTINMAZ, A.B., 1999 Oğulotu (Melissa officinalis L.) bitkisinin uygun dikim sıklığı ve hasat zamanının belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Çanakkale. TOPRAKSU 1984. Tokat ili verimlilik envanteri ve gübre ihtiyaç raporu. Topraksu Genel Müdürlüğü Yayınları, Tovep Yayın no:12, Genel Yayın No:740, Ankara.TÜZÜNER, A., 1990. Toprak ve su analizleri el kitabı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.YURTSEVER, N., 1984. Deneysel istatistik metodları. T.O.K Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Yayın No:121, Teknik Yayın No:56, Ankara.

KaynakçaARSLAN,N., 1987. Bazı tıbbi bitkilerin yayılışı iklim ve toprak istekleri ile yetiştirilmesine ait teknik bilgi notu. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür dairesi başkanlığı, Ankara.ARSLAN,N., 1987. Avrupa ülkelerinde bitkisel ilaç hammaddelari sanayine yönelik tıbbi bitkiler yetiştiriciliği ve ülkemiz için bazı teklifler. 6. Bitkisel İlaç Hammaddesi Toplantısı (Bildiri kitabı) Ankara.BAYTOP, T., 1984. Türkiyede bitkiler ile tedavi (Geçmişte ve bugün). İstanbul Üniversitesi Yayın No:3255 İstanbul.CEYLAN, A., BAYRAM, E ve ÖZAY, N., 1994. Melissa officinalis L. (Oğul otu)'in agronomik ve teknolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Doğa, Türk ve Ormancılık Dergisi, 18:125-130CEYLAN, A., 1995, Tıbbi Bitkiler 1, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını No: 312, Bornova,İzmir.CLARK, R. J., and MENARY, R.C., 1980, Environmental and cultural factors affecting the yield and composition of peppermint oil (Mentha piperita L.)DAVIS, P.H., 1982. Flora of Turkey. Egeen I Edıngburg Uni. Press LondonDEMİR, M., ÇELİK, S., GÜNEY, D., EKİM, T., ADIGÜZEL N., ARLI, M., ILGAZ, F., KAYABAŞI, N., 1996. Ülkemizdeki önemli boya bitkilerinin yetiştirme tekniklerinin belirlenmesi ve bunlardan elde edilen renklerin haslık derecelerin saptanması. Tokat Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü TÜBİTAK Projesi Sonuç Raporu, Tokat.DERNEK, Z., 1987. Karışık ekim (inter croppine) sisteminde fasulye ile bir arada yetiştirilen mısırın azot ve fosfor gereksinmesinin belirlenmesi. Köy Hizmetleri Ankara Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel Yayın No:137, Tenik Yayın No:51, Ankara.D.S.İ 1974 Yukarı Yeşilırmak projesi Kaova Ovası detaylı arazi tasnif ve drenaj raporu, Etüt raporları No:17-790, cilt 2 Ankara.D.İ.E 1993. Tarımsal yapı ve üretim. Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Yayın No:1727, Ankara.FRANZ, CH., CEYLAN, A., HÖLZ,J., VÖMEL,A., 1984, Influence of the growing site on the quality of Mentha piperita L. Oil,Acta Horticulturae, Spice, Medicinals,Aromatics,44:145-148 GÖKSU, E., PAMİR,H.N., ERENTÖZ,C., 1974. 1/5000 ölçekli jeoloji haritası, Samsun paftası. MTA Enstitü Yayını ANKARA.HOFFMAN, D.,1996 Holistic herbal a safe and practical guide to making and using herbal remeides. P 113, LondonHORNOK, L., 1986. Effect of evironmental factors on the production of some essential oil plants. Proceeding of the 10 th İnternational Congress of Essential Oils. Washington D.C, USA.IGEME., 1993. Ürün profili. Sayı:1 Ankara. KÖY HİZMETLERİ., 1995. Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Meteoroloji İstasyonu Kayıtları, Tokat.MAKAKLI, B., 1971. Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi (Çeviri). 2.cilt İstanbul.OĞUZ, İ., 1993. Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü arazisinin toprak etüt, haritalaması ve sınıflandırması, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.PENKA,M., 1978, Influence of irrigation on the contents of effective substances in officinal plants, Acta Horticulturae, 73:181-198 PİCCAGLİA, R., DELLACECCA, V., MAROTTİ, M., GİOVANELLİ, E., PALEVİTCH,D., 1993. Agronomic factors affecting the yields and the essential oil composition of peppermint (Mentha piperita L.). Acta Horticulturae 344, 29-40. PUTİEVSKY, E., KURİS, A, RON, N., 1978, Spices of the family Labiatae:sage,balm and the thyme (Abstract), Hassadeh,58 (11):2222-2225 SARI,A.O.,2001. Farklı kökenli Melissa officinalis L. (Oğulotu)’lerin Menemen ve Bozdağ Ekolojik Koşullarında bazı agronomik ve kalite özellikleri üzerinde araştırma, Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.SEZİK,E.,1990. Türkiye Florası tahrip ediliyor. Bilim ve Teknik Dergisi, TÜBİTAK ANKARA.SHALABY, A.S., KHATTAB, M.D., EL-GAMASSY, K., 1995. Cultivation of Melissa officinalis in Egypt; 1-Effects of fertilization, spacing and planting season. First Word Congrees on Medicinal and aromatic plants for human Welfare (WOCMAP), Maastricht, Netherlands, 19-25 Jully 1992. Acta- Horticulturae 1993, No:331, 115-120 TANSI S. ve ÖZGÜVEN, M., 1995. Farklı ekolojilerde oğulotunun çoğaltma tekniklerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitisi Ziraat Fakültesi Dergisi 10(2):33-42, Adana.TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 1999. Tarım İl Müdürlüğü Proje İstatistik ve Şubesi Kayıtları, TokatTINMAZ, A.B., 1999 Oğulotu (Melissa officinalis L.) bitkisinin uygun dikim sıklığı ve hasat zamanının belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Çanakkale. TOPRAKSU 1984. Tokat ili verimlilik envanteri ve gübre ihtiyaç raporu. Topraksu Genel Müdürlüğü Yayınları, Tovep Yayın no:12, Genel Yayın No:740, Ankara.TÜZÜNER, A., 1990. Toprak ve su analizleri el kitabı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.YURTSEVER, N., 1984. Deneysel istatistik metodları. T.O.K Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Yayın No:121, Teknik Yayın No:56, Ankara.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler