Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

FARKLI SIRA ARALIĞI VE EKİM NORMLARININ REZENE (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce)’ NİN VERİM, VERİM UNSURLARI VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

Diğer Başlık: THE EFFECTS OF ROW SPACING AND SEEDING RATE ON YIELD, YIELD COMPONENT AND SOME QUALITY PROPERTIES OF FENNEL (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce)

Oluşturulma Tarihi: 19-10-2009

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): ozyilmaz, basak (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Tokat Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Yayın Tarihi: 19-10-2009


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Rezene, Foeniculum vulgare var. dulce, ekim normu, sıra arası, verim, uçucu yağ oranı
Fennel, Foeniculum vulgare var. dulce, sowing rate, row space, yield, essential oil ratio
Özet Giderek artan sağlıklı yaşam akımlarıyla insanların tıbbi bitkilere olan yönelimleri bu bitkilere olan talepleri arttırmıştır. Bu grup bitkilerin yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için bazı tarımsal araştırma sonuçlarına göre üreticilerin yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu araştırma, Tokat – Kazova şartlarında tatlı rezenenin (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) ekim sıklığı ve dekara atılacak tohumluk miktarını belirlemek amacıyla 2006 yılında yapılmıştır. Araştırmada üç farklı sıra aralığı (20, 30 ve 40 cm) ve 4 farklı ekim normunun (250, 500, 750 ve 1000 adet tohum/m2) verim, verim unsurları ve bazı kalite özelliklerine etkileri incelenmiştir. Deneme Tesadüf Boklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüş, elde edilen bulgular aynı yönteme göre istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur.Araştırmadan alınan sonuçlara göre, dekara en yüksek tohum verimi (257.1 kg/da) ve uçucu yağ oranı (% 2.8) 30 cm sıra aralığında, m2’ye 250 adet tohum atılması uygulamasından alınmıştır.
Medicinal plants growing in a healthy life of people with current trends that the demand for these plants has increased. This group of plants growing to be done according to the results of some of the producers of agricultural research direction is required.This study was conducted to determine the effects of plant density and seed rates of fennel (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) in Tokat-Kazova conditions in the 2006 growing season. In this study, the effects of three row spaces (20, 30, 40 cm) and four different sowing rates (250, 500, 750, 1000 seeds/m²) on some yield (seed yield, essential oil rate) and quality properties were investigated. The experimental design was a Randomized Complete Block Design in split plots with three replications and data was analyzed accordingly.According to the results highest seed yield (257.1 kg/da) and essential oil (2.8 %) was obtained from row space of 30 cm and sowing rate 250 seeds/m² .
İçindekiler
Açıklamalar Tokat – Kazova şartlarında tatlı rezenenin (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) ekim sıklığı ve dekara atılacak tohumluk miktarını belirlemek
This study was conducted to determine the effects of plant density and seed rates of fennel (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) in Tokat-Kazova conditions
Haklar Telif Hakkı Sorunu Yoktur
Notlar Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay

KaynakçaAhmad, M., S.A. Hussain, M. Zubair, A. Rab, 2004. Effect of sowing and row spacing on seed production of fennel (Foeniculum vulgare), Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (7): 1144–1147.Arabacı, O., E. Bayram, 2005. Rezenede (Foeniculum vulgare Mill.) farklı ekim zamanı ve tohumluk miktarlarının verim ve bazı önemli özellikler üzerine etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005. Antalya (Araştırma Sunusu Cilt1, Sayfa 529-534).Avcı B.A., R. Amir Nia, 2007. Rezenede (Foeniculum vulgare Mill.) Farklı Sıra Arası Mesafesi ve Tohumluk Miktarının Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-28 Haziran 2007, Bildiriler 2, Sayfa:793-797. Erzurum.Baranska , M., H. Schutz, P. Rosch, M.A. Strehle, J. Poppi, 2004. Identification of secondary metabolites in medical and space plants by NIR-FT-Raman microspectroscopic mapping. Analyst, 129, 926–930.Coşge B., B. Gürbüz, S. Day, 2007. Ankara ekolojik koşullarına adapte olabilen yüksek drog verimi ve uçucu yağ oranına sahip tatlı rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) hatlarının seleksiyonu. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-28 Haziran 2007, Bildiriler 2, Sayfa:407-410. Erzurum.Damjanovic, B., Z. Lepojevic, V. Zivkovic, A. Tolic, 2005. Extraction of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) seeds with supercritcal CO2: Comparison with hydrodistillation. Food Chemistry, 92, 143–149.Davis, D.H., 1984. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Cilt:4, Edinburg University Pres.Falzari, L.M., R.C. Memary, V.A. Dragar. 2005. Reducing fennel stand density increases polen production, improving potential for pollination and subsequent oil yield. Hort Science, 40(3): 629–634.Kan, Y., M. Kartal, S. Aslan, N. Yıldırım, 2006. Farklı koşullarda yetiştirilen rezene meyvelerinin uçucu yağ bileşimi. Ankara Ecz. Fak. Derg. 35 (2) 95 – 101.Karaca, A. 1998. Kişniş (Coriandrum sativum L.) ve rezene (Foeniculum vulgare Mill.) bitkilerinde fenolojik, morfolojik ve bazı teknik özellikler üzerinde çalışmalar. Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tarla Bitkileri Anabilim dalı (Danışman: Doç. Dr. Kudret Kevseroğlu), Samsun.Kızıl, S. N. Arslan, A, İpek, 2001. Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce)’de farklı ekim zamanlarının verim ve verim unsurlarına etkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17–21 Eylül. Cilt II, 331–334, Tekirdağ.Oğuz, A., 2000. Rezenede (Foeniculum vulgare var. dulce) farklı üretim yöntemlerinin verim ve uçucu yağ üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Saliha Kırıcı), Adana.Özkan, F., 1999. Tatlı rezenede bitki sıklığının verim ve verim öğeleri üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Doç. Dr. Bilal Gürbüz), Ankara.Özkan, F., B. Gürbüz, 2000. Tatlı rezene (Foeniculum vulgare var. dulce)’de bitki verim ve verim özellikleri üzerine etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (9), 1–2.Piccaglia, R., M. Marotti, 2001. Characterization of some Italian Types of wild fennel (Foeniculum vulgare Mill.). J. Agric. Food Chem. 2001, 49, 239–244.Şanlı A., T. Karadoğan, H. Baydar. 2008. Doğal olarak yetişen tatlı rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce)’nin farklı büyüme ve gelişme dönemlerinde Uçucu yağ miktarı ile bileşenlerinin Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler