Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Mısır Bitkisinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Su Stresinin Verime Etkisi

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): UÇAK, Ali Beyhan (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

URL: -

Diğer Niteleme Bilgileri: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/377/819.doc


Yayınlayan: ÇUKUROVA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENS. MÜD. Yayın Adı: 1. ULUSAL TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA SEMPOZYUMU 28-29 MAYIS 2010 Yayın Yeri: KAHRAMANMARAŞ Yayın Tarihi: Sayı: - Cilt: - Yayınlandığı Sayfalar: -


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Mısır, Sulama, Kısıntılı Su
Maize, Irrigation, Deficit irrigation
Özet Bu çalışma, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 2008-2009 yılları arasında mısır bitkisinin 3 farklı gelişme döneminde uygulanan su stresinin verime etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Tohumluk materyali olarak P-3391 melez mısır çeşidinin kullanıldığı bu çalışmada, bitkinin değişik gelişme dönemlerinde oluşturulan tanık konu dahil 4 su stresi konusu incelenmiştir. Sulama suyu ile verim ve bazı agronomik özelliklerinden bitki boyu, koçan yüksekliği, 1000 dane ağırlığı, koçan çapı, koçan boyu ve koçanda dane sayısı arasında istatistiksel olarak % 1 önem seviyesinde önemli ilişkiler bulunmuştur. Hektolitre ağırlığında ise istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır. Mevsimlik su tüketimi 771.2mm olarak belirlenmiştir. Aylık su tüketimi ise 90-195mm/ay (3-6.5 mm/gün) arasında değişmiştir. Elde edilen bu bulgulara göre bitkinin değişik dönemlerinde çıkış suyu da dahil olmak üzere 5 kez sulanması gerektiği, özellikle tepe püskülü çıkarttığı dönemde su atlaması yapılmaması gerektiği sonucuna varılmıştır. Tozlaşma (tepe püskülü) döneminde su kısıntısı uygulamasının verimi % 9 oranında azalttığı belirlenmiştir. Çukurova’da ikinci ürün mısıra ilk su ekimden 30-35 gün sonra, ikinci su tepe püskülü çıkmadan hemen önce, üçüncü su koçan püskülü çıkış dönemi boyunca ve dördüncü su ise dane doldurma dönemlerinde olmak üzere toplam 5 kez (çıkış suyu dahil) sulama yapılması öngörülmüştür.
This study was conducted to determine the effect of water stress which is applied to maize during 3 difference growing period on field at the Agricultural Research Institute between 2008 - 2009 years. In this study, the materiel for seed was P-3391 hybrid maize kind and was examined 4 water stress subject including evidence subject that was formed in different growing periods. Irrigation water, field and between such as plant size, corncob height, 1000 graing weight, corncob diameter, corncob size, grain number on corncob some agronomic characteristic was determined important relationships statistically on 0.01 level of significance. Hectoliter weight didn't have statistically an important effect on 0.01 level of significance. Seasonal evapotranspiration was determined as 771.2mm. Monthly evapotranspiration differed from 90 to 195 mm/month (3-6.5 mm/day). According to those findings, it was said that the plants must be irrigated 5 times including emergence water at the different periods, especially in the periods of tassel irrigation had to make on time without skip. It is determined that the application of water shortage reduced 9% to field in the period of pollination (corn tassel).It was predicted that the first irrigation for second crop maize in Çukurova had to apply 30-35 days later from sowing, second irrigation had to apply before corn tassel, third irrigation had to apply during the emergence period of corncob and fourth irrigation had to apply in the period of grain loading, totally 5 irrigation application (including emergence water.
İçindekiler
Açıklamalar Bu çalışma, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 2008-2009 yılları arasında mısır bitkisinin 3 farklı gelişme döneminde uygulanan su stresinin verime etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Tohumluk materyali olarak P-3391 melez mısır çeşidinin kullanıldığı bu çalışmada, bitkinin değişik gelişme dönemlerinde oluşturulan tanık konu dahil 4 su stresi konusu incelenmiştir.
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar 1. ULUSAL TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA SEMPOZYUMU KAHRAMANMARAŞ

KaynakçaAdel, A., Kurter-A., Dönmez, Y., Klimatoloji Tatbikatı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1969.Atalay, İ., Gözenç, S., Klimatoloji Tatbikatı, Ege Üniversitesi Yayınları, 1994.Cesurer, L., Ünlü, İ., 2001. Farklı Lokasyonlarda Yürütülen İkinci ürün Hibrit Mısır Çeşitlerinin Bazı Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerinin İncelenmesi. KSÜ, Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1. Kahramanmaraş.Tülücü, K., Tarımsal Sulamada Kısıtlı Su Uyğulaması, Su _Üretim Fonksiyonu Kavramı ve Kaynakların En İyi Kullanımı, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 9 (1), 132-142, 1985. Gençoğlan, C., Yazar, A., Kısıntılı Su Uygulamalarının Mısır Verimine ve Su Kullanım Randımanına Etkileri, TÜBİTAK Dergisi 1996.Kanber, R., Yazar, A., Eylen, M., Çukurova Koşullarında Buğdaydan Sonra Yetiştirilen 2.Ürün Mısırın Su -Verim İlişkisi.Sezen, S. M., 2000. Çukurova ve Harran Ovası Koşullarında Buğdayda Azot-Su-Verim İlişkilerinin Belirlenmesi ve CERES-Wheat V3 Bitki Büyüme Modelinin Test Edilmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.Garrity, P. D., D. G. Watts, C. Y. Sullivan and J. R. Gilley. 1982. Moisture deficits and grain sorghum performance. evapotranspirasion yield relationships Agron. J. 74: 815- 820.Doorenbos, J., Kassam, A.H., Yield Response to Water, FAO, Irrigation and Drainage Paper No:33, Rome, 193, 1979. Korukçu, A., Kanber, R., Su-Verim İlişkileri, Toprak Su Araştırma Ana Projesi, 435-1, Tarsus Merkez Toprak Su Araştırma Ens., 49,1981.Tülücü, K., Tarımsal Sulamada Kısıtlı Su Uygulaması, Su Üretim Fonksiyonu Kavramı ve Kaynakların En İyi Kullanımı, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 9(1), 132-142,1985.Gençoğlan, C., Yazar, A., Kısıntılı Su Uygulamalarının Mısır verimine ve Su Kullanım Randımanına Etkileri, Tübitak Dergisi, 1996.Kanber, R., Yazar, A., Eylen, M., Çukurova Koşullarında Buğdaydan Sonra Yetiştirilen II. Ürün Mısırın Su-Verim İlişkisi, Tarsus Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 173. Rapor Serisi No: 108, Tarsus. 77.S. 1990a.Köksal, H., Çukurova Koşullarında II. Ürün Mısır Bitkisi+Su Üretim Fonksiyonları ve Farklı Büyüme Modellerinin Yöreye Uygunluğunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Ç.Ü. Fen Bilimleri Ens., Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Doktora Tezi, 199 s., 1995.Öğretir, K., Eskişehir Koşullarında Mısırın Su-Verim İlişkileri (Doktora Tezi), Ç.Ü. Fen Bilimleri Ens. Adana. 83s., 1993.Braunworth. W.S. Mack, Jr. And Harry J., Crop Water Production Functions for Sweet Corn. J. Amer., Soc. Hort. Sci. 114(2): 210-215. 1989b.Doorenbos, J. And Pruıtt, W.O.,1977.Guidelines For Predicting Crop WaterRequirements. Irrigation And Drenaige Paper 24. Fao, Roma Italy, 144 P.Gençoğlan, C., 1996. Mısır Bitkisinin Su Verim İlişkileri, Kök Dağılımı İle Bitki Su Stresi İndeksinin Belirlenmesi Ve Ceres Maize Bitki Büyüme Modelinin Yöreye Uyumluluğunun İrdelenmesi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Ens. Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.Hanks, R.J., Ashcroft, G.L., Rasmussen, V.P. And Wılson, G.D.,1978.Corn Production As Influenced By Irrigation And Salinity – Utah Studies. Irri. Sci. 1,47-59Hanks, R.J., 1983. Yield And Water-Use Relationship: An Owerview. (Taylor,H.M., Ve Ark. Edit.). Liminations To Efficiect Water Use İn Crop Production. Amer. Soc. Agron., 393-411.James, D.W., Hanks, R.J., Jurınak, J.J., 1982. Modern Irrigated Soils. John Willey And Sons, Inc. Usa.Kanber, R., Kırda, C., 1994. Evaluation Of Deficit Irrigation Programmes Of Cotton, Maize, Wheat And Soybeon. International Conference On Land And Water Resources Management İn The Mediterranean Region. Volume V. Instituto Agronomico Mediterraneo Valenzano Bari Italy. 4 -8 September 1994. P: 117 – 133.Smıth, M., 1984. Irrigation Scheduling And Water Distribution. Crop Water Requirements International Conference. P: 498-514.Ul, M.A., 1990. Menemen Ovası Koşullarında Iı. Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Değişik Gelişim Aşamalarında Uygulanan Sulamaların Verime Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enst. Kültürteknik Anabilim Dalı, İzmir, 115 S.Howell, T.A., Yazar, A., Schneıder, A.D., Dusek, D.A., Copeland, K.S., 1995. Yield And Water Use Efficiency Of Corn İn Response To Lepa Irrigation. Trans. Asae 38 (6), 1737-1747.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler