Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Circulifer haematoceps, Stenometopiellus angorensis ve Doratura exilis (Homoptera: Cicadellidae)’in Bazı Mera Kalite Faktörleriyle İlişkisi

Diğer Başlık: Relationships of Circulifer haematoceps, Stenometopiellus angorensis and Doratura exilis (Homoptera: Cicadellidae) with Some Rangeland Quality Factors

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir Yayın Adı: Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildiriler Kitabı Yayın Tarihi: 1999 Yayınlandığı Sayfalar: 237


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Circulifer haematoceps, Stenometopiellus angorensis, Doratura exilis, mera kalite faktörleri
Circulifer haematoceps, Stenometopiellus angorensis, Doratura exilis, rangeland quality factors
Özet Cicadellidae (Homoptera) türlerinin mera kalite faktörleriyle ilişkisini belirlemek amacıyla, 2001 yılında Erzurum Merkez,Ilıca, Aşkale ve Çat ilçelerindeki meralarda 86 noktada yürütülen çalışmada, toplam 34 tür belirlenmiştir. Bunlardan, Circuliferhaematoceps (Mulsant and Rey) 72 noktadan elde edilen 709 birey; Stenometopiellus angorensis (Zachvatkin) 51 noktadan 289birey; Doratura exilis (Horvath) ise 36 noktadan 212 birey ile en yaygın türlerdir. Her sürvey noktasından toprak örnekleri alınmış,köye uzaklık, taşlılık, eğim, otlatma, rakım, erozyon ve toprak derinliği gibi özellikleri kaydedilmiştir. Bu alanlarda bulunan bireysayısı ile mera kalitesini belirleyen faktörlerden köye uzaklık, taşlılık, eğim, otlatma, rakım, erozyon ve toprak derinliği arasındakiilişkiler incelenmiştir. Buna göre, C. haematoceps yoğunluğu ile otlatma arasında olumsuz çok önemli, rakım arasında ise olumluçok önemli ilişki (P<0,01); S. angorensis ve D. exilis türlerinde ise böcek yoğunluğu ile otlatma arasında olumsuz önemli ilişki(P<0,05) belirlenmiştir. Korelâsyonda doğrudan ve dolaylı etkisi olan değişkenlerden önemli olanların path katsayıları ve etkidereceleri tespit edilmiştir.
This study was conducted in the rangelands of Erzurum Center, Ilıca, Aşkale and Çat districts to determineCicadellidae (Homoptera) species and their relationships with some rangeland quality factors in 2001. During the surveys in 86areas, totally, 34 species were determined. Among these species, Circulifer haematoceps (Mulsans and Rey) with 709 specimensfrom 72 localities; Stenometopiellus angorensis (Zachvatkin) with 289 specimens from 51 localities; Doratura exilis (Horvath) 212specimens from 36 localities were found as most widespread species. The soil samples were taken from each survey area, anddistance to village, stony, slope, grazing, altitude, erosion and depth of soil were recorded. Relationships between the number ofspecimens in the research areas and some rangeland quality factors, distance to village, stony, slope, grazing, altitude, erosion anddepth of soil, were studied. Analysis of the data revealed that negative very significant relationship between density of C.haematoceps and grazing, and positive very significant relationship between the insect density and altitude (P<0,01), and alsopositive significant relationship between the insect density of S. angorensis and D. exilis and grazing (P<0,05) were found.Variables having direct or indirect effects on the correlation and their path coefficients and effect degrees were determined throughpath analysis.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar Anonymous, 1995. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma EnstitüsüMüdürlüğü, ÇSA-Y Projesi 1995, Erzurum (Basılmamış).Aygün, C., Hayat, R., Güçlü, Ş., Olgun, M., 2004. Erzurum’damera kalitesinin Cicadellidae (Homoptera) tür zenginliğineetkisi. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 8-10Eylül 2004, Samsun, s 133.Aygün, C., Hayat, R., Güçlü, Ş., Olgun, M., 2006. Erzurum’daMera Kalitesinin Cicadellidae (Homoptera) Tür ZenginliğineEtkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37 (2):153-159.Borror, D. J., De Long, D. M., Triplehorn, C. A., 1981. AnIntroduction to the study of Insects. Hold.Rinerhard andWinston, USA.Güçlü, Ş., Özbek, H., 1994. Erzurum Yöresinde Cicadellidae(Homoptera. Auchenorrhyncha) Türleri Üzerinde Faunistikve Sistematik Çalışmalar IV. Deltocephalinae (Grypotini,Goniagnathini, Opsiini, Deltocephalini, Doraturini). AtatürkÜ. Zir. Fak. Derg., 25 (2): 167-179.Holmann, F., Peck, D. C., 2002. Economic damage caused byspittlebugs (Homoptera: Cercopidae) in Colombia: a firstapproximation of impact on animal production in Brachiariadecumbens pastures. International Center for TropicalAgriculture (CIAT), International Livestock ResearchInstitute (ILRI), Apartado Aereo 6713, Cali, Colombia.Neotropical-Entomology, 31 (2): 275-284.Kirkland, P. H., 2001. Endangered butterflies and moths ofScottish woodlands. Scottish foresty, 56 (1): 21-27.Kruess, A., Tscharntke, T., 2002. Contrasting responses of plantand insect diversity to variation in grazing intensity.Biological Conservation, 3: 293-302.Lodos, N., 1986. Türkiye Entomolojisi (Genel, Uygulamalı veFaunistik), Cilt II. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornovaİzmir.Lodos, N., Kalkandelen, A., 1985a. Preliminary list ofAuchenorrhyncha with notes on distribution and importanceof species in Turkey, XVII. Family Cicadellidae:Deltocephalinae: Grypotini, Goniagnathini and Opsiini.Türk. Bit. Kor. Derg., 9 (2): 79-80.Lodos, N., Kalkandelen. A., 1985b. Preliminary list ofAuchenorrhyncha with notes on distribution and importanceof species in Turkey, XIX. Family Cicadellidae:Deltocephalinae: Deltocephalini, Scaphytopiini, Doraturini.Türk. Bit. Kor. Derg., 9 (4): 207-215.Lodos, N., Kalkandelen, A., 1987. Preliminary list ofAuchenorrhyncha with notes on distribution and importanceof species in Turkey, XXIII. Family Cicadellidae:Deltocephalinae: Athysanini (Part III). Türk. entomol. derg.,11(1): 29-40.Malschi, D., Mustea, D., 1998. Entomocoenotic specific featuresof the cereal crop agroecosystem with anti-erosion protectiveforestry belts. Analele-Institutului-de-Cercetari-pentru-Cereale-si-Plante-Tehnice,-Fundulea, 65: 295-320.Olgun, M., Serin, Y., 1999. Doğu Anadolu Bölgesinde Sarı Pas (P.striiformis) ile verim ilişkisi. Türkiye 3. Tarla BitkileriKongresi, 12-15 Kasım, Adana.Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 1999a. Doğu AnadoluBölgesinde buğdayda iklim ve verim ilişkisi. GAP I. TarımKongresi, Harran Üniv. Zir. Fak., 26-28 Mayıs 1999,Şanlıurfa.Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., 1999b. Bazı buğday çeşitlerindefizyolojik ölçümler üzerine bir araştırma. Orta AnadoluTarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11Haziran 1999.Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 2000a. Buğdayda kar örtüsü vekış zararının verime etkisi. II. Ulusal Kar Kongresi, Köy Hiz.Gen. Müd. Köy Hiz. Araş. Enst. Müd. Yay. Genel Yay. No:73, Erzurum.Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., Kumlay, A. M., 2000b. Thedetermination of physiological measurements on somewheat. 6th Wheat Congress, Hungaria, 5-9 June 2000,Hungary, 326-335.Özbek. H., 1986. Erzurum’da Yoncadaki Böcek FaunasınınTesbiti. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., 17 (1-4), 1-16.Özbek. H., Alaoğlu, Ö., Güçlü, Ş., 1987. Erzurum ve çevresindepatateslerde Homoptera türleri. Türkiye I. EntomolojiKongresi Bildirileri (13-16 Ekim 1987), İzmir, 219-228.Petit, S., Usher, M. B., 1998. Biodiversity in agriculturallandscapes: the ground beetle communities of woodyuncultivated habitats. Department of Environmental Science,University of Striling, UK. Biodiversity-and-Conservation, 7(12): 549-1561.Popa, V., Cojocneanu, R., 1999. Faunistic and ecological studieson the cicada populations (Insecta, Homoptera,Auchenorrhyncha, Cicadellidae and Cercopidae) along thesuperior course of the Somesul Cald River (Romania).Studia-Universitatis-Babes-Bolyai,-Biologia, 44 (1-2): 61-77.C.Aygün, R.Hayat, Ş.Güçlü215Pottinger, R. P., Barbetti, M. J., Ridsdill–Smith, T. J., 1993.Invertebrate pests, plant pathogens and beneficial organismsof improved temperate pasture. In: Baker, M. J.(ed.)Proceedings of the XVII. International Grassland Congress.Ag. Research, Lincoln. NZ. WA. Department of Ag.Australia, CSIRO, Wembley, Australia, 8-12 February, 1993,909-918.Shi, J., Shi, J. S., 1999. Eco-restructuring and sustainabledevelopment of the economy. China Journal-of-Nanjing-Forestry-University, 23 (2):11-17.Squitier, J. M., Capinera, J. L., 2002. Habitat associations ofFlorida grasshoppers (Orthoptera: Acrididae). Florida-Entomologist, 85 (1): 235-244.Watts, J. G., Gurgess, L. W., Huddleston, E. W., 1993. XVIIInvertebrate pests plant pathogens and beneficial organismsin extensively natural grassland. XVII. InternationalGrassland Congress, New Mexico State Univ., Las Cruces,USA., Univ. Sydney, NSW- Australia.

KaynakçaAnonymous, 1995. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma EnstitüsüMüdürlüğü, ÇSA-Y Projesi 1995, Erzurum (Basılmamış).Aygün, C., Hayat, R., Güçlü, Ş., Olgun, M., 2004. Erzurum’damera kalitesinin Cicadellidae (Homoptera) tür zenginliğineetkisi. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 8-10Eylül 2004, Samsun, s 133.Aygün, C., Hayat, R., Güçlü, Ş., Olgun, M., 2006. Erzurum’daMera Kalitesinin Cicadellidae (Homoptera) Tür ZenginliğineEtkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37 (2):153-159.Borror, D. J., De Long, D. M., Triplehorn, C. A., 1981. AnIntroduction to the study of Insects. Hold.Rinerhard andWinston, USA.Güçlü, Ş., Özbek, H., 1994. Erzurum Yöresinde Cicadellidae(Homoptera. Auchenorrhyncha) Türleri Üzerinde Faunistikve Sistematik Çalışmalar IV. Deltocephalinae (Grypotini,Goniagnathini, Opsiini, Deltocephalini, Doraturini). AtatürkÜ. Zir. Fak. Derg., 25 (2): 167-179.Holmann, F., Peck, D. C., 2002. Economic damage caused byspittlebugs (Homoptera: Cercopidae) in Colombia: a firstapproximation of impact on animal production in Brachiariadecumbens pastures. International Center for TropicalAgriculture (CIAT), International Livestock ResearchInstitute (ILRI), Apartado Aereo 6713, Cali, Colombia.Neotropical-Entomology, 31 (2): 275-284.Kirkland, P. H., 2001. Endangered butterflies and moths ofScottish woodlands. Scottish foresty, 56 (1): 21-27.Kruess, A., Tscharntke, T., 2002. Contrasting responses of plantand insect diversity to variation in grazing intensity.Biological Conservation, 3: 293-302.Lodos, N., 1986. Türkiye Entomolojisi (Genel, Uygulamalı veFaunistik), Cilt II. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornovaİzmir.Lodos, N., Kalkandelen, A., 1985a. Preliminary list ofAuchenorrhyncha with notes on distribution and importanceof species in Turkey, XVII. Family Cicadellidae:Deltocephalinae: Grypotini, Goniagnathini and Opsiini.Türk. Bit. Kor. Derg., 9 (2): 79-80.Lodos, N., Kalkandelen. A., 1985b. Preliminary list ofAuchenorrhyncha with notes on distribution and importanceof species in Turkey, XIX. Family Cicadellidae:Deltocephalinae: Deltocephalini, Scaphytopiini, Doraturini.Türk. Bit. Kor. Derg., 9 (4): 207-215.Lodos, N., Kalkandelen, A., 1987. Preliminary list ofAuchenorrhyncha with notes on distribution and importanceof species in Turkey, XXIII. Family Cicadellidae:Deltocephalinae: Athysanini (Part III). Türk. entomol. derg.,11(1): 29-40.Malschi, D., Mustea, D., 1998. Entomocoenotic specific featuresof the cereal crop agroecosystem with anti-erosion protectiveforestry belts. Analele-Institutului-de-Cercetari-pentru-Cereale-si-Plante-Tehnice,-Fundulea, 65: 295-320.Olgun, M., Serin, Y., 1999. Doğu Anadolu Bölgesinde Sarı Pas (P.striiformis) ile verim ilişkisi. Türkiye 3. Tarla BitkileriKongresi, 12-15 Kasım, Adana.Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 1999a. Doğu AnadoluBölgesinde buğdayda iklim ve verim ilişkisi. GAP I. TarımKongresi, Harran Üniv. Zir. Fak., 26-28 Mayıs 1999,Şanlıurfa.Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., 1999b. Bazı buğday çeşitlerindefizyolojik ölçümler üzerine bir araştırma. Orta AnadoluTarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11Haziran 1999.Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 2000a. Buğdayda kar örtüsü vekış zararının verime etkisi. II. Ulusal Kar Kongresi, Köy Hiz.Gen. Müd. Köy Hiz. Araş. Enst. Müd. Yay. Genel Yay. No:73, Erzurum.Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., Kumlay, A. M., 2000b. Thedetermination of physiological measurements on somewheat. 6th Wheat Congress, Hungaria, 5-9 June 2000,Hungary, 326-335.Özbek. H., 1986. Erzurum’da Yoncadaki Böcek FaunasınınTesbiti. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., 17 (1-4), 1-16.Özbek. H., Alaoğlu, Ö., Güçlü, Ş., 1987. Erzurum ve çevresindepatateslerde Homoptera türleri. Türkiye I. EntomolojiKongresi Bildirileri (13-16 Ekim 1987), İzmir, 219-228.Petit, S., Usher, M. B., 1998. Biodiversity in agriculturallandscapes: the ground beetle communities of woodyuncultivated habitats. Department of Environmental Science,University of Striling, UK. Biodiversity-and-Conservation, 7(12): 549-1561.Popa, V., Cojocneanu, R., 1999. Faunistic and ecological studieson the cicada populations (Insecta, Homoptera,Auchenorrhyncha, Cicadellidae and Cercopidae) along thesuperior course of the Somesul Cald River (Romania).Studia-Universitatis-Babes-Bolyai,-Biologia, 44 (1-2): 61-77.C.Aygün, R.Hayat, Ş.Güçlü215Pottinger, R. P., Barbetti, M. J., Ridsdill–Smith, T. J., 1993.Invertebrate pests, plant pathogens and beneficial organismsof improved temperate pasture. In: Baker, M. J.(ed.)Proceedings of the XVII. International Grassland Congress.Ag. Research, Lincoln. NZ. WA. Department of Ag.Australia, CSIRO, Wembley, Australia, 8-12 February, 1993,909-918.Shi, J., Shi, J. S., 1999. Eco-restructuring and sustainabledevelopment of the economy. China Journal-of-Nanjing-Forestry-University, 23 (2):11-17.Squitier, J. M., Capinera, J. L., 2002. Habitat associations ofFlorida grasshoppers (Orthoptera: Acrididae). Florida-Entomologist, 85 (1): 235-244.Watts, J. G., Gurgess, L. W., Huddleston, E. W., 1993. XVIIInvertebrate pests plant pathogens and beneficial organismsin extensively natural grassland. XVII. InternationalGrassland Congress, New Mexico State Univ., Las Cruces,USA., Univ. Sydney, NSW- Australia.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler