Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TRAKYA BÖLGESİ ÇELTİK EKİM ALANLARINDA ÇİNKO DURUMU VE ALINABİLİR ÇİNKO MİKTARININ TAYİNİNDE UYGULANACAK KİMYASAL EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: THE ZINC STATUS IN PADDY SOILS OF THRACE REGION AND DETERMINATION OF SUITABLE METHODS FOR CHEMICAL EXTRACTION OF AVAILABLE FOR PLANT ZINC CONTENT

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Kursun, Ilker (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Kırklareli Atatürk Toprak ve Su Kaynakları araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Trakya Toprak ve Su kaynakları Sempozyumu BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: 24-27 Mayıs 2001 Kırklareli BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 311 - 320


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Çinko (Zn), Trakya Yöresi, çeltik ekim alanı
Zinc, Thrace region, paddy soils
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu araştırma, Trakya Bölgesi çeltik ekim alanlarında farklı özellikteki toprakların yarayışlı çinko (Zn) durumunun belirlenmesi ve sözkonusu topraklarda, bitki tarafından alınabilir çinko miktarının tayininde uygulanacak kimyasal ekstraksiyon yöntemlerinin saptanması amacıyla 1998-2000 yılları arasında yürütülmüştür.Trakya Bölgesi çeltik ekim alanlarını temsilen alınan 12 toprak örneği üzerinde yapılan çalışmada, topraklara artan miktarlarda uygulanan çinko (Zn)'nun etkisiyle, labaratuvar koşullarında yetiştirilen mısır bitkisinin kuru madde miktarı, çinko (Zn) kapsamı ve topraktan kaldırdığı çinko (Zn) miktarının arttığı, tespit edilmiştir.Araştırma konusu toprakların bitkiye yarayışlı Çinko (Zn) miktarlarının belirlenmesinde 9 yöntem kullanılmış; kullanılan kimyasal ekstraksiyon yöntemlerinin önem sıralaması şu şekilde olmuştur : 0.005 M DTPA + 0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA > 0.005 M DTPA + 1 M NH4HCO3 > 0.01 M Na2 EDTA + 1 M (NH4)2CO3 > 0.01 N Na2 EDTA + 1 N NH4 Oac > 0.01 N Na2 EDTA > 1N NH4Oac > 2 N MgCl2 > 0.05 N HCl + 0.025 N H2SO4 > 0.01 M Hidrokinon. İlk sırada yer alan 0.005 M DTPA + 0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA çözeltisi hem yüksek korelasyon katsayısı vermesi hemde bu yöntemle elde edilen toprak çözeltisinde yarayışlı çinko (Zn) miktarının belirlenmesine ilaveten yarayışlı demir (Fe), mangan (Mn) ve bakır (Cu) miktarının da tespit edilebilmesi bakımından en uygun yöntem olarak önerilmesi uygun görülmüştür.
This research was carried out in order to determine the zinc status of the paddy soils with different texture and structure of Thrace region as well as to determine the most suitable method for chemical extraction of available for plant zinc content between 1998-2000 years.As a result of the investigation with 12 paddy soils representing the region, it was estimated that the application of increasing amounts of zinc to the soil of pot grown maize leads to increasing the zinc uptake, dry matter and zinc content of the plant was determined. Nine methods for chemical extraction of available for plant zinc have been applied and the reliability of the investigated methods was ranked as: 0.005 M DTPA + 0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA > 0.005 M DTPA + 1 M NH4HCO3 > 0.01 M Na2 EDTA + 1 M (NH4)2CO3 > 0.01 N Na2 EDTA + 1 N NH4 Oac > 0.01 N Na2 EDTA > 1 N NH4Oac > 2 N MgCl2 > 0.05 N HCl + 0.025 N H2SO4 > 0.01 M Hidrocinon . The method for extraction with 0.005 M DTPA + 0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA solution which not only owns the highest correlation coefficient but also enables determination of Fe, Mn and Cu concentrations in addition to Zn amount, could be recommended as the most suitable one for the investigated soils.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES3.KAYNAKLARAydemir,O., 1982. Bitkiye Yarayışlı Toprak Çinko Durumunun Belirlenmesinde Değişik Kimyasal Yöntemlerin Karşılaştırılması. Doğa , 6, 1: 103-110.Aydeniz,A., Danışman,S. ve Brohi,A.R., 1982. Effect Of CaCO3 On Zinc Fertilization In Rice Plant. Ankara Ünv. Zir. Fak. Yıllığı. Cilt: 32.Elinç,F., 1997. Meriç Havzası Vertisol ve Kireçsiz Kahverengi Topraklarda I.Yarayışlı Zn, Fe, Mn, Cu ve B Düzeyleri. Trakya Üniversitesi I.Traya Toprak ve Gübre Sempozyumu . Bildiriler Kitabı. 119-126.Eyüpoğlu,F., Kurucu,N. ve Talaz,S., 1998. Türkiye Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Bazı Mikroelementler (Fe,Cu,Zn,Mn) Bakımından Genel Durumu. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları. Ankara.Gedikoğlu,İ., Kalınbacak,K., Yalçıklı,A. ve Yurdakul,İ., 1998. Toprak ve Bitkide Çinkonun Toksiklik Sınırının Belirlenmesi ve Biyoyarayışlı Zn Miktarının Belirlenmesinde Çeşitli Ekstraksiyon Yöntemlerinin Buğday İle Kalibrasyonu. 1. Ulusal Çinko Kongresi Bildiri Kitabı. 303-310.Jackson,M.L., 1962. Soil Chemical Analysis. Prentice-Haıı, Inc. 183 NewYork.Kacar,B., 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri. II. Bitki Analizleri. Ankara Ünv. Zir. Fak. Yayınları: 453 , Uygulama Klavuzu 155, A.Ü. Basımevi. Ankara.Kacar,B., Özgümüş,A. ve Chaudhry,M.R., 1984. Büyük Konya Havzası Toprakalrının Çinko gereksinmesi Üzerine Bir Araştırma. TÜBİTAK Doğa Bilim Dergisi, D (2) , Cilt: 8 Sayı: 2, 237-243.Kacar,B., 1995. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri-III. Toprak Analizleri, A.Ü. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yay.No : 3 - Ankara.Marinho,M.L. ve Igue,K., 1972. Factors Affecting Zinc Absorption By Corn From Volcanic Ash Soils. Agron. Jour. 64: 3-8.Mathur,S.P. ve Levesque,M.P., 1989. Soil Test For Cu, Fe, Mn And Zn In Histosols; 4. Selection On The Basis Of Soil Chemical Data And Uptakes By Oats, Carrots, Onions And Lettuce. Soil Sci. 148, 424-432.Özbek,N., 1969. Deneme Tekniği : I. Sera Denemesi Tekniği ve Metodları. Ankara Ünv. Zir. Fak. Yayınları, 406, Ders Kitabı : 138. Ankara.Richards, L.A., 1954. Diagnosis And Improvement Of Saline And Alkali Soils. Agricultural Handbook, No:60. U.S.D.A.Sağlam,M.T., 1997. Toprak ve Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri. T.Ü. Tekirdağ Zir. Fak. Yayınları. Yay. No: 189, Ders Kitabı No: 5 Tekirdağ.Selimoğlu,F., 1995. Aydın ve Muğla İllerindeki Turunçgil Alanlarının Çinko Durumu ve Bu Topraklardaki Alınabilir Çinko Miktarının Tayininde Uygulanacak Metodlar. Doktora Tezi. Ankara Ünv. Fen Bilimleri Ens. Ankara.Tok,H.H., 1997. Bitki Besleme. T.Ü. Tekirdağ Zir. Fak. Yayınları. Yay. No:109 Ders Kitabı No: 69 Tekirdağ.Trierweiller,F.J. ve Lindsay,W.L., 1969. EDTA-Ammonium Carbonate Soil Test For Zinc. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 33: 49-54.Tüzüner,A., 1990. Toprak ve Su Analizi Laboratuvarları El Kitabı. T.C. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.Yıldız,N., 1998. Erzurum-Pasinler Ovası Topraklarında Bitkiye Yarayışlı Çinkonun Belirlenmesinde Kullanılan Kimyasal Ekstraksiyon Yöntemleri. 1. Ulusal Çinko Kongresi Bildiri kitabı. 311-317.Yıldız,N. ve Aydın,A., 1998. Erzurum Atatürk Üniversitesi Çiftlik Arazisi ve Rize Yöresi Topraklarında Bitkiye yarayışlı Çinkonun Belirlenmesinde Kullanılan Kimyasal Ekstraksiyon Yöntemleri. 1. Ulusal Çinko Kongresi Bildiri Kitabı. 295-301.Yıldız,N. ve Aydemir,O., 1998. Peat Topraklarda Bitkiye Elverişli Bazı Mikrobesin Elementlerinin ( Fe, Cu, Zn, Mn ) Belirlenmesinde Sıralı Ekstraksiyon Yönteminin Kullanılabilirliği. 1. Ulusal Çinko Kongresi Bildiri Kitabı. 319-327Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metodları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları. 1984- Ankara.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS