Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Farklı Pamuk Türlerine Ait Çeşitlerin Diallel Melezlerinde Önemli Agronomik ve Teknolojik Özelliklerin Kalıtımının Saptanması

Diğer Başlık: Determination of Inheritance of Some Important Agronomical and Technological Properties in the Diallel Crosses of Some Varieties Belong to Different Cotton Species

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): cicek, suleyman (Hazırlayan), KAYNAK, M. Ali (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Yeri: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yayın Tarihi: 1999 Yayınlandığı Sayfalar: 101


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Pamuk, Heterosis, Heterobeltiosis, Genel Uyuşma Yeteneği, Özel Uyuşma Yeteneği
Cotton, Heterosis, Heterobeltiosis, General Combining Ability, Specific Combining
Özet Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünde yürütülen bu çalışmanın materyaliniGossypium hirsutum L. türünden Carmen, Nazilli 84 S, Gürelbey ve farklı türlerin[(G. hirsutum x G. barbadense F1) x (G. arboreum x G.thurberi x G. hirsutum)]melezlenmesinden elde edilmiş olan Delcerro çeşitleri ile bunların yarım diallelmelezleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada, oluşturulan populasyonda uygun anaç vemelezlerin belirlenmesi ve üzerinde durulan dokuz özellik bakımından genel ve özeluyuşma yetenekleri, heterosis ve heterobeltiosis değerleri, kalıtım dereceleri ve diğergenetik parametrelerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Genel uyuşma yeteneği tümözelliklerde, özel uyuşma yeteneği ise bitki kütlü pamuk verimi, koza kütlü pamukağırlığı ve çırçır randımanında önemli bulunmuştur. Bitki kütlü pamuk verimi vekoza kütlü pamuk ağırlığında olumlu, koza sayısında olumsuz heterosis veheterobeltiosis, diğer özelliklerde ise olumlu heterosis fakat olumsuz heterobeltiosisdeğerleri hesaplanmıştır. Elde edilen genetik parametrelere göre bitki kütlü pamukverimi ve koza kütlü pamuk ağırlığı özelliklerinin en az bir gen çifti tarafından idareedildiği tahminlenmiştir. Çırçır randımanı ve 100 tohum ağırlığında yüksek, diğerözelliklerde düşük kalıtım derecesi elde edilmiştir. Bitki kütlü pamuk verimi ve kozakütlü pamuk ağırlığı için dominant, çırçır randımanı, erkencilik oranı, 100 tohumağırlığı, lif uzunluğu ve lif kopma dayanıklılığı için eklemeli, bitkide koza sayısı velif inceliği için ise hem dominant hem de eklemeli gen etkilerinin önemli olduğusaptanmıştır.
Materials of this study, which was carried on in Nazilli Cotton Research Institute,were Carmen, Nazilli 84 S, Gürelbey (Gossypium hirsutum L.) and Delcerroobtained from different species crosses [(G. hirsutum x G. barbadense F1) x(G. arboreum x G.thurberi x G. hirsutum)] and their half diallel crosses. In thisstudy, it is aimed to determine suitable parent and crosses in getting population andto estimate general and specific combining ability values, heritability values andother genetic parameters in examined nine characters. General combining ability wasfound significant in all characters but specific combining ability was foundsignificant for seed cotton yield per plant, boll seed cotton yield and gin turnout.Heterosis and heterobeltiosis values were determined to be positive for seed cottonyield per plant and boll seed cotton yield but negative for boll number. In otherproperties positive heterosis but negative heterobeltiosis have been determined.According to obtained genetic parameters, it is estimated that seed cotton yield perplant and boll seed cotton yield were controlled by at least one pair of gene. It wasobtained high heritability value in ginning turnout and 100 seed weight but that wasobtained low heritability in the other characters. For seed cotton yield per plant andboll seed cotton yield dominance gene effects, for ginning turnout earliness, 100 seedweight, fiber length and fiber strongth additive gene effects and for boll number andfiber fineness both dominance and additive gene were detected as significant.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif Hakkı Sorunu Yoktur
Notlar AHMED, S., HUSSAIN, A., MUHAMMAD, N., RASHID, A., HUSSAIN, A.,1994. Heterosis Studies on Quality Traits in Intraspecific Crosses of Gossypiumhirsutum. L. Regional Agricultural Research Institute, Bahawalpur. PakistanJournal of Scientific and Industrial Research. Journal Article 37:4, 153-155;15 ref.AKDEMGR, H., EMGROĞLU, g.H., 1985. Pamukta Erkenciliğin Kalıtımı ve BununBazı Tarımsal ve Teknolojik Özellikleri ile Olan GliGkileri ÜzerineAraGtırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi 22 (2): 139-153.AKSEL, R. AND L.P.V. JOHNSON. 1963. The Analysis of Diallel Cross:A Worked Example. Advancing Frotiers of Plant Science. 2: 37 – 53.AKSEL, R., A. KIRCALIOĞLU. AND K.Z. KORKUT. 1982. Kantitatif GenetiğeGiriG ve Diallel Analizler. Ege Bölge Zirai AraGtırma Enstitüsü Yayınları No:20 s. 124, Menemen – GZMGR.ALAM, A.K.M.R., ROY, N.C., ISLAM, H., 1991. Line x Tester Analysis ofHeterosis and Combining Ability In Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.)In Bangladesh. Field Crops Abs. V: 4 (1-2), p.27-32, Abs.No: 96-068829.ANONGM, 2005. Tarım ve KöyiGleri Bakanlığı, Türkiye Gstatistik Kurumu, Ankara.ANONYMOUS, 2006. ICAC, Cotton: Review of the World Situation, Volume59-Number 6, July-Agust 2006.ASHWATHAMA, V.H., PATIL, B.C., KAREEKATTI, S.R., ADARSHA, T.S.,2003. Studies on Heterosis for Biophysical Traits and Yield Attributes inCotton Hybrids. World Cotton Research Conference 3, Abstracts of Paper andPoster Presentations. P.S. 15.9. Cape Town South Africa.AYDIN, G., 2004. Türkiye Pamukları (Gkinci Baskı), TKB NPAE Müdürlüğü,yayın no : 62, Nazilli81BAgAL, H. 2001 Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Diallel Analiz Yöntemi ileVerim, Verim Öğeleri ve Lif Kalite Özelliklerinin Genetik Analizi. DoktoraTezi, Aydın.BAgAL, H., TURGUT, G., 2003. Heterosis and Combining Ability for YieldComponents and Fiber Quality Parameters in a Half Diallel Cotton(G. hirsutum L.) Population. Türk J. Agric For. 27:207-212.BERTINI, CHCD., DA SILVA, FP., DOS SANTOS, JHR., 2001. Gene Action,Heterosis and Inbreeding Depression of Yield Characters In Mutant Lines ofUpland Cotton. Pesquisa Agropecuaria Brasileria. 36 (7): 941-948.BHATADE, S.S., 1984. Environmental Influences on the Magnitude of Heterosis InGossypium arboreum L. Cotton and Trop. Fib.Abst., 9,4:129.BOYACI, S. 1980. Upland Pamuklarında ÇeGitli Özelliklerin KalıtsallıklarınınGncelenmesi. Pamuk AraGtırma Dergisi. Ankara.BOYACI, S. 1983. G. hirsutum L. Türü Sekiz Pamuk ÇeGidinin Yarım DiallelMelezlerinde Önemli Kantitatif Özelliklerin Genetik Analizleri ÜzerindeAraGtırmalar. Doktora Tezi, Adana.BRADEN, CHRIS., SMITH, C.W., and THAXTON, P. (2002). Combining Abilityfor Near Extra Long Fibers in Upland Cotton. Texas A&M University collegeStation, TX. 2003 Beltwide Cotton Conferences, Nashville, TN-January 6-10.CHEATHAM, C. L., JENKINS, J.N., MC CARTY, C., WATSON, C.E., WU, J.,2003. Genetic Variances and Combining Ability of Crosses of AmericanCultivars, Australian Cultivars and Wilt Cottons. Journal of Cotton Science7: 16-22.CHINNADURAI, K., and SREERANGASWAMY. S.R. 1974. Heterosis for yield ofseed cotton and mean halo length in a diallel cross of (Gossypium hirsutum L.)Andhra Agric. Jour. 20, 1/2: 30-33. Dept Di, Auric, Coll. Coimbatore. India.CRUMPACKER, D.W. AND R.W. ALLARD. 1962. A. diallel cross analysis ofheading date in wheat. Hilgardia, (326) 275-318.82DEMGR, G. AND G. FORKMAN. 1975. Mathiola İncana Bitkisinde Çiçek RengininKalıtımı Üzerinde AraGtırmalar. E. Ü. Ziraat Fakültesi yayınları. No : 281.Bornova – GZMGR. S. 49.DEMGR. I., N. AYDEM, K. Z. KORKUT, 1980. Kombinasyon Islahında EbeveynSeçimi. Bitki Islahı Simp. Bornova, Ege Bölge Zirai AraG. Ens., Yayın No:17/41.FALCONER, D.S., 1980. Introduction to Quantitative Genetics. Oliver and BoydLtd. London.GALANOPORUOU and SENDOUKA, S., 1987. Performance of Cotton Hybrids inGreece. Field Crops Abs. Vol: 11(4), p. 325-347. Abs. No: 93-011652.GARGY, H.R., KALSY, H.S., 1988. Inheritance and Association of SomeQuantitative Traits in a Diallel Set of Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.)Indian Journal of Agricultural Sciences, 58 (4): 306-308.GENÇER, O. 1978. Gossypium hirsutum L, ve Gossypium barbadense L.Türlerinden Sekiz Pamuk ÇeGidinin Diallel Melezlerinde Verim ve Kalite ileGlgili BaGlıca Özelliklerin Kalıtımı Üzerinde AraGtırmalar. ÇukurovaÜniversitesi Ziraat Fakültesi Doçentlik Tezi, Adana .GHULAM, M., SAEEDUL, H., SHAN, H., GUL, H., 1989. Estimation of HybridVigour for Some Quality Traits in Intro-hirsutum Diallel Cross of Cotton.Plant Breeding Abstract. Vol: 59, No:1, 51.GREEN, C.C., CULP, T.W., 1990. Simultaneous Improvement of Yield, FiberQuality and Yarn Strength in Upland Cotton. Crop Science 30: 66-69.GRIFFING, L.B. 1956 A. Generalized Treatment of The Use of Diallel Crosses inQuantitative Inheritance. Heredity. 10: 31-50.GRURAJARAO, M.R., 1974. Genetic Analysis of Ginning and Fibre Properties InUpland Cotton. Plant Breeding Abst., 46: 3524.GÜLYAgAR, F. 1987. Çukurova’da Bölge Standart Pamuk ÇeGitleri(G. hirsutum L.) ve Zararlılara Dayanıklı Bazı ÇeGitlerin (G. hirsutum L.)Melezlenmesi ile OluGturulan Populasyonda Önemli Tarımsal ve Teknolojik83Özelliklerin Kalıtımı Üzerine AraGtırmalar. Doktora Tezi, ÇukurovaÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Adana.HALLAUER, A.R. AND J.B. MIRANDA. 1981. Quantitative Genetics in MaizeBreeding. Iowa State Univ. Pres. Ames. USA.HAYMAN, B.I. 1954 a. The Analysis of Diallel Tables. Biometrics. 10: 234 – 244.HAYMAN, B.I. 1954 b. Theory and Analysis of Diallel Crosses. I. Genetics,39:789-809.HINZE, L.L., YU, J., KOHEL, R.J. 2007. Analysis of Fiber Quality Traits in a SevenParent Upland Cotton Diallel. Proceedings of Beltwide Cotton Conferences,January 9-12, 2007, New Orleans, Lousiana. Paper No. 6497.INNES, N.L., R.H.WHIMBLE., H.E. GRIDLEY. 1975. Estimates of GeneticParameters of Lint Quality in Upland Cotton (G. hirsutum L.) Theor. Apply.Genet. 46,5:249-256.JINKS, J.L. AND B.I. HAYMAN. 1953. The Analysis of Diallel Crosses. MaizeGenet. Coop. News Letter. 27:48-54.JINKS, J.L. 1954. The Analysis of Continous Variation in a Diallel Cross of NicotinaRustica Varieties. Genetics. 39:767-788.KALSY, H.S., VITHAL, B.M., 1982. Inheritance of Some Quantitative CharactersIn Upland Cotton (G. hirsutum L.). Cotton Trop. Fib. Abst. 7 (10): 155.KANOPIYA, S.P., 1974. Heritability of Several Quantitative Characters in Cotton.Genetica 10: 168-170.KANOPIYA, S.P., FURSOW, V.N., 1981. Determining the Breeding Value ofCotton on Fruiting and Yield. Plant Breeding Abstract 36: 570.KAPOOR, A. 2000. Inheritance Studies of Quantitative Characters In Upland Cotton(Gossypium hirsutum L.). Proceedings of The World Cotton ResearchConference 2. p: 211-213, Athens, Greece.KAYAOGLU. I.A., 1976. Adana KoGullarında Deltapine 15/21 Pamuk ÇeGidindeDöllenme Biyolojisi ve Melezlerindeki Heterosis Üzerine Bazı AraGtırmalar.Doktora Tezi Bölge Pamuk AraGtırına Enstitüsü Yavanları. No: 30(1745).84KAYNAK, M.A. 1990. Harran Ovası KoGullarında, G. hirsutum L. Türü Gçindeki 12Pamuk ÇeGidinin Eksik Diallel Melezlerinde, Verim Unsurları ve LifÖzelliklerinin Kalıtımı Üzerine AraGtırmalar. Doktora Tezi, ÇukurovaÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Adana.KAYNAK. M.A. 1996. Farklı Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklere Sahip BazıPamuk (G. hirsutum L. ) ÇeGitlerinin Genetik Analizi. TÜBİTAK Türk Tarımve Ormancılık Dergisi. Cilt:20. Ek Sayı.LEE J.A., MILLER, P.A., RAWLING, J.O.1967. Interaction of Combiningağabeylity Effects With Environments In Diallel Crosses of Upland Cotton(Gossypium hirsutum L.). Crop Sci., 7: 477-482.LEIDI, E.O., 2003. Combining Ability of Yield and Yield Components In UplandCotton (Gossypium hirsutum L.) Under Drought Stress Conditions. WordCotton Research Conference 3, Abstacts of Paper and PosterPresentations.S.33.7. Cape Town. South Africa.MARANI, A.,1968. Heterosis and Inheritance of Quantitative Characters InInterspecific Crosses of Cotton. Crop Sci., 8: 299-303.MATHER, K. AND J.L. JINKS. 1971. Biometrical Genetics. Second Edition.Chapman and Hall ltd. London.MEREDITH, W.R., BROWN, J.S., 1998. Heterosis and Combining Ability ofCottons Originating From Different Regions of the United States. The Journalof Cotton Science 2:77-84.MIRZA. S.H. 1986, Heterosis and Heterobeltiosis Estimates For Plant Height. Yieldand its Components in Intraspecific Diallel Crosses of Gossypium hirsutum L.Pakistan.MURTAZA. N. 2005, Study of Gene Effects For Boll Number, Boll Weight andSeed Index in Cotton. Journal of Central European Agriculture. Volume ;6 (2005) No: 3 (255-262).ÖZCAN, K. 1999. Populasyon Genetiği Gçin Bir Gstatistik Paket ProgramGeliGtirilmesi. Doktora Tez ÇalıGması. E.Ü. Ziraat Fakültesi. Gzmir85QUISENBERRY, J.E. 1977. Inheritance Plant Height in Cotton. II. Diallel AnalysisAmong Six Semidwarf Strains. Crop. Sci. 17. 3: 357-350.SUBHAN, M., QASIM, M., AHMAD, R., KHAN and M., AMIN.M., 2003.Combining Ability for Yield and its Components in Upland Cotton. AssianJournal of Plant Scien. 2 (7): 519-522. Pakistan.TARIQ, M., KHAN, M.A., SADAQAT, H.A., JAMIL, T., 1992. Genetic ComponentAnalysis In Upland Cotton. Journal of Agricultural Research V. 30 (4):439-445, Pakistan.TOKLU, P., 1999. G. hirsutum L. ve G. barbadense L.) Türlerinden Renkli Lifli GkiPamuk ÇeGidinin Morfolojik, Fizyolojik ve Teknolojik Özellikleri Gle Bu GkiTürün F1 Melez Gücü Üzerinde Bir AraGtırma. Ç.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüTarla Bitkileri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Adana.ÜNAY, A. 1993. Pamukta (G. hirsutum L.) Erkencilik ve Bazı Tarımsal ÖzelliklerinKalıtımı Üzerine ÇalıGmalar (Doktora Tezi). Tarkya Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Tekirdağ.ÜNAY, A., O. GNAN., M. ÇETGNKAYA., C. GENÇKAL. 1995. An Investigation ofFiber Characters by HVI Motion Control 4000 Tests in Cotton. ProceedingsJoint Meeting of Working Groups “Cotton Breeding” “Cotton Variety Trails”“Cotton Technology” Adana-Turkey. P:137-139.VERHALEN, L.M., MORRISON, W.C., Al-RAWI, B.A.,FUN, K.C., MURRAYY.J.C. 1971. Diallel Analysis of Several Agronomic Traits in Upland cotton(Gossypium hirsutum L.). Crop Sci., 11: 92-96.WHITE, T.G., KOHEL, R.J., 1966. A Diallel Analysis of Agronomics Characters inSelected Lines of Cotton. Crop Science: 6: 254-257.YILDIRIM, M.B. 1974. BeG Ekmeklik Buğday ÇeGidinin Diallel Melez DöllerindeBazı Tarımsal Karakterlerin Populasyon Analizleri (Doçentlik Tezi) E.Ü. ZiraatFakültesi Argon. Gen. Kürsüsü. Bornova – GZMGR.YILDIRIM, M.B ve ÇAKIR, S., 1986. Line x Tester Analizi. E.Ü. BilgisayarAraGtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 9 (1).86YILDIRIM, H. M., A., ÖZTÜRK, F., GKGZ, ve H. PÜSKÜLCÜ, 1979. BitkiIslahında Gstatistik – Genetik Yöntemler. Gıda–Tarım ve HayvancılıkBakanlığı, Tarımsal AraGtırma Genel Müdürlüğü Yayın No:163.ZHU, Q., 1995. Advances in Research and Utilization of Intervaritial Hybrid Vigourin Upland Cotton (G.hirsutum L.). Field Crops Abs. 7 (1) p. 8-11. Abs. No:95-131962.

KaynakçaAHMED, S., HUSSAIN, A., MUHAMMAD, N., RASHID, A., HUSSAIN, A.,1994. Heterosis Studies on Quality Traits in Intraspecific Crosses of Gossypiumhirsutum. L. Regional Agricultural Research Institute, Bahawalpur. PakistanJournal of Scientific and Industrial Research. Journal Article 37:4, 153-155;15 ref.AKDEMGR, H., EMGROĞLU, g.H., 1985. Pamukta Erkenciliğin Kalıtımı ve BununBazı Tarımsal ve Teknolojik Özellikleri ile Olan GliGkileri ÜzerineAraGtırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi 22 (2): 139-153.AKSEL, R. AND L.P.V. JOHNSON. 1963. The Analysis of Diallel Cross:A Worked Example. Advancing Frotiers of Plant Science. 2: 37 – 53.AKSEL, R., A. KIRCALIOĞLU. AND K.Z. KORKUT. 1982. Kantitatif GenetiğeGiriG ve Diallel Analizler. Ege Bölge Zirai AraGtırma Enstitüsü Yayınları No:20 s. 124, Menemen – GZMGR.ALAM, A.K.M.R., ROY, N.C., ISLAM, H., 1991. Line x Tester Analysis ofHeterosis and Combining Ability In Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.)In Bangladesh. Field Crops Abs. V: 4 (1-2), p.27-32, Abs.No: 96-068829.ANONGM, 2005. Tarım ve KöyiGleri Bakanlığı, Türkiye Gstatistik Kurumu, Ankara.ANONYMOUS, 2006. ICAC, Cotton: Review of the World Situation, Volume59-Number 6, July-Agust 2006.ASHWATHAMA, V.H., PATIL, B.C., KAREEKATTI, S.R., ADARSHA, T.S.,2003. Studies on Heterosis for Biophysical Traits and Yield Attributes inCotton Hybrids. World Cotton Research Conference 3, Abstracts of Paper andPoster Presentations. P.S. 15.9. Cape Town South Africa.AYDIN, G., 2004. Türkiye Pamukları (Gkinci Baskı), TKB NPAE Müdürlüğü,yayın no : 62, Nazilli81BAgAL, H. 2001 Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Diallel Analiz Yöntemi ileVerim, Verim Öğeleri ve Lif Kalite Özelliklerinin Genetik Analizi. DoktoraTezi, Aydın.BAgAL, H., TURGUT, G., 2003. Heterosis and Combining Ability for YieldComponents and Fiber Quality Parameters in a Half Diallel Cotton(G. hirsutum L.) Population. Türk J. Agric For. 27:207-212.BERTINI, CHCD., DA SILVA, FP., DOS SANTOS, JHR., 2001. Gene Action,Heterosis and Inbreeding Depression of Yield Characters In Mutant Lines ofUpland Cotton. Pesquisa Agropecuaria Brasileria. 36 (7): 941-948.BHATADE, S.S., 1984. Environmental Influences on the Magnitude of Heterosis InGossypium arboreum L. Cotton and Trop. Fib.Abst., 9,4:129.BOYACI, S. 1980. Upland Pamuklarında ÇeGitli Özelliklerin KalıtsallıklarınınGncelenmesi. Pamuk AraGtırma Dergisi. Ankara.BOYACI, S. 1983. G. hirsutum L. Türü Sekiz Pamuk ÇeGidinin Yarım DiallelMelezlerinde Önemli Kantitatif Özelliklerin Genetik Analizleri ÜzerindeAraGtırmalar. Doktora Tezi, Adana.BRADEN, CHRIS., SMITH, C.W., and THAXTON, P. (2002). Combining Abilityfor Near Extra Long Fibers in Upland Cotton. Texas A&M University collegeStation, TX. 2003 Beltwide Cotton Conferences, Nashville, TN-January 6-10.CHEATHAM, C. L., JENKINS, J.N., MC CARTY, C., WATSON, C.E., WU, J.,2003. Genetic Variances and Combining Ability of Crosses of AmericanCultivars, Australian Cultivars and Wilt Cottons. Journal of Cotton Science7: 16-22.CHINNADURAI, K., and SREERANGASWAMY. S.R. 1974. Heterosis for yield ofseed cotton and mean halo length in a diallel cross of (Gossypium hirsutum L.)Andhra Agric. Jour. 20, 1/2: 30-33. Dept Di, Auric, Coll. Coimbatore. India.CRUMPACKER, D.W. AND R.W. ALLARD. 1962. A. diallel cross analysis ofheading date in wheat. Hilgardia, (326) 275-318.82DEMGR, G. AND G. FORKMAN. 1975. Mathiola İncana Bitkisinde Çiçek RengininKalıtımı Üzerinde AraGtırmalar. E. Ü. Ziraat Fakültesi yayınları. No : 281.Bornova – GZMGR. S. 49.DEMGR. I., N. AYDEM, K. Z. KORKUT, 1980. Kombinasyon Islahında EbeveynSeçimi. Bitki Islahı Simp. Bornova, Ege Bölge Zirai AraG. Ens., Yayın No:17/41.FALCONER, D.S., 1980. Introduction to Quantitative Genetics. Oliver and BoydLtd. London.GALANOPORUOU and SENDOUKA, S., 1987. Performance of Cotton Hybrids inGreece. Field Crops Abs. Vol: 11(4), p. 325-347. Abs. No: 93-011652.GARGY, H.R., KALSY, H.S., 1988. Inheritance and Association of SomeQuantitative Traits in a Diallel Set of Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.)Indian Journal of Agricultural Sciences, 58 (4): 306-308.GENÇER, O. 1978. Gossypium hirsutum L, ve Gossypium barbadense L.Türlerinden Sekiz Pamuk ÇeGidinin Diallel Melezlerinde Verim ve Kalite ileGlgili BaGlıca Özelliklerin Kalıtımı Üzerinde AraGtırmalar. ÇukurovaÜniversitesi Ziraat Fakültesi Doçentlik Tezi, Adana .GHULAM, M., SAEEDUL, H., SHAN, H., GUL, H., 1989. Estimation of HybridVigour for Some Quality Traits in Intro-hirsutum Diallel Cross of Cotton.Plant Breeding Abstract. Vol: 59, No:1, 51.GREEN, C.C., CULP, T.W., 1990. Simultaneous Improvement of Yield, FiberQuality and Yarn Strength in Upland Cotton. Crop Science 30: 66-69.GRIFFING, L.B. 1956 A. Generalized Treatment of The Use of Diallel Crosses inQuantitative Inheritance. Heredity. 10: 31-50.GRURAJARAO, M.R., 1974. Genetic Analysis of Ginning and Fibre Properties InUpland Cotton. Plant Breeding Abst., 46: 3524.GÜLYAgAR, F. 1987. Çukurova’da Bölge Standart Pamuk ÇeGitleri(G. hirsutum L.) ve Zararlılara Dayanıklı Bazı ÇeGitlerin (G. hirsutum L.)Melezlenmesi ile OluGturulan Populasyonda Önemli Tarımsal ve Teknolojik83Özelliklerin Kalıtımı Üzerine AraGtırmalar. Doktora Tezi, ÇukurovaÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Adana.HALLAUER, A.R. AND J.B. MIRANDA. 1981. Quantitative Genetics in MaizeBreeding. Iowa State Univ. Pres. Ames. USA.HAYMAN, B.I. 1954 a. The Analysis of Diallel Tables. Biometrics. 10: 234 – 244.HAYMAN, B.I. 1954 b. Theory and Analysis of Diallel Crosses. I. Genetics,39:789-809.HINZE, L.L., YU, J., KOHEL, R.J. 2007. Analysis of Fiber Quality Traits in a SevenParent Upland Cotton Diallel. Proceedings of Beltwide Cotton Conferences,January 9-12, 2007, New Orleans, Lousiana. Paper No. 6497.INNES, N.L., R.H.WHIMBLE., H.E. GRIDLEY. 1975. Estimates of GeneticParameters of Lint Quality in Upland Cotton (G. hirsutum L.) Theor. Apply.Genet. 46,5:249-256.JINKS, J.L. AND B.I. HAYMAN. 1953. The Analysis of Diallel Crosses. MaizeGenet. Coop. News Letter. 27:48-54.JINKS, J.L. 1954. The Analysis of Continous Variation in a Diallel Cross of NicotinaRustica Varieties. Genetics. 39:767-788.KALSY, H.S., VITHAL, B.M., 1982. Inheritance of Some Quantitative CharactersIn Upland Cotton (G. hirsutum L.). Cotton Trop. Fib. Abst. 7 (10): 155.KANOPIYA, S.P., 1974. Heritability of Several Quantitative Characters in Cotton.Genetica 10: 168-170.KANOPIYA, S.P., FURSOW, V.N., 1981. Determining the Breeding Value ofCotton on Fruiting and Yield. Plant Breeding Abstract 36: 570.KAPOOR, A. 2000. Inheritance Studies of Quantitative Characters In Upland Cotton(Gossypium hirsutum L.). Proceedings of The World Cotton ResearchConference 2. p: 211-213, Athens, Greece.KAYAOGLU. I.A., 1976. Adana KoGullarında Deltapine 15/21 Pamuk ÇeGidindeDöllenme Biyolojisi ve Melezlerindeki Heterosis Üzerine Bazı AraGtırmalar.Doktora Tezi Bölge Pamuk AraGtırına Enstitüsü Yavanları. No: 30(1745).84KAYNAK, M.A. 1990. Harran Ovası KoGullarında, G. hirsutum L. Türü Gçindeki 12Pamuk ÇeGidinin Eksik Diallel Melezlerinde, Verim Unsurları ve LifÖzelliklerinin Kalıtımı Üzerine AraGtırmalar. Doktora Tezi, ÇukurovaÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Adana.KAYNAK. M.A. 1996. Farklı Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklere Sahip BazıPamuk (G. hirsutum L. ) ÇeGitlerinin Genetik Analizi. TÜBİTAK Türk Tarımve Ormancılık Dergisi. Cilt:20. Ek Sayı.LEE J.A., MILLER, P.A., RAWLING, J.O.1967. Interaction of Combiningağabeylity Effects With Environments In Diallel Crosses of Upland Cotton(Gossypium hirsutum L.). Crop Sci., 7: 477-482.LEIDI, E.O., 2003. Combining Ability of Yield and Yield Components In UplandCotton (Gossypium hirsutum L.) Under Drought Stress Conditions. WordCotton Research Conference 3, Abstacts of Paper and PosterPresentations.S.33.7. Cape Town. South Africa.MARANI, A.,1968. Heterosis and Inheritance of Quantitative Characters InInterspecific Crosses of Cotton. Crop Sci., 8: 299-303.MATHER, K. AND J.L. JINKS. 1971. Biometrical Genetics. Second Edition.Chapman and Hall ltd. London.MEREDITH, W.R., BROWN, J.S., 1998. Heterosis and Combining Ability ofCottons Originating From Different Regions of the United States. The Journalof Cotton Science 2:77-84.MIRZA. S.H. 1986, Heterosis and Heterobeltiosis Estimates For Plant Height. Yieldand its Components in Intraspecific Diallel Crosses of Gossypium hirsutum L.Pakistan.MURTAZA. N. 2005, Study of Gene Effects For Boll Number, Boll Weight andSeed Index in Cotton. Journal of Central European Agriculture. Volume ;6 (2005) No: 3 (255-262).ÖZCAN, K. 1999. Populasyon Genetiği Gçin Bir Gstatistik Paket ProgramGeliGtirilmesi. Doktora Tez ÇalıGması. E.Ü. Ziraat Fakültesi. Gzmir85QUISENBERRY, J.E. 1977. Inheritance Plant Height in Cotton. II. Diallel AnalysisAmong Six Semidwarf Strains. Crop. Sci. 17. 3: 357-350.SUBHAN, M., QASIM, M., AHMAD, R., KHAN and M., AMIN.M., 2003.Combining Ability for Yield and its Components in Upland Cotton. AssianJournal of Plant Scien. 2 (7): 519-522. Pakistan.TARIQ, M., KHAN, M.A., SADAQAT, H.A., JAMIL, T., 1992. Genetic ComponentAnalysis In Upland Cotton. Journal of Agricultural Research V. 30 (4):439-445, Pakistan.TOKLU, P., 1999. G. hirsutum L. ve G. barbadense L.) Türlerinden Renkli Lifli GkiPamuk ÇeGidinin Morfolojik, Fizyolojik ve Teknolojik Özellikleri Gle Bu GkiTürün F1 Melez Gücü Üzerinde Bir AraGtırma. Ç.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüTarla Bitkileri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Adana.ÜNAY, A. 1993. Pamukta (G. hirsutum L.) Erkencilik ve Bazı Tarımsal ÖzelliklerinKalıtımı Üzerine ÇalıGmalar (Doktora Tezi). Tarkya Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Tekirdağ.ÜNAY, A., O. GNAN., M. ÇETGNKAYA., C. GENÇKAL. 1995. An Investigation ofFiber Characters by HVI Motion Control 4000 Tests in Cotton. ProceedingsJoint Meeting of Working Groups “Cotton Breeding” “Cotton Variety Trails”“Cotton Technology” Adana-Turkey. P:137-139.VERHALEN, L.M., MORRISON, W.C., Al-RAWI, B.A.,FUN, K.C., MURRAYY.J.C. 1971. Diallel Analysis of Several Agronomic Traits in Upland cotton(Gossypium hirsutum L.). Crop Sci., 11: 92-96.WHITE, T.G., KOHEL, R.J., 1966. A Diallel Analysis of Agronomics Characters inSelected Lines of Cotton. Crop Science: 6: 254-257.YILDIRIM, M.B. 1974. BeG Ekmeklik Buğday ÇeGidinin Diallel Melez DöllerindeBazı Tarımsal Karakterlerin Populasyon Analizleri (Doçentlik Tezi) E.Ü. ZiraatFakültesi Argon. Gen. Kürsüsü. Bornova – GZMGR.YILDIRIM, M.B ve ÇAKIR, S., 1986. Line x Tester Analizi. E.Ü. BilgisayarAraGtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 9 (1).86YILDIRIM, H. M., A., ÖZTÜRK, F., GKGZ, ve H. PÜSKÜLCÜ, 1979. BitkiIslahında Gstatistik – Genetik Yöntemler. Gıda–Tarım ve HayvancılıkBakanlığı, Tarımsal AraGtırma Genel Müdürlüğü Yayın No:163.ZHU, Q., 1995. Advances in Research and Utilization of Intervaritial Hybrid Vigourin Upland Cotton (G.hirsutum L.). Field Crops Abs. 7 (1) p. 8-11. Abs. No:95-131962.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler