Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Effect of Different Natural Fertilization Treatments on Some Fresh Fruit Quality Parameters and Tree Growth in ‘Sarılop’ (Ficus carica L.) Fig Cultivar

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Sarılop’ (Ficus carica L.) İncir Çeşidinde Ağaç Gelişimi ve Bazı Taze Meyve Kalite Parametreleri Üzerinde Farklı Doğal Gübreleme Uygulamalarının Etkisi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 29-09-2009

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tan, Nilgun (Project Manager),

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/136/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
Effect of Different Natural Fertilization Treatments on Some Fresh Fruit Quality Parameters and Tree Growth in ‘Sarılop’ (Ficus carica L.) Fig Cultivar http://mitos.tagem.gov.tr/browse/136/501.doc


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 29-09-2009


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Ficus carica L., taze meyve, toprak erozyonu, doğal gübreleme, fiğ
Ficus carica L., fresh fruit, soil erosion, natural fertilization, vetch
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT İncir (Ficus carica L.) ılıman ve subtropik ülkelerde, geniş bir alanda yetiştirilebilen meyve çeşitlerinden birisidir. İncir, ticari bir ihraç ürünü olmasına rağmen kurutmalık incir üretimi Ege Bölgesi’nde, taze incir yetiştiriciliği de Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşmaktadır. Türkiye, 90000 tonluk dünya kuru incir üretiminin %55-60’ını karşılamaktadır. Ege Bölgesi’ndeki asıl önemli çeşit, güneşte kurutulan ‘Sarılop’ (syn. Calimyrna) kurutmalık incir çeşididir. Toplam incir plantasyonlarının yaklaşık %83’ü dağlık, eğimli arazilerde olup, sulanmayan koşullar altında düşük girdi sistemi ile üretilmektedir. Bu arazilerin toprak yapıları, toprak erozyonundan dolayı her geçen gün fakirleşmekte, asıl olarak verim ve kalite üzerinde birçok problem görülmektedir. Çalışmanın asıl amacı, uygulanan farklı doğal gübreleme tekniklerinin, taze meyve kalite parametreleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışma 2002-2005 yılları arasında, İnicrliova’nın İsafakılar köyünde ‘Sarılop’ kurutmalık incir çeşidinden oluşturulmuş bir üretici bahçesinde yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre, 4 tekerrürlü ve her tekerrür 1 ağaçtan oluşacak şekilde dizayn edilmiştir. Toplam olarak 6 uygulama mevcuttur. Bunlar; kontrol, fiğ, doğal gübreleme, 20, 40 ve 60 kg hayvan gübresi uygulamalarıdır. Çalışmadan elde edilen veriler, SPSS paket programı kullanılarak, varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Ortalamalar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile, 0.01 ve 0.05 düzeyinde istatatiksel analize tabi tutulmuştur. 40 ve 60 kg hayvan gübresi ve fiğ uygulamalarının, kontrol ağaçlarına göre sürgün uzunluğu ve çapı, ortalama meyve ağırlığı gelişimlerini teşvik ettiği tespit edilmiştir.
Fig (Ficus carica L.) is one of the fruit species that can be grown over a wide range in temperate and subtropical countries. In spite of the fact that fig is a traditional export product, its production focuses on Ege Region for dried, Marmara Region for fresh in Turkey, respectively. Turkey supplies 55-60% of total world dried fig production that equals 90000 ton. The major cultivar grown in Ege Region for dried is ‘Sarılop’ (syn. Calimyrna) which is commercially sun dried. 83% of total dried fig plantations is located on slopes and fig is produced as low-input system under rain-fed conditions. Soil structures of those lands are becoming poor because of the soil erosion and many problems have been seen on yield and quality, substantially. Main aim of the study was determined that effects on fresh fruit quality parameters of 'Sarilop' fig cultivar, applied with different natural fertilization treatments. The research was carried out in a farmer orchard which consisted of ‘Sarılop’ dried fig cultivar, located in Isafakilar village, Incirliova, Aydın, during 2002-2005 years. This trial was designed in respect of randomized blocks with four replications and each replication was comprised of one tree. Totally six applications are on the carpet; those are includes control, vetch, natural vegetation, 20, 40 and 60 kg farmyard manure applications, respectively. The data which were obtained from the study was evaluated to analysis of variance using SPSS packet program. The means were separated by Duncan multiple comparison test at 0.01 and 0.05. It was obtained that 40 and 60 kg farmyard manure and vetch treatments enhances shoot length and diameters, average fruit weight in pursuant of control trees.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES The Fourth İnternational Symposium on Fig , The National School of Agriculture of Meknes

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAksoy, U., Anaç, D., Hakerlerler, H.H. and Düzbastılar, M. 1987. Germencik yöresi Sarılop incir bahçelerinin beslenme durumu ve incelenen besin elementleri ile bazı verim ve kalite özellikleri arasındaki ilişkiler (nutritional status of fig orchards in Germencik region and relationship between investigated plant nutrients and some yield components and quality). Tariş Ar-ge, project no.006, Bornova-Izmir, Turkey.Aksoy, U., Can, H.Z., Hepaksoy, S. and Şahin, N. 2001. İncir Yetiştiriciliği (Fig Growing). TÜBİTAK TARP (Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Yayınları).İrget, M.E., Aksoy, U., Okur, B., Ongun, A.R. and Tepecik, M. 2008. Effect of calcium based fertilization on dried fig (Ficus carica L. cv. Sarılop) yield and quality. Sci. Hort. (in press).


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS