Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye’de Çiğ Sütlerde Bazı Organik Fosforlu İnsektisit Kalıntılarının İncelenmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Investigation of Some Organophosphorus Insecticide Residues in Raw Milk in Turkey

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Keskin, Fevziye İpek (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 55


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Çiğ süt, gaz kromatografi, kalıntı, organik fosforlu insektisit
Raw milk, gas chromatography, residue, organophosphorus insecticide
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışma Türkiye’de üretilen çiğ sütlerde bazı organik fosforlu (OF) insektisit kalıntılarının belirlenmesi için yöntem uyarlaması yapılması, bu yöntemle kalıntıların belirlenmesi, sonuçların gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.Bu çalışmada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal Kalıntı İzleme Planı dahilinde 2005 yılında 15, 2006 yılında 54, 2007 yılında ise 55 çiğ süt numunesi Etlik Merkez Veteriner ve Kontrol Araştırma Enstitüsünde diazinon, diklorvos, dimetoat, klorprifos, koumafos, malatiyon ve metidatiyon’u içeren 7 OF insektisit yönünden Di Muccio ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmadan uyarlanarak analiz edilmiştir.Yöntemin duyarlılığı, güvenilirliği ve tekrarlanabilirliği belirlendikten sonra, Türkiye’de 41 ilden gelen 124 süt örneğinde 7 farklı OF insektisit kalıntısı elektron yakalayıcı detektör (ECD) ve alev fotometrik detektör (FPD) ile donatılmış gaz kromatografi cihazı ile incelenmiştir. Çalışmada OF insektisit standartları gaz kromatografi cihazına tanıtılmış, çıkış süreleri belirlenmiş, her bir standardın kalibrasyon eğrisi çizilmiş, tanımlama ve hesaplama alt sınırları tespit edilmiş ve standartlar insektisit içermeyen süt örneklerine katılarak geri alım yüzdeleri belirlenmiştir. ECD’de insektisit standartlarının tanımlama alt sınırları çok yüksek olduğundan sütlerin analizinde FPD kullanılmıştır.İnsektisit standartlarının çıkış süreleri ECD’de dakika olarak şöyledir: diklorvos 12,332, dimetoat 26,852, diazinon 28,150, malatiyon 35,963, klorprifos 36,895, metidatiyon 43,115, koumafos 51,405. FPD’de ise yine dakika olarak şöyledir: diklorvos 11,122, diazinon 21,487, dimetoat 24,775, klorprifos 27,985, malatiyon 29,773, metidatiyon 35,412, koumafos 61,195.İnsektisit standartlarının tanımlama alt sınırları FPD’de ng/ml olarak şöyledir: diazinon için 5, klorprifos için 10, metidatiyon için 10, diklorvos için 20, dimetoat için 20, koumafos için 20, malatiyon için 35’dur. Hesaplama alt sınırları FPD’de ng/ml olarak şöyledir: klorprifos için 20, metidatiyon için 20, diazinon için 25, diklorvos için 50, dimetoat için 50, koumafos için 50, malatiyon için 100’dir.İnsektisit standartlarının sütlerden geri alım yüzdeleri FPD’de diklorvos için 47,72, diazinon için 77.03, klorprifos için 79,50, malatiyon için 81,30, koumafos için 101,50, metidatiyon için 102,90’dur.Çalışmada analizi yapılan hiçbir süt örneğinde OF insektisit kalıntısına rastlanmamıştır. Bunun başlıca sebeplerinin program kapsamında incelenen OF insektisit sayısının az olması, incelenen süt numunesi sayısının asgari seviyede kalması, yetkili kamu kurumu tarafından Kalıntı İzleme Planının düzenli şekilde yürütülmesi ve çiftlik sahiplerinin işlerini daha bilinçli yapmasından ileri geldiği söylenebilir
This study was carried out to investigate some of organophosphorous (OF) insecticide residues for adapted the method, determined the residues and to evaluate the results according with food safety and public health in milk produced in Turkey.In this study within the National Residue Monitoring Plan carried out by Ministry of Agriculture and Rural Affairs General Directorate of Protection and Control in 2005 15, in 2006 54 and in 2007 55 raw milk samples were evaluated according 7 different OF insecticides including diazinon, dichlorvos, dimethoate, chlorpyrifos, coumaphos, malathion and methidathion in Etlik Central Veterinary Control and Research Institue by adapting the study made by Di Muccio and his colleagues.After determination of the sensitivity, stability and repeatability of the method, the residue of 7 different OF insecticide residues in 124 milk samples came from 41 cities in Turkey was investigated by means of gas chromatography equipped with electron capture detector (ECD) and flame photometric detector (FPD). In the study the insecticide standarts was introduced to gas chromatography, the retention time was obtained, curve of calibration of every standart was droven, limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) was detected and recovery percentages was detected by adding standarts to the milk samples that do not contain insecticide. FPD was used in analyzing milk because of LOD of insecticide standarts were very high in ECD.Retention time of OF compounds in ECD as minutes were detected for dichlorvos 12,332, dimethoate 26,852, diazinon 28,150, malathion 35,963, chlorpyrifos 36,895, methidathion 43,115, coumaphos 51,405, Retention time of İnsecticide standarts in FPD as minutes were detected for diazinon 21,487, dimethoat 24,775, chlorpyrifos 27,985, malathion 29,773, methidathion 35,412, coumaphos 61,195. LOD of insecticide standarts in FPD as ng/ml were detected for diazinon 5, for chlorpyrifos 10, for methidathion 10, for dichlorvos 20, for dimethoate 20, for coumaphos 20, for malathion 35. LOQ of insecticide standarts in FPD as ng/ml were for chlorpyrifos 20, for methidathion 20, for diazinon 25, for dichlorvos 50, for dimethoate 50, for coumaphos 50, for malathion 100,.Recovery percentage of insecticide standarts from milk in FPD were detected dichlorvos 47,72, diazinon 77,03, chlorpyrifos 79,50, malathion 81,30, coumaphos 101,50, methidathion 102,90.In the study the residue of OF insecticides were not detected in none of the analyzed milk samples. It can be said that the main reasons result from this were the number of searched OF insecticides under the program scope was little, the number of searched milk samples remained at minimum level, Residue Monitoring Plans were performed regularly by the authorized public society and the farmers did their work consciously.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES AN DER LAN, H. (1973). Nutrition: an essential environmental factor. Z. Allgemeinmed., 49(12): 546-550.ANON. (1996). COUNCIL DIRECTIVE 96/23/EC. (1996). 29 April 1996. Official Journal of the European Communities.ANON. (1997). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Beşinci Bölüm, Pestisit Kalıntıları, Pestisit Kalıntı Limitlerinin Uygulama Esasları, Madde 12a. T. C. Resmi Gazete, 16.11.1997 Tarih ve 23172 Mükerrer Sayı.ANON. (2000a). Status of MRL Procedures. MRL assessments in the context of Council Regulation (EEC) No 2377/90. The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Veterinary Medicines Evaluation Unit, EMEA/CVMP/765/99-Rev.1, 13 January 2000ANON. (2000b). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği. Tebliğ No: 2000/6. T. C. Resmi Gazete, 14.02.2000 Tarih ve 23964 Sayı.ANON. (2002). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği. Tebliğ No: 2002/30. T. C. Resmi Gazete, 28.04.2002 Tarih ve 24739 Sayı.ANON. (2004). The results and evaluation for 2003 in the residue monitoring program implemented for the live animals and primary animal products in Turkey. Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2005a). Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi için Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik. T. C. Resmi Gazete, 19.01.2005 Tarih ve 25705 Sayı.ANON.(2005b). Chlorpyrifos CASRN: 2921-88-2. Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis /search /f?./temp/~8TLLFr:4]. Erişim Tarihi: 28.09.2005ANON. (2005c). Dünyanın en faydalı içeceği: Süt. Erişim: [http://www.ntvmsnbc.com/news/ 247500.asp]. Erişim Tarihi: 11.06.2005ANON. (2005d). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Pesticide Information Profiles, Dimethoate. Erişim: [http://extoxnet.orst.edu/pips/dimethoa.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005e). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Pesticide Information Profiles, Methidathion. Erişim: [http://extoxnet.orst.edu/pips/methidat.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON.(2005f). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Methidathion. Erişim: [http://pmep .cce. cornell. edu/profiles/extoxnet/haloxy-fopmethylparathion/methidathion-ext.html]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005g). Malathion. Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~8TLLFr:5]. Erişim Tarihi: 28.09.2005ANON.(2005h). Pesticides News. Erişim: [http://pan-uk.org/pestnews/Actives/dimethoa.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005ı). 2004 Kalıntı izleme planı sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON (2005j). Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği. Tebliğ No: 2004/42. T. C. Resmi Gazete, 11..1.2005 Tarih ve 25697 Sayı.ANON. (2006a). Süt içmek için bir düzine neden. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, s.: 11, 12.12.2006, Erişim: [http://www.cumhuriyet.com.tr/?em=cuth/w/t11.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007ANON. (2006b). Süt mucizesi. Erişim: [http://www.okuyucu.com.tr/sutmucizesi.htm]. Erişim Tarihi: 28.07.2006ANON. (2006c). Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı izleme sonuçları-2006. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2006d). The results and evaluation for 2005 and monitoring plan 2006 in the residue monitoring program implemented for the live animals and primary animal products in Turkey. Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2007a). Süt. Erişim: [http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt]. Erişim Tarihi: 16.03.2007ANON. (2007b). Sütün tarihi. Erişim: [http://www.suturunlerı.com/bılgıler/sut/sut11.asp]. Erişim Tarihi: 26.03.2007ANON.(2007c). Tarım. T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Türkiye Çevre Atlası. Erişim: [http://www. cedgm.gov.tr/cevreatlasi/tarim.pdf]. Erişim Tarihi: 13.09.2007ANON. (2007d). The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, Committee for Veterinary Medicinal Products, Diazinon (Diampylate), Summary Report. Erişim: [http://emea.europa.eu/pdfs/vet/mrls/005995en.pdf]. Erişim Tarihi: 04.10.2007ANON. (2007e). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2007/17. T. C. Resmi Gazete, 09.03.2007 Tarih ve 26457 Sayı.ANON.(2007f). Chlorpyrifos, Evaluation for acceptable daily intake, Biochemical aspects. Erişim: [http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v072pr10.htm]. Erişim Tarihi: 22.03.2007ANON.(2008a). Gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı özel ihtisas komisyonu. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 9. Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara-2006, Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~8TLLFr:4]. Erişim Tarihi: 04.06.2008ANON. (2008b). Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı izleme sonuçları-2007. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON.(2008c). Tür ve ırklara göre süt üretimi. Erişim: [http://www.tuik. gov.tr/PrelstatistikTablo.do? istab_id=684]. Erişim Tarihi: 27.07.2008ANWAR, W. A. (1997). Biomarkers of human exposure to pesticides. Environ. Health Perspect., 105(4): 801-806.BATTU, R. S., SINGH, B., KANG, B. K. (2004). Contamination of liquid milk and butter with pesticide residues in the Ludhiana district of Punjab state, India. Ecotoxicol. Environ. Saf., 59: 324-331. BAYNES, R. E., CRAIGMILL, A. L., RIVIERE, J. E. (1997). Residue avoidance after topical application of veterinary drugs and parasiticides. JAVMA, 210(9): 1288-1289.BELITZ, H. D., GROSCH, W. (1999). Food Chemistry, 2nd Ed., Chapter 9, 10 Germany.BLAGBURN, B. L., LINDSAY, D. S. (1995). Ectoparasiticides. In: Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Ed.: H. R. Adams, 7 th Ed., Iowa State University Press, Iowa, Section 11, Chapter 48, p.: 993-996.BOLLES, H. G., DIOXON-WHITE, H. E., PETERSON, R. K., TOMERLIN, J. R., DAY, E. W. JR., OLIVER, G. R. (1999). U. S. market basket study to determine residues of the insecticide chlorpyrifos. J. Agric. Food. Chem., 47(5): 1817-1822.BRADMAN, A., WHYATT, R. M. (2005). Characterizing exposures to nonpersistent pesticides during pregnancy and early childhood in the national children’s study: a review of monitoring and measurement methodologies. Environ. Health Perspect., 113(8): 1092-1099.BRANDER, G. C., PUGH, D. M., BYWATER, R. J., JENKINS, W. L. (1991). The fate of drugs in the body, Pesticides, Anthelmintics, Appendix. In: Veterinary Applied Pharmacology & Therapeutics, Ed.: B. Tindall, 5 th Ed., London, Chapter 3, 31, 32.BUDAVARI, S. (1996). The Merck Index. 12 th Ed., Merck&Co., Inc. Whitehouse Station, NJ.CANNON, J. M., REDDY, V., MURRILL, E. (1996). Characterization of malathion residues in dairy goats and poultry. J. Agric Food Chem., 44: 3365-3373.CASEY, K. A. (2005). Chlorpyrifos in human breast milk? The University of Tennessee, Knoxville, A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree.CISCATO, C. H. P., GEBARA, A. B., SPINOSA, H. S. (2002). Pesticide residues in cow milk consumed in Sao Paulo city (Brazil). J. Environ. Sci. Health B, 37(4): 323-330. CLEWELL, R. A., GEARHART, J. M. (2002). Pharmacokinetics of toxic chemicals in breast milk: use of PBPK models to predict infant exposure. Environ. Health Perspect., 110(6): A333-337. CULLINEY, T. W., BASHORE, T. (2005). Public health risks associated with pesticides and natural toxins in foods. Erişim: [http://ipm.world.umn.edu/chapters/pimentel.htm]. Erişim Tarihi: 11.06.2005DAŞ, Y. K. (2004). Türkiye’de üretilen ballarda bazı organik fosforlu ve sentetik piretroid insektisid kalıntılarının incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.DEDEK, W. JR., SCHWARZ, H. JR. (1970). 32-P-labeled organophosphorus insecticide residue formation in farm animals. Arch. Exptl. Veterinaermed., 24(3): 719-26.FECHNER, G. JR., BERGER, H. JR, HOERNICKE, E. JR., ACKERMANN, H. JR. (1970). Residue formation in the milk after the pour-on application of the systemic insecticide dimethoate in lactating cattle. Arch. Exptl. Veterinaermed., 24(5): 1137-1140.FECHNER, G., BERGER, H., HOERNICKE, E. (1971a). Residues in milk after back-washing of cattle with trichlorfon. Monatsh. Veternaermed., 26(22): 858-859.FECHNER, G., KRETZSCHMANN, F., ACKERMANN, H., TOEPFER, H. (1971b). Improved method for thin-layer chromatography and enzymatic determination of trichlorofon and dichlorovos residues in milk. Monatsh. Veterinaermed., 26(22): 860-863.FISH, N. A. (1968). Health hazards associated with production and preparation of foods. Can. J. Public Health, 59(12): 463-466.FORGET, G. (1991). Pesticides and the third world. J. Toxicol. Environ. Health, 32: 11-31.FRANK, R., BRAUN, H. E., SIRONS, G. H., RASPER, J., WARD, G. G. (1985). Organochlorine and organophosphorus insecticides and industrial pollutants in the milk supplies of Ontario-1983. J. Food Prot., 48(6): 499-504.FYSH, R. R., WHITEHOUSE, J. (1986). Clarke’s Isolation and Identification of Drugs, Part 1. 2nd Ed., London, p.: 70.FYTIANOS, K., RAIKOS, N., THEODORIDIS, G., VELINOVA, Z., TSOUKALI, H. (2006). Solid phase microextraction applied to the analysis of organophoshorus insecticides in fruits. Chemosphere, 65(11): 2090-2095.GALLENBERG, L. A., VODICNIK, M. J. (1989). Transfer of persistent chemicals in milk. Drug Metabol. Rev., 21(2): 277-317.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985a1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1978-september 1979. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(5): 842-861.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985a2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1978-september 1979. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(5): 862-875.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985b1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1979-september 1980. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(6): 1163-1183.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985b2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1979-september 1980. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(6): 1184-1195.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1986a1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1980-march 1982. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 69(1): 123-145.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1986a2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1980-march 1982. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 69(1): 146-161.GÖNCÜOĞLU, M., BİLİR ORMANCI, F. S., AKGÜN, S. (2006). Peynirin değeri proteinde gizli. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, 12.12.2006, s.: 5, Erişim: [http://www .cumhuriyet. com.tr/?em=cuth/w/t04.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007KABACHNIK, M. I. (1968). Some urgent problems in plant protection. Zh. Vses. Khim. Ob-Va Mendeleeva, 13(3): 242-248.KALA, M. (2004). Pesticides. In: Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in Pharmaceuticals, Body Fluids and Postmortem Material, Ed.: A. C. Moffat, M. D. Osselton, B. Widdop, L. Y. Galichet, Part 14. Volume 1. 3rd Ed., London, p.: 202.KAYA, S. (2002). Pestisidler, Gıda kirliliği, Kimyasal ve biyolojik silahlar. Alınmıştır: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji; Baskı 2, Medisan Yayınevi, Ankara. Ed.: S. Kaya, İ. Pirinçci, A. Bilgili, s.: 385-536, 777-842, 869-902.KAYA, S. (2007). Dış parazitleri etkileyen ilaçlar. Alınmıştır: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji, Ed.: S. Kaya, Cilt 2, Baskı 4, Medisan Yayınevi, Ankara. Ed.: S. Kaya. s.: 575-655.KARAÇAL, F. (2004). Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntıları. Doktora Tezi, Ankara. Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.KÖKSAL, Y. (2006). Bir sağlık pınarı. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, 12.12.2006, s.: 19, Erişim: [http://www.cumhuriyet.com.tr/?em=cuth/w/t19.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007KUTER, Ü. (1994). Sütlerde bazı organikfosforlu pestisitlerin ve bunların süt mamullerine geçiş oranlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, İzmir Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.KWONG, T. C. (2002). Organophosphate pesticides: biochemistry and clinical toxicology. Ther. Drug Monit., 24: 144-149.LAKIND, J. S., WILKINS, A. A., BERLIN, C. M. JR. (2004). Environmental chemicals in human milk: a review of levels, infant exposures and health, and guidance for future research. Toxicol. App. Pharmacol., 198: 184-208.LANDRIGAN, P. J., SONAWANE, B., MATTISON, D., MCCALLY, M., GARG, A. (2002). Chemical contaminants in breast milk and their impacts on children’s health: an overview. Environ. Health Perspect. A, 110(6): 313-315.LING, E. R. (1957). A Textbook of Dairy Chemistry, Chapter 1. Volume 1. 3 rd Ed., New York.LINO, C. M., SILVEIRA, M. I. N. D. (1992). Organophosphorus pesticide residues in cow’s milk: levels of cis-mevinfos, methyl-parathion, and paraoxon. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 49: 211-216. MALLATOU, H., PAPPAS, C. P., KONDYLI, E., ALBANIS, T. A. (1997). Pesticide residues in milk and cheeses from Greece. Sci. Total Environ., 196(2): 111-117.MEYER, L. H. (1960). Milk and milk products. In: Food Chemistry, Ed.: C. A. Vanderwerf, 2 nd Ed., Reinhold Publishing Corporation, New York, Chapter 8.MILESON, B. E., CHAMBERS, J. E., CHEN, W. L., DETTBARN, W., EHRICH, M., ELDEFRAWI, A. T., GAYLOR, D. W., HAMERNIK, K., HODGSON, E., KARCZMAR, A. G., PADILLA, S., POPE, C. N., RICHARDSON, R. J., SAUNDERS, D. R., SHEETS, L. P., SULTATOS, L. G., WALLACE, K. B. (1998). Common mechanism of toxicity: a case study of organophosphorus pesticides. Toxicol. Sci., 41: 8-20. MOFFAT, A. C., OSSELTON, M. D., WIDDOP, B. (2004). Monographs. In: Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in Pharmaceuticals, Body Fluids and Postmortem Material, Ed.: A. C. Moffat, M. D. Osselton, B. Widdop, L. Y. Galichet, Volume 2, 3rd Ed., London, Part 2, p.: 904-1196.MUCCIO, A. D., PELOSI, P., CAMONI, I., BARBINI, D. A., DOMMARCO, R., GENERALI, T., AUSILI, A. (1996). Selective, solid-matrix dispersion extraction of organophosphate pesticide residues from milk. J. Chromatogr. A, 754: 497-506. NEWSOME, W. H., DOUCET, J., DAVIES, D., SUN, W. F. (2000). Pesticide residues in the Canadian market basket survey-1992 to 1996. Food Addit. Contam., 17(10): 847-854.PAGLIUCA, G., GAZZOTTI, T., ZIRONI, E., PAVONCELLI, N., ROSMINI, R. (2004). Proposal of an analytical method for determination of residues of organophosphorus pesticides in milk by GLC-NPD. Vet. Res. Commun., 28(Suppl 1): 257-259.PAGLIUCA, G., GAZZOTTI, T., ZIRONI, E., STICCA, P. (2005). Residue analysis of organophosphorus pesticides in animal matrices by dual column capillary gas chromatography with nitrogen-phosphorus detection. J. Chromatogr. A, 1071(1-2): 67-70.PAGLIUCA, G., SERRAINO, A., GAZZOTI, T., ZIRONI, E., BORSARI, A., ROSMINI, R. (2006). Organophosphorus pesticides residues in Italian raw milk. J. Dairy Res., 73: 340-344.PEHKONEN, S. O., ZHANG, Q. (2002). The degradation of organophosphorus pesticides in natural waters: a critical review. Cric. Rev. Environ. Sci. Technol., 32(1): 17-72.PICO, Y., BLASCO, C., FONT, G. (2004). Environmental and food applications of LC-tandem mass spectrometry in pesticide-residue analysis: an overview. Mass Spec. Rev., 23: 45-85.RADELEFF, R. D. (1964). Veterinary Toxicology, Chapter 7, 9. Philadelphia, United States of America. REYNOLDS, E. F. (1982). Monographs on drugs and ancillary substances. In: Martindale The Extra Pharmacopoeia, Ed.: E. F. Reynolds, Part 1. 28th Ed., London, The Pharmaceutical Press, p.: 835-838.RIVIERE, J. E., SPOO, J. W. (1995). Chemical residues in tissues of food animals. In: Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Ed.: H. R. Adams, Section 13, Chapter 56. 7 th Ed., Iowa State University Press, Iowa, p.: 1148. RODRIGUEZ, M. J. G., LIEBANAS, F. J. A., FRENICH, A. G., VIDAL, J. L. M., LOPEZ, F. J. S. (2005). Determination of pesticides and some metabolites in different kinds of milk by solid-phase microextraction and low-pressure gas chromatography-tandem mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 382: 164-172. SALAS, J. H., GONZALEZ, M. M., NOA, M., PEREZ, N. A., DIAZ, G., GUTIERREZ, R., ZAZUETA, H., OSUNA, I. (2003). Organophosphorus pesticide residues in mexican commercial pasteurized milk. J. Agric. Food Chem., 51(15): 4468-4471.SINGH, B. K., WALKER, A. (2006). Microbial degradation of organophosphorus compounds. FEMS Microbiol. Rev., 30: 428-471.SOMOGYI, A., BECK, H. (1993). Nurturing and breast-feeding: exposure to chemicals in breast milk. Environ. Health Perspect., 101(2): 45-52.SOUZA, D. D., MACHADO, S. A. S. (2005). Electroanalytical method for determination of the pesticide dichlorvos using gold-disk microelectrodes. Anal. Bioanal. Chem., 382: 1720-1725.SRIVASTAVA, S. K. (1970). Pesticide contamination: the problem for developing countries. PANS, 16(2): 266-270.STEINHART, C. E., DOYLE, M. E., COCHRANE, B. A. (1996). Food Safety, Marcel Dekker, Inc, Newyork.ŞANLI, Y. (1999). İlaçların Farmakokinetiği, Kolinerjik İlaçlar, Paraziter Hastalıkların Kemoterapisi, Dış Parazitlere Etkiyen İlaçlar, Besinlere Yansıyan Veteriner İlacı Kalıntıları ve Denetimi-İlaç Kalıntılarının Tanımı, Oluşumu, Bilimsel ve Yasal Denetim. Alınmıştır: Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri; Baskı 3, Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. TOEWS, D. W., McEWEN, S. A. (1994). Insecticide residues in foods of animal origin: a risk assessment. Prevent. Vet. Med., 20: 179-200.TRAŞ, B., BAŞ, A. L. (1992). Toprak ve su kirleticileri. Çe. Bü. 1(4): 19-23.TROTTER, W. J., DICKERSON, R. (1993). Pesticide residues in composited milk collected through the U.S. pasteurized milk network. J. AOAC Int., 76(6): 1220-1225.TURI, M. S., SOOS, K., VEGH, E. (2000). Determination of residues of pyrethroid and organophosphorus ectoparasiticides in foods of animal origin. Acta. Vet. Hung., 48(2): 139-49.VALE, J. A. (1998). Toxicokinetic and toxicodynamic aspects of organophosphorus (OP) insecticide poisoning. Toxicol. Lett., 102-103: 649-652. WARE, G. W., WHITACRE, D. M. (2007). University of Minnesota radeliffe’s IPM world textbook An introduction to insecticides (4th edition). Erişim: [http://ipmworld.umn.edu/chapters/ware.htm]. Erişim Tarihi: 15.03.2007(WHO) World Health Organization. (1984). Chemical Methods for the Control of Arthropod Vectors and Pests of Public Health Importance, Geneva, p.: 19-21.YÜCEL, E. (2007). Çevre ve çevre kirliliği. Canlılar ve Çevre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erişim: [http://www.aof.edu.tr/kitap/10LTP/2281/unite05.pdf]. Erişim Tarihi: 13.09.2007ZHANG, Y., MUENCH, S. B., SCHULZE, H., PERZ, R., YANG, B., SCHMID, R. D., BACHMANN, T. T. (2005). Disposable biosensor test for organophosphate and carbamate insecticides in milk. J. Agric. Food Chem., 53: 5110-5115.AN DER LAN, H. (1973). Nutrition: an essential environmental factor. Z. Allgemeinmed., 49(12): 546-550.ANON. (1996). COUNCIL DIRECTIVE 96/23/EC. (1996). 29 April 1996. Official Journal of the European Communities.ANON. (1997). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Beşinci Bölüm, Pestisit Kalıntıları, Pestisit Kalıntı Limitlerinin Uygulama Esasları, Madde 12a. T. C. Resmi Gazete, 16.11.1997 Tarih ve 23172 Mükerrer Sayı.ANON. (2000a). Status of MRL Procedures. MRL assessments in the context of Council Regulation (EEC) No 2377/90. The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Veterinary Medicines Evaluation Unit, EMEA/CVMP/765/99-Rev.1, 13 January 2000ANON. (2000b). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği. Tebliğ No: 2000/6. T. C. Resmi Gazete, 14.02.2000 Tarih ve 23964 Sayı.ANON. (2002). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği. Tebliğ No: 2002/30. T. C. Resmi Gazete, 28.04.2002 Tarih ve 24739 Sayı.ANON. (2004). The results and evaluation for 2003 in the residue monitoring program implemented for the live animals and primary animal products in Turkey. Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2005a). Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi için Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik. T. C. Resmi Gazete, 19.01.2005 Tarih ve 25705 Sayı.ANON.(2005b). Chlorpyrifos CASRN: 2921-88-2. Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis /search /f?./temp/~8TLLFr:4]. Erişim Tarihi: 28.09.2005ANON. (2005c). Dünyanın en faydalı içeceği: Süt. Erişim: [http://www.ntvmsnbc.com/news/ 247500.asp]. Erişim Tarihi: 11.06.2005ANON. (2005d). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Pesticide Information Profiles, Dimethoate. Erişim: [http://extoxnet.orst.edu/pips/dimethoa.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005e). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Pesticide Information Profiles, Methidathion. Erişim: [http://extoxnet.orst.edu/pips/methidat.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON.(2005f). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Methidathion. Erişim: [http://pmep .cce. cornell. edu/profiles/extoxnet/haloxy-fopmethylparathion/methidathion-ext.html]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005g). Malathion. Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~8TLLFr:5]. Erişim Tarihi: 28.09.2005ANON.(2005h). Pesticides News. Erişim: [http://pan-uk.org/pestnews/Actives/dimethoa.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005ı). 2004 Kalıntı izleme planı sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON (2005j). Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği. Tebliğ No: 2004/42. T. C. Resmi Gazete, 11..1.2005 Tarih ve 25697 Sayı.ANON. (2006a). Süt içmek için bir düzine neden. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, s.: 11, 12.12.2006, Erişim: [http://www.cumhuriyet.com.tr/?em=cuth/w/t11.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007ANON. (2006b). Süt mucizesi. Erişim: [http://www.okuyucu.com.tr/sutmucizesi.htm]. Erişim Tarihi: 28.07.2006ANON. (2006c). Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı izleme sonuçları-2006. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2006d). The results and evaluation for 2005 and monitoring plan 2006 in the residue monitoring program implemented for the live animals and primary animal products in Turkey. Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2007a). Süt. Erişim: [http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt]. Erişim Tarihi: 16.03.2007ANON. (2007b). Sütün tarihi. Erişim: [http://www.suturunlerı.com/bılgıler/sut/sut11.asp]. Erişim Tarihi: 26.03.2007ANON.(2007c). Tarım. T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Türkiye Çevre Atlası. Erişim: [http://www. cedgm.gov.tr/cevreatlasi/tarim.pdf]. Erişim Tarihi: 13.09.2007ANON. (2007d). The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, Committee for Veterinary Medicinal Products, Diazinon (Diampylate), Summary Report. Erişim: [http://emea.europa.eu/pdfs/vet/mrls/005995en.pdf]. Erişim Tarihi: 04.10.2007ANON. (2007e). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2007/17. T. C. Resmi Gazete, 09.03.2007 Tarih ve 26457 Sayı.ANON.(2007f). Chlorpyrifos, Evaluation for acceptable daily intake, Biochemical aspects. Erişim: [http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v072pr10.htm]. Erişim Tarihi: 22.03.2007ANON.(2008a). Gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı özel ihtisas komisyonu. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 9. Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara-2006, Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~8TLLFr:4]. Erişim Tarihi: 04.06.2008ANON. (2008b). Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı izleme sonuçları-2007. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON.(2008c). Tür ve ırklara göre süt üretimi. Erişim: [http://www.tuik. gov.tr/PrelstatistikTablo.do? istab_id=684]. Erişim Tarihi: 27.07.2008ANWAR, W. A. (1997). Biomarkers of human exposure to pesticides. Environ. Health Perspect., 105(4): 801-806.BATTU, R. S., SINGH, B., KANG, B. K. (2004). Contamination of liquid milk and butter with pesticide residues in the Ludhiana district of Punjab state, India. Ecotoxicol. Environ. Saf., 59: 324-331. BAYNES, R. E., CRAIGMILL, A. L., RIVIERE, J. E. (1997). Residue avoidance after topical application of veterinary drugs and parasiticides. JAVMA, 210(9): 1288-1289.BELITZ, H. D., GROSCH, W. (1999). Food Chemistry, 2nd Ed., Chapter 9, 10 Germany.BLAGBURN, B. L., LINDSAY, D. S. (1995). Ectoparasiticides. In: Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Ed.: H. R. Adams, 7 th Ed., Iowa State University Press, Iowa, Section 11, Chapter 48, p.: 993-996.BOLLES, H. G., DIOXON-WHITE, H. E., PETERSON, R. K., TOMERLIN, J. R., DAY, E. W. JR., OLIVER, G. R. (1999). U. S. market basket study to determine residues of the insecticide chlorpyrifos. J. Agric. Food. Chem., 47(5): 1817-1822.BRADMAN, A., WHYATT, R. M. (2005). Characterizing exposures to nonpersistent pesticides during pregnancy and early childhood in the national children’s study: a review of monitoring and measurement methodologies. Environ. Health Perspect., 113(8): 1092-1099.BRANDER, G. C., PUGH, D. M., BYWATER, R. J., JENKINS, W. L. (1991). The fate of drugs in the body, Pesticides, Anthelmintics, Appendix. In: Veterinary Applied Pharmacology & Therapeutics, Ed.: B. Tindall, 5 th Ed., London, Chapter 3, 31, 32.BUDAVARI, S. (1996). The Merck Index. 12 th Ed., Merck&Co., Inc. Whitehouse Station, NJ.CANNON, J. M., REDDY, V., MURRILL, E. (1996). Characterization of malathion residues in dairy goats and poultry. J. Agric Food Chem., 44: 3365-3373.CASEY, K. A. (2005). Chlorpyrifos in human breast milk? The University of Tennessee, Knoxville, A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree.CISCATO, C. H. P., GEBARA, A. B., SPINOSA, H. S. (2002). Pesticide residues in cow milk consumed in Sao Paulo city (Brazil). J. Environ. Sci. Health B, 37(4): 323-330. CLEWELL, R. A., GEARHART, J. M. (2002). Pharmacokinetics of toxic chemicals in breast milk: use of PBPK models to predict infant exposure. Environ. Health Perspect., 110(6): A333-337. CULLINEY, T. W., BASHORE, T. (2005). Public health risks associated with pesticides and natural toxins in foods. Erişim: [http://ipm.world.umn.edu/chapters/pimentel.htm]. Erişim Tarihi: 11.06.2005DAŞ, Y. K. (2004). Türkiye’de üretilen ballarda bazı organik fosforlu ve sentetik piretroid insektisid kalıntılarının incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.DEDEK, W. JR., SCHWARZ, H. JR. (1970). 32-P-labeled organophosphorus insecticide residue formation in farm animals. Arch. Exptl. Veterinaermed., 24(3): 719-26.FECHNER, G. JR., BERGER, H. JR, HOERNICKE, E. JR., ACKERMANN, H. JR. (1970). Residue formation in the milk after the pour-on application of the systemic insecticide dimethoate in lactating cattle. Arch. Exptl. Veterinaermed., 24(5): 1137-1140.FECHNER, G., BERGER, H., HOERNICKE, E. (1971a). Residues in milk after back-washing of cattle with trichlorfon. Monatsh. Veternaermed., 26(22): 858-859.FECHNER, G., KRETZSCHMANN, F., ACKERMANN, H., TOEPFER, H. (1971b). Improved method for thin-layer chromatography and enzymatic determination of trichlorofon and dichlorovos residues in milk. Monatsh. Veterinaermed., 26(22): 860-863.FISH, N. A. (1968). Health hazards associated with production and preparation of foods. Can. J. Public Health, 59(12): 463-466.FORGET, G. (1991). Pesticides and the third world. J. Toxicol. Environ. Health, 32: 11-31.FRANK, R., BRAUN, H. E., SIRONS, G. H., RASPER, J., WARD, G. G. (1985). Organochlorine and organophosphorus insecticides and industrial pollutants in the milk supplies of Ontario-1983. J. Food Prot., 48(6): 499-504.FYSH, R. R., WHITEHOUSE, J. (1986). Clarke’s Isolation and Identification of Drugs, Part 1. 2nd Ed., London, p.: 70.FYTIANOS, K., RAIKOS, N., THEODORIDIS, G., VELINOVA, Z., TSOUKALI, H. (2006). Solid phase microextraction applied to the analysis of organophoshorus insecticides in fruits. Chemosphere, 65(11): 2090-2095.GALLENBERG, L. A., VODICNIK, M. J. (1989). Transfer of persistent chemicals in milk. Drug Metabol. Rev., 21(2): 277-317.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985a1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1978-september 1979. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(5): 842-861.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985a2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1978-september 1979. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(5): 862-875.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985b1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1979-september 1980. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(6): 1163-1183.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985b2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1979-september 1980. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(6): 1184-1195.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1986a1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1980-march 1982. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 69(1): 123-145.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1986a2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1980-march 1982. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 69(1): 146-161.GÖNCÜOĞLU, M., BİLİR ORMANCI, F. S., AKGÜN, S. (2006). Peynirin değeri proteinde gizli. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, 12.12.2006, s.: 5, Erişim: [http://www .cumhuriyet. com.tr/?em=cuth/w/t04.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007KABACHNIK, M. I. (1968). Some urgent problems in plant protection. Zh. Vses. Khim. Ob-Va Mendeleeva, 13(3): 242-248.KALA, M. (2004). Pesticides. In: Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in Pharmaceuticals, Body Fluids and Postmortem Material, Ed.: A. C. Moffat, M. D. Osselton, B. Widdop, L. Y. Galichet, Part 14. Volume 1. 3rd Ed., London, p.: 202.KAYA, S. (2002). Pestisidler, Gıda kirliliği, Kimyasal ve biyolojik silahlar. Alınmıştır: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji; Baskı 2, Medisan Yayınevi, Ankara. Ed.: S. Kaya, İ. Pirinçci, A. Bilgili, s.: 385-536, 777-842, 869-902.KAYA, S. (2007). Dış parazitleri etkileyen ilaçlar. Alınmıştır: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji, Ed.: S. Kaya, Cilt 2, Baskı 4, Medisan Yayınevi, Ankara. Ed.: S. Kaya. s.: 575-655.KARAÇAL, F. (2004). Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntıları. Doktora Tezi, Ankara. Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.KÖKSAL, Y. (2006). Bir sağlık pınarı. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, 12.12.2006, s.: 19, Erişim: [http://www.cumhuriyet.com.tr/?em=cuth/w/t19.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007KUTER, Ü. (1994). Sütlerde bazı organikfosforlu pestisitlerin ve bunların süt mamullerine geçiş oranlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, İzmir Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.KWONG, T. C. (2002). Organophosphate pesticides: biochemistry and clinical toxicology. Ther. Drug Monit., 24: 144-149.LAKIND, J. S., WILKINS, A. A., BERLIN, C. M. JR. (2004). Environmental chemicals in human milk: a review of levels, infant exposures and health, and guidance for future research. Toxicol. App. Pharmacol., 198: 184-208.LANDRIGAN, P. J., SONAWANE, B., MATTISON, D., MCCALLY, M., GARG, A. (2002). Chemical contaminants in breast milk and their impacts on children’s health: an overview. Environ. Health Perspect. A, 110(6): 313-315.LING, E. R. (1957). A Textbook of Dairy Chemistry, Chapter 1. Volume 1. 3 rd Ed., New York.LINO, C. M., SILVEIRA, M. I. N. D. (1992). Organophosphorus pesticide residues in cow’s milk: levels of cis-mevinfos, methyl-parathion, and paraoxon. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 49: 211-216. MALLATOU, H., PAPPAS, C. P., KONDYLI, E., ALBANIS, T. A. (1997). Pesticide residues in milk and cheeses from Greece. Sci. Total Environ., 196(2): 111-117.MEYER, L. H. (1960). Milk and milk products. In: Food Chemistry, Ed.: C. A. Vanderwerf, 2 nd Ed., Reinhold Publishing Corporation, New York, Chapter 8.MILESON, B. E., CHAMBERS, J. E., CHEN, W. L., DETTBARN, W., EHRICH, M., ELDEFRAWI, A. T., GAYLOR, D. W., HAMERNIK, K., HODGSON, E., KARCZMAR, A. G., PADILLA, S., POPE, C. N., RICHARDSON, R. J., SAUNDERS, D. R., SHEETS, L. P., SULTATOS, L. G., WALLACE, K. B. (1998). Common mechanism of toxicity: a case study of organophosphorus pesticides. Toxicol. Sci., 41: 8-20. MOFFAT, A. C., OSSELTON, M. D., WIDDOP, B. (2004). Monographs. In: Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in Pharmaceuticals, Body Fluids and Postmortem Material, Ed.: A. C. Moffat, M. D. Osselton, B. Widdop, L. Y. Galichet, Volume 2, 3rd Ed., London, Part 2, p.: 904-1196.MUCCIO, A. D., PELOSI, P., CAMONI, I., BARBINI, D. A., DOMMARCO, R., GENERALI, T., AUSILI, A. (1996). Selective, solid-matrix dispersion extraction of organophosphate pesticide residues from milk. J. Chromatogr. A, 754: 497-506. NEWSOME, W. H., DOUCET, J., DAVIES, D., SUN, W. F. (2000). Pesticide residues in the Canadian market basket survey-1992 to 1996. Food Addit. Contam., 17(10): 847-854.PAGLIUCA, G., GAZZOTTI, T., ZIRONI, E., PAVONCELLI, N., ROSMINI, R. (2004). Proposal of an analytical method for determination of residues of organophosphorus pesticides in milk by GLC-NPD. Vet. Res. Commun., 28(Suppl 1): 257-259.PAGLIUCA, G., GAZZOTTI, T., ZIRONI, E., STICCA, P. (2005). Residue analysis of organophosphorus pesticides in animal matrices by dual column capillary gas chromatography with nitrogen-phosphorus detection. J. Chromatogr. A, 1071(1-2): 67-70.PAGLIUCA, G., SERRAINO, A., GAZZOTI, T., ZIRONI, E., BORSARI, A., ROSMINI, R. (2006). Organophosphorus pesticides residues in Italian raw milk. J. Dairy Res., 73: 340-344.PEHKONEN, S. O., ZHANG, Q. (2002). The degradation of organophosphorus pesticides in natural waters: a critical review. Cric. Rev. Environ. Sci. Technol., 32(1): 17-72.PICO, Y., BLASCO, C., FONT, G. (2004). Environmental and food applications of LC-tandem mass spectrometry in pesticide-residue analysis: an overview. Mass Spec. Rev., 23: 45-85.RADELEFF, R. D. (1964). Veterinary Toxicology, Chapter 7, 9. Philadelphia, United States of America. REYNOLDS, E. F. (1982). Monographs on drugs and ancillary substances. In: Martindale The Extra Pharmacopoeia, Ed.: E. F. Reynolds, Part 1. 28th Ed., London, The Pharmaceutical Press, p.: 835-838.RIVIERE, J. E., SPOO, J. W. (1995). Chemical residues in tissues of food animals. In: Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Ed.: H. R. Adams, Section 13, Chapter 56. 7 th Ed., Iowa State University Press, Iowa, p.: 1148. RODRIGUEZ, M. J. G., LIEBANAS, F. J. A., FRENICH, A. G., VIDAL, J. L. M., LOPEZ, F. J. S. (2005). Determination of pesticides and some metabolites in different kinds of milk by solid-phase microextraction and low-pressure gas chromatography-tandem mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 382: 164-172. SALAS, J. H., GONZALEZ, M. M., NOA, M., PEREZ, N. A., DIAZ, G., GUTIERREZ, R., ZAZUETA, H., OSUNA, I. (2003). Organophosphorus pesticide residues in mexican commercial pasteurized milk. J. Agric. Food Chem., 51(15): 4468-4471.SINGH, B. K., WALKER, A. (2006). Microbial degradation of organophosphorus compounds. FEMS Microbiol. Rev., 30: 428-471.SOMOGYI, A., BECK, H. (1993). Nurturing and breast-feeding: exposure to chemicals in breast milk. Environ. Health Perspect., 101(2): 45-52.SOUZA, D. D., MACHADO, S. A. S. (2005). Electroanalytical method for determination of the pesticide dichlorvos using gold-disk microelectrodes. Anal. Bioanal. Chem., 382: 1720-1725.SRIVASTAVA, S. K. (1970). Pesticide contamination: the problem for developing countries. PANS, 16(2): 266-270.STEINHART, C. E., DOYLE, M. E., COCHRANE, B. A. (1996). Food Safety, Marcel Dekker, Inc, Newyork.ŞANLI, Y. (1999). İlaçların Farmakokinetiği, Kolinerjik İlaçlar, Paraziter Hastalıkların Kemoterapisi, Dış Parazitlere Etkiyen İlaçlar, Besinlere Yansıyan Veteriner İlacı Kalıntıları ve Denetimi-İlaç Kalıntılarının Tanımı, Oluşumu, Bilimsel ve Yasal Denetim. Alınmıştır: Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri; Baskı 3, Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. TOEWS, D. W., McEWEN, S. A. (1994). Insecticide residues in foods of animal origin: a risk assessment. Prevent. Vet. Med., 20: 179-200.TRAŞ, B., BAŞ, A. L. (1992). Toprak ve su kirleticileri. Çe. Bü. 1(4): 19-23.TROTTER, W. J., DICKERSON, R. (1993). Pesticide residues in composited milk collected through the U.S. pasteurized milk network. J. AOAC Int., 76(6): 1220-1225.TURI, M. S., SOOS, K., VEGH, E. (2000). Determination of residues of pyrethroid and organophosphorus ectoparasiticides in foods of animal origin. Acta. Vet. Hung., 48(2): 139-49.VALE, J. A. (1998). Toxicokinetic and toxicodynamic aspects of organophosphorus (OP) insecticide poisoning. Toxicol. Lett., 102-103: 649-652. WARE, G. W., WHITACRE, D. M. (2007). University of Minnesota radeliffe’s IPM world textbook An introduction to insecticides (4th edition). Erişim: [http://ipmworld.umn.edu/chapters/ware.htm]. Erişim Tarihi: 15.03.2007(WHO) World Health Organization. (1984). Chemical Methods for the Control of Arthropod Vectors and Pests of Public Health Importance, Geneva, p.: 19-21.YÜCEL, E. (2007). Çevre ve çevre kirliliği. Canlılar ve Çevre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erişim: [http://www.aof.edu.tr/kitap/10LTP/2281/unite05.pdf]. Erişim Tarihi: 13.09.2007ZHANG, Y., MUENCH, S. B., SCHULZE, H., PERZ, R., YANG, B., SCHMID, R. D., BACHMANN, T. T. (2005). Disposable biosensor test for organophosphate and carbamate insecticides in milk. J. Agric. Food Chem., 53: 5110-5115.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAN DER LAN, H. (1973). Nutrition: an essential environmental factor. Z. Allgemeinmed., 49(12): 546-550.ANON. (1996). COUNCIL DIRECTIVE 96/23/EC. (1996). 29 April 1996. Official Journal of the European Communities.ANON. (1997). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Beşinci Bölüm, Pestisit Kalıntıları, Pestisit Kalıntı Limitlerinin Uygulama Esasları, Madde 12a. T. C. Resmi Gazete, 16.11.1997 Tarih ve 23172 Mükerrer Sayı.ANON. (2000a). Status of MRL Procedures. MRL assessments in the context of Council Regulation (EEC) No 2377/90. The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Veterinary Medicines Evaluation Unit, EMEA/CVMP/765/99-Rev.1, 13 January 2000ANON. (2000b). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği. Tebliğ No: 2000/6. T. C. Resmi Gazete, 14.02.2000 Tarih ve 23964 Sayı.ANON. (2002). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği. Tebliğ No: 2002/30. T. C. Resmi Gazete, 28.04.2002 Tarih ve 24739 Sayı.ANON. (2004). The results and evaluation for 2003 in the residue monitoring program implemented for the live animals and primary animal products in Turkey. Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2005a). Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi için Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik. T. C. Resmi Gazete, 19.01.2005 Tarih ve 25705 Sayı.ANON.(2005b). Chlorpyrifos CASRN: 2921-88-2. Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis /search /f?./temp/~8TLLFr:4]. Erişim Tarihi: 28.09.2005ANON. (2005c). Dünyanın en faydalı içeceği: Süt. Erişim: [http://www.ntvmsnbc.com/news/ 247500.asp]. Erişim Tarihi: 11.06.2005ANON. (2005d). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Pesticide Information Profiles, Dimethoate. Erişim: [http://extoxnet.orst.edu/pips/dimethoa.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005e). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Pesticide Information Profiles, Methidathion. Erişim: [http://extoxnet.orst.edu/pips/methidat.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON.(2005f). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Methidathion. Erişim: [http://pmep .cce. cornell. edu/profiles/extoxnet/haloxy-fopmethylparathion/methidathion-ext.html]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005g). Malathion. Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~8TLLFr:5]. Erişim Tarihi: 28.09.2005ANON.(2005h). Pesticides News. Erişim: [http://pan-uk.org/pestnews/Actives/dimethoa.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005ı). 2004 Kalıntı izleme planı sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON (2005j). Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği. Tebliğ No: 2004/42. T. C. Resmi Gazete, 11..1.2005 Tarih ve 25697 Sayı.ANON. (2006a). Süt içmek için bir düzine neden. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, s.: 11, 12.12.2006, Erişim: [http://www.cumhuriyet.com.tr/?em=cuth/w/t11.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007ANON. (2006b). Süt mucizesi. Erişim: [http://www.okuyucu.com.tr/sutmucizesi.htm]. Erişim Tarihi: 28.07.2006ANON. (2006c). Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı izleme sonuçları-2006. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2006d). The results and evaluation for 2005 and monitoring plan 2006 in the residue monitoring program implemented for the live animals and primary animal products in Turkey. Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2007a). Süt. Erişim: [http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt]. Erişim Tarihi: 16.03.2007ANON. (2007b). Sütün tarihi. Erişim: [http://www.suturunlerı.com/bılgıler/sut/sut11.asp]. Erişim Tarihi: 26.03.2007ANON.(2007c). Tarım. T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Türkiye Çevre Atlası. Erişim: [http://www. cedgm.gov.tr/cevreatlasi/tarim.pdf]. Erişim Tarihi: 13.09.2007ANON. (2007d). The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, Committee for Veterinary Medicinal Products, Diazinon (Diampylate), Summary Report. Erişim: [http://emea.europa.eu/pdfs/vet/mrls/005995en.pdf]. Erişim Tarihi: 04.10.2007ANON. (2007e). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2007/17. T. C. Resmi Gazete, 09.03.2007 Tarih ve 26457 Sayı.ANON.(2007f). Chlorpyrifos, Evaluation for acceptable daily intake, Biochemical aspects. Erişim: [http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v072pr10.htm]. Erişim Tarihi: 22.03.2007ANON.(2008a). Gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı özel ihtisas komisyonu. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 9. Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara-2006, Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~8TLLFr:4]. Erişim Tarihi: 04.06.2008ANON. (2008b). Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı izleme sonuçları-2007. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON.(2008c). Tür ve ırklara göre süt üretimi. Erişim: [http://www.tuik. gov.tr/PrelstatistikTablo.do? istab_id=684]. Erişim Tarihi: 27.07.2008ANWAR, W. A. (1997). Biomarkers of human exposure to pesticides. Environ. Health Perspect., 105(4): 801-806.BATTU, R. S., SINGH, B., KANG, B. K. (2004). Contamination of liquid milk and butter with pesticide residues in the Ludhiana district of Punjab state, India. Ecotoxicol. Environ. Saf., 59: 324-331. BAYNES, R. E., CRAIGMILL, A. L., RIVIERE, J. E. (1997). Residue avoidance after topical application of veterinary drugs and parasiticides. JAVMA, 210(9): 1288-1289.BELITZ, H. D., GROSCH, W. (1999). Food Chemistry, 2nd Ed., Chapter 9, 10 Germany.BLAGBURN, B. L., LINDSAY, D. S. (1995). Ectoparasiticides. In: Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Ed.: H. R. Adams, 7 th Ed., Iowa State University Press, Iowa, Section 11, Chapter 48, p.: 993-996.BOLLES, H. G., DIOXON-WHITE, H. E., PETERSON, R. K., TOMERLIN, J. R., DAY, E. W. JR., OLIVER, G. R. (1999). U. S. market basket study to determine residues of the insecticide chlorpyrifos. J. Agric. Food. Chem., 47(5): 1817-1822.BRADMAN, A., WHYATT, R. M. (2005). Characterizing exposures to nonpersistent pesticides during pregnancy and early childhood in the national children’s study: a review of monitoring and measurement methodologies. Environ. Health Perspect., 113(8): 1092-1099.BRANDER, G. C., PUGH, D. M., BYWATER, R. J., JENKINS, W. L. (1991). The fate of drugs in the body, Pesticides, Anthelmintics, Appendix. In: Veterinary Applied Pharmacology & Therapeutics, Ed.: B. Tindall, 5 th Ed., London, Chapter 3, 31, 32.BUDAVARI, S. (1996). The Merck Index. 12 th Ed., Merck&Co., Inc. Whitehouse Station, NJ.CANNON, J. M., REDDY, V., MURRILL, E. (1996). Characterization of malathion residues in dairy goats and poultry. J. Agric Food Chem., 44: 3365-3373.CASEY, K. A. (2005). Chlorpyrifos in human breast milk? The University of Tennessee, Knoxville, A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree.CISCATO, C. H. P., GEBARA, A. B., SPINOSA, H. S. (2002). Pesticide residues in cow milk consumed in Sao Paulo city (Brazil). J. Environ. Sci. Health B, 37(4): 323-330. CLEWELL, R. A., GEARHART, J. M. (2002). Pharmacokinetics of toxic chemicals in breast milk: use of PBPK models to predict infant exposure. Environ. Health Perspect., 110(6): A333-337. CULLINEY, T. W., BASHORE, T. (2005). Public health risks associated with pesticides and natural toxins in foods. Erişim: [http://ipm.world.umn.edu/chapters/pimentel.htm]. Erişim Tarihi: 11.06.2005DAŞ, Y. K. (2004). Türkiye’de üretilen ballarda bazı organik fosforlu ve sentetik piretroid insektisid kalıntılarının incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.DEDEK, W. JR., SCHWARZ, H. JR. (1970). 32-P-labeled organophosphorus insecticide residue formation in farm animals. Arch. Exptl. Veterinaermed., 24(3): 719-26.FECHNER, G. JR., BERGER, H. JR, HOERNICKE, E. JR., ACKERMANN, H. JR. (1970). Residue formation in the milk after the pour-on application of the systemic insecticide dimethoate in lactating cattle. Arch. Exptl. Veterinaermed., 24(5): 1137-1140.FECHNER, G., BERGER, H., HOERNICKE, E. (1971a). Residues in milk after back-washing of cattle with trichlorfon. Monatsh. Veternaermed., 26(22): 858-859.FECHNER, G., KRETZSCHMANN, F., ACKERMANN, H., TOEPFER, H. (1971b). Improved method for thin-layer chromatography and enzymatic determination of trichlorofon and dichlorovos residues in milk. Monatsh. Veterinaermed., 26(22): 860-863.FISH, N. A. (1968). Health hazards associated with production and preparation of foods. Can. J. Public Health, 59(12): 463-466.FORGET, G. (1991). Pesticides and the third world. J. Toxicol. Environ. Health, 32: 11-31.FRANK, R., BRAUN, H. E., SIRONS, G. H., RASPER, J., WARD, G. G. (1985). Organochlorine and organophosphorus insecticides and industrial pollutants in the milk supplies of Ontario-1983. J. Food Prot., 48(6): 499-504.FYSH, R. R., WHITEHOUSE, J. (1986). Clarke’s Isolation and Identification of Drugs, Part 1. 2nd Ed., London, p.: 70.FYTIANOS, K., RAIKOS, N., THEODORIDIS, G., VELINOVA, Z., TSOUKALI, H. (2006). Solid phase microextraction applied to the analysis of organophoshorus insecticides in fruits. Chemosphere, 65(11): 2090-2095.GALLENBERG, L. A., VODICNIK, M. J. (1989). Transfer of persistent chemicals in milk. Drug Metabol. Rev., 21(2): 277-317.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985a1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1978-september 1979. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(5): 842-861.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985a2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1978-september 1979. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(5): 862-875.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985b1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1979-september 1980. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(6): 1163-1183.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985b2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1979-september 1980. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(6): 1184-1195.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1986a1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1980-march 1982. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 69(1): 123-145.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1986a2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1980-march 1982. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 69(1): 146-161.GÖNCÜOĞLU, M., BİLİR ORMANCI, F. S., AKGÜN, S. (2006). Peynirin değeri proteinde gizli. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, 12.12.2006, s.: 5, Erişim: [http://www .cumhuriyet. com.tr/?em=cuth/w/t04.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007KABACHNIK, M. I. (1968). Some urgent problems in plant protection. Zh. Vses. Khim. Ob-Va Mendeleeva, 13(3): 242-248.KALA, M. (2004). Pesticides. In: Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in Pharmaceuticals, Body Fluids and Postmortem Material, Ed.: A. C. Moffat, M. D. Osselton, B. Widdop, L. Y. Galichet, Part 14. Volume 1. 3rd Ed., London, p.: 202.KAYA, S. (2002). Pestisidler, Gıda kirliliği, Kimyasal ve biyolojik silahlar. Alınmıştır: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji; Baskı 2, Medisan Yayınevi, Ankara. Ed.: S. Kaya, İ. Pirinçci, A. Bilgili, s.: 385-536, 777-842, 869-902.KAYA, S. (2007). Dış parazitleri etkileyen ilaçlar. Alınmıştır: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji, Ed.: S. Kaya, Cilt 2, Baskı 4, Medisan Yayınevi, Ankara. Ed.: S. Kaya. s.: 575-655.KARAÇAL, F. (2004). Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntıları. Doktora Tezi, Ankara. Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.KÖKSAL, Y. (2006). Bir sağlık pınarı. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, 12.12.2006, s.: 19, Erişim: [http://www.cumhuriyet.com.tr/?em=cuth/w/t19.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007KUTER, Ü. (1994). Sütlerde bazı organikfosforlu pestisitlerin ve bunların süt mamullerine geçiş oranlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, İzmir Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.KWONG, T. C. (2002). Organophosphate pesticides: biochemistry and clinical toxicology. Ther. Drug Monit., 24: 144-149.LAKIND, J. S., WILKINS, A. A., BERLIN, C. M. JR. (2004). Environmental chemicals in human milk: a review of levels, infant exposures and health, and guidance for future research. Toxicol. App. Pharmacol., 198: 184-208.LANDRIGAN, P. J., SONAWANE, B., MATTISON, D., MCCALLY, M., GARG, A. (2002). Chemical contaminants in breast milk and their impacts on children’s health: an overview. Environ. Health Perspect. A, 110(6): 313-315.LING, E. R. (1957). A Textbook of Dairy Chemistry, Chapter 1. Volume 1. 3 rd Ed., New York.LINO, C. M., SILVEIRA, M. I. N. D. (1992). Organophosphorus pesticide residues in cow’s milk: levels of cis-mevinfos, methyl-parathion, and paraoxon. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 49: 211-216. MALLATOU, H., PAPPAS, C. P., KONDYLI, E., ALBANIS, T. A. (1997). Pesticide residues in milk and cheeses from Greece. Sci. Total Environ., 196(2): 111-117.MEYER, L. H. (1960). Milk and milk products. In: Food Chemistry, Ed.: C. A. Vanderwerf, 2 nd Ed., Reinhold Publishing Corporation, New York, Chapter 8.MILESON, B. E., CHAMBERS, J. E., CHEN, W. L., DETTBARN, W., EHRICH, M., ELDEFRAWI, A. T., GAYLOR, D. W., HAMERNIK, K., HODGSON, E., KARCZMAR, A. G., PADILLA, S., POPE, C. N., RICHARDSON, R. J., SAUNDERS, D. R., SHEETS, L. P., SULTATOS, L. G., WALLACE, K. B. (1998). Common mechanism of toxicity: a case study of organophosphorus pesticides. Toxicol. Sci., 41: 8-20. MOFFAT, A. C., OSSELTON, M. D., WIDDOP, B. (2004). Monographs. In: Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in Pharmaceuticals, Body Fluids and Postmortem Material, Ed.: A. C. Moffat, M. D. Osselton, B. Widdop, L. Y. Galichet, Volume 2, 3rd Ed., London, Part 2, p.: 904-1196.MUCCIO, A. D., PELOSI, P., CAMONI, I., BARBINI, D. A., DOMMARCO, R., GENERALI, T., AUSILI, A. (1996). Selective, solid-matrix dispersion extraction of organophosphate pesticide residues from milk. J. Chromatogr. A, 754: 497-506. NEWSOME, W. H., DOUCET, J., DAVIES, D., SUN, W. F. (2000). Pesticide residues in the Canadian market basket survey-1992 to 1996. Food Addit. Contam., 17(10): 847-854.PAGLIUCA, G., GAZZOTTI, T., ZIRONI, E., PAVONCELLI, N., ROSMINI, R. (2004). Proposal of an analytical method for determination of residues of organophosphorus pesticides in milk by GLC-NPD. Vet. Res. Commun., 28(Suppl 1): 257-259.PAGLIUCA, G., GAZZOTTI, T., ZIRONI, E., STICCA, P. (2005). Residue analysis of organophosphorus pesticides in animal matrices by dual column capillary gas chromatography with nitrogen-phosphorus detection. J. Chromatogr. A, 1071(1-2): 67-70.PAGLIUCA, G., SERRAINO, A., GAZZOTI, T., ZIRONI, E., BORSARI, A., ROSMINI, R. (2006). Organophosphorus pesticides residues in Italian raw milk. J. Dairy Res., 73: 340-344.PEHKONEN, S. O., ZHANG, Q. (2002). The degradation of organophosphorus pesticides in natural waters: a critical review. Cric. Rev. Environ. Sci. Technol., 32(1): 17-72.PICO, Y., BLASCO, C., FONT, G. (2004). Environmental and food applications of LC-tandem mass spectrometry in pesticide-residue analysis: an overview. Mass Spec. Rev., 23: 45-85.RADELEFF, R. D. (1964). Veterinary Toxicology, Chapter 7, 9. Philadelphia, United States of America. REYNOLDS, E. F. (1982). Monographs on drugs and ancillary substances. In: Martindale The Extra Pharmacopoeia, Ed.: E. F. Reynolds, Part 1. 28th Ed., London, The Pharmaceutical Press, p.: 835-838.RIVIERE, J. E., SPOO, J. W. (1995). Chemical residues in tissues of food animals. In: Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Ed.: H. R. Adams, Section 13, Chapter 56. 7 th Ed., Iowa State University Press, Iowa, p.: 1148. RODRIGUEZ, M. J. G., LIEBANAS, F. J. A., FRENICH, A. G., VIDAL, J. L. M., LOPEZ, F. J. S. (2005). Determination of pesticides and some metabolites in different kinds of milk by solid-phase microextraction and low-pressure gas chromatography-tandem mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 382: 164-172. SALAS, J. H., GONZALEZ, M. M., NOA, M., PEREZ, N. A., DIAZ, G., GUTIERREZ, R., ZAZUETA, H., OSUNA, I. (2003). Organophosphorus pesticide residues in mexican commercial pasteurized milk. J. Agric. Food Chem., 51(15): 4468-4471.SINGH, B. K., WALKER, A. (2006). Microbial degradation of organophosphorus compounds. FEMS Microbiol. Rev., 30: 428-471.SOMOGYI, A., BECK, H. (1993). Nurturing and breast-feeding: exposure to chemicals in breast milk. Environ. Health Perspect., 101(2): 45-52.SOUZA, D. D., MACHADO, S. A. S. (2005). Electroanalytical method for determination of the pesticide dichlorvos using gold-disk microelectrodes. Anal. Bioanal. Chem., 382: 1720-1725.SRIVASTAVA, S. K. (1970). Pesticide contamination: the problem for developing countries. PANS, 16(2): 266-270.STEINHART, C. E., DOYLE, M. E., COCHRANE, B. A. (1996). Food Safety, Marcel Dekker, Inc, Newyork.ŞANLI, Y. (1999). İlaçların Farmakokinetiği, Kolinerjik İlaçlar, Paraziter Hastalıkların Kemoterapisi, Dış Parazitlere Etkiyen İlaçlar, Besinlere Yansıyan Veteriner İlacı Kalıntıları ve Denetimi-İlaç Kalıntılarının Tanımı, Oluşumu, Bilimsel ve Yasal Denetim. Alınmıştır: Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri; Baskı 3, Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. TOEWS, D. W., McEWEN, S. A. (1994). Insecticide residues in foods of animal origin: a risk assessment. Prevent. Vet. Med., 20: 179-200.TRAŞ, B., BAŞ, A. L. (1992). Toprak ve su kirleticileri. Çe. Bü. 1(4): 19-23.TROTTER, W. J., DICKERSON, R. (1993). Pesticide residues in composited milk collected through the U.S. pasteurized milk network. J. AOAC Int., 76(6): 1220-1225.TURI, M. S., SOOS, K., VEGH, E. (2000). Determination of residues of pyrethroid and organophosphorus ectoparasiticides in foods of animal origin. Acta. Vet. Hung., 48(2): 139-49.VALE, J. A. (1998). Toxicokinetic and toxicodynamic aspects of organophosphorus (OP) insecticide poisoning. Toxicol. Lett., 102-103: 649-652. WARE, G. W., WHITACRE, D. M. (2007). University of Minnesota radeliffe’s IPM world textbook An introduction to insecticides (4th edition). Erişim: [http://ipmworld.umn.edu/chapters/ware.htm]. Erişim Tarihi: 15.03.2007(WHO) World Health Organization. (1984). Chemical Methods for the Control of Arthropod Vectors and Pests of Public Health Importance, Geneva, p.: 19-21.YÜCEL, E. (2007). Çevre ve çevre kirliliği. Canlılar ve Çevre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erişim: [http://www.aof.edu.tr/kitap/10LTP/2281/unite05.pdf]. Erişim Tarihi: 13.09.2007ZHANG, Y., MUENCH, S. B., SCHULZE, H., PERZ, R., YANG, B., SCHMID, R. D., BACHMANN, T. T. (2005). Disposable biosensor test for organophosphate and carbamate insecticides in milk. J. Agric. Food Chem., 53: 5110-5115.AN DER LAN, H. (1973). Nutrition: an essential environmental factor. Z. Allgemeinmed., 49(12): 546-550.ANON. (1996). COUNCIL DIRECTIVE 96/23/EC. (1996). 29 April 1996. Official Journal of the European Communities.ANON. (1997). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Beşinci Bölüm, Pestisit Kalıntıları, Pestisit Kalıntı Limitlerinin Uygulama Esasları, Madde 12a. T. C. Resmi Gazete, 16.11.1997 Tarih ve 23172 Mükerrer Sayı.ANON. (2000a). Status of MRL Procedures. MRL assessments in the context of Council Regulation (EEC) No 2377/90. The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Veterinary Medicines Evaluation Unit, EMEA/CVMP/765/99-Rev.1, 13 January 2000ANON. (2000b). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği. Tebliğ No: 2000/6. T. C. Resmi Gazete, 14.02.2000 Tarih ve 23964 Sayı.ANON. (2002). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği. Tebliğ No: 2002/30. T. C. Resmi Gazete, 28.04.2002 Tarih ve 24739 Sayı.ANON. (2004). The results and evaluation for 2003 in the residue monitoring program implemented for the live animals and primary animal products in Turkey. Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2005a). Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi için Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik. T. C. Resmi Gazete, 19.01.2005 Tarih ve 25705 Sayı.ANON.(2005b). Chlorpyrifos CASRN: 2921-88-2. Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis /search /f?./temp/~8TLLFr:4]. Erişim Tarihi: 28.09.2005ANON. (2005c). Dünyanın en faydalı içeceği: Süt. Erişim: [http://www.ntvmsnbc.com/news/ 247500.asp]. Erişim Tarihi: 11.06.2005ANON. (2005d). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Pesticide Information Profiles, Dimethoate. Erişim: [http://extoxnet.orst.edu/pips/dimethoa.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005e). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Pesticide Information Profiles, Methidathion. Erişim: [http://extoxnet.orst.edu/pips/methidat.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON.(2005f). Extoxnet, Extension Toxicology Network, Methidathion. Erişim: [http://pmep .cce. cornell. edu/profiles/extoxnet/haloxy-fopmethylparathion/methidathion-ext.html]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005g). Malathion. Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~8TLLFr:5]. Erişim Tarihi: 28.09.2005ANON.(2005h). Pesticides News. Erişim: [http://pan-uk.org/pestnews/Actives/dimethoa.htm]. Erişim Tarihi: 13.10.2005ANON. (2005ı). 2004 Kalıntı izleme planı sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON (2005j). Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği. Tebliğ No: 2004/42. T. C. Resmi Gazete, 11..1.2005 Tarih ve 25697 Sayı.ANON. (2006a). Süt içmek için bir düzine neden. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, s.: 11, 12.12.2006, Erişim: [http://www.cumhuriyet.com.tr/?em=cuth/w/t11.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007ANON. (2006b). Süt mucizesi. Erişim: [http://www.okuyucu.com.tr/sutmucizesi.htm]. Erişim Tarihi: 28.07.2006ANON. (2006c). Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı izleme sonuçları-2006. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2006d). The results and evaluation for 2005 and monitoring plan 2006 in the residue monitoring program implemented for the live animals and primary animal products in Turkey. Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON. (2007a). Süt. Erişim: [http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt]. Erişim Tarihi: 16.03.2007ANON. (2007b). Sütün tarihi. Erişim: [http://www.suturunlerı.com/bılgıler/sut/sut11.asp]. Erişim Tarihi: 26.03.2007ANON.(2007c). Tarım. T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Türkiye Çevre Atlası. Erişim: [http://www. cedgm.gov.tr/cevreatlasi/tarim.pdf]. Erişim Tarihi: 13.09.2007ANON. (2007d). The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, Committee for Veterinary Medicinal Products, Diazinon (Diampylate), Summary Report. Erişim: [http://emea.europa.eu/pdfs/vet/mrls/005995en.pdf]. Erişim Tarihi: 04.10.2007ANON. (2007e). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2007/17. T. C. Resmi Gazete, 09.03.2007 Tarih ve 26457 Sayı.ANON.(2007f). Chlorpyrifos, Evaluation for acceptable daily intake, Biochemical aspects. Erişim: [http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v072pr10.htm]. Erişim Tarihi: 22.03.2007ANON.(2008a). Gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı özel ihtisas komisyonu. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 9. Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara-2006, Erişim: [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~8TLLFr:4]. Erişim Tarihi: 04.06.2008ANON. (2008b). Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı izleme sonuçları-2007. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar-Ankara-TURKEY.ANON.(2008c). Tür ve ırklara göre süt üretimi. Erişim: [http://www.tuik. gov.tr/PrelstatistikTablo.do? istab_id=684]. Erişim Tarihi: 27.07.2008ANWAR, W. A. (1997). Biomarkers of human exposure to pesticides. Environ. Health Perspect., 105(4): 801-806.BATTU, R. S., SINGH, B., KANG, B. K. (2004). Contamination of liquid milk and butter with pesticide residues in the Ludhiana district of Punjab state, India. Ecotoxicol. Environ. Saf., 59: 324-331. BAYNES, R. E., CRAIGMILL, A. L., RIVIERE, J. E. (1997). Residue avoidance after topical application of veterinary drugs and parasiticides. JAVMA, 210(9): 1288-1289.BELITZ, H. D., GROSCH, W. (1999). Food Chemistry, 2nd Ed., Chapter 9, 10 Germany.BLAGBURN, B. L., LINDSAY, D. S. (1995). Ectoparasiticides. In: Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Ed.: H. R. Adams, 7 th Ed., Iowa State University Press, Iowa, Section 11, Chapter 48, p.: 993-996.BOLLES, H. G., DIOXON-WHITE, H. E., PETERSON, R. K., TOMERLIN, J. R., DAY, E. W. JR., OLIVER, G. R. (1999). U. S. market basket study to determine residues of the insecticide chlorpyrifos. J. Agric. Food. Chem., 47(5): 1817-1822.BRADMAN, A., WHYATT, R. M. (2005). Characterizing exposures to nonpersistent pesticides during pregnancy and early childhood in the national children’s study: a review of monitoring and measurement methodologies. Environ. Health Perspect., 113(8): 1092-1099.BRANDER, G. C., PUGH, D. M., BYWATER, R. J., JENKINS, W. L. (1991). The fate of drugs in the body, Pesticides, Anthelmintics, Appendix. In: Veterinary Applied Pharmacology & Therapeutics, Ed.: B. Tindall, 5 th Ed., London, Chapter 3, 31, 32.BUDAVARI, S. (1996). The Merck Index. 12 th Ed., Merck&Co., Inc. Whitehouse Station, NJ.CANNON, J. M., REDDY, V., MURRILL, E. (1996). Characterization of malathion residues in dairy goats and poultry. J. Agric Food Chem., 44: 3365-3373.CASEY, K. A. (2005). Chlorpyrifos in human breast milk? The University of Tennessee, Knoxville, A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree.CISCATO, C. H. P., GEBARA, A. B., SPINOSA, H. S. (2002). Pesticide residues in cow milk consumed in Sao Paulo city (Brazil). J. Environ. Sci. Health B, 37(4): 323-330. CLEWELL, R. A., GEARHART, J. M. (2002). Pharmacokinetics of toxic chemicals in breast milk: use of PBPK models to predict infant exposure. Environ. Health Perspect., 110(6): A333-337. CULLINEY, T. W., BASHORE, T. (2005). Public health risks associated with pesticides and natural toxins in foods. Erişim: [http://ipm.world.umn.edu/chapters/pimentel.htm]. Erişim Tarihi: 11.06.2005DAŞ, Y. K. (2004). Türkiye’de üretilen ballarda bazı organik fosforlu ve sentetik piretroid insektisid kalıntılarının incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.DEDEK, W. JR., SCHWARZ, H. JR. (1970). 32-P-labeled organophosphorus insecticide residue formation in farm animals. Arch. Exptl. Veterinaermed., 24(3): 719-26.FECHNER, G. JR., BERGER, H. JR, HOERNICKE, E. JR., ACKERMANN, H. JR. (1970). Residue formation in the milk after the pour-on application of the systemic insecticide dimethoate in lactating cattle. Arch. Exptl. Veterinaermed., 24(5): 1137-1140.FECHNER, G., BERGER, H., HOERNICKE, E. (1971a). Residues in milk after back-washing of cattle with trichlorfon. Monatsh. Veternaermed., 26(22): 858-859.FECHNER, G., KRETZSCHMANN, F., ACKERMANN, H., TOEPFER, H. (1971b). Improved method for thin-layer chromatography and enzymatic determination of trichlorofon and dichlorovos residues in milk. Monatsh. Veterinaermed., 26(22): 860-863.FISH, N. A. (1968). Health hazards associated with production and preparation of foods. Can. J. Public Health, 59(12): 463-466.FORGET, G. (1991). Pesticides and the third world. J. Toxicol. Environ. Health, 32: 11-31.FRANK, R., BRAUN, H. E., SIRONS, G. H., RASPER, J., WARD, G. G. (1985). Organochlorine and organophosphorus insecticides and industrial pollutants in the milk supplies of Ontario-1983. J. Food Prot., 48(6): 499-504.FYSH, R. R., WHITEHOUSE, J. (1986). Clarke’s Isolation and Identification of Drugs, Part 1. 2nd Ed., London, p.: 70.FYTIANOS, K., RAIKOS, N., THEODORIDIS, G., VELINOVA, Z., TSOUKALI, H. (2006). Solid phase microextraction applied to the analysis of organophoshorus insecticides in fruits. Chemosphere, 65(11): 2090-2095.GALLENBERG, L. A., VODICNIK, M. J. (1989). Transfer of persistent chemicals in milk. Drug Metabol. Rev., 21(2): 277-317.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985a1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1978-september 1979. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(5): 842-861.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985a2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1978-september 1979. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(5): 862-875.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985b1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1979-september 1980. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(6): 1163-1183.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1985b2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1979-september 1980. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(6): 1184-1195.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1986a1). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1980-march 1982. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 69(1): 123-145.GARTRELL, M. J., CRAUN, J. C., PODREBARAC, D. S., GUNDERSON, E. L. (1986a2). Pesticides, selected elements, and other chemicals in infant and toddler total diet samples, october 1980-march 1982. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 69(1): 146-161.GÖNCÜOĞLU, M., BİLİR ORMANCI, F. S., AKGÜN, S. (2006). Peynirin değeri proteinde gizli. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, 12.12.2006, s.: 5, Erişim: [http://www .cumhuriyet. com.tr/?em=cuth/w/t04.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007KABACHNIK, M. I. (1968). Some urgent problems in plant protection. Zh. Vses. Khim. Ob-Va Mendeleeva, 13(3): 242-248.KALA, M. (2004). Pesticides. In: Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in Pharmaceuticals, Body Fluids and Postmortem Material, Ed.: A. C. Moffat, M. D. Osselton, B. Widdop, L. Y. Galichet, Part 14. Volume 1. 3rd Ed., London, p.: 202.KAYA, S. (2002). Pestisidler, Gıda kirliliği, Kimyasal ve biyolojik silahlar. Alınmıştır: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji; Baskı 2, Medisan Yayınevi, Ankara. Ed.: S. Kaya, İ. Pirinçci, A. Bilgili, s.: 385-536, 777-842, 869-902.KAYA, S. (2007). Dış parazitleri etkileyen ilaçlar. Alınmıştır: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji, Ed.: S. Kaya, Cilt 2, Baskı 4, Medisan Yayınevi, Ankara. Ed.: S. Kaya. s.: 575-655.KARAÇAL, F. (2004). Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntıları. Doktora Tezi, Ankara. Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.KÖKSAL, Y. (2006). Bir sağlık pınarı. Tarım ve Hayvancılık, Cumhuriyet Gazetesi, 12.12.2006, s.: 19, Erişim: [http://www.cumhuriyet.com.tr/?em=cuth/w/t19.html]. Erişim Tarihi: 04.10.2007KUTER, Ü. (1994). Sütlerde bazı organikfosforlu pestisitlerin ve bunların süt mamullerine geçiş oranlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, İzmir Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.KWONG, T. C. (2002). Organophosphate pesticides: biochemistry and clinical toxicology. Ther. Drug Monit., 24: 144-149.LAKIND, J. S., WILKINS, A. A., BERLIN, C. M. JR. (2004). Environmental chemicals in human milk: a review of levels, infant exposures and health, and guidance for future research. Toxicol. App. Pharmacol., 198: 184-208.LANDRIGAN, P. J., SONAWANE, B., MATTISON, D., MCCALLY, M., GARG, A. (2002). Chemical contaminants in breast milk and their impacts on children’s health: an overview. Environ. Health Perspect. A, 110(6): 313-315.LING, E. R. (1957). A Textbook of Dairy Chemistry, Chapter 1. Volume 1. 3 rd Ed., New York.LINO, C. M., SILVEIRA, M. I. N. D. (1992). Organophosphorus pesticide residues in cow’s milk: levels of cis-mevinfos, methyl-parathion, and paraoxon. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 49: 211-216. MALLATOU, H., PAPPAS, C. P., KONDYLI, E., ALBANIS, T. A. (1997). Pesticide residues in milk and cheeses from Greece. Sci. Total Environ., 196(2): 111-117.MEYER, L. H. (1960). Milk and milk products. In: Food Chemistry, Ed.: C. A. Vanderwerf, 2 nd Ed., Reinhold Publishing Corporation, New York, Chapter 8.MILESON, B. E., CHAMBERS, J. E., CHEN, W. L., DETTBARN, W., EHRICH, M., ELDEFRAWI, A. T., GAYLOR, D. W., HAMERNIK, K., HODGSON, E., KARCZMAR, A. G., PADILLA, S., POPE, C. N., RICHARDSON, R. J., SAUNDERS, D. R., SHEETS, L. P., SULTATOS, L. G., WALLACE, K. B. (1998). Common mechanism of toxicity: a case study of organophosphorus pesticides. Toxicol. Sci., 41: 8-20. MOFFAT, A. C., OSSELTON, M. D., WIDDOP, B. (2004). Monographs. In: Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in Pharmaceuticals, Body Fluids and Postmortem Material, Ed.: A. C. Moffat, M. D. Osselton, B. Widdop, L. Y. Galichet, Volume 2, 3rd Ed., London, Part 2, p.: 904-1196.MUCCIO, A. D., PELOSI, P., CAMONI, I., BARBINI, D. A., DOMMARCO, R., GENERALI, T., AUSILI, A. (1996). Selective, solid-matrix dispersion extraction of organophosphate pesticide residues from milk. J. Chromatogr. A, 754: 497-506. NEWSOME, W. H., DOUCET, J., DAVIES, D., SUN, W. F. (2000). Pesticide residues in the Canadian market basket survey-1992 to 1996. Food Addit. Contam., 17(10): 847-854.PAGLIUCA, G., GAZZOTTI, T., ZIRONI, E., PAVONCELLI, N., ROSMINI, R. (2004). Proposal of an analytical method for determination of residues of organophosphorus pesticides in milk by GLC-NPD. Vet. Res. Commun., 28(Suppl 1): 257-259.PAGLIUCA, G., GAZZOTTI, T., ZIRONI, E., STICCA, P. (2005). Residue analysis of organophosphorus pesticides in animal matrices by dual column capillary gas chromatography with nitrogen-phosphorus detection. J. Chromatogr. A, 1071(1-2): 67-70.PAGLIUCA, G., SERRAINO, A., GAZZOTI, T., ZIRONI, E., BORSARI, A., ROSMINI, R. (2006). Organophosphorus pesticides residues in Italian raw milk. J. Dairy Res., 73: 340-344.PEHKONEN, S. O., ZHANG, Q. (2002). The degradation of organophosphorus pesticides in natural waters: a critical review. Cric. Rev. Environ. Sci. Technol., 32(1): 17-72.PICO, Y., BLASCO, C., FONT, G. (2004). Environmental and food applications of LC-tandem mass spectrometry in pesticide-residue analysis: an overview. Mass Spec. Rev., 23: 45-85.RADELEFF, R. D. (1964). Veterinary Toxicology, Chapter 7, 9. Philadelphia, United States of America. REYNOLDS, E. F. (1982). Monographs on drugs and ancillary substances. In: Martindale The Extra Pharmacopoeia, Ed.: E. F. Reynolds, Part 1. 28th Ed., London, The Pharmaceutical Press, p.: 835-838.RIVIERE, J. E., SPOO, J. W. (1995). Chemical residues in tissues of food animals. In: Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Ed.: H. R. Adams, Section 13, Chapter 56. 7 th Ed., Iowa State University Press, Iowa, p.: 1148. RODRIGUEZ, M. J. G., LIEBANAS, F. J. A., FRENICH, A. G., VIDAL, J. L. M., LOPEZ, F. J. S. (2005). Determination of pesticides and some metabolites in different kinds of milk by solid-phase microextraction and low-pressure gas chromatography-tandem mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 382: 164-172. SALAS, J. H., GONZALEZ, M. M., NOA, M., PEREZ, N. A., DIAZ, G., GUTIERREZ, R., ZAZUETA, H., OSUNA, I. (2003). Organophosphorus pesticide residues in mexican commercial pasteurized milk. J. Agric. Food Chem., 51(15): 4468-4471.SINGH, B. K., WALKER, A. (2006). Microbial degradation of organophosphorus compounds. FEMS Microbiol. Rev., 30: 428-471.SOMOGYI, A., BECK, H. (1993). Nurturing and breast-feeding: exposure to chemicals in breast milk. Environ. Health Perspect., 101(2): 45-52.SOUZA, D. D., MACHADO, S. A. S. (2005). Electroanalytical method for determination of the pesticide dichlorvos using gold-disk microelectrodes. Anal. Bioanal. Chem., 382: 1720-1725.SRIVASTAVA, S. K. (1970). Pesticide contamination: the problem for developing countries. PANS, 16(2): 266-270.STEINHART, C. E., DOYLE, M. E., COCHRANE, B. A. (1996). Food Safety, Marcel Dekker, Inc, Newyork.ŞANLI, Y. (1999). İlaçların Farmakokinetiği, Kolinerjik İlaçlar, Paraziter Hastalıkların Kemoterapisi, Dış Parazitlere Etkiyen İlaçlar, Besinlere Yansıyan Veteriner İlacı Kalıntıları ve Denetimi-İlaç Kalıntılarının Tanımı, Oluşumu, Bilimsel ve Yasal Denetim. Alınmıştır: Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri; Baskı 3, Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. TOEWS, D. W., McEWEN, S. A. (1994). Insecticide residues in foods of animal origin: a risk assessment. Prevent. Vet. Med., 20: 179-200.TRAŞ, B., BAŞ, A. L. (1992). Toprak ve su kirleticileri. Çe. Bü. 1(4): 19-23.TROTTER, W. J., DICKERSON, R. (1993). Pesticide residues in composited milk collected through the U.S. pasteurized milk network. J. AOAC Int., 76(6): 1220-1225.TURI, M. S., SOOS, K., VEGH, E. (2000). Determination of residues of pyrethroid and organophosphorus ectoparasiticides in foods of animal origin. Acta. Vet. Hung., 48(2): 139-49.VALE, J. A. (1998). Toxicokinetic and toxicodynamic aspects of organophosphorus (OP) insecticide poisoning. Toxicol. Lett., 102-103: 649-652. WARE, G. W., WHITACRE, D. M. (2007). University of Minnesota radeliffe’s IPM world textbook An introduction to insecticides (4th edition). Erişim: [http://ipmworld.umn.edu/chapters/ware.htm]. Erişim Tarihi: 15.03.2007(WHO) World Health Organization. (1984). Chemical Methods for the Control of Arthropod Vectors and Pests of Public Health Importance, Geneva, p.: 19-21.YÜCEL, E. (2007). Çevre ve çevre kirliliği. Canlılar ve Çevre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erişim: [http://www.aof.edu.tr/kitap/10LTP/2281/unite05.pdf]. Erişim Tarihi: 13.09.2007ZHANG, Y., MUENCH, S. B., SCHULZE, H., PERZ, R., YANG, B., SCHMID, R. D., BACHMANN, T. T. (2005). Disposable biosensor test for organophosphate and carbamate insecticides in milk. J. Agric. Food Chem., 53: 5110-5115.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS