Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ülkesel Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesin Moleküler Yöntemlerin Kullanılması

Diğer Başlık: Improvement of Turkish Cotton Varieties Using Molecular Techniques

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Monografi

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): ERDOGAN, Oktay (Danışman), DOĞANLAR, Sami (Tez Danışmanı), ERDOGAN, Oktay (Proje Yürütücüsü),


Yayınlayan: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yayın Tarihi: 1999


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Pamuk, G. hirsutum, G. barbadanse Bitki Islahı, Bitki Patolojisi, Moleküler Islah, Lif Teknolojisi
Gossypium hirsutum, Gossypium barbadanse, SSRs
Özet Pamuk lifi; doğal oluşu, sağlamlığı, hava geçirgenliği gibi özellikleri ile diğer bitkisel ve sentetik elyaflara göre daha fazla tercih edilmektedir. Pamuk lifi tüketimi ve gereksinimi, dünya nüfusunun hızla artması, öte yandan gelişmiş toplumlarda hayat seviyesinin yükselmesi ile artmıştır. Türkiye, dünya’da tekstil ürünleri üretiminde giderek daha büyük önem kazanmakta ve her yıl önemli miktarlarda pamuk elyafı üretimi gerçekleştirmektedir. Ancak, toplam pamuk elyafı üretimi ihtiyacın gerisinde kalmakta ve her yıl toplam üretimin %50’sine yakın miktarlarda elyaf ithal edilmektedir. Bu da ülkemiz ekonomisine ciddi kayıplara sebep olmakta ve tekstil sektörümüzü giderek hammadde temini bakımından dışarıya bağımlı kılmaktadır. Dolayısıyla, ülkemizin planlı bir şekilde pamuk üretimini verim ve lif kalitesi bakımından artırması gerekmektedir. Ancak, ülkemizde verim ve lif kalitesi yüksek pamuk üretimini sınırlayan birçok faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri, ülkemizde yetiştirilen pamuk çeşitlerinin sınırlı sayıda olması ve bu çeşitlerin değişen tüketici ve sanayici isteklerine yeterince cevap verememesidir. Diğer önemli bir sınırlayıcı faktör ise toprak orijinli bir fungus (V. dahliae Kleb.)’tan kaynaklanan solgunluk hastalığıdır. Bu hastalık ülkemiz ve dünya’da pamuk üretimine % 20’lere varan kayıplara sebep olabilmektedir. Üçüncü önemli faktör ise lif uzunluğu, lif mukavemeti, lif uzaması, lif inceliği ve lif olgunluğu gibi lif kalite karakterlerinin iyileştirilmesinin çok zor olmasıdır. Gerek lif kalitesi ile ilgili karakterler gerekse solgunluk hastalığına dayanıklılık, kantitatif kalıtım göstermektedir. Klasik ıslah yöntemleri ile yapılan iyileştirme çalışmalarından günümüze kadar belirli seviyelerde sonuçlar elde edilebilmiş fakat gen havuzunun daralması ve fenotipe dayalı seleksiyon çalışmaları ile klasik ıslahta son noktaya gelinmiştir. Günümüzde geliştirilen moleküler işaretleyicilerin ve genom haritalarının bitki ıslahında ve genetiğinde kullanılması bitki ıslahçılarına yeni ufuklar ve imkânlar sunmuştur. Proje 2004- 2008 yıllarında Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde kurulmuş, başlangıç materyali olarak G. hirstum türünden Nazilli 84 S, Sayar 314, Şahin 2000, Sg125, Çukurova 1518, Carmen çeşitleri kullanılırken G. barbadence türlerinden Giza 45 ve Tex çeşitleri kullanılmıştır. Projenin esas çalışma konusu, moleküler pamuk ıslahını verticillium dayanıklılığı, verim ve lif kalitesi karakterleri için gerçekleştirmektir. Bu amaç için seçilen SSR, SNP ve AFLP işaretleyici sistemlerini kullanılarak lif kalitesi karakterleri ve solgunluğa dayanıklılık için belirlenen lokusları (QTL) istenilen çeşitlere aktarılabilecektir. Bu çabalar, pamuk genomu için genetik haritanın geliştirilmesi, solgunluk ve lif kalite karakterleri için QTL’lerin belirlenmesi ve işaretleyiciye dayalı seleksiyon yapılarak hedef genomik bölgelerin arzu edilen çeşitlere aktarılması çalışmalarını kapsamaktadır. Projenin populasyon oluşturma çalışmaları planlandığı şekilde gerçekleştirilmiş ayrıca hastalık etmeninin Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaprak döken patotipinin bulunduğunu ilk kez ortaya konmuştur. Bunun yanında, patojenisite testlerinde en virulent karakterleriyle dikkati çeken 24 izolat, tekrar bir patojenisite testine alınarak, Mn/8 (döken) ve Mu/1 (dökmeyen) nolu izolatlar projenin sonraki aşamalarında kullanılmak üzere seçilmişlerdir. Projede genom haritalama çalışmaları, bitkinin genomunun nisbi olarak büyük olması, yetersiz sayıdaki DNA işaretleyicileri ve kültür pamuk çeşitlerinin tetraploid yapıda olması gibi nedenlerle sınırlı düzeyde kalmış ve istenilen tüm sonuçlar elde edilememiştir. Genom haritalarının pamuk ıslahında özellikle markörlere dayalı ıslah programlarında pratik olarak kullanılabilmesi için yaklaşık 5000 işaretleyici taşıyan genom haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Pamuk genomunun büyüklüğü ve türleriçi polimorfizmin oldukça düşük düzeyde olması düşünüldüğünde, daha yüksek düzeylerde polymorfizm sağlayan markör teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Cotton (Gossypium hirsutum L.) is a fiber crop and plays a significant role in Turkish and world agriculture, industry and trade. Based on recent data, 49% of the world’s fiber consumption is cotton. It is preferred over other plant and synthetic fibers for its numerous superior qualities including its natural origin, strength and breathability. Over the past 10 years, the consumption and demand for cotton fiber has increased with the rise in world population and the improvement in living standart in developed countries. Turkey is becoming a leader in the world textile industry and produces a very significant amount of cotton fiber. However, production falls short of demand and almost 500.000 tonnes of cotton are imported annually. This represents a serious drain on the Turkish economy and increases dependence on foreign sources of raw material. For these reasons, improvements in fiber quality and lint yield of Turkish cotton are imperative. Various factors limit the production of high yielding and superior fiber quality cotton in Turkey. One factor is a reduction in genetic diversity that has resulted from the cultivation of a limited number of cotton cultivars. With this limited diversity, the development of cultivars which meet the new demands of the textile industry is very difficult. Another limiting factor is a wilting disease caused by a soil-borne fungus (Verticillium dahliae). This disease causes 20% reductions in cotton yield. The improvement of fiber quality factors including length, strength, expansion, fineness and maturity is also very difficult. Both fiber quality traits and wilt resistance exhibit quantitative inheritance. As a result, very limited success has been achieved using classical breeding methods. Currently, there is no variety that combines high yield, superior fiber qualities and verticillium resistance. Recently, the use of molecular markers and genome mapping in plant breeding and genetics has opened new directions for cotton improvement. The studies were conducted in Aydin, located in west Turkey, and the region has a typical Mediterranen climatic condition (37044ı – 37049ı N, 27044ı – 27050 E), during 2004/2008. The G.hirsutum genotypes: Nazilli 84 S, Sayar 314, Şahin 2000, Sg125, Çukurova 1518, Carmen; G. barbadence genotypes: Giza 45, Tex were the materials used for this study. Therefore, the main objective of the proposed project is to use molecular methods to incorporate verticillium resistance into superior fiber quality lines. In order to achieve this goals, we will develop a molecular genetic linkage map of cotton, using AFLP, SNPs and SSR markers identify quantitative trait loci (QTL) for verticillium resistance and fiber traits and transfer target genomic regions into an elite genetic background using MAS (Marker Assisted Selection).
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar telif hakkı sorunu yoktur
Notlar Bugbee, W,M,, and Presley, J,T,, 1967, A rapid inoculation technique to evaluate the resistance of cotton to Verticillium albo-atrum, Phytopathology 57: 1264.Bell,A.A. and J.T. Presley, 1969. Temperature effects upon resistance and phytoalexin synthesis in cotton inoculated With Verticillium albo-atrum. Phytopathology 59(8):1141-1146.El-Zık, K. M., 1985. Integrated control of verticillium wilt of cotton. Plant diseaese, 1025-1032.Erdoğan, O., Sezener, V., Özbek, N., Bozbek, T., Yavaş, İ., and Ünay, A., (2006). The Effects of Verticillium Wilt (V. dahliae Kleb.) on cotton Yield and Fiber Quality. Asian J. of Plant Sci.5 (5): 867-870.Erdoğan, O., 2007.Fluoresan Pseudomonasların Pamukta Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.)’na ve Bitki Gelişimine Etkileri. ADÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yayınlanmamış), sayfa:121, Aydın.Esentepe, M.,1979. Adana ve Antalya illerinde pamuklarda görülen solgunluk hastalığının etmeni, yayılışı, kesafeti ve zarar derecesi ile ekolojisi üzerinde araştırmalar. İzmir Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Eserleri No: 32, s :45.Gencer, O., Mert, M., Kurt, Ş., 2001. Bazı Pamuk Hat ve Çeşitlerinin (Gossypium hirsutum L.) solgunluk hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) tepkisi ile bunların tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, S.193-197, Tekirdağ.Galanopoulo,S.,2006.http://www.Ressources.ciheam.org./om/pdf/s14/CI01190.Göre, M.E., H. Esen, A. Orak, D. Gözcü, N. Altın ve O. Erdoğan, 2007. Türkiye’de Pamuktaki Verticillium dahliae İzolatları İçerisindeki Patotip Grupları. Anadolu, 17 (1): 16-42.Karaca,İ., A. Karcılıoğlu ve S. Ceylan,1971. Wilt disease of cotton in the Agion Region of Turkey. The Journal Turkish Phytoıpathology İzmir. 1(1):4-11.Karcılıoğlu, A., E. Onan ve E. Sezgin, 1992. Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillium dahliae Kleb. Fungusunun neden olduğu solgunluk hastalığına karşı duyarlılıklarının saptanması üzerinde araştırmalar İzmir. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı No: 22-23, s. 138.Kaymak, F., M. Şimşek ve M. Ünal, 1976. Pamuk çeşitlerinin solgunluk hastalığına mukavemetlerinin tespiti. Proje No: 62/105-814-B1.S:195 Nazilli Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Araştırma Peoje ve Sonuçları, s.195-205.Khalida, A., Sh. Michail nad A.M. Tarabeih, 1983. Testing Certain Cotton cultivars for resistance aginst Verticillium dahliae by using the soil inoculation method. Dep, Plant Protection, college Agricultire and Forestry, Musul Univ. Ham man Al- Alil,. Jurnal-of- Agricultural ciences.1:1.149-156Naza, İ ve O. Höyük, 1988. Pamuk çeşitlerinin solgunluk hastalığı(V. dahliae Kleb)’na duyarlılıklarının saptanması kesin proje. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 1987 yılı Pamuk Araştırma Proje ve Sonuçları Raporu, S.109.Sağır, A., F. Tatlı ve B. Gürkan, 1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Ekim Alalnlarında görülen hastalıklar üzerinde çalışmalar. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan 1995. Şanlıurfa, s:5-9.Şimşek, K., ve A., Şahin, 1980. Pamuk çeşitlerinin solgunluk hastalığına mukavemetlerinin tespiti. Proje No: 62/ 105-814-B1. Nazilli Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü 1979 Pamuk Araştırma Projesi ve Sonuçları.Wilhelm, S., 1951. Effects of various soil amendments on inoculum potantial of the verticillium fungus Phytopathology, 41(7): 684-69.Bora, T., ve İ. Karaca, 1970. Kültür bitkilerinde hastalığın ve zararın ölçülmesi. Ege Üniv. Zir. Fak. Yardımcı Ders Kitabı. Yayın No: 167 Bornova, 43.Esentepe, M., A., Karcılıoğlu, E., Sezgin, E., Onan, 1982. Ege bölgesinde pamuk solgunluk hastalığa( Verticillium dahliae Kleb.) şiddeti ile verim eksilişi arasındaki ilişkinin saptanması üzerinde araştırmalar. III. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bilimleri:145-151.Friebertshauser, G., E., And J. E. Devay, 1982. Differental effects of the defoliating and nondefoliating pathotypes of Verticillium dahliae upon the growth and development of Gossypium hirsutum. Phytopathology, 72: 872-877.Karaca, İ. , A., Karcılıoğlu and S., Ceylan, 1971. Wilt disease of cotton in the Ege Region of Turkey. J. Turkish Phytopat., 1 : 4-11Karaca, İ., S., Ceylan and A., Karcılıoğlu, 1973. The importance of cotton seed in the dissemination of verticillium wilt. J. Turkish Phytopath., 2 : 30-33Kocatürk, S. And A. Karcılıoğlu, 1979.Ege bölgesinde Verticillium spp. fungusunun konukçuları ve türlerinin tespiti üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 19:237-242.Saydam, C., M.copçu and E., Sezgin, 1973. Studies on the inoculation techniques of cotton caused by Verticillium dahliae Kleb. I. investigation on the laboratory inoculation techniques. J. Turkish. Pyhtopath., 2: 89-75.Schnathorst, W.C., and G. S. Sibbett, 1971. The relation of strains of Verticillium albo-atrum to severity of verticillium wilt in Gossypium hirsutum and Olea euopaea in california Plant Disaes, 55: 780-782Schnathorst, W.C., and G. Evans, 1971. Comparative virulence of American and Australian isolates of Verticillium albo-atrum in Gossypium hirsutum. Plant Disaes, 55: 977-980.Schnathorst, W.C., T.A. Reeve, and D. Fogle, 1975. Verticillium dahliae strains in cotton in the Pahrump valley, Nevada. Plant Dis Reptr. 59: 863-865.Sezgin,E., A. Karcılıoğlu and Ü. Yemişçioğlu, 1982a. Investigations on the effects of some cultural applications and antagonistic fungi on Rhizoctonia solani Kühn. And Vertcillium dahliae Kleb. İn the Aegean Region I. efffects of crop rotation and fertilizations. J. Turkish. Phytopath. 11:41-54Sezgin,E., A. Karcılıoğlu and Ü. Yemişçioğlu, 1982b. Investigations on the effects of some cultural applications and antagonistic fungi on Rhizoctonia solani Kühn. and Vertcillium dahliae Kleb. in the Aegean Region II. effects of herbicides and antagonistic fungi. J. Turkish. Phytopath. 11:79-91Sezgin, E., A., Karcılıoğlu, M. Esentepe, 1985 Üre gübrelemesi ile pamuklarda vertisilyum solgunluğunu önleme imkanları üzerinde araştırmalar. Doğa bilimleri dergisi, Seri D 2 9: 359-366Onan, E., ve A., Karcılıoğlu, 1998. Pathotypes of Verticillium dahliae from cotton in Aegean region and Review of Verticillium Wilt tolerance in Nazilli 84 cotton. J. Turkish. Phytopath. 27:113-120.Yelin, D., ve Erşan, K., 1985. A Research on Yield and Some Technological Characters and Sensivity of Cotton Varieties (Gossypium hirsutum L.) to Verticillium dahliae Kleb. İn Kahramanmaraş. The Journal of Turkish Phytopathology, Vol. 14, No: 3, S:96.Yu, John, Yong-Ha Park, Gerard R. Lazo, and Russell J. Kohel. (1998). Molecular Mappıng of The Cotton Genome: Qtl Analysıs Of Fıber Qualıty Characterıstıcs. Plant & Animal Genome VI Conference, Town & Country Hotel, San Diego, CA, January 18-22, 1998. Shappley, Z.W., J.N. Jenkins, J. Zhu, and J.C. McCarty. 1998. Quantitative Trait Loci Associated with Agronomic and Fiber Traits of Upland Cotton. J. Cotton Sci., 2:153-163.Hamada, H., M. G. Petrino and T. Kakunaga. 1982. A novel repeated element with Z-DNA-forming potential is widely found evolutionary diverse eucaryotic genomes. Proc Natl Acad Sci USA., 79:6465-6469.Tautz, D. and M. Renz. 1984. Simple sequences are ubiquitous repetitive components of eucaryotic genomes. Nucleic Acids Res. 12:4127-4138.Litt, M. and J. A. Luty. 1989. A hypervariable microsatellite revealed by in vitro amplification of a dinucleotide repeated within the cardiac muscle actin gene. Am. J. Hum. Genet. 44:397-401.Weber, J. L., and P. E. May. 1989. Abundant class of human DNA polymorphisms which can be typed using the polymerase chain reaction, Am. J. Hum. Genet. 44:388-396.Akkaya, M. S., A. A. Bhagwat, and P. B. Cregan. 1992. Length polymorphisms of simple sequence repeat DNA in soybean. Genetics. 132:1131-1139. Ma, Z. Q., M. Röder, and M. E. Sorrels. 1996. Frequencies and sequence characteristics of di-, tri-, and tetra-nucleotide microsatellites in wheat. Genome. 39:123-130. Pejic, I., P. Ajmone-Marsan., M. Mortgante, V. Kozumplick, P. Castiglioni, G. Taramino, and M. Motto, 1998. Comparative analysis of genetic similarity among maize inbred lines detected by RFLPs, RAPDs, SSRs, and AFLPs. Appl. Gen. 97:1248-1255.Thomas, B. R., S. E., Mcdonalds, M. Hicks, D. L., Adams, R. B., Hodgetts. 1999. Effects of reforestation methods on genetic diversity of lodgepole pine: an assessment using microsatellite and randomly amplified polymorphic DNA markers. Theor. Appl. Genet. 98:793-801.Bell, C. J., and J. R. Ecker. 1994. Assignment of 30 microsatellite loci to the linkage map of Arabidopsis. Genomics. 19:137-144.Plaschke, J., M. W., Ganal, and M. S. Röder. 1995. Detection of genetic diversity in closely related bread wheat using microsatellite markers. Theor Appl Genet. 91:1101-1107.Röder, M. S., V. Korzun, K. Wendehake, J. Plaschke, M.H. Tixier, P. Leroy, and M.W., Ganal. 1998. A microsatellite map of wheat, Genetics, 149:2007-2023.Saghai Maroof, M. A., R. M. Biyashev, G. P. Yang, Q. Zhang, and R.W. Allard R. 1994. Extraordinary polymorphic microsatellite DNA in barley: species diversity chromosomal locations and population dynamics. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 91:5466-5470.Röder, M. S., J. Plaschke, S.U. Konig, A. Borner, M.E. Sorrells, S.D. Tanksley, and M.W. Ganal. 1995. Abundance, variability and chromosomal location of microsatellites in wheat. Mol Gen Genet. 246:327-332.Dudley, J.W. 1993. Molecular Markers in Plant Improvement: Manipulation of Genes Affecting Quantitative Traits. Crop Sci., 33:660-668.Bolek, Y. 2003. Status of Genome Mapping and Use in Cotton Improvement. Fen ve Muhendislik Dergisi, KSU.Reinisch, A.J., C. Brubaker, D. Stelly, J. Wendel, and A.H. Paterson. 1994. A Detailed RFLP Map of Cotton (Gossypium hirsutum x G. barbadense): Chromosome Organization and Evolution in a Disomic Polyploid Genome. Genetics, 138: 829-847.Michaelson, M.J., H.J. Price, J.R. Ellison, and J.S. Johnston. 1991. Comparison of Plant DNA Contents Determined by Feulgen Microspectrophotometry and Laser Flow Cytometry. Am. J. Bot., 78(2):183-188.Yu, Z-H, Y-H. Park, G.R. Lazo, and R.J. Kohel. 1997. Molecular Mapping of the Cotton Genome. Prof of 5th Inter. Congress of Plant Molecular Biology, Sept. 21-27, Singapore.Reddy, A.S., R.M. Haisler, Z-H. Yu, and R.J. Kohel. 1997. AFLP Mapping in Cotton. Proc. Plant & Animal Genome V, January 12-16, San Diego, CA.Shappley, Z.W., J.N. Jenkins, J. Zhu, and J.C. McCarty. 1998. Quantitative Trait Loci Associated with Agronomic and Fiber Traits of Upland Cotton. J. Cotton Sci., 2:153-163.Ulloa, M., W.R. Meredith(Jr), Z.W. Shapley, A.L. Kahler. 2001. RFLP Genetic Linkage Maps from Four F2:3 Populations and a Join Maps of G. hirsutum L. Theor. Appl. Genet., 101:200-208.Jiang, C-X., R.J. Wright, K.M. El-Zik, and A.H. Paterson. 1998. Polyploid Formation Created Unique Avenues for Response to Selection in Gossypium (cotton). Proc. Natl.Acad. Sci. USA., 95:4419-4424.Yu, Z-H, Y-H. Park, G.R. Lazo, and R.J. Kohel. 1998. Molecular Mapping of the Cotton Genome: QTL analysis of fiber quality characteristics. Proc. Plant &Animal Genome VI, January 18-22, San Diego, CA.Kohel, R.J., J. Yu, Y-H, Park, and G.R. Lazo. 2001. Molecular Mapping and Characterization of Genes Controlling Fiber Quality in Cotton. Euphytica, 121(2):163-172.Yu, Z-H., and R.J. Kohel. 1999. Cotton Genome Mapping and Applications. Proc. Plant & Animal Genome VII. San Diego, CA. January 17-21.Wright, R.J., P.M. Thaxton, K.M. El-Zik, and A.H. Paterson. 1998. D-Subgenome Bias of Xcm Resistance Genes in Tetraploid Gossypium (Cotton) Suggests thatPolyploid Formation Has Created Novel Avenues for Evolution. Genetics,149:1987-1996.Bolek, Y. 2002. Mapping of Verticillium Wilt Resistance Genes in Cotton. PhD.Dissertation, Texas A&M University Library, 113p.Iqbal, M.J., N. Aziz, N.A. Saeed, and Y. Zafar. 1997. Genetic Diversity Evaluation of Some Elite Cotton Varieties by RAPD Analysis. Theor. Appl. Genet., 94:139-144.Ulloa, M., and W.R. Meredith (Jr), 2000. Genetic Linkage Map and QTL Analysis of Agronomic and Fiber Quality Traits in an Intraspcific Population. J. Cotton Sci., 4:161-170.

KaynakçaBugbee, W,M,, and Presley, J,T,, 1967, A rapid inoculation technique to evaluate the resistance of cotton to Verticillium albo-atrum, Phytopathology 57: 1264.Bell,A.A. and J.T. Presley, 1969. Temperature effects upon resistance and phytoalexin synthesis in cotton inoculated With Verticillium albo-atrum. Phytopathology 59(8):1141-1146.El-Zık, K. M., 1985. Integrated control of verticillium wilt of cotton. Plant diseaese, 1025-1032.Erdoğan, O., Sezener, V., Özbek, N., Bozbek, T., Yavaş, İ., and Ünay, A., (2006). The Effects of Verticillium Wilt (V. dahliae Kleb.) on cotton Yield and Fiber Quality. Asian J. of Plant Sci.5 (5): 867-870.Erdoğan, O., 2007.Fluoresan Pseudomonasların Pamukta Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.)’na ve Bitki Gelişimine Etkileri. ADÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yayınlanmamış), sayfa:121, Aydın.Esentepe, M.,1979. Adana ve Antalya illerinde pamuklarda görülen solgunluk hastalığının etmeni, yayılışı, kesafeti ve zarar derecesi ile ekolojisi üzerinde araştırmalar. İzmir Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Eserleri No: 32, s :45.Gencer, O., Mert, M., Kurt, Ş., 2001. Bazı Pamuk Hat ve Çeşitlerinin (Gossypium hirsutum L.) solgunluk hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) tepkisi ile bunların tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, S.193-197, Tekirdağ.Galanopoulo,S.,2006.http://www.Ressources.ciheam.org./om/pdf/s14/CI01190.Göre, M.E., H. Esen, A. Orak, D. Gözcü, N. Altın ve O. Erdoğan, 2007. Türkiye’de Pamuktaki Verticillium dahliae İzolatları İçerisindeki Patotip Grupları. Anadolu, 17 (1): 16-42.Karaca,İ., A. Karcılıoğlu ve S. Ceylan,1971. Wilt disease of cotton in the Agion Region of Turkey. The Journal Turkish Phytoıpathology İzmir. 1(1):4-11.Karcılıoğlu, A., E. Onan ve E. Sezgin, 1992. Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillium dahliae Kleb. Fungusunun neden olduğu solgunluk hastalığına karşı duyarlılıklarının saptanması üzerinde araştırmalar İzmir. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı No: 22-23, s. 138.Kaymak, F., M. Şimşek ve M. Ünal, 1976. Pamuk çeşitlerinin solgunluk hastalığına mukavemetlerinin tespiti. Proje No: 62/105-814-B1.S:195 Nazilli Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Araştırma Peoje ve Sonuçları, s.195-205.Khalida, A., Sh. Michail nad A.M. Tarabeih, 1983. Testing Certain Cotton cultivars for resistance aginst Verticillium dahliae by using the soil inoculation method. Dep, Plant Protection, college Agricultire and Forestry, Musul Univ. Ham man Al- Alil,. Jurnal-of- Agricultural ciences.1:1.149-156Naza, İ ve O. Höyük, 1988. Pamuk çeşitlerinin solgunluk hastalığı(V. dahliae Kleb)’na duyarlılıklarının saptanması kesin proje. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 1987 yılı Pamuk Araştırma Proje ve Sonuçları Raporu, S.109.Sağır, A., F. Tatlı ve B. Gürkan, 1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Ekim Alalnlarında görülen hastalıklar üzerinde çalışmalar. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan 1995. Şanlıurfa, s:5-9.Şimşek, K., ve A., Şahin, 1980. Pamuk çeşitlerinin solgunluk hastalığına mukavemetlerinin tespiti. Proje No: 62/ 105-814-B1. Nazilli Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü 1979 Pamuk Araştırma Projesi ve Sonuçları.Wilhelm, S., 1951. Effects of various soil amendments on inoculum potantial of the verticillium fungus Phytopathology, 41(7): 684-69.Bora, T., ve İ. Karaca, 1970. Kültür bitkilerinde hastalığın ve zararın ölçülmesi. Ege Üniv. Zir. Fak. Yardımcı Ders Kitabı. Yayın No: 167 Bornova, 43.Esentepe, M., A., Karcılıoğlu, E., Sezgin, E., Onan, 1982. Ege bölgesinde pamuk solgunluk hastalığa( Verticillium dahliae Kleb.) şiddeti ile verim eksilişi arasındaki ilişkinin saptanması üzerinde araştırmalar. III. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bilimleri:145-151.Friebertshauser, G., E., And J. E. Devay, 1982. Differental effects of the defoliating and nondefoliating pathotypes of Verticillium dahliae upon the growth and development of Gossypium hirsutum. Phytopathology, 72: 872-877.Karaca, İ. , A., Karcılıoğlu and S., Ceylan, 1971. Wilt disease of cotton in the Ege Region of Turkey. J. Turkish Phytopat., 1 : 4-11Karaca, İ., S., Ceylan and A., Karcılıoğlu, 1973. The importance of cotton seed in the dissemination of verticillium wilt. J. Turkish Phytopath., 2 : 30-33Kocatürk, S. And A. Karcılıoğlu, 1979.Ege bölgesinde Verticillium spp. fungusunun konukçuları ve türlerinin tespiti üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 19:237-242.Saydam, C., M.copçu and E., Sezgin, 1973. Studies on the inoculation techniques of cotton caused by Verticillium dahliae Kleb. I. investigation on the laboratory inoculation techniques. J. Turkish. Pyhtopath., 2: 89-75.Schnathorst, W.C., and G. S. Sibbett, 1971. The relation of strains of Verticillium albo-atrum to severity of verticillium wilt in Gossypium hirsutum and Olea euopaea in california Plant Disaes, 55: 780-782Schnathorst, W.C., and G. Evans, 1971. Comparative virulence of American and Australian isolates of Verticillium albo-atrum in Gossypium hirsutum. Plant Disaes, 55: 977-980.Schnathorst, W.C., T.A. Reeve, and D. Fogle, 1975. Verticillium dahliae strains in cotton in the Pahrump valley, Nevada. Plant Dis Reptr. 59: 863-865.Sezgin,E., A. Karcılıoğlu and Ü. Yemişçioğlu, 1982a. Investigations on the effects of some cultural applications and antagonistic fungi on Rhizoctonia solani Kühn. And Vertcillium dahliae Kleb. İn the Aegean Region I. efffects of crop rotation and fertilizations. J. Turkish. Phytopath. 11:41-54Sezgin,E., A. Karcılıoğlu and Ü. Yemişçioğlu, 1982b. Investigations on the effects of some cultural applications and antagonistic fungi on Rhizoctonia solani Kühn. and Vertcillium dahliae Kleb. in the Aegean Region II. effects of herbicides and antagonistic fungi. J. Turkish. Phytopath. 11:79-91Sezgin, E., A., Karcılıoğlu, M. Esentepe, 1985 Üre gübrelemesi ile pamuklarda vertisilyum solgunluğunu önleme imkanları üzerinde araştırmalar. Doğa bilimleri dergisi, Seri D 2 9: 359-366Onan, E., ve A., Karcılıoğlu, 1998. Pathotypes of Verticillium dahliae from cotton in Aegean region and Review of Verticillium Wilt tolerance in Nazilli 84 cotton. J. Turkish. Phytopath. 27:113-120.Yelin, D., ve Erşan, K., 1985. A Research on Yield and Some Technological Characters and Sensivity of Cotton Varieties (Gossypium hirsutum L.) to Verticillium dahliae Kleb. İn Kahramanmaraş. The Journal of Turkish Phytopathology, Vol. 14, No: 3, S:96.Yu, John, Yong-Ha Park, Gerard R. Lazo, and Russell J. Kohel. (1998). Molecular Mappıng of The Cotton Genome: Qtl Analysıs Of Fıber Qualıty Characterıstıcs. Plant & Animal Genome VI Conference, Town & Country Hotel, San Diego, CA, January 18-22, 1998. Shappley, Z.W., J.N. Jenkins, J. Zhu, and J.C. McCarty. 1998. Quantitative Trait Loci Associated with Agronomic and Fiber Traits of Upland Cotton. J. Cotton Sci., 2:153-163.Hamada, H., M. G. Petrino and T. Kakunaga. 1982. A novel repeated element with Z-DNA-forming potential is widely found evolutionary diverse eucaryotic genomes. Proc Natl Acad Sci USA., 79:6465-6469.Tautz, D. and M. Renz. 1984. Simple sequences are ubiquitous repetitive components of eucaryotic genomes. Nucleic Acids Res. 12:4127-4138.Litt, M. and J. A. Luty. 1989. A hypervariable microsatellite revealed by in vitro amplification of a dinucleotide repeated within the cardiac muscle actin gene. Am. J. Hum. Genet. 44:397-401.Weber, J. L., and P. E. May. 1989. Abundant class of human DNA polymorphisms which can be typed using the polymerase chain reaction, Am. J. Hum. Genet. 44:388-396.Akkaya, M. S., A. A. Bhagwat, and P. B. Cregan. 1992. Length polymorphisms of simple sequence repeat DNA in soybean. Genetics. 132:1131-1139. Ma, Z. Q., M. Röder, and M. E. Sorrels. 1996. Frequencies and sequence characteristics of di-, tri-, and tetra-nucleotide microsatellites in wheat. Genome. 39:123-130. Pejic, I., P. Ajmone-Marsan., M. Mortgante, V. Kozumplick, P. Castiglioni, G. Taramino, and M. Motto, 1998. Comparative analysis of genetic similarity among maize inbred lines detected by RFLPs, RAPDs, SSRs, and AFLPs. Appl. Gen. 97:1248-1255.Thomas, B. R., S. E., Mcdonalds, M. Hicks, D. L., Adams, R. B., Hodgetts. 1999. Effects of reforestation methods on genetic diversity of lodgepole pine: an assessment using microsatellite and randomly amplified polymorphic DNA markers. Theor. Appl. Genet. 98:793-801.Bell, C. J., and J. R. Ecker. 1994. Assignment of 30 microsatellite loci to the linkage map of Arabidopsis. Genomics. 19:137-144.Plaschke, J., M. W., Ganal, and M. S. Röder. 1995. Detection of genetic diversity in closely related bread wheat using microsatellite markers. Theor Appl Genet. 91:1101-1107.Röder, M. S., V. Korzun, K. Wendehake, J. Plaschke, M.H. Tixier, P. Leroy, and M.W., Ganal. 1998. A microsatellite map of wheat, Genetics, 149:2007-2023.Saghai Maroof, M. A., R. M. Biyashev, G. P. Yang, Q. Zhang, and R.W. Allard R. 1994. Extraordinary polymorphic microsatellite DNA in barley: species diversity chromosomal locations and population dynamics. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 91:5466-5470.Röder, M. S., J. Plaschke, S.U. Konig, A. Borner, M.E. Sorrells, S.D. Tanksley, and M.W. Ganal. 1995. Abundance, variability and chromosomal location of microsatellites in wheat. Mol Gen Genet. 246:327-332.Dudley, J.W. 1993. Molecular Markers in Plant Improvement: Manipulation of Genes Affecting Quantitative Traits. Crop Sci., 33:660-668.Bolek, Y. 2003. Status of Genome Mapping and Use in Cotton Improvement. Fen ve Muhendislik Dergisi, KSU.Reinisch, A.J., C. Brubaker, D. Stelly, J. Wendel, and A.H. Paterson. 1994. A Detailed RFLP Map of Cotton (Gossypium hirsutum x G. barbadense): Chromosome Organization and Evolution in a Disomic Polyploid Genome. Genetics, 138: 829-847.Michaelson, M.J., H.J. Price, J.R. Ellison, and J.S. Johnston. 1991. Comparison of Plant DNA Contents Determined by Feulgen Microspectrophotometry and Laser Flow Cytometry. Am. J. Bot., 78(2):183-188.Yu, Z-H, Y-H. Park, G.R. Lazo, and R.J. Kohel. 1997. Molecular Mapping of the Cotton Genome. Prof of 5th Inter. Congress of Plant Molecular Biology, Sept. 21-27, Singapore.Reddy, A.S., R.M. Haisler, Z-H. Yu, and R.J. Kohel. 1997. AFLP Mapping in Cotton. Proc. Plant & Animal Genome V, January 12-16, San Diego, CA.Shappley, Z.W., J.N. Jenkins, J. Zhu, and J.C. McCarty. 1998. Quantitative Trait Loci Associated with Agronomic and Fiber Traits of Upland Cotton. J. Cotton Sci., 2:153-163.Ulloa, M., W.R. Meredith(Jr), Z.W. Shapley, A.L. Kahler. 2001. RFLP Genetic Linkage Maps from Four F2:3 Populations and a Join Maps of G. hirsutum L. Theor. Appl. Genet., 101:200-208.Jiang, C-X., R.J. Wright, K.M. El-Zik, and A.H. Paterson. 1998. Polyploid Formation Created Unique Avenues for Response to Selection in Gossypium (cotton). Proc. Natl.Acad. Sci. USA., 95:4419-4424.Yu, Z-H, Y-H. Park, G.R. Lazo, and R.J. Kohel. 1998. Molecular Mapping of the Cotton Genome: QTL analysis of fiber quality characteristics. Proc. Plant &Animal Genome VI, January 18-22, San Diego, CA.Kohel, R.J., J. Yu, Y-H, Park, and G.R. Lazo. 2001. Molecular Mapping and Characterization of Genes Controlling Fiber Quality in Cotton. Euphytica, 121(2):163-172.Yu, Z-H., and R.J. Kohel. 1999. Cotton Genome Mapping and Applications. Proc. Plant & Animal Genome VII. San Diego, CA. January 17-21.Wright, R.J., P.M. Thaxton, K.M. El-Zik, and A.H. Paterson. 1998. D-Subgenome Bias of Xcm Resistance Genes in Tetraploid Gossypium (Cotton) Suggests thatPolyploid Formation Has Created Novel Avenues for Evolution. Genetics,149:1987-1996.Bolek, Y. 2002. Mapping of Verticillium Wilt Resistance Genes in Cotton. PhD.Dissertation, Texas A&M University Library, 113p.Iqbal, M.J., N. Aziz, N.A. Saeed, and Y. Zafar. 1997. Genetic Diversity Evaluation of Some Elite Cotton Varieties by RAPD Analysis. Theor. Appl. Genet., 94:139-144.Ulloa, M., and W.R. Meredith (Jr), 2000. Genetic Linkage Map and QTL Analysis of Agronomic and Fiber Quality Traits in an Intraspcific Population. J. Cotton Sci., 4:161-170.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler