Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Trakya Bölgesinde Sulama Yatırımlarına Çiftçi Katılımı ve Bunu Etkileyen Bazı Sosyo Ekonomik Faktörler

Diğer Başlık: Farmer Participation To Irrigation Investments and Some Effective Socio Economic Factors

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Monografi

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Gürel, Aydın (Proje Yürütücüsü), Aydin, Basak (Proje Yöneticisi),


Yayınlayan: Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yayın Tarihi: 1999


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Trakya Bölgesi, Sulama Yatırımları, Çiftçi Katılımı
Thrace Region, Irrigation Investments, Farmer Participation
Özet Bu çalışma, büyük yatırım bedeli karşılığında devletçe yapılan sulama tesislerinin yatırım ve devrinden sonra işletme-bakım-yönetim aşamasında çiftçi katılımının hangi aşamada olduğunu belirlemek, sulama tesislerinin bulunduğu sahalardaki çiftçilerin sosyo-ekonomik özellikleri, haberleşme davranışları hakkında bilgi sahibi olmak, üreticilerin sulama organizasyonlarına katılımını etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri saptamak, bölgedeki sulama yatırımlarının ve işletmeciliğinin mevcut durumunu ve sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın ana materyalini, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerine bağlı, Mülga Köy Hizmetleri ve DSİ gölet ve yeraltı suyu sulama şebekelerinin faal olarak bulunduğu ve bu tesislerin planlama aşamasında olduğu toplam 16 köyde gölet/YAS sulama sahasında arazisi olan çiftçilerden, örneğe çıkan 195 çiftçi ile yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Elde edilen veriler gruplandırılarak yüzdeler ile gösterilmiş ve khi kare bağımsızlık testi ile değerlendirilmiştir. Köy Hizmetleri ve DSİ gölet ve yer altı suyu sulama şebekelerinin faal olarak bulunduğu köylerde çiftçilerin sulama yatırımlarının işletme bakım ve yönetiminin yapıldığı kooperatiflere katılım durumları, göletin işletme bakım ve yönetimi için uyguladıkları faaliyetler ve düşünceleri incelenmiştir. Ayrıca, çiftçilerin katılımcılığa bakış açıları, yeni bir yatırım olması durumunda katılımcılığa ilişkin düşünceleri, katkı vermeyi düşündükleri aşama/aşamalara ilişkin düşünceleri de incelenmiş ve yorumlarda bulunulmuştur.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar AGAH, H.1995, Ülkemizde Sulu Tarımın Yeri ve Önemi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, 1995, Ankara. AKIN , A., 1983, “Nüfus ve eğitim” Türkiye’nin gelişmesinde nüfus olgusu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Aile Planlaması, Ana-çocuk Sağlığını Koruma Genel Müdürlüğü Batelle Enstitüsü Yayını, Ankara.AKIN, H.K., 1996, Kamu Sulamalarının Sulayıcı Birlik ve Kooperatiflerine Devrinin Çiftçi Katılımı ve Yararlanma Düzeyine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Ankara. AKÜZÜM, T. ve KODAL, S. 1995, Sürdürülebilir Sulama ve Çiftçi Katılımı. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, 1995, Ankara. ANONİM 1970, Edirne İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu ve Haritası. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayınları: 219. Raporlar Serisi: 7. Ankara.ANONİM 1971, Meriç Havzası Toprakları. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayınları: 205. Raporlar Serisi: 6. Ankara.ANONİM 1972-a, Kırklareli İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu ve Haritası. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayınları: 249. Raporlar Serisi: 37. Ankara.ANONİM 1972-b, Kırklareli İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu ve Haritası. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayınları: 247. Raporlar Serisi: 36. Ankara.ANONİM 1991, Kırklareli İli Arazi Varlığı. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları. İl Rapor No:39, Ankara. ANONİM 1993, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sulama Dairesi Başkanlığı. Sulu Tarımda Etkin Çiftçi Katılımı, Ankara. ANONİM 1997, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Yayın No: 2234, Ankara. ANONİM 1998, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Yayın No: 2303, Ankara. ANONİM 2004, 2005 Yılı DSİ XI. Bölge Müdürlüğü Program – Bütçe Toplantısı Takdim Raporu, Edirne.ARSLANKURT, B., KIZILASLAN, H ve KIZILASLAN, N. 1999, Tokat İlindeki Sulama Organizasyonlarının Etkinliği ve Bu Organizasyonlara Üretici Katılımını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler. T.C. Başbakanlık, KHGM APK Dairesi Başkanlığı, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü, Yayın No: 115, 2000, Ankara. BAL, M. ve KIRMIZI, U. 1995, Sulama Suyu Yönetiminde Çiftçi Katılımı İhtiyacı. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, 1995, Ankara. BİROWO, A.T. ve GONDOWARSİTO, R. 1989, Technology Transfer In Endonesian Agricultural Development. Agricultural Technology Transfer: The Relevance Of The Australian Experience. Proceedings Of The Australian Institute Of Agricultural Science National Conference, Darwin, May 23-26 1989 Edited by Harrison, P.G.J. AIAS Occasional Pubblication. 1990, No. 54, 65-71; 14 ref.; BLDSC. Melbourne, Victoria, Australia; Australian Institute of Agricultural Science. DÜZGÜNEŞ, O. 1987, Araştırma ve Deneme Metotları. AÜZF Yayın No: 1021, Ders Kitabı: 295, Ankara.GENÇAY, T, 2004, Katılımcı Yöntemlere İlişkin Web Siteleri ve E-Mail Tartışma Listeleriyle İlgili Bilgiler, E.Ü. TUAM, Bülten No: 1, Ekim 2004, İzmir.GÜREL, A. 1998, Malkara İlçesinde Ayçiçeği Üreticilerinin Teknolojik Yeniliklere Karşı Davranışlarını Etkileyen Etmenler Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No:262, Araştırma No: 90, Tekirdağ.GÜREL, A. 1999, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları. Araştırma No: 103, Genel Yayın No: 271, Tekirdağ. KARATURHAN. B. 2004, Kadın ve Katılımcılık, Ege Üniversitesi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bülten No: 1, Ekim 2004, İzmir.KIZILASLAN, N., 1997, “Tokat İli Merkez İlçede Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Katılımı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler Üzerine Bir Araştırma”. Doktora Tezi(Yayınlanmadı), GOP Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat. KİP, E. ve İŞYAR, Y., 1976, Basit ve Çoklu Regresyon Analizlerinin Zirai Ekonomi Problemlerine Uygulanması. A.Ü. , Ziraat Fakültesi Yayın No:217, Erzurum.MUNDRA, S.N., GARG, A.K., 1998, Chambal’da Sulama Yönetimine Katılım. Www.fao.org./docrep/003/x6626e/x6626e20.htmÖZKAN, E. 1993, Trakya Bölgesinde Mısır, Yonca, Kuru Soğan, Sarımsak ve Kuru Fasulyenin Üretim Girdileri ve Maliyetleri, Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Genel Yayın No.37, 1993. Kırklareli.ÖZKAN, E. 1999, Arazi Toplulaştırma Uygulamalarında Sosyo Ekonomik Yapı Özellikleri ve Benimsemeyi Etkileyen Faktörlerin Etkinliği. Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Tekirdağ. ÖZKAN, E., AYDIN, B., KAYHAN, E. 2002, Kırklareli Yöresinde Sulama Tesislerinin Etkinliğini Etkileyen Sosyo - Ekonomik ve Fiziksel Faktörlerin Saptanması, Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü, 2002. Kırklareli. ÖZKAYA, T. 1998, Kırsal Kalkınmada Çiftçi Katılımının Önemi Üzerine Bir Araştırma, Halilbeyli Köyü Örneği. Ege Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1998, İzmir. QAZİ, A.R. ve IQBAL, M., 1991, The Relationship Between Personal Characteristics And Adoption Of Recommended Farm Practices. Journal Of Rural Development and Administration. 23:1, 126-129; 4 ref.; 4 tab.; QOEH.STEİNER, K.G. ve SCHEİDEGGER, U., 1994, Participatory Technology Development For Soil Fertility Management In Tropical Highlands. Recharches Systems An Agriculture At Development Rural: Symposium International, Montpellier, France-21-25, November 1994. Communications, 1994, 310-315; 18 ref. TATLIDİL, H. ve AKSOY, S.,1980, Konya-Ereğli İlçesinde Köy Kalkınma Kooperatiflerinin Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Doktora Tezi (Basılmamış ). Ankara. TATLIDİL, H., 1989, Yağmurlama Sulama Teknolojisinin Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:1157, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 639, Ankara. TOMAR, A. 1995, Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesinde Tarımsal Ekonomik Çalışmalarının Yeri ve Önemi. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, 1995, Ankara. WARNER , W.K., 1965. “The Benefit-Participation Contigency In Voluntary Farm Organizations”. Rural Sociology, Vol.32.WAHEED-UZ-ZAMAN, 1998. Impacts of farmer participation for water resources management in the Punjab Province, Pakistan: An analysis of process documentation for the Hakra 4-R Distributary. Lahore, Pakistan: IIMI. Pakistan National Program. viii, 39p. (IIMI-Pakistan research report no.R-76)YACOUB , S.M., HADDAD, A., 1970. Factors Influencing Farmers Participation İn A Lebanese Village Co-Operative. Faculty Of Agricultural Science, American University Of Beirut, Pub.No.48.Beirut, Lebanon.

KaynakçaAGAH, H.1995, Ülkemizde Sulu Tarımın Yeri ve Önemi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, 1995, Ankara. AKIN , A., 1983, “Nüfus ve eğitim” Türkiye’nin gelişmesinde nüfus olgusu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Aile Planlaması, Ana-çocuk Sağlığını Koruma Genel Müdürlüğü Batelle Enstitüsü Yayını, Ankara.AKIN, H.K., 1996, Kamu Sulamalarının Sulayıcı Birlik ve Kooperatiflerine Devrinin Çiftçi Katılımı ve Yararlanma Düzeyine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Ankara. AKÜZÜM, T. ve KODAL, S. 1995, Sürdürülebilir Sulama ve Çiftçi Katılımı. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, 1995, Ankara. ANONİM 1970, Edirne İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu ve Haritası. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayınları: 219. Raporlar Serisi: 7. Ankara.ANONİM 1971, Meriç Havzası Toprakları. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayınları: 205. Raporlar Serisi: 6. Ankara.ANONİM 1972-a, Kırklareli İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu ve Haritası. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayınları: 249. Raporlar Serisi: 37. Ankara.ANONİM 1972-b, Kırklareli İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu ve Haritası. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayınları: 247. Raporlar Serisi: 36. Ankara.ANONİM 1991, Kırklareli İli Arazi Varlığı. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları. İl Rapor No:39, Ankara. ANONİM 1993, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sulama Dairesi Başkanlığı. Sulu Tarımda Etkin Çiftçi Katılımı, Ankara. ANONİM 1997, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Yayın No: 2234, Ankara. ANONİM 1998, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Yayın No: 2303, Ankara. ANONİM 2004, 2005 Yılı DSİ XI. Bölge Müdürlüğü Program – Bütçe Toplantısı Takdim Raporu, Edirne.ARSLANKURT, B., KIZILASLAN, H ve KIZILASLAN, N. 1999, Tokat İlindeki Sulama Organizasyonlarının Etkinliği ve Bu Organizasyonlara Üretici Katılımını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler. T.C. Başbakanlık, KHGM APK Dairesi Başkanlığı, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü, Yayın No: 115, 2000, Ankara. BAL, M. ve KIRMIZI, U. 1995, Sulama Suyu Yönetiminde Çiftçi Katılımı İhtiyacı. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, 1995, Ankara. BİROWO, A.T. ve GONDOWARSİTO, R. 1989, Technology Transfer In Endonesian Agricultural Development. Agricultural Technology Transfer: The Relevance Of The Australian Experience. Proceedings Of The Australian Institute Of Agricultural Science National Conference, Darwin, May 23-26 1989 Edited by Harrison, P.G.J. AIAS Occasional Pubblication. 1990, No. 54, 65-71; 14 ref.; BLDSC. Melbourne, Victoria, Australia; Australian Institute of Agricultural Science. DÜZGÜNEŞ, O. 1987, Araştırma ve Deneme Metotları. AÜZF Yayın No: 1021, Ders Kitabı: 295, Ankara.GENÇAY, T, 2004, Katılımcı Yöntemlere İlişkin Web Siteleri ve E-Mail Tartışma Listeleriyle İlgili Bilgiler, E.Ü. TUAM, Bülten No: 1, Ekim 2004, İzmir.GÜREL, A. 1998, Malkara İlçesinde Ayçiçeği Üreticilerinin Teknolojik Yeniliklere Karşı Davranışlarını Etkileyen Etmenler Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No:262, Araştırma No: 90, Tekirdağ.GÜREL, A. 1999, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları. Araştırma No: 103, Genel Yayın No: 271, Tekirdağ. KARATURHAN. B. 2004, Kadın ve Katılımcılık, Ege Üniversitesi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bülten No: 1, Ekim 2004, İzmir.KIZILASLAN, N., 1997, “Tokat İli Merkez İlçede Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Katılımı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler Üzerine Bir Araştırma”. Doktora Tezi(Yayınlanmadı), GOP Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat. KİP, E. ve İŞYAR, Y., 1976, Basit ve Çoklu Regresyon Analizlerinin Zirai Ekonomi Problemlerine Uygulanması. A.Ü. , Ziraat Fakültesi Yayın No:217, Erzurum.MUNDRA, S.N., GARG, A.K., 1998, Chambal’da Sulama Yönetimine Katılım. Www.fao.org./docrep/003/x6626e/x6626e20.htmÖZKAN, E. 1993, Trakya Bölgesinde Mısır, Yonca, Kuru Soğan, Sarımsak ve Kuru Fasulyenin Üretim Girdileri ve Maliyetleri, Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Genel Yayın No.37, 1993. Kırklareli.ÖZKAN, E. 1999, Arazi Toplulaştırma Uygulamalarında Sosyo Ekonomik Yapı Özellikleri ve Benimsemeyi Etkileyen Faktörlerin Etkinliği. Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Tekirdağ. ÖZKAN, E., AYDIN, B., KAYHAN, E. 2002, Kırklareli Yöresinde Sulama Tesislerinin Etkinliğini Etkileyen Sosyo - Ekonomik ve Fiziksel Faktörlerin Saptanması, Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü, 2002. Kırklareli. ÖZKAYA, T. 1998, Kırsal Kalkınmada Çiftçi Katılımının Önemi Üzerine Bir Araştırma, Halilbeyli Köyü Örneği. Ege Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1998, İzmir. QAZİ, A.R. ve IQBAL, M., 1991, The Relationship Between Personal Characteristics And Adoption Of Recommended Farm Practices. Journal Of Rural Development and Administration. 23:1, 126-129; 4 ref.; 4 tab.; QOEH.STEİNER, K.G. ve SCHEİDEGGER, U., 1994, Participatory Technology Development For Soil Fertility Management In Tropical Highlands. Recharches Systems An Agriculture At Development Rural: Symposium International, Montpellier, France-21-25, November 1994. Communications, 1994, 310-315; 18 ref. TATLIDİL, H. ve AKSOY, S.,1980, Konya-Ereğli İlçesinde Köy Kalkınma Kooperatiflerinin Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Doktora Tezi (Basılmamış ). Ankara. TATLIDİL, H., 1989, Yağmurlama Sulama Teknolojisinin Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:1157, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 639, Ankara. TOMAR, A. 1995, Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesinde Tarımsal Ekonomik Çalışmalarının Yeri ve Önemi. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, 1995, Ankara. WARNER , W.K., 1965. “The Benefit-Participation Contigency In Voluntary Farm Organizations”. Rural Sociology, Vol.32.WAHEED-UZ-ZAMAN, 1998. Impacts of farmer participation for water resources management in the Punjab Province, Pakistan: An analysis of process documentation for the Hakra 4-R Distributary. Lahore, Pakistan: IIMI. Pakistan National Program. viii, 39p. (IIMI-Pakistan research report no.R-76)YACOUB , S.M., HADDAD, A., 1970. Factors Influencing Farmers Participation İn A Lebanese Village Co-Operative. Faculty Of Agricultural Science, American University Of Beirut, Pub.No.48.Beirut, Lebanon.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler