Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SİVAS YÖRESİNDE KABA YEM İÇİN YETİŞTİRİLECEK TRİTİKALE + MACAR FİĞİ KARIŞIMININ AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE İSTEĞİ

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: NITROGENOUS AND PHOSPHOROUS REQUIREMENTS OF TRITICALE + HUNGARIAN VETCH FOR FODDER IN SIVAS PROVINCE

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Monograph

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Project Report

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Demir, Mustafa (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Toprak ve Su Kaynakları Tokat Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Sonuç Raporları BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Tritikale, azot, macar fiği, azot, fosfor
Vetch, triticale, nitrogen, phosphor, fodder, Sivas
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışma, Sivas yöresinde macarfiği + tritikale karışımının azotlu ve fosforlu gübre isteğini belirlemek amacıyla 1999 - 2002 yılları arasında yürütülmüştür. Denemeler tesadüf bloklarında üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Deneme konuları 0, 4, 8, 12, 16 kg N/da ve 0, 3, 6, 9, 12 kg P2O5/da olarak ele alınmıştır.Azotlu gübre denemeleri için yapılan regresyon analizinde regresyon denklemi Y= 1544.8 + 165.9X – 7.5 X2 ve R = 0.45** olarak hesaplanmış; denklemin çözümünde, macarfiği + tritikale karışımının ekonomik azotlu gübre isteği 9.2 kg N/da, bu noktadaki hasıl verim 2461 kg/da olarak belirlenmiştir.Fosforlu gübre denemeleri için yapılan regresyon analizinde regresyon denklemi Y= 1378.5+ 146.5X – 8.7X2 ve R = 0.64** olarak hesaplanmış; denklemin çözümünde, macarfiği + tritikale karışımının ekonomik fosforlu gübre isteği 7.2 kg P2O5/da, bu noktadaki hasıl verim 1992 kg/da olarak belirlenmiştir.
This study was carried out to determine of triticale + Hungarian vetch fertilizer requirements in Sivas province between 1999-2002. Experiment was laid on Randomized Block Design with 3 replications. Fertilizer dozes were 0, 40, 80, 120, 160 kg N/ ha and 0, 30, 60, 90, 120 kg P2O5/ha respectively. Regression equation was found Y= 1544.8 + 165.9X – 7.5 X2 ( R = 0.45**) for nitrogenous fertilizer treatments. According to this equation; optimum and economic nitrogen requirement of triticale + Hungarian vetch was determined 92 kgN/ha for 24610 kg/ha fodder. Regression equation was found Y= 1378.5+ 146.5X – 8.7X2 (R = 0.64**) for phosphorous fertilizer treatments. According to this equation; optimum and economic phosphorous requirement of triticale + Hungarian vetch was determined 72 kg P2O5/ha for 19920 kg/ha fodder.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES 1.AÇIKGÖZ, E. 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bursa.2.AKMAN,Z. 1994. Tahıl-baklagil birlikte ekimleri. Doktora tezi, (basılmadı). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Tokat.3. AKSÖZ, İ., 1972. Zirai Ekonomiye giriş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın no: 15. Erzurum.4.AKYILDIZ, R.1981. Yemler bilgisi ve teknolojisi. A.Ü.Ziraat Fakültesi yayınları, 868, Ankara.5.ALTIN, M. ve UÇAN, M. 1996. Kumkale kıraç koşullarında değişik fiğ+yulaf karışımlarının farklı azot dozlarındaki hasıl verimleri ve karışım yapıları. Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum.6.BAĞCI, A.S., E. TULUKÇU, S. ÇERİ, H. EKİZ. 1999. Tritikale: insan ve hayvan beslenmesi için geliştirilmiş alternatif bir bitki. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Konya.7.BUĞDAYCIGİL, M., SABANCI, C.O., ÖZPINAR, H., EĞİNLİOĞLU, G. 1996. Değişik fiğ+arpa karışım oranlarının ot verimine ve kalitesine etkisi. Türkiye 3.Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum.8.CİMRİN, K.M., S. KARACA, M. A. BOZKURT.2002. Fiğ+arpa karışımlarında gübrelemenin otun verim ve kimyasal kompozisyonuna etkisi. Yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Van.9.ÇAKMAKLI, B. KANTAR, F., TAŞ, N., ELKOCA, E. 1996. Fosforla gübrelenen bazı fiğ türlerinde kök, gövde ve nodül gelişimi ile bu karekterler arasındaki ilişkiler. Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum. 10.DEMİRCİ, M. 1991. Memeden mamul maddeye süt. Hasad yayınları, Istanbul.11.DİE. 1992. Türkiye İstatistik Yıllığı 1991. T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, no: 1528, Ankara.12.DSİ. 1972. Sivas ilinin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi hakkında özet rapor. DSİ XIX. Bölge Müdürlüğü. Sivas.13.GENÇKAN, S. 1992. Çayır mera kültürü amenajmanı ve ıslahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları no: 483. İzmir. 14.KONAK, C., ÇELEN, E., TURGUT, İ., YILMAZ, R. 1997. Fiğin arpa, yulaf ve tritikale ile saf ve karışık ekimlerinin ot verimleri ile diğer bazı özellikleri üzerinde araştırmalar. İkinci Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun.15.KÖY HİZMETLERİ 1995. Araştırma Raporları, 1994. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tokat Araştırma Enstitüsü Yayınları no: 132, Tokat.16. ORAK, A., C. TUNA, İ. NİZAM.1996. Farklı gübre dozlarının macar fiğinin verim ve verim komponentlerine etkisi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun.17.ÖZTÜRK, D. ve Y.SERİN. 1996. Fiğ+arpa karışımlarında azot ve fosforlu gübrelemenin ot verimi ve kalitesine etkileri. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum.18.SEVİMAY, C.S. ve H.KENDİR. 1996. Ankara koşullarında kışlık yetiştirilen fiğ çeşitlerinin yem verimleri. Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum. 19.TAŞYÜREK, T., M.DEMİR, M.ŞENOL, S.GÖKMEN.2000. Sivas yöresinde tritikalenin azotlu ve fosforlu gübre isteği. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayınları no:117, Ankara.20.TOSUN, F., BAKIR, Ö., SERİN, Y., ELÇİ, Ş., GENÇKAN, S., ARAÇ, A. 1991. Türkiye’de kaba yem üretiminde çayır mera ve yembitkileri yetiştiriciliğinin yeri ve önemi. İkinci Hayvancılık Kongresi, Ankara.21.TÜZÜNER, A. 1990. Toprak ve su analiz laboratuvarları el kitabı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayınları, Ankara.22.ÜLGEN, H. 1978. Orta Anadolu koşullarında fiğ bitkisinin ürün miktarında ve azot kapsamında en fazla artış sağlayan nodozite bakteri suşlarının sera ve tarla şartlarında seçilmesi. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü yayınları no: 79. Ankara.23.YAĞBASANLAR, T. ve C. A. ÜLGER. 1989. Tritikalenin besin değeri ve önemi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi cilt 4, sayı 4. Adana.24.YURTSEVER, N. 1984. Deneysel İstatistik Metotları. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü yayınları no: 121. Ankara.25.ZABUNOĞLU, S. ve İ. KARAÇAL, 1992. Gübreler ve gübreleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES1.AÇIKGÖZ, E. 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bursa.2.AKMAN,Z. 1994. Tahıl-baklagil birlikte ekimleri. Doktora tezi, (basılmadı). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Tokat.3. AKSÖZ, İ., 1972. Zirai Ekonomiye giriş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın no: 15. Erzurum.4.AKYILDIZ, R.1981. Yemler bilgisi ve teknolojisi. A.Ü.Ziraat Fakültesi yayınları, 868, Ankara.5.ALTIN, M. ve UÇAN, M. 1996. Kumkale kıraç koşullarında değişik fiğ+yulaf karışımlarının farklı azot dozlarındaki hasıl verimleri ve karışım yapıları. Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum.6.BAĞCI, A.S., E. TULUKÇU, S. ÇERİ, H. EKİZ. 1999. Tritikale: insan ve hayvan beslenmesi için geliştirilmiş alternatif bir bitki. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Konya.7.BUĞDAYCIGİL, M., SABANCI, C.O., ÖZPINAR, H., EĞİNLİOĞLU, G. 1996. Değişik fiğ+arpa karışım oranlarının ot verimine ve kalitesine etkisi. Türkiye 3.Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum.8.CİMRİN, K.M., S. KARACA, M. A. BOZKURT.2002. Fiğ+arpa karışımlarında gübrelemenin otun verim ve kimyasal kompozisyonuna etkisi. Yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Van.9.ÇAKMAKLI, B. KANTAR, F., TAŞ, N., ELKOCA, E. 1996. Fosforla gübrelenen bazı fiğ türlerinde kök, gövde ve nodül gelişimi ile bu karekterler arasındaki ilişkiler. Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum. 10.DEMİRCİ, M. 1991. Memeden mamul maddeye süt. Hasad yayınları, Istanbul.11.DİE. 1992. Türkiye İstatistik Yıllığı 1991. T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, no: 1528, Ankara.12.DSİ. 1972. Sivas ilinin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi hakkında özet rapor. DSİ XIX. Bölge Müdürlüğü. Sivas.13.GENÇKAN, S. 1992. Çayır mera kültürü amenajmanı ve ıslahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları no: 483. İzmir. 14.KONAK, C., ÇELEN, E., TURGUT, İ., YILMAZ, R. 1997. Fiğin arpa, yulaf ve tritikale ile saf ve karışık ekimlerinin ot verimleri ile diğer bazı özellikleri üzerinde araştırmalar. İkinci Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun.15.KÖY HİZMETLERİ 1995. Araştırma Raporları, 1994. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tokat Araştırma Enstitüsü Yayınları no: 132, Tokat.16. ORAK, A., C. TUNA, İ. NİZAM.1996. Farklı gübre dozlarının macar fiğinin verim ve verim komponentlerine etkisi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun.17.ÖZTÜRK, D. ve Y.SERİN. 1996. Fiğ+arpa karışımlarında azot ve fosforlu gübrelemenin ot verimi ve kalitesine etkileri. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum.18.SEVİMAY, C.S. ve H.KENDİR. 1996. Ankara koşullarında kışlık yetiştirilen fiğ çeşitlerinin yem verimleri. Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum. 19.TAŞYÜREK, T., M.DEMİR, M.ŞENOL, S.GÖKMEN.2000. Sivas yöresinde tritikalenin azotlu ve fosforlu gübre isteği. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayınları no:117, Ankara.20.TOSUN, F., BAKIR, Ö., SERİN, Y., ELÇİ, Ş., GENÇKAN, S., ARAÇ, A. 1991. Türkiye’de kaba yem üretiminde çayır mera ve yembitkileri yetiştiriciliğinin yeri ve önemi. İkinci Hayvancılık Kongresi, Ankara.21.TÜZÜNER, A. 1990. Toprak ve su analiz laboratuvarları el kitabı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayınları, Ankara.22.ÜLGEN, H. 1978. Orta Anadolu koşullarında fiğ bitkisinin ürün miktarında ve azot kapsamında en fazla artış sağlayan nodozite bakteri suşlarının sera ve tarla şartlarında seçilmesi. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü yayınları no: 79. Ankara.23.YAĞBASANLAR, T. ve C. A. ÜLGER. 1989. Tritikalenin besin değeri ve önemi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi cilt 4, sayı 4. Adana.24.YURTSEVER, N. 1984. Deneysel İstatistik Metotları. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü yayınları no: 121. Ankara.25.ZABUNOĞLU, S. ve İ. KARAÇAL, 1992. Gübreler ve gübreleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS