Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Fluoresan Pseudomonasların Pamukta Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.)’na ve Bitki Gelişimine Etkileri

Diğer Başlık: Effects of Fluorescent Pseudomonads on The Control of Verticillium Wilt (Verticillium dahliae Kleb) and Plant Growth of Cotton

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): ERDOGAN, Oktay (Hazırlayan), BENLİOĞLU, Kemal (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın Yeri: Adnan Menderes Fen Bilimleri Enstitüsü Fitopatoloji ABD Yayın Tarihi: 1999 Yayınlandığı Sayfalar: 121


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Pseudomonas, biyolojik mücadele, kütlü pamuk verimi, Aydın
Pseudomonas, biological control, seed cotton yield, Aydın
Özet Bu çalışma, 2004-2006 yılları arasında Aydın ili ve ilçelerinde pamuk yetiştirilen alanlarda yabancı ot ve pamuk bitkilerinden izole edilen Fluoresan Pseudomonas bakterilerinin 2 farklı pamuk çeşitinde (Sayar 314 ve Acala Maxa) Verticillium Solgunluğu’na ve bitki gelişimine olan etkilerini saptamak amacıyla ele alınmıştır. Yapılan survey çalışmaları sonucunda yabancı otların rizosferinden 41 adet, pamuk bitkilerinin rizosferinden 18 adet olmak üzere toplam 59 adet antagonist bakteri ve hastalıklı pamuk bitkilerinden 32 adet Verticillium spp. izolatı elde edilmiştir. Toplam 59 Fluoresan Pseudomonas izolatından 30 tanesi in vitro testlerde Verticillium dahliae’yı engellemiştir. Seçilen 15 Fluoresan Pseudomonas izolatının saksı koşullarında pamuk bitki gelişimi ve Verticillium solgunluğuna etkileri incelenmiştir. 2005 ve 2006 yıllarında dört Fluoresan Pseudomonas (FP 22, FP 23, FP 30 ve FP 35) ve Serratia plymuthica (ırk HRO-C48) izolatları ile tohumlara bakteri uygulanarak tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü tarla denemeleri yürütülmüştür. Her iki yılda % 5-10, 50-60, % 75 koza açım döneminde ve hasat sonrasında gövde kesitleri incelenerek sayımlar yapılmış ve yapraklarda hastalık şiddeti ile deneme parsellerinde hastalığa yakalanma oranları saptanmıştır. Tohumlara bakteri uygulanarak yürütülen tarla denemelerinde Verticillium solgunluğu, hastalık şiddeti ve bulunma oranı uygulama yapılmamış kontrole göre farklılık göstermiştir. Yaprak belirtileri dikkate alınarak yapılan sayımlarda tohumlara antagonist bakteri uygulamalarının hastalığa karşı yüzde etkisi 2005 yılında % 33-45, 2006 yılında % 22-25 arasında bulunmuştur. Kütlü pamuk verimi açısından 2005 yılında yürütülen denemelerde bakteri uygulamaları % 12-17 arasında değişen oranlarda verim artışına neden olmuş, ancak 2006 yılında kontrole göre bir farklılık saptanmamıştır. Hastalık ile NAWF, kütlü pamuk verimi, 100 tohum ağırlığı, lif mukavemeti ve iplik olma indeksi arasında negatif yönde önemli korelasyonlar saptanmıştır.
The study was undertaken to determine the effects of fluorescent pseudomonads which were isolated from the rhizosphere of cotton plants and weeds in the cotton growing areas of Aydın province, on the control Verticillium wilt and plant growth of two cotton varieties (Sayar 314 and Acala Maxa) between 2004 and 2006. A total of 59 antagonistic bacteria consisting of 41 from weeds and 18 from cotton plants were selected and 32 Verticillium dahliae isolates were collected from infected cotton plants. 30 out of 59 isolates inhibited mycelial growth of V. dahliae in-vitro. Fifteen isolates selected were screened for the effects of planth growth and Verticillium wilt on potted cotton plants. In 2005 and 2006, randomized block design field trials with four replicates were conducted by seed bacterization with four fluorescent pseudomonads isolates (FP 22, FP 23, FP 30 and FP 35) including Serratia plymuthica (strain HRO-C48). The data for disease intensity on leaves and the incidence in each plot were evaluated during the stage of 5-10 %, 50-60 % and 75 % cotton boll opening and after harvest in both years. Field trials indicated that seed bacterization with antagonistic bacteria induced a significant reduction of the disease incidence and severity of Verticillium wilt compared to untreated control. Based on observation of foliar symptoms, the percentage of effectiveness of seed bacterization averagely ranged from 33 % to 45 % in 2005 and 22 % to 25 % in 2006. Seed bacterization also caused significant increase on seed cotton yield (12 %-17 %) in 2005 but there was no significant difference in yield in 2006. Significant negative correlations were also found between Verticillium wilt and Nodes above white flower (NAWF), seed cotton yield, kernel weight, fiber strength and Speening content index (SCI).
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar telif hakkı sorunu yoktur
Notlar ABDELZAHER, H.M.A., and ELNAGHY, M.A., 1998. Identification of Pythium carolinianum causing “root rot” of cotton in Egypt and its possible biological control by Pseudomonas fluorescens. Mycopathologia, 142.3,143-151, 34 ref.ADAMS, P.D., and KLOEPPER, J.W., 2002. Effect of host genotype on indigenous bacterial endophytes of cotton (G. hirsutum L.).Plant and Soil, 240:181-189.AGIL, T., and BATSON, W.E., 1999. Evaluation of radicle assay for detemining the biocontrol activity of rhizobacteri to selected pathogens of the cotton seedling disease complex. Pakistan Journal of Phytopathology. 11.1, 30-40; 26 ref.AL-RAWAHI, A.K., and HANCOCK, J.G., 1998. Parasitism and biological control of Verticillium dahliae by Pythium oligandrum. Plant Disease, 82:1100-1106.ANONİM, 2000. Pamukta Entegre Mücadele Teknik Talimatı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM, Bitki Sağlığı Araş. Daire Bşk.., Sayfa: 14-16, Ankara.ANONİM, 2002. İzmir Ticaret Borsası Dergisi, Ekim 2002, İzmir.ANONİM, 2004a. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Daimi Pamuk Çalışma Grubu Raporu, Ankara.ANONİM, 2004b. Ege Bölgesi 2002-2003 Sezonu Pamuk Ekili Alan ve Rekolte Tahmini Raporu. İzmir.ANONİM, 2005. Pamuk Tarımı, Tariş Ar-Ge Müdürlüğü Yayınları, Bornova, İzmir.AYDEMİR, M., 1970. Memleketimizde Ekilen Pamuk Çeşitleri. T.C. Tarım Bakanlığı Bölge PAE Müdürlüğü Yayın No:5, Nazilli-Aydın.AYDEMİR, M., 1982. Pamuk Islahı, Yetiştirme Tekniği ve Lif Özellikleri. T.K.B. Pamuk İşleri Gn. Müd. NPAE Müd., Yayın No: 33, Nazilli.AYDIN, G., 1997. Pamukta Melezleme Islahı ve Bu Yolla Nazilli de Elde Edilen Çeşitler, TKB NPAE Müdürlüğü, yayın No:49, Nazilli.BARROW, J.R., 1970. Critical Requirement for Genetic Experience of W. Wilt Tolerant in Acala Cotton. Phytopathology ,60: 559-560.BEJERANO, A.J., BLANCO, L.M.A., MELERO, V., and JIMENEZ DIAZ, R.M., 1996a. Etiology, Importance and Distrubation of Verticillium Wilt of Cotton in Southern Spain. Plant Disease, 80:11, 1233-1238.BEJERANO, A.J., BLANCO, L.M.A., MELERO, V., and JIMENEZ DIAZ, R.M., 1996b. Influence of inoculum density of defoliating and nondefoliating pathotypes of Verticillium dahliae on epidemics of Verticillium wilt of cotton in southern Spain. Review of Plant Pathology, 75(6):527.BEJERANO, A.J., BLANCO, L.M.A., MELERO, V., and JIMENEZ DIAZ, R.M., 1997. The influence of verticillium wilt epidemics on cotton yield in southern Spain. Plant Pathology, 46:168-178.BELL, A.A., and PRESLEY, J.T., 1969. Temperature effects upon resistance and phytoalexin synthesis in cotton inoculated with Verticillium albo atrum. Phytopathology, 59- 8: 1141-1146..BELL, A.A., 1992. Verticillium Wilt. In: Hillkocks, R.J. (ed.). Cotton Diseases, CAB International, Wallingford, UK, pp. 87-126.BELL, A.A., 2001. Verticillium Wilt 28-31, in Eds, T.L. Kirkpatrick and C.S. Rothrock “Compendium of Cotton Diseases” Second ed. APS Pres VIII+77.BERG, G., KNAEPE, C., BALLIN, G., and SEIDEL, D., 1994. Biological Control of Verticillium dahliae Kleb. By Natural Occuring Rhizosphere Bacteria. Arch. Phytopath. Pflanz., 29: 249-262.BERG, G., and BALLIN, G., 1994. Bacterial antagonists to Verticillium dahliae Kleb. Journal of Phytopathology, 141(1):99-110; 39 ref.BERG, G., RASCOT, N., STEIDLE, A., EBERL, L., ZOCK, A., and SMALLA, K., 2002. Plant-dependent genotypic and Phenotypic diversity of antagonistic rhizobacteria isolated from different verticillium host plants. Applied and Enviromental Microbiology, 68:7,3328-3338.BİÇİÇİ, M., and KURT, Ş., 1998. Etiology, İncidence and Prevalence of Cotton Wilt Disease and Strains of The Wilt Pathogen in Çukurova. World Cotton Research Conference, 6-12 September, Athens, Greece.BORA, T., ve KARACA, İ., 1970. Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararın Ölçülmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, Yayın No : 167, s:43, Bornova-İZMİR .BORA, T., ve ÖZAKTAN, H., 1998. Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş Ders Kitabı. Prizma matbaası, s:205 ,İZMİR.BOZ, Ö., 2000. Aydın ili pamuk ekim alanlarındaki yabancı otların yaygınlık ve yoğunluklarının saptanması. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 10-16.BRADOW, J.M., 1991. Cotton growth in the presence of a seedling-disease-complex biocontrol and sub-optimal temperatures. Proceedings-Beltwide Cotton Production Conference. Vol:2, 820-824, 11 ref.BUGBEE, W.M., AND PRESLEY, J.T., 1967. A Rapid Inoculation Technique to Evaluate the Resistance of Cotton to Verticillium albo-atrum, Phyto., 57:1264.BUYSENS, S., HEUNGENS, K., POPPE, J., and HOFTE, M., 1996. Involvement of Pyochelin and Pyoverdin in Suppression of Pythium-Induced Damping-Off of Tomato by Pseudomonas aeruginosa 7NSK2. Appl. Environ. Microbiol., Vol: 62, 865-871.CALLAN, N. W., MATHRE, D. E., and MILLER, J. B., 1990. Bio-priming seed treatment for biological control of Pythium ultimum pre-emergence damping off in sh2 sweet Corn. Plant Disease, 74:368-372.CAMPBELL, R., 1989. Biological control of microbial plant pathogens. Cambridge University Press, 218 p.CHERNYAER , B., MOJE, W., and JONES, K., 1989. Effect of PH and carbon and nitrogen sorces on the growth of Verticillium albo atrum. Phytopathology, 156 (4):401-406.ÇETİN, V., ve ATAÇ, A., 1996. Pamuk Solgunluk Hastalığı Etmeni (V. dahliae Kleb)’ne Karşı Pamuk Çeşitlerinin Duyarlılıklarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, No:28-29, S. 151, AnkaraCONNICK, W. R. JR., 1988. Formulation of living Biological Control agents with Alginate. ACS-Symposium series, No;371,241-250.DEFAGO,G., BERLING,C.H., BURGER,U., HASS, D., KAHR, G., KEEL, C., VOSARD, C., WIRTHNER, P. and WUTHRICH ,B., 1990, Suppression of black root rot of tobacco and other root diseases by strains of Pseudomonas fluorescens: potential applications and mechanisms, In.Hornby, D. (Ed.), Biological Control of Soilborne Plant Pathogens. CAB International, Wellingford, Oxon, UK, pp. 93-108.DEMİR, G., KARCILIOĞLU, A., and ONAN, E., 1999. Protection of Cotton plants against damping-off disease with rhizobacteri. Journal of Turkish Phytopathology, 28.3, 111-118, 15 ref.DEVEY, M.E., and ROSIELLE, A., A., 1986. Relationship Between Field and Greenhouse Ratings for Tolerance to Verticillium Wilt on Cotton. Crop Scince, Number 1, Volume:26, P:1-4.DE WEGER, L.A., BIJ, Van Der , DEKKERS, A.J., SIMONS, L.C., WIJFFELMAN, C.A., and LUGTENBERG, B.J.J., 1995. Colonization of rhizosphere of crop plants by plant beneficial pseudomonads. FEMS Microbiology Letters, (17), 221-228. DICKEY, R.S., and KELMAN, A., 1998.In: Laboratory Guide for the Identification of plant pathogenic Bacteria. II. Edition, ed. N.W. SCHAAD. pp: 44-49, APS pres, St. Paul, Minnesota.DOLAR, S., 1984. Akdeniz Bölgesi Pamuklarında görülen Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na Karşı Bazı Pamuk Çeşitlerinin Duyarlılıklarının saptanması Üzerinde Çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni. Cilt 24, No: 3, 148-158, Ankara.DYE, D.W., 1968. A Taxonomic study of the genus Erwinia. I. The amylovora, group N.Z.J. Science, 11:590-607.EASTON, G.D., NAGLE, M.E., and BAILEY, D. I., 1969. A Method of estimating Verticillium albo atrum propagules in field soil and irrigation waste water. Phytopathology, 59: 1171-1172.EL-ZİK, K. M., and YAMADA, H., 1981. Effects of row spacing, irrigation scheduling, and nitrogen rate on Verticillium wilt, yield, and fiber quality of two Acala cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivars. (Abstr.) Pages: 31-32 in:Proc. Beltwide Cotton Prod. Res. Conf. National Cotton Council, Memphis, TN.EL-ZİK, K. M., 1985. Integrated Control of Verticillium Wilt of Cotton. Plant Disease,1025-1032.EL-ZİK, K., and THAXON, P.M., 1998. An Entegreated Management of Cotton Wilt Disease. in Proc. Beltwide Cotton Production Res. Conf., Houston, tex., Jan., P:131-136, Memphis.ERDOĞAN, O., SEZENER, V., ÖZBEK, N., BOZBEK, T., YAVAŞ, İ., and ÜNAY, A., 2006. The effects of verticillium wilt (Verticillium dahliae Kleb.) on cotton yield and fiber quality. Asian Journal of Plant Science, 5 (5): 867-870.ESENTEPE, M., 1979. Adana ve Antalya illerinde pamuklarda görülen solgunluk hastalığının etmeni, yayılışı, kesafeti ve zarar derecesi ile ekolojisi üzerinde araştırmalar. Bölge Zirai Mücadele AE araştırma eserleri seri No.32. İzmir.FRAVEL, D.R., LEWIS, J.A., and CHITTAMS, J.L., 1995. AIginate prill formulations of Talaromyces flavus with organic carriers for biocontrol of Verticillium dahliae. Phytopathology, 85(2): 165-168; 18 ref.FRAVEL, D.R., CONNICK, W.J., and LEWIS, J.A., 1998. Formulation of Microorganisms to Control Plan Diseases. In: Formulation of Microbial Biopesticides: Beneficial Microorganisms, Nematodes and Seed Treatments. Edited by H.D. Burges. Kluwer Academic Pub.: 187-202.GENCER, O., COŞKUNTUNCEL, F., TARİMER, N., JOSEF, A. 1998. Adana İli I. Tarım Şurası, Pamuk Tarımı Alt Komisyon Raporu, Adana.GENCER, O., MERT, M., KURT, Ş., 2001. Bazı Pamuk Hat ve Çeşitlerinin (Gossypium hirsutum L.) solgunluk hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) tepkisi ile bunların tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, S.193-197, Tekirdağ.GALANOPOULO,S.,2006.http://www.Ressources.ciheam.org./om/pdf/s14/CI01190GODOY, A., PALOMO, G., AND GARCIA, C., 1995. Performance of New Cotton Cultivars on Verticillium dahliae Kleb. Infested Soils at the Comarca Lagunera, Mexico, Proceedings Beltwide Cotton Conference, 498-500, Tennis.GRIMES D.W., DICKERS, W., and YAMADA, H., 1978. Early-Season Water Management for Cotton. Agron. J., Vol. 70: 1009-1012.GÜLDÜR, M. E. VE ÇOPUR, O., 2001. Pamuk Solgunluk Hastalığı Etmeni (V. dahliae Kleb.)’ne Karşı Bazı Pamuk Çeşitlerinin Bulaşıklık Oranlarının belirlenmesi. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim,219-224, Şanlıurfa.HALLMANN, QUADT, A., HALLMANN, J., and KLOEPPER, J.W., 1997. Bacterial endophytes in cotton: location and interaction with other plant-associated bacteria. Canadian Journal of Mic., 43:3, 254-259; 19 ref.HOITINK, H. A., 1986. Basis for the control of soil borne plant pathogens with composts. Ann. Rev. Phytopathology, 24, pp: 93-114HOFFLAND, E., HAKULINEN, J., and PELT, van LOON, L.C., 1996. Comparison of Systemic resistance induced by avirulent and nonpathogenic Pseudomonas species. Phytopathology, 86:7, 757-762.HOFFLAND, E., PETER, A.H., BAKKER, M., and van LOON, L.C., 1997. Multiple Disease Protection by Rhizobacteria that Induce Systemic Resistance-Reply. The american Phytopathological Society, Abstract, 138.HUTMACHER, B., S., WRIGHT, R., VARGAS, D., MUNK, B., MARSH, R.M., DAVIS, and BALL, S., 2005. Field Check. University of California Cooperative Extension. Cotton info.ucdavis.edu./ımages/filed520 check.İYRİBOZ, N., 1941. Mahsul Hastalıkları, Ziraat Vekaleti Neşriyatı Umum No:237.JAMES, D. W., and GUTTERSON, N. I., 1986. Multiple antibiotics produced by Pseudomonas fluorescens HV37a and their differintial regulation by glucose. App. Environ. Microbiology, 52:1183-1189JOAQUIM,T.R., and ROWE,R.C., 1990. Reassessment of vegetative compatibility relationships among strains of Verticillium dahliae using nitrate-nonutilizing mutants. Phytopathology 80: 1160-1166.KARACA, İ., KARCILIOĞLU, A., ve CEYLAN, S., 1971. Wilt disease of cotton in the Ege region of Turkey. The Journal Turkısh Phytopath., İzmir. 1 (1):4-11.KARCILIOĞLU, A., ONAN, E., and SEZGİN, E., 1992. Bazı Pamuk Çeşitlerinin Verticillium dahliae Kleb.Fungusunun Neden Olduğu Solgunluk Hastalığına Karşı Duyarlılıklarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Bornova Zirai Mücadele Yıllığı, No:22-23, S.138. İzmir.KARMAN, M., 1971. Bitki Koruma Araştırmalarında Genel Bilgiler. Tarım Bakanlığı, Mesleki Kitaplar serisi, s:279, Bornova-İZMİR.KAŞKALOĞLU, N., 1967. Pamuk Hastalıkları Seminer Notları. Sovyetler Birliği.KAYMAK, F., ŞİMŞEK, M., ve ÜNAL, M., 1976. Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına Mukavemetlerinin Tespiti. NBPAE Proje Sonuçları. S: 195-205.KECHAGIA, O. E. and XANTHOPOULOS, F. P., 1998. Degree of Verticillium Wilt Infestation and the Relative Damage in Fibre Quality Parameters. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 336, Athens-Greece.KEEL, C., SCHNIDER, U., and MAUERHOFER, M., 1992 Suppression of root disease by Pseudomonas fluorescens CHA0: importance of the bacterial secondary metabolite 2,4-diacetylphloroglucinol. Molecular Plant–Microbe Interactions, 5, 4–13.KEEL, C., VOISARD, C., BERLING, C.H., KAHR, G., and DEFAGO, G., 2004. Iron sufficiency, a prerequisite for suppression of tobacco black root rot by Pseudomonas fluorescens strain CHAO, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 147-172.KHALIDA, A., MICHAIL, S. H., and TARABEIH, A. M., 1983. Testing Certain Cotton Cultivars for Resistance Against Verticillium dahliae by using the Soil ınoculation Method. Dep. Plant Protection, College agriculture and Forestry, Musul, Univ., ham man al-Alil, Jurnal of Agricultural Sciences. 1:1 149-156.KING. E. O., M.K. WARD, and D. E. RANEY. 1954. Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescin. J. Lab. Clin. Med. 44:301-307.KLEMENT, Z., 1968. Pathogenicity factors in regard to relationships of phytopathogenic bacteria. Phytopathology, 58:1218-1222.KLOEPPER,J.W., SCHROTH,M.N., and MILLER,T.D., 1980. Effects of rhizosphere colonization by plant growth promoting rhizobacteria on potato plant development and yield. Phytopathology 70:1078-1082.KOVACS, N., 1956. Identification of Pseudomonas pyocyanea by the oxidase reaction. Nature, London, 70: 703.KRECHEI, A., FAUPEI, A., HALIMANN, J., ULRICH, A., and BERG, A., 2002. Potato-associated bacteria and their antagonistic potential towards plant-pathogenic fungi and the plant-parasitic nematode meloidogyne incognita (Kofoid&White) Chitwood. Canadian. J. Microbiol. 48:772-786.KURZE, S., BAHL, H., DAHL, R. and BERG, G., 2001. Biological control of fungal strawberry disease by Serratia plymuthica HRA-C48. Plant Dis. 85:529-534.LEBEN, S. D., WADI, J. A., and EASTON, G. D. 1987. Effect of fluorescent pseudomonas on potato plant growth and control of Verticillium dahliae. Phytopathology 77: 1592-1595.LELLIOT, R.A., BILLING, E., and HAYWARD, A.C., 1966. A Determinative Scheme for the Fluorescent Plant Pathogenic Pseudomonads. J. of App. Bacteriology, 29:470-489.LELLIOT, R.A., 1967. The diagnosis of fire blight (E. amylovora) and some diseases caused by Pseudomonas syringae. Report of the International Conference on Fire Blight, EPPO publication, series A, no:45-E.LIU, R.J., 1995. Effect of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi on Verticillium wilt of cotton. Mycorrhiza, 5(4):293-297; 13 ref.MAYER, G., and HÖFTE, V. M., 1997. Salicylic acid produced by the rhizobacterium Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 induces resistance to leaf infection by Botrytis cinerea on Bean. Phytopathology, 87:588-593.MELOUK, H. A., 1982. Verticillium (in: Sngleton, L. L., J. D. Mihail and C. M. Rush (eds.) 1992. Methods for research on soilborne phytopathogenic fungi. APS Press. St. Paul, Minnesota.MERT, M., KURT, Ş., ve GENCER, O., 2001. Bazı Pamuk hat ve Çeşitlerinin (Gossypium hirsutum L.) Solgunluk Hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) tepkisi ile Bunların Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, 193-197, Tekirdağ.MINTON, E.B., and EBELHAR, M. N., 1991. “Potassium and aldicarb-disulfoten effects on Verticillium wilt, yield and quality of Cotton”. Crop Sciences, 31:1; 209-212:13.MOSHIRABADI, H., JANLOU, M., and GAJAR, A., 2000. The Study of Verticillium Wilt In Preliminary Variety Trials and Common Variey Trials. The Interregional Cooperative Research Network on Cotton. A Joint Workshop and Meeting of the All Working Groups, 20-24 September, 99-100, Adana-TURKEY.NAGTZAAM, M.P.M., BOLLEN, G.J., and TERMORSHUIZEN, A.J., 1998. Efficacy of Talaromyces flavus alone or in combination with other antagonists in controlling Verticillium dahliae in growth chamber experiments. Journal of Phytopathology, 146: 165-173.NEMLİ, T., ve SAYAR, İ., 2002. Aydın söke Yöresinde Pamuk Hastalıklarının Yaygınlığı, Etmenlerinin ve Önleme Olanaklarının Araştırılması.Proje No: TARP- 2535, V+57 TÜBİTAK – Ankara. NEMLİ, T., 2003. Pamuk Hastalıkları ve Savaşım Yöntemleri. Pamukta Eğitim Semineri, 14-17 Ekim, 103-111, İzmir.NIU, S.G., JIANG, S. R., TANG, W. H., 1999. Positive regulations of Pseudomonas fluorescens by Carbendazim and its application in controlling cotton verticillium wilt. Acta-Phytophylacica-sinica, 26: 2, 171-176, 5 ref.ONAN, E., 1993. Effect of Soil Solarization on the Viability of Verticillium dahliae Kleb. Microsclerotia in Aegean Region of Türkiye. J. Türk. Phytopath., Vol. 22, No:2-3, 85-93, Bornova-İzmir.ONAN, E. ve KARCILIOĞLU, A., 1998. Pathotypes of Verticillium dahliae from cotton in Aegean region and Review of Verticillium Wilt tolerance in Nazilli 84 cotton. J. Turkish. Phytopath. 27:113-120.OOSTERHUIS, D. M. and F. M. BURLAND, 1997. Glassary of Terms Related to Plant Mapping and Crop Monitoring. September 1997. The ICAC Recorder Vol XV. No:3, Depart. of Agr., Uni. of Arkansas, Fayetteville, Arkansas, USA.PANTELEEV, A.A., 1972. Trichoderma in the control of tracheomycoses. Zashchita Rastenii, 17:20-21.PEGG,G.F., 1984. The impact of Verticillium diseases in agriculture, Phytopath. Mediterr., 23:176-192.PULLMAN, G. S., and DEVAY, J. E., 1982. Epidemiology of verticillium wilt of cotton: Effects of disease dvelopment on plant phenology and lint yield. Phytopathology, 72:554-559.QUADT, A., HALLMANN, J., and KLOEPPER, J. W., 1997. Bacterial endophytes in cotton: location and interaction with other plant associated bacteria. Canadian J. Microbiol. 43:254-259.RIGGS, J.L., and GRAHAM, C.J., 1995. A Screening of New Mexico Verticillium dahliae Isolates for Cross-Infectivity to Cotton and Chilli. Beltwide Cotton Conferances, San Antonio, USA.SAFIYAZOV, J.S., MANNANOV, R.N., SATTAROVA, R.K., 1995. The use of bacterial antagonists for the control of cotton diseases. Field Crops Research, 43(1):51-54; 9 ref.SAĞIR, A., ve TATLI, F., 1995. Pamuk Solgunluk Hastalığı etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)'ne karşı pamuk çeşitlerinin duyarlılıklarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Ankara.SAĞIR, A., TATLI, F., ve GÜRKAN, B., 1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Hastalıklar Üzerinde Çalışmalar. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan, S. 5-9. Şanlıurfa.SAYDAM, C., COPÇU, M.,and SEZGİN, E., 1973. Studies on the ınoculation Techniques of Cotton Wilt caused by Verticillium dahliae Kleb. J. Turkish Phytopath. Vol: 2 Num: 2.SCHIPPERS, B., LUGTENBERG, B., and WEISBERG, P.J., 1987. Plant Growth Control by fluorescens pseudomonads, 19-39, in:Innovative Approaches to Plant Diseases Control, CHET, I. (Ed), Wiley Interscience Publication, 372 p.SCHNATHORST, W.C., and MATHRE, D. E., 1966. Host range and differentiation of a severe form of V. albo-atrum in cotton. Phytopathology, 56:1155-1161.SCHNATHORST, W.C., and EVANS, G., 1971. Comparative virulence of American and Australian isolates Verticillium albo atrum in G. hirsutum. Plant disease 55 (11) :977-980SCHNATHORST, W.C., and COOPER, J.R. 1975. Anomalies in Field and Greenhouse Reaction of Certain Cotton Cultivars in Fected with Verticillium dahliae, p: 148-149. In Proc. Beltwide Cotton Prod. Conf., 6-8 Jan. 1975, New Orleans, LA. National Cotton Council, Memphis, TN.SCHNATHORST, W.C., 1981. Life cycle and epidemiology of Verticillium. Pages 81-111 in: Fungal Wilt Diseases of Plants, M. E. Mace, A. A. Bell, and C. H. Beckman, eds. Academic Pres, new York, 640 pp.SEZGİN,E., KARCILIOĞLU, A., and YEMİŞÇİOĞLU,Ü., 1982. Investigations on the effects of some cultural applications and antagonistic fungi on Rhizoctonia solani Kühn. And Vertcillium dahliae Kleb. İn the Aegean Region I. efffects of crop rotation and fertilizations. J. Turkish. Phytopath. 11:41-54.SEZGİN, E., 1985. “Pamuk Solgunluk Hastalığı ile Savaşımda Kültürel İşlemlerin Önemi”. Yıllık 3 (3):23-31.SHEN, C. Y., 1985. Integrated management of Fusarium and verticillium wilts of cotton in china. Crop Protection 4, 337-345.SOESANTO, L., TERMORSHUIZEN, A.J., and RAAJMAKERS, J.M., 2000. Consistent control of Verticillium Wilt by combination of Pseudomonas fluorescens 60 and T. flavus. Wageningen, uni. 120 pp.; 10pp. of ref.SUSLOW, T.V., and SCHROTH, M.N., 1982. Rhizobacteria of sugar beets:Effects of seed application and root colonization on yield. Phytopath., 72:199-206.ŞİMŞEK, M., ve ŞAHİN, A., 1980. Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına Mukavemetlerinin Tespiti. NBPAE Müdürlüğü Proje ve Sonuçları.TEHRANI, A.S., DISFANI, F.A., HEDJAROUD, G.A., and MOHAMMADI, M., 2001. Antagonistic effects of several bacteria on Verticillium dahliae the causal agent of cotton wilt. Meded Rijksuniv Gent Fak Landbouwkd Toegep Biol Wet. 66 (2a):95-101.THANASSOULOPOULUS, C.C., BIRIS, D.A., and TJAMOS, E.C., 1981. Weed hosts as inoculum sources of Verticillium in olive orchards. Phytopath. Medit. 20, 164-168.TJAMOS, E.C., TSITSIGIANNIS, D.I.,TJAMOS, S.E., ANTONIOU, P.P., and KATINAKIS, 2004. Selection and screening of endorhizosphere bacteria from solarized soils as biocontrol agents against Verticillium dahliae of solanaceous hosts. European Journal of Plant Pathology, 110: 35-44.THORNLEY, M.J., 1960. The differentiation of Pseudomonas from other gram negatife bacteria on the basis of arginin metabolism. J. Appl. Bact., 23:37-52.TURHAN, G., GÖKOVA, L.Y., ve HAYAT, T., 1995. Chaetomium jodhpurense’nin Patlıcanda Verticillium Solgunluğuyla Biyolojik Savaşta Etkinliği Üzerinde Araştırmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 26-29 Eylül, S. 87-90, Adana.ULUKUŞ, İ., 1988. The antagonistic effect of a Bacillus sp. Against some bacterial and fungal plant pathogens and some antagonistic fungi. The Journal of Turkish Phytopath., Volume.17, No:3.ÜNAL, M., ve AYDIN, G., 1980. Verticillium Solgunluğuna Dayanıklı Pamuk Islahı. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 27.VAN LOON, L.C., BAKKER, P.A.H.M., and PIETERSE, C.M.J., 1998. Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. Annu.Rev.Phytopath. 36:453-483.YELİN, D., and ERŞAN, K., 1985. A research on yield and some technological characters and sensivity of cotton varieties (Gossypium hirsutum L.) to Verticillium dahliae Kleb. İn Kahramanmaraş. J. T. Phytopathlogy, 14: S:96.WALSH, U.F., MORRISSEY, J.P., and O’GARA, F., 2001. Pseudomonas for biocontrol phytopathogens: from functional genomics to commercial explotion. Current opinion in Biotechnology, (12), 289-295.WANG, C.X., WANG, D.B., and ZHOU, Q.I., 1997. Classification and Identification of rhizobacteria promoting growth of cotton plants. Journal of Huazhong Agricultural University. 16:1, 29-32. Chine.WANG, C., WANG, D.B., and ZHOU, Q.I., 2004. Colonization and persistence of a plant growth-poromoting bacterium Pseudomona fluorescens strain CS85, on roots of cotton seedlings. Can. J. Microbiol. 50 (7):475-481.WARREN, J.E., and BENNETT, 2000. Bio-osmopriming tomato seeds for improved seedling establishment. CAB International 2003. Seed Biology: Advances and Applications (Eds: M. Black, K. V. Bradford and J. Vazquez- Ramos):447-448.WATKINS, G. M., 1981. Compendium of cotton Diseases. Published by the American phytopathological Society. 41-44 pp.WEGER, L. A., VANDER VLUGT, C. I. M., WIJFJER, A. H. M., BAKKER, P.A.H.M., SCHIPPERS, B., LUGTENBERG, B. J. J., 1987. Flagella of a plant growth stimulating Pseudomonas fluorescens strainare requred for colonization of Potato Roots. J. Bacterial, 169: 2769-73.WILHELM, S., 1951. Effects of various soil amendments on inoculum potential of the Verticillium fungus. Phytopathology, 41 (7): 684-690.WILHELM S, H., 1974. Resistance to Verticillium wilt in cotton: source, techniques of identification, inheritance trends. Phytopathology, 64:924-931.WU, F., and WU, F.A., 1997. Resistant response of the new Upland Cotton Varieties to the Defoliating Strain of V. dahliae Kleb., China-Cotton, 24:9, 11-13.YELİN, D., ve ERŞAN, K., 1985. A Research on Yield and Some Technological Characters and Sensivity of Cotton Varieties (Gossypium hirsutum L.) to Verticillium dahliae Kleb. İn Kahramanmaraş. The Journal of Turkish Phytopathology, Vol. 14, No: 3, S:96.ZAKI, K., and KERSTEN, H., 1998. Control of cotton seedling Damping-off in the field by Burkholderia (Pseudomonas) cepacia. Plant disease., 82:291-293.ZHANG, W., HAN, D.Y., DICK, W.A., DAVIS, K.R., and HOITINK, H.A.J., 1998. Compost and compost water extract-induced systemic acquired resistance in cucumber and Arabidopsis. Phytopathology, (88), 450-455.

KaynakçaABDELZAHER, H.M.A., and ELNAGHY, M.A., 1998. Identification of Pythium carolinianum causing “root rot” of cotton in Egypt and its possible biological control by Pseudomonas fluorescens. Mycopathologia, 142.3,143-151, 34 ref.ADAMS, P.D., and KLOEPPER, J.W., 2002. Effect of host genotype on indigenous bacterial endophytes of cotton (G. hirsutum L.).Plant and Soil, 240:181-189.AGIL, T., and BATSON, W.E., 1999. Evaluation of radicle assay for detemining the biocontrol activity of rhizobacteri to selected pathogens of the cotton seedling disease complex. Pakistan Journal of Phytopathology. 11.1, 30-40; 26 ref.AL-RAWAHI, A.K., and HANCOCK, J.G., 1998. Parasitism and biological control of Verticillium dahliae by Pythium oligandrum. Plant Disease, 82:1100-1106.ANONİM, 2000. Pamukta Entegre Mücadele Teknik Talimatı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM, Bitki Sağlığı Araş. Daire Bşk.., Sayfa: 14-16, Ankara.ANONİM, 2002. İzmir Ticaret Borsası Dergisi, Ekim 2002, İzmir.ANONİM, 2004a. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Daimi Pamuk Çalışma Grubu Raporu, Ankara.ANONİM, 2004b. Ege Bölgesi 2002-2003 Sezonu Pamuk Ekili Alan ve Rekolte Tahmini Raporu. İzmir.ANONİM, 2005. Pamuk Tarımı, Tariş Ar-Ge Müdürlüğü Yayınları, Bornova, İzmir.AYDEMİR, M., 1970. Memleketimizde Ekilen Pamuk Çeşitleri. T.C. Tarım Bakanlığı Bölge PAE Müdürlüğü Yayın No:5, Nazilli-Aydın.AYDEMİR, M., 1982. Pamuk Islahı, Yetiştirme Tekniği ve Lif Özellikleri. T.K.B. Pamuk İşleri Gn. Müd. NPAE Müd., Yayın No: 33, Nazilli.AYDIN, G., 1997. Pamukta Melezleme Islahı ve Bu Yolla Nazilli de Elde Edilen Çeşitler, TKB NPAE Müdürlüğü, yayın No:49, Nazilli.BARROW, J.R., 1970. Critical Requirement for Genetic Experience of W. Wilt Tolerant in Acala Cotton. Phytopathology ,60: 559-560.BEJERANO, A.J., BLANCO, L.M.A., MELERO, V., and JIMENEZ DIAZ, R.M., 1996a. Etiology, Importance and Distrubation of Verticillium Wilt of Cotton in Southern Spain. Plant Disease, 80:11, 1233-1238.BEJERANO, A.J., BLANCO, L.M.A., MELERO, V., and JIMENEZ DIAZ, R.M., 1996b. Influence of inoculum density of defoliating and nondefoliating pathotypes of Verticillium dahliae on epidemics of Verticillium wilt of cotton in southern Spain. Review of Plant Pathology, 75(6):527.BEJERANO, A.J., BLANCO, L.M.A., MELERO, V., and JIMENEZ DIAZ, R.M., 1997. The influence of verticillium wilt epidemics on cotton yield in southern Spain. Plant Pathology, 46:168-178.BELL, A.A., and PRESLEY, J.T., 1969. Temperature effects upon resistance and phytoalexin synthesis in cotton inoculated with Verticillium albo atrum. Phytopathology, 59- 8: 1141-1146..BELL, A.A., 1992. Verticillium Wilt. In: Hillkocks, R.J. (ed.). Cotton Diseases, CAB International, Wallingford, UK, pp. 87-126.BELL, A.A., 2001. Verticillium Wilt 28-31, in Eds, T.L. Kirkpatrick and C.S. Rothrock “Compendium of Cotton Diseases” Second ed. APS Pres VIII+77.BERG, G., KNAEPE, C., BALLIN, G., and SEIDEL, D., 1994. Biological Control of Verticillium dahliae Kleb. By Natural Occuring Rhizosphere Bacteria. Arch. Phytopath. Pflanz., 29: 249-262.BERG, G., and BALLIN, G., 1994. Bacterial antagonists to Verticillium dahliae Kleb. Journal of Phytopathology, 141(1):99-110; 39 ref.BERG, G., RASCOT, N., STEIDLE, A., EBERL, L., ZOCK, A., and SMALLA, K., 2002. Plant-dependent genotypic and Phenotypic diversity of antagonistic rhizobacteria isolated from different verticillium host plants. Applied and Enviromental Microbiology, 68:7,3328-3338.BİÇİÇİ, M., and KURT, Ş., 1998. Etiology, İncidence and Prevalence of Cotton Wilt Disease and Strains of The Wilt Pathogen in Çukurova. World Cotton Research Conference, 6-12 September, Athens, Greece.BORA, T., ve KARACA, İ., 1970. Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararın Ölçülmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, Yayın No : 167, s:43, Bornova-İZMİR .BORA, T., ve ÖZAKTAN, H., 1998. Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş Ders Kitabı. Prizma matbaası, s:205 ,İZMİR.BOZ, Ö., 2000. Aydın ili pamuk ekim alanlarındaki yabancı otların yaygınlık ve yoğunluklarının saptanması. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 10-16.BRADOW, J.M., 1991. Cotton growth in the presence of a seedling-disease-complex biocontrol and sub-optimal temperatures. Proceedings-Beltwide Cotton Production Conference. Vol:2, 820-824, 11 ref.BUGBEE, W.M., AND PRESLEY, J.T., 1967. A Rapid Inoculation Technique to Evaluate the Resistance of Cotton to Verticillium albo-atrum, Phyto., 57:1264.BUYSENS, S., HEUNGENS, K., POPPE, J., and HOFTE, M., 1996. Involvement of Pyochelin and Pyoverdin in Suppression of Pythium-Induced Damping-Off of Tomato by Pseudomonas aeruginosa 7NSK2. Appl. Environ. Microbiol., Vol: 62, 865-871.CALLAN, N. W., MATHRE, D. E., and MILLER, J. B., 1990. Bio-priming seed treatment for biological control of Pythium ultimum pre-emergence damping off in sh2 sweet Corn. Plant Disease, 74:368-372.CAMPBELL, R., 1989. Biological control of microbial plant pathogens. Cambridge University Press, 218 p.CHERNYAER , B., MOJE, W., and JONES, K., 1989. Effect of PH and carbon and nitrogen sorces on the growth of Verticillium albo atrum. Phytopathology, 156 (4):401-406.ÇETİN, V., ve ATAÇ, A., 1996. Pamuk Solgunluk Hastalığı Etmeni (V. dahliae Kleb)’ne Karşı Pamuk Çeşitlerinin Duyarlılıklarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, No:28-29, S. 151, AnkaraCONNICK, W. R. JR., 1988. Formulation of living Biological Control agents with Alginate. ACS-Symposium series, No;371,241-250.DEFAGO,G., BERLING,C.H., BURGER,U., HASS, D., KAHR, G., KEEL, C., VOSARD, C., WIRTHNER, P. and WUTHRICH ,B., 1990, Suppression of black root rot of tobacco and other root diseases by strains of Pseudomonas fluorescens: potential applications and mechanisms, In.Hornby, D. (Ed.), Biological Control of Soilborne Plant Pathogens. CAB International, Wellingford, Oxon, UK, pp. 93-108.DEMİR, G., KARCILIOĞLU, A., and ONAN, E., 1999. Protection of Cotton plants against damping-off disease with rhizobacteri. Journal of Turkish Phytopathology, 28.3, 111-118, 15 ref.DEVEY, M.E., and ROSIELLE, A., A., 1986. Relationship Between Field and Greenhouse Ratings for Tolerance to Verticillium Wilt on Cotton. Crop Scince, Number 1, Volume:26, P:1-4.DE WEGER, L.A., BIJ, Van Der , DEKKERS, A.J., SIMONS, L.C., WIJFFELMAN, C.A., and LUGTENBERG, B.J.J., 1995. Colonization of rhizosphere of crop plants by plant beneficial pseudomonads. FEMS Microbiology Letters, (17), 221-228. DICKEY, R.S., and KELMAN, A., 1998.In: Laboratory Guide for the Identification of plant pathogenic Bacteria. II. Edition, ed. N.W. SCHAAD. pp: 44-49, APS pres, St. Paul, Minnesota.DOLAR, S., 1984. Akdeniz Bölgesi Pamuklarında görülen Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na Karşı Bazı Pamuk Çeşitlerinin Duyarlılıklarının saptanması Üzerinde Çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni. Cilt 24, No: 3, 148-158, Ankara.DYE, D.W., 1968. A Taxonomic study of the genus Erwinia. I. The amylovora, group N.Z.J. Science, 11:590-607.EASTON, G.D., NAGLE, M.E., and BAILEY, D. I., 1969. A Method of estimating Verticillium albo atrum propagules in field soil and irrigation waste water. Phytopathology, 59: 1171-1172.EL-ZİK, K. M., and YAMADA, H., 1981. Effects of row spacing, irrigation scheduling, and nitrogen rate on Verticillium wilt, yield, and fiber quality of two Acala cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivars. (Abstr.) Pages: 31-32 in:Proc. Beltwide Cotton Prod. Res. Conf. National Cotton Council, Memphis, TN.EL-ZİK, K. M., 1985. Integrated Control of Verticillium Wilt of Cotton. Plant Disease,1025-1032.EL-ZİK, K., and THAXON, P.M., 1998. An Entegreated Management of Cotton Wilt Disease. in Proc. Beltwide Cotton Production Res. Conf., Houston, tex., Jan., P:131-136, Memphis.ERDOĞAN, O., SEZENER, V., ÖZBEK, N., BOZBEK, T., YAVAŞ, İ., and ÜNAY, A., 2006. The effects of verticillium wilt (Verticillium dahliae Kleb.) on cotton yield and fiber quality. Asian Journal of Plant Science, 5 (5): 867-870.ESENTEPE, M., 1979. Adana ve Antalya illerinde pamuklarda görülen solgunluk hastalığının etmeni, yayılışı, kesafeti ve zarar derecesi ile ekolojisi üzerinde araştırmalar. Bölge Zirai Mücadele AE araştırma eserleri seri No.32. İzmir.FRAVEL, D.R., LEWIS, J.A., and CHITTAMS, J.L., 1995. AIginate prill formulations of Talaromyces flavus with organic carriers for biocontrol of Verticillium dahliae. Phytopathology, 85(2): 165-168; 18 ref.FRAVEL, D.R., CONNICK, W.J., and LEWIS, J.A., 1998. Formulation of Microorganisms to Control Plan Diseases. In: Formulation of Microbial Biopesticides: Beneficial Microorganisms, Nematodes and Seed Treatments. Edited by H.D. Burges. Kluwer Academic Pub.: 187-202.GENCER, O., COŞKUNTUNCEL, F., TARİMER, N., JOSEF, A. 1998. Adana İli I. Tarım Şurası, Pamuk Tarımı Alt Komisyon Raporu, Adana.GENCER, O., MERT, M., KURT, Ş., 2001. Bazı Pamuk Hat ve Çeşitlerinin (Gossypium hirsutum L.) solgunluk hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) tepkisi ile bunların tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, S.193-197, Tekirdağ.GALANOPOULO,S.,2006.http://www.Ressources.ciheam.org./om/pdf/s14/CI01190GODOY, A., PALOMO, G., AND GARCIA, C., 1995. Performance of New Cotton Cultivars on Verticillium dahliae Kleb. Infested Soils at the Comarca Lagunera, Mexico, Proceedings Beltwide Cotton Conference, 498-500, Tennis.GRIMES D.W., DICKERS, W., and YAMADA, H., 1978. Early-Season Water Management for Cotton. Agron. J., Vol. 70: 1009-1012.GÜLDÜR, M. E. VE ÇOPUR, O., 2001. Pamuk Solgunluk Hastalığı Etmeni (V. dahliae Kleb.)’ne Karşı Bazı Pamuk Çeşitlerinin Bulaşıklık Oranlarının belirlenmesi. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim,219-224, Şanlıurfa.HALLMANN, QUADT, A., HALLMANN, J., and KLOEPPER, J.W., 1997. Bacterial endophytes in cotton: location and interaction with other plant-associated bacteria. Canadian Journal of Mic., 43:3, 254-259; 19 ref.HOITINK, H. A., 1986. Basis for the control of soil borne plant pathogens with composts. Ann. Rev. Phytopathology, 24, pp: 93-114HOFFLAND, E., HAKULINEN, J., and PELT, van LOON, L.C., 1996. Comparison of Systemic resistance induced by avirulent and nonpathogenic Pseudomonas species. Phytopathology, 86:7, 757-762.HOFFLAND, E., PETER, A.H., BAKKER, M., and van LOON, L.C., 1997. Multiple Disease Protection by Rhizobacteria that Induce Systemic Resistance-Reply. The american Phytopathological Society, Abstract, 138.HUTMACHER, B., S., WRIGHT, R., VARGAS, D., MUNK, B., MARSH, R.M., DAVIS, and BALL, S., 2005. Field Check. University of California Cooperative Extension. Cotton info.ucdavis.edu./ımages/filed520 check.İYRİBOZ, N., 1941. Mahsul Hastalıkları, Ziraat Vekaleti Neşriyatı Umum No:237.JAMES, D. W., and GUTTERSON, N. I., 1986. Multiple antibiotics produced by Pseudomonas fluorescens HV37a and their differintial regulation by glucose. App. Environ. Microbiology, 52:1183-1189JOAQUIM,T.R., and ROWE,R.C., 1990. Reassessment of vegetative compatibility relationships among strains of Verticillium dahliae using nitrate-nonutilizing mutants. Phytopathology 80: 1160-1166.KARACA, İ., KARCILIOĞLU, A., ve CEYLAN, S., 1971. Wilt disease of cotton in the Ege region of Turkey. The Journal Turkısh Phytopath., İzmir. 1 (1):4-11.KARCILIOĞLU, A., ONAN, E., and SEZGİN, E., 1992. Bazı Pamuk Çeşitlerinin Verticillium dahliae Kleb.Fungusunun Neden Olduğu Solgunluk Hastalığına Karşı Duyarlılıklarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Bornova Zirai Mücadele Yıllığı, No:22-23, S.138. İzmir.KARMAN, M., 1971. Bitki Koruma Araştırmalarında Genel Bilgiler. Tarım Bakanlığı, Mesleki Kitaplar serisi, s:279, Bornova-İZMİR.KAŞKALOĞLU, N., 1967. Pamuk Hastalıkları Seminer Notları. Sovyetler Birliği.KAYMAK, F., ŞİMŞEK, M., ve ÜNAL, M., 1976. Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına Mukavemetlerinin Tespiti. NBPAE Proje Sonuçları. S: 195-205.KECHAGIA, O. E. and XANTHOPOULOS, F. P., 1998. Degree of Verticillium Wilt Infestation and the Relative Damage in Fibre Quality Parameters. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 336, Athens-Greece.KEEL, C., SCHNIDER, U., and MAUERHOFER, M., 1992 Suppression of root disease by Pseudomonas fluorescens CHA0: importance of the bacterial secondary metabolite 2,4-diacetylphloroglucinol. Molecular Plant–Microbe Interactions, 5, 4–13.KEEL, C., VOISARD, C., BERLING, C.H., KAHR, G., and DEFAGO, G., 2004. Iron sufficiency, a prerequisite for suppression of tobacco black root rot by Pseudomonas fluorescens strain CHAO, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 147-172.KHALIDA, A., MICHAIL, S. H., and TARABEIH, A. M., 1983. Testing Certain Cotton Cultivars for Resistance Against Verticillium dahliae by using the Soil ınoculation Method. Dep. Plant Protection, College agriculture and Forestry, Musul, Univ., ham man al-Alil, Jurnal of Agricultural Sciences. 1:1 149-156.KING. E. O., M.K. WARD, and D. E. RANEY. 1954. Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescin. J. Lab. Clin. Med. 44:301-307.KLEMENT, Z., 1968. Pathogenicity factors in regard to relationships of phytopathogenic bacteria. Phytopathology, 58:1218-1222.KLOEPPER,J.W., SCHROTH,M.N., and MILLER,T.D., 1980. Effects of rhizosphere colonization by plant growth promoting rhizobacteria on potato plant development and yield. Phytopathology 70:1078-1082.KOVACS, N., 1956. Identification of Pseudomonas pyocyanea by the oxidase reaction. Nature, London, 70: 703.KRECHEI, A., FAUPEI, A., HALIMANN, J., ULRICH, A., and BERG, A., 2002. Potato-associated bacteria and their antagonistic potential towards plant-pathogenic fungi and the plant-parasitic nematode meloidogyne incognita (Kofoid&White) Chitwood. Canadian. J. Microbiol. 48:772-786.KURZE, S., BAHL, H., DAHL, R. and BERG, G., 2001. Biological control of fungal strawberry disease by Serratia plymuthica HRA-C48. Plant Dis. 85:529-534.LEBEN, S. D., WADI, J. A., and EASTON, G. D. 1987. Effect of fluorescent pseudomonas on potato plant growth and control of Verticillium dahliae. Phytopathology 77: 1592-1595.LELLIOT, R.A., BILLING, E., and HAYWARD, A.C., 1966. A Determinative Scheme for the Fluorescent Plant Pathogenic Pseudomonads. J. of App. Bacteriology, 29:470-489.LELLIOT, R.A., 1967. The diagnosis of fire blight (E. amylovora) and some diseases caused by Pseudomonas syringae. Report of the International Conference on Fire Blight, EPPO publication, series A, no:45-E.LIU, R.J., 1995. Effect of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi on Verticillium wilt of cotton. Mycorrhiza, 5(4):293-297; 13 ref.MAYER, G., and HÖFTE, V. M., 1997. Salicylic acid produced by the rhizobacterium Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 induces resistance to leaf infection by Botrytis cinerea on Bean. Phytopathology, 87:588-593.MELOUK, H. A., 1982. Verticillium (in: Sngleton, L. L., J. D. Mihail and C. M. Rush (eds.) 1992. Methods for research on soilborne phytopathogenic fungi. APS Press. St. Paul, Minnesota.MERT, M., KURT, Ş., ve GENCER, O., 2001. Bazı Pamuk hat ve Çeşitlerinin (Gossypium hirsutum L.) Solgunluk Hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) tepkisi ile Bunların Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, 193-197, Tekirdağ.MINTON, E.B., and EBELHAR, M. N., 1991. “Potassium and aldicarb-disulfoten effects on Verticillium wilt, yield and quality of Cotton”. Crop Sciences, 31:1; 209-212:13.MOSHIRABADI, H., JANLOU, M., and GAJAR, A., 2000. The Study of Verticillium Wilt In Preliminary Variety Trials and Common Variey Trials. The Interregional Cooperative Research Network on Cotton. A Joint Workshop and Meeting of the All Working Groups, 20-24 September, 99-100, Adana-TURKEY.NAGTZAAM, M.P.M., BOLLEN, G.J., and TERMORSHUIZEN, A.J., 1998. Efficacy of Talaromyces flavus alone or in combination with other antagonists in controlling Verticillium dahliae in growth chamber experiments. Journal of Phytopathology, 146: 165-173.NEMLİ, T., ve SAYAR, İ., 2002. Aydın söke Yöresinde Pamuk Hastalıklarının Yaygınlığı, Etmenlerinin ve Önleme Olanaklarının Araştırılması.Proje No: TARP- 2535, V+57 TÜBİTAK – Ankara. NEMLİ, T., 2003. Pamuk Hastalıkları ve Savaşım Yöntemleri. Pamukta Eğitim Semineri, 14-17 Ekim, 103-111, İzmir.NIU, S.G., JIANG, S. R., TANG, W. H., 1999. Positive regulations of Pseudomonas fluorescens by Carbendazim and its application in controlling cotton verticillium wilt. Acta-Phytophylacica-sinica, 26: 2, 171-176, 5 ref.ONAN, E., 1993. Effect of Soil Solarization on the Viability of Verticillium dahliae Kleb. Microsclerotia in Aegean Region of Türkiye. J. Türk. Phytopath., Vol. 22, No:2-3, 85-93, Bornova-İzmir.ONAN, E. ve KARCILIOĞLU, A., 1998. Pathotypes of Verticillium dahliae from cotton in Aegean region and Review of Verticillium Wilt tolerance in Nazilli 84 cotton. J. Turkish. Phytopath. 27:113-120.OOSTERHUIS, D. M. and F. M. BURLAND, 1997. Glassary of Terms Related to Plant Mapping and Crop Monitoring. September 1997. The ICAC Recorder Vol XV. No:3, Depart. of Agr., Uni. of Arkansas, Fayetteville, Arkansas, USA.PANTELEEV, A.A., 1972. Trichoderma in the control of tracheomycoses. Zashchita Rastenii, 17:20-21.PEGG,G.F., 1984. The impact of Verticillium diseases in agriculture, Phytopath. Mediterr., 23:176-192.PULLMAN, G. S., and DEVAY, J. E., 1982. Epidemiology of verticillium wilt of cotton: Effects of disease dvelopment on plant phenology and lint yield. Phytopathology, 72:554-559.QUADT, A., HALLMANN, J., and KLOEPPER, J. W., 1997. Bacterial endophytes in cotton: location and interaction with other plant associated bacteria. Canadian J. Microbiol. 43:254-259.RIGGS, J.L., and GRAHAM, C.J., 1995. A Screening of New Mexico Verticillium dahliae Isolates for Cross-Infectivity to Cotton and Chilli. Beltwide Cotton Conferances, San Antonio, USA.SAFIYAZOV, J.S., MANNANOV, R.N., SATTAROVA, R.K., 1995. The use of bacterial antagonists for the control of cotton diseases. Field Crops Research, 43(1):51-54; 9 ref.SAĞIR, A., ve TATLI, F., 1995. Pamuk Solgunluk Hastalığı etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)'ne karşı pamuk çeşitlerinin duyarlılıklarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Ankara.SAĞIR, A., TATLI, F., ve GÜRKAN, B., 1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Hastalıklar Üzerinde Çalışmalar. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan, S. 5-9. Şanlıurfa.SAYDAM, C., COPÇU, M.,and SEZGİN, E., 1973. Studies on the ınoculation Techniques of Cotton Wilt caused by Verticillium dahliae Kleb. J. Turkish Phytopath. Vol: 2 Num: 2.SCHIPPERS, B., LUGTENBERG, B., and WEISBERG, P.J., 1987. Plant Growth Control by fluorescens pseudomonads, 19-39, in:Innovative Approaches to Plant Diseases Control, CHET, I. (Ed), Wiley Interscience Publication, 372 p.SCHNATHORST, W.C., and MATHRE, D. E., 1966. Host range and differentiation of a severe form of V. albo-atrum in cotton. Phytopathology, 56:1155-1161.SCHNATHORST, W.C., and EVANS, G., 1971. Comparative virulence of American and Australian isolates Verticillium albo atrum in G. hirsutum. Plant disease 55 (11) :977-980SCHNATHORST, W.C., and COOPER, J.R. 1975. Anomalies in Field and Greenhouse Reaction of Certain Cotton Cultivars in Fected with Verticillium dahliae, p: 148-149. In Proc. Beltwide Cotton Prod. Conf., 6-8 Jan. 1975, New Orleans, LA. National Cotton Council, Memphis, TN.SCHNATHORST, W.C., 1981. Life cycle and epidemiology of Verticillium. Pages 81-111 in: Fungal Wilt Diseases of Plants, M. E. Mace, A. A. Bell, and C. H. Beckman, eds. Academic Pres, new York, 640 pp.SEZGİN,E., KARCILIOĞLU, A., and YEMİŞÇİOĞLU,Ü., 1982. Investigations on the effects of some cultural applications and antagonistic fungi on Rhizoctonia solani Kühn. And Vertcillium dahliae Kleb. İn the Aegean Region I. efffects of crop rotation and fertilizations. J. Turkish. Phytopath. 11:41-54.SEZGİN, E., 1985. “Pamuk Solgunluk Hastalığı ile Savaşımda Kültürel İşlemlerin Önemi”. Yıllık 3 (3):23-31.SHEN, C. Y., 1985. Integrated management of Fusarium and verticillium wilts of cotton in china. Crop Protection 4, 337-345.SOESANTO, L., TERMORSHUIZEN, A.J., and RAAJMAKERS, J.M., 2000. Consistent control of Verticillium Wilt by combination of Pseudomonas fluorescens 60 and T. flavus. Wageningen, uni. 120 pp.; 10pp. of ref.SUSLOW, T.V., and SCHROTH, M.N., 1982. Rhizobacteria of sugar beets:Effects of seed application and root colonization on yield. Phytopath., 72:199-206.ŞİMŞEK, M., ve ŞAHİN, A., 1980. Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına Mukavemetlerinin Tespiti. NBPAE Müdürlüğü Proje ve Sonuçları.TEHRANI, A.S., DISFANI, F.A., HEDJAROUD, G.A., and MOHAMMADI, M., 2001. Antagonistic effects of several bacteria on Verticillium dahliae the causal agent of cotton wilt. Meded Rijksuniv Gent Fak Landbouwkd Toegep Biol Wet. 66 (2a):95-101.THANASSOULOPOULUS, C.C., BIRIS, D.A., and TJAMOS, E.C., 1981. Weed hosts as inoculum sources of Verticillium in olive orchards. Phytopath. Medit. 20, 164-168.TJAMOS, E.C., TSITSIGIANNIS, D.I.,TJAMOS, S.E., ANTONIOU, P.P., and KATINAKIS, 2004. Selection and screening of endorhizosphere bacteria from solarized soils as biocontrol agents against Verticillium dahliae of solanaceous hosts. European Journal of Plant Pathology, 110: 35-44.THORNLEY, M.J., 1960. The differentiation of Pseudomonas from other gram negatife bacteria on the basis of arginin metabolism. J. Appl. Bact., 23:37-52.TURHAN, G., GÖKOVA, L.Y., ve HAYAT, T., 1995. Chaetomium jodhpurense’nin Patlıcanda Verticillium Solgunluğuyla Biyolojik Savaşta Etkinliği Üzerinde Araştırmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 26-29 Eylül, S. 87-90, Adana.ULUKUŞ, İ., 1988. The antagonistic effect of a Bacillus sp. Against some bacterial and fungal plant pathogens and some antagonistic fungi. The Journal of Turkish Phytopath., Volume.17, No:3.ÜNAL, M., ve AYDIN, G., 1980. Verticillium Solgunluğuna Dayanıklı Pamuk Islahı. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 27.VAN LOON, L.C., BAKKER, P.A.H.M., and PIETERSE, C.M.J., 1998. Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. Annu.Rev.Phytopath. 36:453-483.YELİN, D., and ERŞAN, K., 1985. A research on yield and some technological characters and sensivity of cotton varieties (Gossypium hirsutum L.) to Verticillium dahliae Kleb. İn Kahramanmaraş. J. T. Phytopathlogy, 14: S:96.WALSH, U.F., MORRISSEY, J.P., and O’GARA, F., 2001. Pseudomonas for biocontrol phytopathogens: from functional genomics to commercial explotion. Current opinion in Biotechnology, (12), 289-295.WANG, C.X., WANG, D.B., and ZHOU, Q.I., 1997. Classification and Identification of rhizobacteria promoting growth of cotton plants. Journal of Huazhong Agricultural University. 16:1, 29-32. Chine.WANG, C., WANG, D.B., and ZHOU, Q.I., 2004. Colonization and persistence of a plant growth-poromoting bacterium Pseudomona fluorescens strain CS85, on roots of cotton seedlings. Can. J. Microbiol. 50 (7):475-481.WARREN, J.E., and BENNETT, 2000. Bio-osmopriming tomato seeds for improved seedling establishment. CAB International 2003. Seed Biology: Advances and Applications (Eds: M. Black, K. V. Bradford and J. Vazquez- Ramos):447-448.WATKINS, G. M., 1981. Compendium of cotton Diseases. Published by the American phytopathological Society. 41-44 pp.WEGER, L. A., VANDER VLUGT, C. I. M., WIJFJER, A. H. M., BAKKER, P.A.H.M., SCHIPPERS, B., LUGTENBERG, B. J. J., 1987. Flagella of a plant growth stimulating Pseudomonas fluorescens strainare requred for colonization of Potato Roots. J. Bacterial, 169: 2769-73.WILHELM, S., 1951. Effects of various soil amendments on inoculum potential of the Verticillium fungus. Phytopathology, 41 (7): 684-690.WILHELM S, H., 1974. Resistance to Verticillium wilt in cotton: source, techniques of identification, inheritance trends. Phytopathology, 64:924-931.WU, F., and WU, F.A., 1997. Resistant response of the new Upland Cotton Varieties to the Defoliating Strain of V. dahliae Kleb., China-Cotton, 24:9, 11-13.YELİN, D., ve ERŞAN, K., 1985. A Research on Yield and Some Technological Characters and Sensivity of Cotton Varieties (Gossypium hirsutum L.) to Verticillium dahliae Kleb. İn Kahramanmaraş. The Journal of Turkish Phytopathology, Vol. 14, No: 3, S:96.ZAKI, K., and KERSTEN, H., 1998. Control of cotton seedling Damping-off in the field by Burkholderia (Pseudomonas) cepacia. Plant disease., 82:291-293.ZHANG, W., HAN, D.Y., DICK, W.A., DAVIS, K.R., and HOITINK, H.A.J., 1998. Compost and compost water extract-induced systemic acquired resistance in cucumber and Arabidopsis. Phytopathology, (88), 450-455.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler