Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi

Diğer Başlık: Determination Of Productivity And Structural Analyses Of Fish Farms In The Black Sea Region

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Kitap

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Ustundag, Erdal (Proje Yöneticisi),


Yayınlayan: SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ - TRABZON Yayın Yeri: Trabzon Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Balık Yetiştiriciliği, Balık Çiftlikleri, Su Ürünleri İşletmeciliği, Gökkuşağı Alabalığı, Onchorhynchus mykiss, Karadeniz Bölgesi
Fish Rearing, Fish Farms, Aquacultural Management, Rainbow trout, Onchorhynchus mykiss, Black Sea Region
Özet
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar 1. Anonim, 1986-1997, DİE, Su Ürünleri İstatistikleri, DİE, Ankara2. Anonim, 1998, DİE, Su Ürünleri İstatistikleri 1998, DİE, Ankara3. Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ., 1999, Türkiye Su Ürünleri Sektörü:Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul Ticaret Odası,İstanbul4. Elbek, A.G., 1981, Ege Bölgesi’nde Tatlı su Ürünleri Üreten İşletmelerin Yapısal veEkonomik Analizi, (Doktora Tezi), E.Ü. Ziraat Fakültesi, İzmir.5. Soylu, M., 1989, Marmara Bölgesi’nde Tatlı su Ürünleri Üreten İşletmelerin YapısalAnalizi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, (1989) 3, 1-2: 79-96, İstanbul.6. İşgören, D., 1996, Güney Ege’de Çipura ve Levrek İşletmelerinde EkonomikOptimizasyon Verimlilik ve Artırıcı Önlemler, (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü, İzmir7. Gier, G., 1998, Çipura ve Levrek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik YöndenAnalizleri, (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.8. Zengin, M., Tabak, İ., Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Balık İşletmelerinin YapısalÖzellikleri, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan 1997, İzmir.9. Seçer, S., Rad, F., 1993, Su Ürünleri ve Beslenme Politikaları, TMMOB ZiraatMühendisleri Odası Su Ürünleri Sempozyumu, 14-15 Ekim 1993, Ankara10. Göğüş, A.K., Et Teknolojisi, Ankara Üniversitesi, Ankara.11. Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ., 1999, Türkiye Su Ürünleri Sektörü veAvrupa Birliği Entegrasyonu, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul12. Anonim, 1997, Yearbook of Fishery Statistics: Catching and Landings 1995, FAO,Roma.13. Atay, D., 2000, Avrupa Birliği ve Türkiye Su ürünleri Sektörleri Arasında İhracat veİthalat Düzenlemeleri, IV. Su Ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran 2000, Erzurum.14. Bayrak, M., 2000, Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Çevresel Etkileri, DenizTicaret Odası, Deniz ve Kafes Balıkçılığı Semineri, 22-23 Haziran 2000, İstanbul.15. Anonim, 2000, Su Ürünleri Ekonomisi: Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri1998, DPT, Ankara.16. Kürüm, V., Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiricilik Projelerinin Mevcut Durumu, TKBTarım ve Köy Dergisi, (1997) 115, 23-25. Ankara.10317. Meade, J.W., 1989, Aquaculture Management, An Avi Book, New York.18. Mires, D., 1982, Basic Elements of Planning in Fish Farming, Ministry of Agriculture,Fisheries Division, İsrael.19. Allen, P.G., and etc.1984, Bioeconomics of Aquaculture, Elseiver, Amsterdam.20. Nash, E.C., 1995, Aquaculture Sector Planning and Management, Fishing News Books,Cambridge.21. Anonim, 1993, Türkiye Kıyı Alanlarında Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun YerlerinTespiti, Macalister Elliott ve ort., Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - TÜGEM, Ankara.22. Anonim, 1996, Türk Su Ürünlerinin Mevcut İç ve Dış Pazarları ile Gelecekteki PazarOlanakları Üzerine Bir Çalışma, Macalister Elliott ve ort., Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- TÜGEM, Ankara.23. Anonim, 1994, Türkiye’deki İç Sular ve Balık Çiftlikleri İncelemesi, Cofrepeche-GersarBrl., Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - TÜGEM, Ankara.24. Anonimous, 1996, Marine Aquaculture in the Black Sea Region: Current Status andDevelopment Options, UNDP, GEF Black Sea Environmental Programme, İstanbul.25. Babadoğan, 1998, G., Su Ürünleri Sektör Araştırması, İGEME, Ankara26. Atay, D., 1998, Su Ürünleri Üretim Hedefleri, III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12Haziran 1998, Erzurum.27. Atay, D., 1995, Su Ürünleri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri, II. SuÜrünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum.28. Alpbaz, A., 1997, Dünyada ve Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Dünü, Bugünüve Geleceği, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 2-11 Nisan 1997, İzmir.29. Çelikkale, M.S., 1984, Alabalık Yetiştiriciliğinde Ana Sorunlar, Ege Üniversitesi SuÜrünleri Dergisi, (1984) 1: 3, İzmir.30. Dağdemir, V., Birinci, A., 1998, Türkiye’de Su Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Durumu,III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum.31. Şener, İ.H., 1995, su Ürünleri Pazarlaması ve Sorunları, II. Su Ürünleri Sempozyumu,14-16 Haziran 1995, Erzurum.32. Birinci, A., ve ark., 1998, Avrupa Birliği Balıkçılık Sektöründe Uygulanan YapısalPolitikalar, III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum.33. Çıkın, A., Elbek, A.G., 1991, Avrupa Topluluğunda ve Türkiye’de Su ÜrünleriKooperatifleri, Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 1991, İzmir.10434. Kubilay, H., 1997, Türkiye’de Su Ürünleri Üretimi, Yetiştirilmesi, İşleme veDağıtımının Hukuki Yönü Üzerine Bir İnceleme, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 2-11Nisan 1997, İzmir.35. Canyurt, M.A., Çöpten, R., Türkmen, G, 1998, İzmir İlinde Deniz Balıkları Üretenİşletmelerin Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, III. Su Ürünleri Sempozyumu,10-12 Haziran 1998, Erzurum.36. Canyurt, M.A., Alpbaz, A.G., 1980, Batı Anadolu Alabalık İşletmelerinin ÜretimTekniği ve Koşulları Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi, İzmir.37. Soylu, M., 1988, Sapanca İç Su Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama BirimiAlabalık Üretiminin Ekonomik Analizi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi,(1988) 2: 2, 61-70, İstanbul.38. Çetin, B., Bilgüven, M., 1991, Güney Marmara Bölgesi’nde Alabalık Üretimi Yapanİşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi, Eğitiminin 10. Yılında Su ÜrünleriSempozyumu, 1991, İzmir.39. Demir, O., 1997, Tortum-Uzundere Yöresinde Bulunan Alabalık İşletmelerinde MaliyetAnalizi, (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.40. Emre, Y., Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Üç Ayrı Su Sisteminde Ağ Kafeslerde YapılanGökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin İncelenmesi, III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum.41. Şahin, T., 1995, Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinde Optimum Stok YoğunluğununTespiti, (Proje Sonuç Raporu), Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü,Trabzon.42. Akbulut, B. ve ark., 1999, Deniz Kafeslerinde Yetiştirilen Alabalıklarda EkonomikBaşlangıç Ağırlığının Tespiti, (Proje Sonuç Raporu), Trabzon Su Ürünleri MerkezAraştırma Enstitüsü, Trabzon.43. Üstündağ, C., 1997, Deniz Kafesleri ve Tatlı Su Havuzlarında Stoklanan GökkuşağıAlabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaçlarının Yumurta Verim Özellikleri, (YüksekLisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.44. Kurtoğlu, İ.Z., , Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Üreme ÖzelliklerininAnalizi, (Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Trabzon.45. Şahin, T., ve ark., 1999, Karadeniz’de Çipura Balığı Yetiştiriciliği, (Proje SonuçRaporu), Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.46. Akbulut, B., ve ark., 1999, Karadeniz’de Levrek Yetiştiriciliği, (Proje Sonuç Raporu),Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.47. Anonim, Karadeniz’de Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Projesi, (YayınlanmamışProje Ara Raporları) Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.10548. Akbulut, B., ve ark., 2000, Kalkan Balığının Kafes ve Beton Havuzda BüyümeÖzeliklerinin İncelenmesi, (Yayınlanmamış Proje Ara Raporları) Trabzon Su ÜrünleriMerkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.49. Tabak, İ., ve ark., 2000, Karadeniz Alabalığının Biyo-Ekolojik Özelliklerinin Ve Kültürİmkanlarının Araştırılması, (Yayınlanmamış Proje Ara Raporları) Trabzon Su ÜrünleriMerkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.50. Okumuş, İ., Alkan, M.Z., Kurtoğlu, İ.Z . ve Başçınar, N., 1998., Kaynak Alabalığının(Salvelinus fontinalis) Doğu Karadeniz Koşullarında Deniz Suyu ve Tatlı SuOrtamlarındaki Büyüme ve Kültür Potansiyeli, III. Doğu Anadolu Su ÜrünleriSempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum51. Okumuş, İ., Başçınar, N., Kurtoğlu, İ.Z. ve Yılmaz, K., 1998., Effects of StockingDensity on Growth Performance, Feed Conversion and Production of the Brook Trout(Salvalinus fontinalis), First International Symposium on Fisheries and Ecology, 2-4September 1998, Trabzon, Turkey.

Kaynakça1. Anonim, 1986-1997, DİE, Su Ürünleri İstatistikleri, DİE, Ankara2. Anonim, 1998, DİE, Su Ürünleri İstatistikleri 1998, DİE, Ankara3. Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ., 1999, Türkiye Su Ürünleri Sektörü:Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul Ticaret Odası,İstanbul4. Elbek, A.G., 1981, Ege Bölgesi’nde Tatlı su Ürünleri Üreten İşletmelerin Yapısal veEkonomik Analizi, (Doktora Tezi), E.Ü. Ziraat Fakültesi, İzmir.5. Soylu, M., 1989, Marmara Bölgesi’nde Tatlı su Ürünleri Üreten İşletmelerin YapısalAnalizi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, (1989) 3, 1-2: 79-96, İstanbul.6. İşgören, D., 1996, Güney Ege’de Çipura ve Levrek İşletmelerinde EkonomikOptimizasyon Verimlilik ve Artırıcı Önlemler, (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü, İzmir7. Gier, G., 1998, Çipura ve Levrek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik YöndenAnalizleri, (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.8. Zengin, M., Tabak, İ., Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Balık İşletmelerinin YapısalÖzellikleri, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan 1997, İzmir.9. Seçer, S., Rad, F., 1993, Su Ürünleri ve Beslenme Politikaları, TMMOB ZiraatMühendisleri Odası Su Ürünleri Sempozyumu, 14-15 Ekim 1993, Ankara10. Göğüş, A.K., Et Teknolojisi, Ankara Üniversitesi, Ankara.11. Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ., 1999, Türkiye Su Ürünleri Sektörü veAvrupa Birliği Entegrasyonu, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul12. Anonim, 1997, Yearbook of Fishery Statistics: Catching and Landings 1995, FAO,Roma.13. Atay, D., 2000, Avrupa Birliği ve Türkiye Su ürünleri Sektörleri Arasında İhracat veİthalat Düzenlemeleri, IV. Su Ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran 2000, Erzurum.14. Bayrak, M., 2000, Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Çevresel Etkileri, DenizTicaret Odası, Deniz ve Kafes Balıkçılığı Semineri, 22-23 Haziran 2000, İstanbul.15. Anonim, 2000, Su Ürünleri Ekonomisi: Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri1998, DPT, Ankara.16. Kürüm, V., Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiricilik Projelerinin Mevcut Durumu, TKBTarım ve Köy Dergisi, (1997) 115, 23-25. Ankara.10317. Meade, J.W., 1989, Aquaculture Management, An Avi Book, New York.18. Mires, D., 1982, Basic Elements of Planning in Fish Farming, Ministry of Agriculture,Fisheries Division, İsrael.19. Allen, P.G., and etc.1984, Bioeconomics of Aquaculture, Elseiver, Amsterdam.20. Nash, E.C., 1995, Aquaculture Sector Planning and Management, Fishing News Books,Cambridge.21. Anonim, 1993, Türkiye Kıyı Alanlarında Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun YerlerinTespiti, Macalister Elliott ve ort., Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - TÜGEM, Ankara.22. Anonim, 1996, Türk Su Ürünlerinin Mevcut İç ve Dış Pazarları ile Gelecekteki PazarOlanakları Üzerine Bir Çalışma, Macalister Elliott ve ort., Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- TÜGEM, Ankara.23. Anonim, 1994, Türkiye’deki İç Sular ve Balık Çiftlikleri İncelemesi, Cofrepeche-GersarBrl., Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - TÜGEM, Ankara.24. Anonimous, 1996, Marine Aquaculture in the Black Sea Region: Current Status andDevelopment Options, UNDP, GEF Black Sea Environmental Programme, İstanbul.25. Babadoğan, 1998, G., Su Ürünleri Sektör Araştırması, İGEME, Ankara26. Atay, D., 1998, Su Ürünleri Üretim Hedefleri, III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12Haziran 1998, Erzurum.27. Atay, D., 1995, Su Ürünleri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri, II. SuÜrünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum.28. Alpbaz, A., 1997, Dünyada ve Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Dünü, Bugünüve Geleceği, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 2-11 Nisan 1997, İzmir.29. Çelikkale, M.S., 1984, Alabalık Yetiştiriciliğinde Ana Sorunlar, Ege Üniversitesi SuÜrünleri Dergisi, (1984) 1: 3, İzmir.30. Dağdemir, V., Birinci, A., 1998, Türkiye’de Su Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Durumu,III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum.31. Şener, İ.H., 1995, su Ürünleri Pazarlaması ve Sorunları, II. Su Ürünleri Sempozyumu,14-16 Haziran 1995, Erzurum.32. Birinci, A., ve ark., 1998, Avrupa Birliği Balıkçılık Sektöründe Uygulanan YapısalPolitikalar, III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum.33. Çıkın, A., Elbek, A.G., 1991, Avrupa Topluluğunda ve Türkiye’de Su ÜrünleriKooperatifleri, Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 1991, İzmir.10434. Kubilay, H., 1997, Türkiye’de Su Ürünleri Üretimi, Yetiştirilmesi, İşleme veDağıtımının Hukuki Yönü Üzerine Bir İnceleme, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 2-11Nisan 1997, İzmir.35. Canyurt, M.A., Çöpten, R., Türkmen, G, 1998, İzmir İlinde Deniz Balıkları Üretenİşletmelerin Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, III. Su Ürünleri Sempozyumu,10-12 Haziran 1998, Erzurum.36. Canyurt, M.A., Alpbaz, A.G., 1980, Batı Anadolu Alabalık İşletmelerinin ÜretimTekniği ve Koşulları Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi, İzmir.37. Soylu, M., 1988, Sapanca İç Su Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama BirimiAlabalık Üretiminin Ekonomik Analizi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi,(1988) 2: 2, 61-70, İstanbul.38. Çetin, B., Bilgüven, M., 1991, Güney Marmara Bölgesi’nde Alabalık Üretimi Yapanİşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi, Eğitiminin 10. Yılında Su ÜrünleriSempozyumu, 1991, İzmir.39. Demir, O., 1997, Tortum-Uzundere Yöresinde Bulunan Alabalık İşletmelerinde MaliyetAnalizi, (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.40. Emre, Y., Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Üç Ayrı Su Sisteminde Ağ Kafeslerde YapılanGökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin İncelenmesi, III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum.41. Şahin, T., 1995, Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinde Optimum Stok YoğunluğununTespiti, (Proje Sonuç Raporu), Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü,Trabzon.42. Akbulut, B. ve ark., 1999, Deniz Kafeslerinde Yetiştirilen Alabalıklarda EkonomikBaşlangıç Ağırlığının Tespiti, (Proje Sonuç Raporu), Trabzon Su Ürünleri MerkezAraştırma Enstitüsü, Trabzon.43. Üstündağ, C., 1997, Deniz Kafesleri ve Tatlı Su Havuzlarında Stoklanan GökkuşağıAlabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaçlarının Yumurta Verim Özellikleri, (YüksekLisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.44. Kurtoğlu, İ.Z., , Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Üreme ÖzelliklerininAnalizi, (Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Trabzon.45. Şahin, T., ve ark., 1999, Karadeniz’de Çipura Balığı Yetiştiriciliği, (Proje SonuçRaporu), Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.46. Akbulut, B., ve ark., 1999, Karadeniz’de Levrek Yetiştiriciliği, (Proje Sonuç Raporu),Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.47. Anonim, Karadeniz’de Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Projesi, (YayınlanmamışProje Ara Raporları) Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.10548. Akbulut, B., ve ark., 2000, Kalkan Balığının Kafes ve Beton Havuzda BüyümeÖzeliklerinin İncelenmesi, (Yayınlanmamış Proje Ara Raporları) Trabzon Su ÜrünleriMerkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.49. Tabak, İ., ve ark., 2000, Karadeniz Alabalığının Biyo-Ekolojik Özelliklerinin Ve Kültürİmkanlarının Araştırılması, (Yayınlanmamış Proje Ara Raporları) Trabzon Su ÜrünleriMerkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.50. Okumuş, İ., Alkan, M.Z., Kurtoğlu, İ.Z . ve Başçınar, N., 1998., Kaynak Alabalığının(Salvelinus fontinalis) Doğu Karadeniz Koşullarında Deniz Suyu ve Tatlı SuOrtamlarındaki Büyüme ve Kültür Potansiyeli, III. Doğu Anadolu Su ÜrünleriSempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum51. Okumuş, İ., Başçınar, N., Kurtoğlu, İ.Z. ve Yılmaz, K., 1998., Effects of StockingDensity on Growth Performance, Feed Conversion and Production of the Brook Trout(Salvalinus fontinalis), First International Symposium on Fisheries and Ecology, 2-4September 1998, Trabzon, Turkey.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler