Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Büyük Menderes Havzasında Organik Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması

Diğer Başlık: Investigation on Organic Cotton Farming at the Büyük Menderes River-Basin

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Monografi

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): ERDOGAN, Oktay (Proje Yürütücüsü), KIVILCIM, M. Niyazi (Proje Yöneticisi),


Yayınlayan: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: 2009 Yayın Yeri: Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1 Cilt: 1


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Organik tarım, çevre, organik pamuk, organik gübreleme, pH, konvansiyonel tarım
Organic agriculture, environment, organic cotton, organic fertilizer, pH, conventional agriculture.
Özet Bu araştırma Büyük Menderes Havzasında Organik Pamuk Üretim Olanaklarının araştırılması amacıyla Nazilli pamuk Araştırma Enstitüsünde 2003-2007 yıllarında yürütülmüştür. Deneme yerinin uzun yıllar ortalama yağışı 611 mm, nisbi nemi %65, sıcaklığı 17.6 C°, toprakları hafif bünyelidir. Araştırma tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü çakılı olarak 2 aşamada yürütülmüştür. Birinci aşama 2003-2004 yıllarında deneme alanının sömürtülmesi için ilkbaharda mısır ekilip yetiştirilmiştir. Yetişen mısırlar sonbaharda hasat edilerek tarladan uzaklaştırılmıştır. Her yıl mısır hasadından sonra arpa, fiğ ekilmiştir. Arpa ve fiğ ilkbaharda parçalanarak toprağa karıştırılmıştır. İkinci aşama 2005-2007 yıllarında 1 adet geleneksel, 4 adet organik tarım konusu ile organik pamuk denemeleri kurulmuştur. Denemelerde Nazilli 84 S pamuk çeşidi kullanılmış ve parseller 8 sıralı, 0.7 m sıra aralığında ve 12 m uzunlukta ve 67,2 m² olarak alınmıştır. Deneme konuları organik yeşil gübre bitkisi A-arpa, B-arpa+fiğ, C-fiğ(konvansiyonel ekim), D-fiğ(son sulamada ekim) ekimi ve E-Kontrol (konvansiyonel pamuk üretim), olarak ele alınmıştır. Denemelerde organik pamuk konularına Sonbaharda konusuna göre arpa, fiğ ve arpa+fiğ yeşil gübre bitkileri ekilmiş ve İlkbaharda pamuk ekiminden önce parçalanarak toprağa karıştırılmıştır. Yeşil gübrelemeden sonra tarla sulanmış, ve toprak ekim tavına geldiğinde pamuk ekimi yapılmıştır. Ekimlerde mısır 3.0, pamuk 4,0, arpa 23.8, fiğ 10.0, arpa+fiğ karışık ekimlerde arpa4.0, fiğ 8.0 Kg/da normlarda ekilmiştir. Birinci aşamada hiç gübre uygulanmamıştır. İkinci aşamada geleneksel parsellere pulluk altına 6 Kg/da saf fosfor, toprak azotunu 12 Kg/da saf azot seviyesine getirecek miktarda mineral azotlu gübre, organik pamuk parsellerine arpa-fiğ yeşil gübreye ilave olarak toprak azotunu 12 Kg/da saf azot seviyesine ulaştıracak miktarda %3.5 azot içerikli biofarm organik ticari gübre uygulanmıştır. Mineral azotlu gübreler ile organik ticari gübreler ½ si ekim öncesi diskaro altına;1/2 si de ilk sulama öncesi uygulanmıştır. Denemelere toprak ve bitki isteklerine göre 2005’de 3, 2006-2007’ de 4 sulama yapılmıştır. Sulama suyundan son sulamada örnek alınmış ve analiz edilmiştir. Denemeler 2005’de 33,6 m², 2006-2007 yıllarında 28.0 m² olarak bir defada el ile hasat edilmiştir. Deneme parsellerinde pamuk ekim ve hasat dönemlerinde 0-20, 20-40 cm derinlikten toprak örnekleri alınarak örneklerde su ile doymuşluk, toplam tuz%, pH, kireç%, yarayışlı fosfor(Kg/da, yarayışlı potasyum(Kg/da), organik madde%, toplam azot ve Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Cr, Cd, Ni analizleri yapılmıştır. Deneme parsellerinde 2006-2007 yıllarında fide, koza olgunlaşma ve hasat dönemlerinde zararlı ve yabancı ot; %5-10 ve %50-%60 koza açma döneminde yapraktan, hasattan sonra gövde kesitinde solgunluk hastalık sayımları yapılmıştır. Elde edilen tüm veriler MSTATC istatistik programında analiz edilerek %95 ve %99 güven seviyesinde değerlendirilmiştir. Araştırmada 0-20 cm derinlikten 2005 ve 2007 yıllarında alınan toprak örneklerinde yapılan analizlerde toprak özelliklerinde önemli bir değişikliğin olmadığı görülmüştür. Sulama suyunun tuzluluk yönünden T2-T3, alkalilik yönünden A1 sınıfı olduğu tespit edilmiştir. 2006 yılında %50-60 koza açımında yapraktan yapılan WEŞ değerleri ile 2006-2007 yıllarında gövde kesitinde yapılan sayımlardaki hastalık şiddet index değerleri ile hastalığa yakalanma oranları %95 güvenle farklı bulunmuştur. Konuların yaprak piresi sayıları 2006 yılı fide ve koza oluşturma dönemlerinde %95 güvenle, hasat döneminde %99 güvenle farklı bulunmuştur. Yabancı ot sayımlarında 2006 yılı koza oluşma dönemi topalak, hasat dönemi topalak ve ayrık; 2007 yılı koza oluşma dönemi topalak, hasat dönemi topalak ve ayrık sayıları %95 güven seviyesinde farklı bulunmuştur. Organik pamuk yetiştiriciliğinde A_B_E konularında koza oluşma döneminde topalak ve sirken; hasat döneminde ayrık ve sirken yoğunluklarında artışlar meydana gelmiştir. Kütlü pamuk verimlerinin analizinde, konular arasındaki farklar 2005 ve 2006 yıllarında %99 güvenle önemli, 2007 yılında ise önemsiz bulunmuştur. X2 testi ile yapılan homojenlik testinde kütlü pamuk verimlerinin homojen olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 3 yıllık kütlü verimleri yıllar itibariyle ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde C-D-E konularının her 3 yılda da ön sıralarda yer aldığı ve en yüksek verimi verdiği, üç yıllık ortalama verimler sırası ile 285,4-309,5-293,1 Kg/da olmuştur. Bu 3 konu içinde de D konusu en yüksek verimi vermiştir. Bu nedenle organik pamuk tarımında yeşil gübreleme fiğ ekimi için D yani pamuğun son sulanmasında sulama öncesi serpme yöntemi ile organik yeşil gübre bitkisi fiğ ekim konusu en iyi konu olarak tespit edilmiştir. Denemeden alınan kütlü örneklerinde çırçır randımanı tespit edilmiş ve elde edilen liflerde lif kalite özelliklerinden uzunluk, incelik ve mukavemet analizleri yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde konuların çırçır randımanları arasındaki farklılıklar 2005 yılında %99 güvenle, lif uzunluğu arasındaki farlılıklar 2005 yılında %99 güvenle, 2006 yılında %95 güvenle farklılık göstermiştir. Lif inceliği ve lif mukavemeti arasındaki farklılıklar önemsiz olmuştur. Organik pamuk yetiştiriciliğinde pamuğun son sulaması sırasında organik yeşil gübre bitkisi fiğ ekimi, pamuk hasadından sonra fiğ ekimi yapılarak fiğin ertesi yıl pamuk ekiminden önce parçalanarak toprağa karıştırılması ve organik ticari gübre uygulaması durumunda elde edilen pamuk verimi ile geleneksel pamuk yetiştiriciliğinde elde edilen pamuk verimleri ayni grupta yer almıştır. Sonuçlar Büyük Menderes Havzasında Organik Pamuk Yetiştiriciliğinin yapılabilir olduğunu göstermektedir.
This research was conducted to study Organic Cotton Production Resources in Büyük Menderes Basin between the years 2003 and 2007 in Nazilli Cotton Research Institute. Long term average rain of the test area is 611 mm, its relative humidity 65%, temperature 17.6 C°, and its soil is light structured. Research was conducted in 2 stage as hazard blocked trial pattern with 4 recursive pebble. In the first phase, for experiment field was explotated, by corn. There was cultivated in 2003-2004 spring. Harvested corns were sent away from the field and every year barley and vetch were planted after corn hervest. In spring barley and vetch were pieced and mixed to soil. At the second stage, in 2005-2007, one traditional, 4 organic agriculture and organic cotton experiments were established. In experiments, Nazilli 84S cotton was used and the parcels were 4 lined up, 0.7m rank distanced, 12 m away and 67,2 m².Test subjects were organic green fertilizer plant A-barley, B-barley+vetch, C-vetch (traditional plantation), D-vetch plantation (plantation at last irrigation) and E-Control (traditional cotton production). In the experiments, in organic cotton subjects, barley, vetch, barley+vetch green fertilizer plants were planted in fall (upon subject) and in spring before cotton plantation they were pieced and mixed to soil. After green fertilizing, the field was irrigated and when the soil became suitable for plantation, cotton plantation was made. In this plantation, 3.0 kg corn, 4.0 kg cotton, 23.8 kg barley and for barley and vetch mix plantation 4.0 kg barley, 8.0 kg vetch were used. At the first stage, fertilizer has never been used. At the second stage, for traditional parcels 6 kg pure phosphorus under plow, nitrous fertilizer at the amount of transforming 12 kg soil nitrogen to pure one; for organic cotton parcels, in addition to barley-vetch green fertilizer biofarm organic commercial fertilizer containing 3.5% nitrogen at the amount of transforming the soil nitrogen to 12 kg pure nitrogen were used. The half of the mineral nitrous and organic commercial fertilizers were made under disc harrow and the other half was made before the first irrigation. According to soil and plant demands, in 2005 3, in 2006-2007 4 irrigations were made. From the irrigation water, a sample was taken at the last one and it has been analyzed. In 2005, 33.6 m² of the experiments and in 2006-2007, 28.0 m² were hervested by hand once. In cotton plantation and harvest periods, by using the soil samples taken from 0-20, 20-40 cm feet, water satiety of soil, total salt %, pH, lime%, availed phosphorus, availed potassium, organic substance %, total nitrogen and Fe,Cu,Zn, Mn,Pb,Cr,Cd,Ni analysises were made. Sapling and cocoon maturation in cotton parcels, harmful and strange herbs in hervest periods; in 5-10%, 50-60% cocoon blossom period from leaf; after hervest in log section paleness, illness counts were made.All of the info gathered were analyzed by using MSTATC statistics program and evaluated in the 95% and 99% confidence interval.In the research, through soil samples taken from 0-20 cm feet in 2005 and 2007 analysises, it was understood that there wasn’t an importante difference in soil attributes. It has been discovered that irrigation water was T2-T3 in terms of sanility and A1 class in terms of alkali. The WEŞ values made by leaf during 50-60% cocoon bloom in 2006 and illness severity indexes made during the log section counts and illness caught risk were different with 95% confidence level. Leaf flea numbers of the subjects were different in 2006 sapling and cocoon maturation with 95% confidence level and in hervest period with 99% confidence level. In exotic grass statistics; 2006 cocoon formation period buckthorn, harvest period buckthorn and cloven, 2007 cocoon formation period buckthorn, harvest period buckthorn and cloven numbers are found to be different in 95% confidence level. In organic cotton cultivation in A_B_E subjects; there have been observed increase in density of buckthorn and chenopodium album in cocoon formation period and in density of buckthorn and chenopodium album in harvest period. In the analysis of cotton unseed yield analizinde, the differences between subjects were found important in 2005 with 99% confidence level and 2006 and unimportant in 2007. Through X2 homogeneity test, it was found that cotton unseed yields were not homogeneous. For that reason, 3 years unseed yields were evaluated separetely. During evaluations, C-D-E subjects were in the first place regarding yield and average 3 years fields values were calculated as 285,4-309,5-293,1 Kg. Among these 3 subjects, D subject also had the highest yield. For that reason, in the organic cotton agriculture, for green fertilizing vetch plantation D subject (organic green fertilizer plant vetch plantation by using sprinkle method before the last cotton irrigation) was defined as the best one. Cotton gin efficiency was confirmed in unseed sample taken from trial and length, accuracy, durability analyses had been done in fibers. As result of analyses, differences between cotton gin efficiencies have shown differences in 99% confidence level in 2005, differences between fiber length have shown difference in 99% confidence level in 2005 and in 95% confidence level in 2006. The differences between fiber accuracy and fiber durability have been unimportant. In organic cotton cultivation; during last irrigation, cotton efficiency of organic green fertilizer plant vicia sativa cropping, after cotton harvest by vicia sativa cropping, vicia sativa to be blended into soil in the following year before cotton cropping and in the situation of organic commercial fertilizer activation and cotton efficiency of traditional cotton cultivation have taken place in the same group.The results show that Büyük Menderes Basin is suitable for organic cotton cultivation. But according to data obtained from the research in cotton production they lose money. This loss is higher in organic cotton subjects and lower in conventional cotton production subject. To get profit from organic cotton agriculture, price of organic cotton should be approximately 25-30% higher than its current price (1,44 TL/kg). Since the positive effects of organic agriculture on soil and yield would be appeared in the long term and it is a sustainable agriculture method, it should be administered. Moreover, since chemical materials are not be used, nature, environment and human health are protected. For that reason, the researches about organic cotton production should be maintained and the government should support it for social benefit.
İçindekiler
Açıklamalar Sonuç Raporu
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar 1.Anonim, 2006. Organik Tarım Derneği. Nisan 2006-İstanbul. 07.07.2006 tarihli Türk Pamuğuna Organik Umut başlıklı haber bülteni.www.otd.org.tr2.Başpınar, H., İ. Çakmak ve C. Öncüer, 2000. Melia azederach L. su ekstraktının bazı zararlılara etkisi. Türkiye Entomoloji Derneği yayınları No:10, 295-304. Türkiye 4. entomoloji kongresi, 12-15 Eylül 2000.3.Gürel A., Akdemir H., ve Karadayı H. B., 2001, Doğal Renkli Elyaflı Pamukların Ege Bölgesi Koşullarında Üretilme Olanakları, Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt II, Sayı I, 56-70 s.4.Öktem T., ve Özdoğan E., 1999.Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu VII, 12-15 Mayıs 1999, Bursa, 192-202 s.5.Souza, M.C.M. 2007. Agronomist, PhD in Environmental Science, researcher at the Instituto de Economia Agrícola (IEA), São Paulo State Department of Agriculture. e-mail: mcmsouza@iea.sp.gov.br, Internet: www.iea.sp.gov.br6.Şahin, A., Kıvılcım M.N., 2000. Ege Bölgesi Pamuk Tarımında Fiğ Bitkisinin (Vicia Sativa L.) Yeşil Gübre Değeri. Nazilli PAE Yayın No:54-NAZİLLİ7. Tarakçıoğlu I. 2005. Organik pamuk Fantezi mi, Fırsat mı? Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Dergisi. Tübitak Tekstil Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Tekstil Fakültesi. 8 Eylül 2005. İZMİR. www.tekstilisveren.org/content/view/185/38/8.Tosun, G. 1998. Bazı Baklagil Yeşil Gübrelerin Pamuğun (G.hirsutum L.) Tarımsal ve Kalite Özelliklerine etkileri üzerine Araştırmalar (Doktora Tezi). Nazilli PAE Yayın No:51-NAZİLLİ 9.Vreeland J. M. Jr.,1996, Organic and naturally coloured native cotton from Peru, New Research in Organic Agriculture, 11th International Scientific IFOAM Conference, August11-15, Copenhagen.

Kaynakça1.Anonim, 2006. Organik Tarım Derneği. Nisan 2006-İstanbul. 07.07.2006 tarihli Türk Pamuğuna Organik Umut başlıklı haber bülteni.www.otd.org.tr2.Başpınar, H., İ. Çakmak ve C. Öncüer, 2000. Melia azederach L. su ekstraktının bazı zararlılara etkisi. Türkiye Entomoloji Derneği yayınları No:10, 295-304. Türkiye 4. entomoloji kongresi, 12-15 Eylül 2000.3.Gürel A., Akdemir H., ve Karadayı H. B., 2001, Doğal Renkli Elyaflı Pamukların Ege Bölgesi Koşullarında Üretilme Olanakları, Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt II, Sayı I, 56-70 s.4.Öktem T., ve Özdoğan E., 1999.Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu VII, 12-15 Mayıs 1999, Bursa, 192-202 s.5.Souza, M.C.M. 2007. Agronomist, PhD in Environmental Science, researcher at the Instituto de Economia Agrícola (IEA), São Paulo State Department of Agriculture. e-mail: mcmsouza@iea.sp.gov.br, Internet: www.iea.sp.gov.br6.Şahin, A., Kıvılcım M.N., 2000. Ege Bölgesi Pamuk Tarımında Fiğ Bitkisinin (Vicia Sativa L.) Yeşil Gübre Değeri. Nazilli PAE Yayın No:54-NAZİLLİ7. Tarakçıoğlu I. 2005. Organik pamuk Fantezi mi, Fırsat mı? Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Dergisi. Tübitak Tekstil Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Tekstil Fakültesi. 8 Eylül 2005. İZMİR. www.tekstilisveren.org/content/view/185/38/8.Tosun, G. 1998. Bazı Baklagil Yeşil Gübrelerin Pamuğun (G.hirsutum L.) Tarımsal ve Kalite Özelliklerine etkileri üzerine Araştırmalar (Doktora Tezi). Nazilli PAE Yayın No:51-NAZİLLİ 9.Vreeland J. M. Jr.,1996, Organic and naturally coloured native cotton from Peru, New Research in Organic Agriculture, 11th International Scientific IFOAM Conference, August11-15, Copenhagen.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler