Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yerli ve Yabancı Antepfıstığı Çeşit ve Tiplerinin Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde Sulanan Koşullarda Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Investigations on Adaptation of Domestic and Foreign Pistachio Cultivars and Types Grown at Ceylanpinar State Farm Under Irrigated Conditions

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Monograph

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Project Report

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ACAR, Izzet (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, Sütçüimam Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Atatürk Bahçe Kültürleri BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Antepfıstığı, çeşit, tip, sulama, gençlik kısırlığı, fenoloji, pomoloji
Pistachio, cultivar, type, irrigation juvenility, phenology, pomology
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışma, 1998-2002 yılları arasında Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde yürütülmüştür. Araştırmada kökenleri değişik ülkeler olan 36 antepfıstığı çeşit ve tip (Siirt, Kırmızı, Bilgen, Hacı Reşo, Ohadi, Kerman, Sefidi, Mümtaz, Vahidi, Sel-1, Sel-2, Sel-3, Sel-4, Sel-5, Sel-6, Sel-7, Sel-8, Sel-9, Sel-10, Sel-11, Sel-12, Sel-13, Sel-14, Sel-15, Sel-16, Çakmak, Kaleh-gouchi, Halebi, Keten Gömleği, Değirmi, Beyazben, Sultani, Uzun, M-1, Tardiva ve Gialla) kullanılmıştır. Araştırma alanına 1992 yılında Pistacia vera çöğürleri dikilerek bahçenin tesisi yapılmış ve 1995 yılı Haziran döneminde T göz aşısı yöntemiyle aşılanmıştır. 2 Temmuz 1999 tarihine kadar yağmurlama sulama yöntemiyle, bu tarihten sonra damla sulama sistemi döşenerek sulanmaya başlanmıştır. Araştırma alanında bulunan çeşit ve tiplerin vegatatif gelişme özellikleri, çiçek açarak meyveye yatma durumları ile bu meyvelerin pomolojik ve fiziksel özellikleri saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; anaçlarda 4 yıllık gelişme oranı en iyi Kerman çeşidinde, kalem çapı olarak da en iyi gelişme oranı Sultani çeşidinde belirlenmiştir. Sürgün gelişimi bakımından ortalama olarak en iyi Gialla çeşidinde olmuştur. Çiçek açarak verime yatma bakımından en erken Siirt, Sel-1 ve Sel-4 tiplerinde aşılamadan 2 yıl sonra olmuştur. Araştırmada kullanılan çeşit ve tiplerden 2002 yılına kadar 19 çeşit ve tipde gençlik kısırlık dönemi sona ermiştir. Meyveye yatma üzerine sulamanın olumlu etkisi olmuştur. Meyvelerde yapılan pomolojik ve fiziksel analizler sonucunda yıllara göre farklı değerler elde edilmiştir. Sonuç olarak sulamanın etkisiyle antepfıstığı çeşit ve tiplerinde ağaç vegatatif gelişmesi çok iyi olmuş ve meyveye yatma süreleri de kısalmıştır.
This work was run between 1988 and 2002 at Ceylanpinar State Farm. In this experiment 36 pistachio cultivars and types (Siirt, Kırmızı, Bilgen, Hacı Reşo, Ohadi, Kerman, Sefidi, Mümtaz, Vahidi, Sel-1, Sel-2, Sel-3, Sel-4, Sel-5, Sel-6, Sel-7, Sel-8, Sel-9, Sel-10, Sel-11, Sel-12, Sel-13, Sel-14, Sel-15, Sel-16, Çakmak, Kaleh-gouchi, Halebi, Keten Gömleği, Değirmi, Beyazben, Sultani, Uzun, M-1, Tardiva ve Gialla) originated different countries were used. The orchard was established by planting seedlings in 1992 and they were budded by T budding method in june 1995. These plants were irrigated by sprinkler system until 2 July 1999. After this date they are irrigated by drip irrigation method. In this experiment vegatative growth, bearing habits and pomological, fisical traits of pistachio cultivars and types were determinated. According to obtained results, the best development of rootstock was Kerman, and the best development of scion was Sultani cultivars. The best growth of one year old branch was obtained from Gialla cultivar in 4 years. The earliest flowering and yielding occuring were obtained from Siirt, Sel-1 and Sel-4 after two years later from budding. The juvenile period was ended in 19 cultivars and types which were used in this experiment untill 2002. Irrigation was effective factor on yielding. Different results were obtained on pomological and physical traits of fruits from year to year. As a result vegetative growth was very good and juvenile period were shortened by irrigation of pistachio cultivars and types
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION TÜBİTAK-TARP-1894 nolu proje
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Ak, B.E., Değişik Pistacia Türlerine Ait Çiçek Tozlarının Antepfıstıklarında Meyve Tutumu ve Meyvelerin Kaliteleri Üzerine Etkileri. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Kod No: 188. Adana. 210 s, (1992).Ak, B.E., Kaşka, N., Antepfıstıklarında Periyodisite Sorunu, Nedenleri ve DeğişikÇeşitlerdeki Durumu. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992Cilt I (Meyve), 67-72, (1992).Ak,B.E., Kaşka,N., Antepfıstığı yetiştiriciliğinde Sık Dikimin Verime Etkisi Üzerine BirAraştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.13-16 Ekim 1992 Cilt I(Meyve), 63-66 s.,İzmir, (1992 a).Ak, B.E., The Yield and Fruit Quality of Pistacia vera L. Siirt Grown At Ceylanpınar StateFarm. Acta Horticulturae, 470: 510-515.(1997).Ak, B.E., Açar, İ.,. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde seçilmiş bazı erkek antepfıstığı tiplerininmorfolojik ve biyolojik özellikleri üzerinde bir araştırma. Harran ÜniversitesiAraştırma Fonu Müdürlüğü, Sonuç Raporu. Proje No: 08, Şanlıurfa, 92 s, (1997).Ak, B.E., The Yield and Fruit Quality of Pistacia vera cv. Siirt Grown at The Ceylanpınar State Farm. Acta Horticulturae, 470: 510-515, (1998a).Ak, B.E.,. Fruit Set and Some Fruit Traits of Pistachio Cultivars Grown Under RainfedConditions at Ceylanpınar State Farm. Proceedings of The X. GREMPA Seminar,14-17 October 1996, Meknes (Morocco). Cahiers Options Mediterraneennes,Vol.:33, 217-223, (1998b).Ak, B.E.,. Effects of Different Pistacia Species Pollen on Fruit Dimension and Weight in TheSiirt Cultivar. Acta Horticulturae, 470: 294-299, (1998c).Ak, B.E., Açar, İ., Pistachio production and cultivated varieties grown in Turkey.International Workshop on Pistachio: Towards a Comprehensive Documetation ofDistribution and Use of Its Genetic Diversity in the CWANA Region. Report ofIPGRI Workshop, 14-17 December, 1998, Irbid, Jordan (eds.: S. Padulosi and A.Hadj-Hassan) 27-34, (1998).Ak, B.E., Ağaçkesen, Birecik yöresinde yetişen antepfıstıklarında verim ve kaliteninbelirlenmesi üzerinde bir araştırma. Harran Üniversitesi Araştırma FonuMüdürlüğü, Sonuç Raporu. Proje No: 58, Şanlıurfa, 59 s, (1998).Ak, B. E., N. Kaşka ve İ. Açar,. Dünyada ve GAP Bölgesi’nde Antepfıstığı (Pistacia vera L.)Üretimi, Yetiştirme ve İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. GAP 1. TarımKongresi, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa, 19-28, (1999).Arpacı, S., Tekin, H., Ak,B.E. ve Dağdeviren, İ., Sulu Koşullarda Antepfıstığı İçin Uygun Anaç ve Dikim Aralıklarının Belirlenmesi Projesi. Yıllık ÇalışmaRaporları.Antepfıstığı Araştırma Ens.Md., Gaziantep, 25 s., (1994).Arpacı, S., Tekin, H., Atlı, H.S., Uygur, N., Kuru Koşullarda Antepfıstıklarında Değişik Sıra Üzeri Mesafeli Dikimlerde gelişme,Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Yayın No:8, Antepfıstığı Araş.Ens. Md.,Gaziantep, 28 s. (1997).Ayfer, M., Antepfıstığının Döllenme Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 148,Çalışmalar 93,104 s., (1959).Ayfer, M., Pistachio Nut Culture and Its Problems With Special Reference to Turkey.Reprinted From Univ. of Ankara Yearbook of the Faculty of Agriculture,Ankara,189-217, (1964).Bilgen, A.M., Antepfıstığı. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yay. Ankara, 123 s. (1973).Bilgen, A.M., Değişik antepfıstığı anaçlarıyla bunlar üzerine aşılı antepfıstığı çeşitleriarasında topraktan bitki besin maddeleri alımları bakımından karşılıklı etkileşimler.Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 70s (1985).Bek, Y., Araştırma ve Deneme Metotları. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notu Yayınları: 92, 283 s., (1983)Barone, E., Van Mele, P., Descriptors for Pistachio (Pistacia vera, L.) International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy, 51 s., (1996).Crane, J.C. and B.T.Iwakiri, Morphology and reproduction of Pistachio. Hort.Rew., 3: 376-393, (1981).Crane, J.C., Pollination Control In Nut Breeding. Annual Rep.North Nut Grow. Assoc.,28:105-109, (1937).Crane ve Iwakiri, Pistachio yield and quality as affected by rootstock. HortScience 21(5): 1139-1140, (1986)Crane, J.C. Parthenocarpy –afactor Contributing to the production of blank pistachios. HortScience 8: 388-390, (1973).Crane, J.C., Quality of Pistachio Nuts As Affected By Time of Harvest. J. AmericanSoc.Hort.Sci.,103(3): 332-333, (1978).Crane, J.C., The Role of Seed Abortion and Parthenocarpy in the Production of BlankPistachio Nuts As Affected by Rootstock. J. Amer.Soc.Hort.Sci 100(3):270-367,(1975).Crane, J.C., Pistachio production problems. Fruit Varieties Journal, 38(3)74-85, (1984)Crane J.C., Maranto, J., Pistachio Production. University of California. Publication No: 2279, 15 p, (1989)Çağlar, S., Nikpeyma, Y., Ak, B.E. Antepfıstıklarında içi boş meyve oluşumunun nedenleri. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniv. Fen ve Müh. Dergisi, 1(1): 37-41, (1997).Ferguson, L., Pistachios in California. First International Symposium on Pistachio nut.September, 20-24, 1994, Adana,Turkey. Acta Horticulturae, 419: 169-173, (1995).Goldhamer,D.A., Phene,B.C., Beede,R., Sherlın,L., Mahan,S., Rose,D., Effect of Sustained Deficit Irrigation on Pistachio Tree Performance. California Pistachio Industry, Annual Report Crop Year,1986-87,61-66 pp.,(1987).Gökçe, M.H., Akçay, M., Antepfıstığı Çeşit Kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mesleki Yayınlar No: 361, Ankara, 64 s., (1993).Hadj-Hassan, A.., Study of Pistachio Pollen Viability Under Climatic Conditions ofAleppo.The Arab Center For The Studies of Arid Zones and Dry Lands(ACSAD).Syria,50 p.,(1985).Kanber, R., Eylen, M., Köksal, H., Yüksek, G., Güneydoğu Anadolu Anadolu Koşullarında Antepfıstığı (Pistacia vera L.) verim ve su tüketiminin irdelenmesi. Türkiye I. Antepfıstığı Simpozyomu (Bildiriler),145-158, (1990).Kaşka, N., Pistachio research and development in the Near East, North Africa and Southern Europe. Nut Production Industry in Europe, Near East and North Africa. Reur Technical Series 13, 133-160, (1990).Kaşka, N., Yılmaz, M., Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği (Hudson T. Hartman ve Dale E. Kester’den çeviri) Ç.Ü. Ziraat Fakültesi yayınları, No:79, Ders Kitapları: 2, 601 s,(1974)Kuru,C., Antepfıstığı Çiçeklerinin Yapay Yöntemlerle Tozlanması Üzerinde Araştırmalar Doktora Tezi(Yayınlanmamış).Ankara,91 s., (1984).Özçağıran , R., Meyve Ağaçlarında anaç ile kalem arasındaki fizyolojik ilişkiler. E.Ü. Ziraat Fak. Yay No:243, (Bornova) 43 s, (1974).Procopiou, J., The Induction of Earlier Blooming In Female Pistachio Trees By Mineral Oil-Dnoc Winter Sprays. Jour.Hort.Sci.,48:393-395, (1973).Pontikis, C.A., The effect of dormant pruning on shell dehiscence of the endocarp in pistachio fruits. Fruits 41(1): 55-56, (1986)Sheibani, A., Pistachio production in Iran. First International Symposium on Pistachio nut. September, 20-24, 1994, Adana,Turkey. Acta Horticulturae, 419: 165-168, (1995).Kuru,C., Uygur,N., Tekin.H., Karaca,R., Akkök,F., Hancı,G., Antepfıstığı Yetiştiriciliği ve Mücadelesi. Gaziantep Zirai Araş.Ens.Yay.No:2, 106 s., (1986).Spıegel-Roy,P.,Mazıgh,D., Evenarı,M., Response of Pistachio to Low Soil MoistureConditions. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 102 (4), 470-473, (1977).Tekin, H., Mevcut Antepfıstığı Çeşitleri ile Seleksiyonla seçilen Umutlu TiplerinKarşılaştırılması. Türkiye I. Antepfıstığı Simpozyomu -Bildiriler, 31-37 s., (1990).Tekin, H., Akkök, F., Selection of pistachio nut and their comparison to Turkish standart varieties. Acta Horticulturae, 419: 287-292, (1995).Tekin, H., Arpacı, S., Atlı, H.S., Açar, İ., Karadağ, S., Yükçeken, Y., Yaman, A., Antepfıstığı Yetiştiriciliği. Tarım Ve Köyişleri Bak. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Yayın No: 13, Gaziantep, 132 s, (2001).Uygur, N., Antepfıstıklarına Anaç Seçimi II, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Sonuç Raporu, 35 s. (Basılmamış), (1986).Woodroof, J. G., Tree Nuts. Production, Processing, Products, Avi Publishing Company Inc. Westport, Connecticut pp.572-603, (1982).Whitehouse,W.E., Koch,E.J., Jones,L.E., Long,S.C., Stone,C.L., Influence of Pollens From Diverse Pistacia Speecies On Development of Pistachio nuts J.Amer.Soc.Hort.Sci.Vol:84,224-229, (1964).Westwood, M. N., Temperate-Zone Pomology. W. H. Freeman and Campany, San Francisco, 428 p., (1978).__

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAk, B.E., Değişik Pistacia Türlerine Ait Çiçek Tozlarının Antepfıstıklarında Meyve Tutumu ve Meyvelerin Kaliteleri Üzerine Etkileri. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Kod No: 188. Adana. 210 s, (1992).Ak, B.E., Kaşka, N., Antepfıstıklarında Periyodisite Sorunu, Nedenleri ve DeğişikÇeşitlerdeki Durumu. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992Cilt I (Meyve), 67-72, (1992).Ak,B.E., Kaşka,N., Antepfıstığı yetiştiriciliğinde Sık Dikimin Verime Etkisi Üzerine BirAraştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.13-16 Ekim 1992 Cilt I(Meyve), 63-66 s.,İzmir, (1992 a).Ak, B.E., The Yield and Fruit Quality of Pistacia vera L. Siirt Grown At Ceylanpınar StateFarm. Acta Horticulturae, 470: 510-515.(1997).Ak, B.E., Açar, İ.,. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde seçilmiş bazı erkek antepfıstığı tiplerininmorfolojik ve biyolojik özellikleri üzerinde bir araştırma. Harran ÜniversitesiAraştırma Fonu Müdürlüğü, Sonuç Raporu. Proje No: 08, Şanlıurfa, 92 s, (1997).Ak, B.E., The Yield and Fruit Quality of Pistacia vera cv. Siirt Grown at The Ceylanpınar State Farm. Acta Horticulturae, 470: 510-515, (1998a).Ak, B.E.,. Fruit Set and Some Fruit Traits of Pistachio Cultivars Grown Under RainfedConditions at Ceylanpınar State Farm. Proceedings of The X. GREMPA Seminar,14-17 October 1996, Meknes (Morocco). Cahiers Options Mediterraneennes,Vol.:33, 217-223, (1998b).Ak, B.E.,. Effects of Different Pistacia Species Pollen on Fruit Dimension and Weight in TheSiirt Cultivar. Acta Horticulturae, 470: 294-299, (1998c).Ak, B.E., Açar, İ., Pistachio production and cultivated varieties grown in Turkey.International Workshop on Pistachio: Towards a Comprehensive Documetation ofDistribution and Use of Its Genetic Diversity in the CWANA Region. Report ofIPGRI Workshop, 14-17 December, 1998, Irbid, Jordan (eds.: S. Padulosi and A.Hadj-Hassan) 27-34, (1998).Ak, B.E., Ağaçkesen, Birecik yöresinde yetişen antepfıstıklarında verim ve kaliteninbelirlenmesi üzerinde bir araştırma. Harran Üniversitesi Araştırma FonuMüdürlüğü, Sonuç Raporu. Proje No: 58, Şanlıurfa, 59 s, (1998).Ak, B. E., N. Kaşka ve İ. Açar,. Dünyada ve GAP Bölgesi’nde Antepfıstığı (Pistacia vera L.)Üretimi, Yetiştirme ve İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. GAP 1. TarımKongresi, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa, 19-28, (1999).Arpacı, S., Tekin, H., Ak,B.E. ve Dağdeviren, İ., Sulu Koşullarda Antepfıstığı İçin Uygun Anaç ve Dikim Aralıklarının Belirlenmesi Projesi. Yıllık ÇalışmaRaporları.Antepfıstığı Araştırma Ens.Md., Gaziantep, 25 s., (1994).Arpacı, S., Tekin, H., Atlı, H.S., Uygur, N., Kuru Koşullarda Antepfıstıklarında Değişik Sıra Üzeri Mesafeli Dikimlerde gelişme,Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Yayın No:8, Antepfıstığı Araş.Ens. Md.,Gaziantep, 28 s. (1997).Ayfer, M., Antepfıstığının Döllenme Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 148,Çalışmalar 93,104 s., (1959).Ayfer, M., Pistachio Nut Culture and Its Problems With Special Reference to Turkey.Reprinted From Univ. of Ankara Yearbook of the Faculty of Agriculture,Ankara,189-217, (1964).Bilgen, A.M., Antepfıstığı. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yay. Ankara, 123 s. (1973).Bilgen, A.M., Değişik antepfıstığı anaçlarıyla bunlar üzerine aşılı antepfıstığı çeşitleriarasında topraktan bitki besin maddeleri alımları bakımından karşılıklı etkileşimler.Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 70s (1985).Bek, Y., Araştırma ve Deneme Metotları. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notu Yayınları: 92, 283 s., (1983)Barone, E., Van Mele, P., Descriptors for Pistachio (Pistacia vera, L.) International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy, 51 s., (1996).Crane, J.C. and B.T.Iwakiri, Morphology and reproduction of Pistachio. Hort.Rew., 3: 376-393, (1981).Crane, J.C., Pollination Control In Nut Breeding. Annual Rep.North Nut Grow. Assoc.,28:105-109, (1937).Crane ve Iwakiri, Pistachio yield and quality as affected by rootstock. HortScience 21(5): 1139-1140, (1986)Crane, J.C. Parthenocarpy –afactor Contributing to the production of blank pistachios. HortScience 8: 388-390, (1973).Crane, J.C., Quality of Pistachio Nuts As Affected By Time of Harvest. J. AmericanSoc.Hort.Sci.,103(3): 332-333, (1978).Crane, J.C., The Role of Seed Abortion and Parthenocarpy in the Production of BlankPistachio Nuts As Affected by Rootstock. J. Amer.Soc.Hort.Sci 100(3):270-367,(1975).Crane, J.C., Pistachio production problems. Fruit Varieties Journal, 38(3)74-85, (1984)Crane J.C., Maranto, J., Pistachio Production. University of California. Publication No: 2279, 15 p, (1989)Çağlar, S., Nikpeyma, Y., Ak, B.E. Antepfıstıklarında içi boş meyve oluşumunun nedenleri. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniv. Fen ve Müh. Dergisi, 1(1): 37-41, (1997).Ferguson, L., Pistachios in California. First International Symposium on Pistachio nut.September, 20-24, 1994, Adana,Turkey. Acta Horticulturae, 419: 169-173, (1995).Goldhamer,D.A., Phene,B.C., Beede,R., Sherlın,L., Mahan,S., Rose,D., Effect of Sustained Deficit Irrigation on Pistachio Tree Performance. California Pistachio Industry, Annual Report Crop Year,1986-87,61-66 pp.,(1987).Gökçe, M.H., Akçay, M., Antepfıstığı Çeşit Kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mesleki Yayınlar No: 361, Ankara, 64 s., (1993).Hadj-Hassan, A.., Study of Pistachio Pollen Viability Under Climatic Conditions ofAleppo.The Arab Center For The Studies of Arid Zones and Dry Lands(ACSAD).Syria,50 p.,(1985).Kanber, R., Eylen, M., Köksal, H., Yüksek, G., Güneydoğu Anadolu Anadolu Koşullarında Antepfıstığı (Pistacia vera L.) verim ve su tüketiminin irdelenmesi. Türkiye I. Antepfıstığı Simpozyomu (Bildiriler),145-158, (1990).Kaşka, N., Pistachio research and development in the Near East, North Africa and Southern Europe. Nut Production Industry in Europe, Near East and North Africa. Reur Technical Series 13, 133-160, (1990).Kaşka, N., Yılmaz, M., Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği (Hudson T. Hartman ve Dale E. Kester’den çeviri) Ç.Ü. Ziraat Fakültesi yayınları, No:79, Ders Kitapları: 2, 601 s,(1974)Kuru,C., Antepfıstığı Çiçeklerinin Yapay Yöntemlerle Tozlanması Üzerinde Araştırmalar Doktora Tezi(Yayınlanmamış).Ankara,91 s., (1984).Özçağıran , R., Meyve Ağaçlarında anaç ile kalem arasındaki fizyolojik ilişkiler. E.Ü. Ziraat Fak. Yay No:243, (Bornova) 43 s, (1974).Procopiou, J., The Induction of Earlier Blooming In Female Pistachio Trees By Mineral Oil-Dnoc Winter Sprays. Jour.Hort.Sci.,48:393-395, (1973).Pontikis, C.A., The effect of dormant pruning on shell dehiscence of the endocarp in pistachio fruits. Fruits 41(1): 55-56, (1986)Sheibani, A., Pistachio production in Iran. First International Symposium on Pistachio nut. September, 20-24, 1994, Adana,Turkey. Acta Horticulturae, 419: 165-168, (1995).Kuru,C., Uygur,N., Tekin.H., Karaca,R., Akkök,F., Hancı,G., Antepfıstığı Yetiştiriciliği ve Mücadelesi. Gaziantep Zirai Araş.Ens.Yay.No:2, 106 s., (1986).Spıegel-Roy,P.,Mazıgh,D., Evenarı,M., Response of Pistachio to Low Soil MoistureConditions. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 102 (4), 470-473, (1977).Tekin, H., Mevcut Antepfıstığı Çeşitleri ile Seleksiyonla seçilen Umutlu TiplerinKarşılaştırılması. Türkiye I. Antepfıstığı Simpozyomu -Bildiriler, 31-37 s., (1990).Tekin, H., Akkök, F., Selection of pistachio nut and their comparison to Turkish standart varieties. Acta Horticulturae, 419: 287-292, (1995).Tekin, H., Arpacı, S., Atlı, H.S., Açar, İ., Karadağ, S., Yükçeken, Y., Yaman, A., Antepfıstığı Yetiştiriciliği. Tarım Ve Köyişleri Bak. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Yayın No: 13, Gaziantep, 132 s, (2001).Uygur, N., Antepfıstıklarına Anaç Seçimi II, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Sonuç Raporu, 35 s. (Basılmamış), (1986).Woodroof, J. G., Tree Nuts. Production, Processing, Products, Avi Publishing Company Inc. Westport, Connecticut pp.572-603, (1982).Whitehouse,W.E., Koch,E.J., Jones,L.E., Long,S.C., Stone,C.L., Influence of Pollens From Diverse Pistacia Speecies On Development of Pistachio nuts J.Amer.Soc.Hort.Sci.Vol:84,224-229, (1964).Westwood, M. N., Temperate-Zone Pomology. W. H. Freeman and Campany, San Francisco, 428 p., (1978).__


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS