Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Trakya Yöresinde Bağcılık İşletmelerinin Üretim ve Pazarlama Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Production and Marketing Structures and Related Problems in Viticultural Enterprises and Effective Suggestions For Solution

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Ercişli, Sezai (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: KİRACI, Mehmet Ali (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Erzurum BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 440-446


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Trakya, Bağcılık, Üretim, Pazarlama, Sorunlar
Trakya, Viticulture, Production, Marketing, Problems
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Üzüm yetiştiriciliği için uygun iklim ve toprak koşullarının yanında kaliteli üzüm çeşitlerimizin varlığı, ülkemizin kuru üzüm dışında dünya üzüm ve mamulleri ticaretinde avantajlı ülkeler arasında yer almasına yetmemiştir. Bu duruma ülkemiz tarım sektörünün yapısal sorunları olduğu kadar bağcılığın kendine özgü özellikleri neden olmaktadır. Ayrıca sektörde son yıllarda Tekel’in özelleştirilmesi başta olmak üzere yaşanan gelişmeler de bağcılık faaliyetlerini etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli bağcılık işletmelerinin üretim ve pazarlama yapısı incelenmiş, üreticilerin teknik, ekonomik ve sosyal sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöre bağcılık işletmelerinden tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 197 işletme ile anket çalışmaları yürütülmüştür. İşletmelerin %39,3’ünde bağcılık gelirleri toplam tarımsal gelir içerisinde yarıdan fazla bir paya sahip olduğu ve yörede yetiştirilen üzümlerin %85’i şaraplık, %15’i sofralık çeşitlerden oluştuğu belirlenmiştir. Parsellerin %89,8’i goble terbiye şeklinde tesis edilmiş olup, anaç kullanımı %95,5 oranındadır. İşletmelerde üretilen üzümün %74,3’ü pazarlanarak değerlendirilmektedir. Yaş üzümün pazarlanmasında özellikle şaraplık üzüm alıcılarının beyaz üzümlerin fiyatlarını çok düşük düzeyde belirlemeleri ve üzüm alımında çeşit bazında seçici davranarak kaliteli şaraplık siyah üzümleri tercih etmeleri %69,5 oranında beyaz üzüme sahip yöre şaraplık bağ işletmelerini zor durumda bıraktığı belirlenmiştir. Bu sorunların çözümünde bölgesel üst örgütlenmesini tamamlamış ve dikey bütünleşme içerisinde faaliyet gösterecek üretici örgütlenmesinin etkili olabileceği önerilmiştir.
Besides having appropriate climate and soil conditions, the existence of quality grape varieties isn’t enough for Turkey to be advantageous in world grape and grape made of products trade except raisin grape production. The main reasons of this problem are not only the problems of national agricultural sector but also the specific characteristics of viticulture. The alterations in sector especially denationalization of enterprises like Tekel also can affect this viticultural activity. In this study marketing and production structures of viticulture enterprises in Tekirdağ, Edirne and Kırklareli were investigated, technical, economic and social problems of growers were tried to determine and influential suggestions were evaluated. Survey was conducted with randomly selected 197 local enterprises. It was found that in % 39.3 of these enterprises viticulture has more than ½ portion in total agricultural income. On the other hand % 85 of local grape cultivars were defined as wine grape and % 15 as table grape. Moreover % 89.8 of plots had been established as goblet style and rootstock use rate were % 95.5. Nearly % 74.3 of the produced grapes were marketed. In addition to this local white grape producers having % 69.5 white grape had to deal with some problems because of lower grape prices evaluated by consumers and quality black wine grape varieties preference of the buyers in the market. As a conclusion it was suggested that producer organization could be the best solution for all these problems.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif Hakkı Sorunu Yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESANONİM, 2004., www. tuik.gov.tr web sitesi, Bitkisel Üretim İstatistikleri.ANONİM, 1983., Bağcılığın Yoğun Olduğu Bazı Yörelerde Üzüm Üretim Tekniklerinin Ekonomik Analizi, Maliyeti ve Pazarlaması İle Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Ekonomisi Araştırmaları ve Eğitimi Projesi, Yalova.COCHRAN, W.C., 1963. Sampling Techniques, 2nd Ed., A Wiley İnternational Edition.DELİCE, N.Y., 1996. Trakya Bölgesi Şaraplık Üzüm Üretim Ekonomisi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ.DURGUT, M.R., Arın, S., 2005. Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2005) 2(3)KİRACI,M.A.,Özer,C.,Boz, Y., 2007. Bağcılıkta Küresel Rekabet ve Türkiye Bağcılığı,Türktarım (Tarım ve Köyişleri Dergisi), ANKARA, Mayıs -Haziran 2007, Sayı:175, s. 52-59OSMANLIOĞLU, E., Erkal, S., Şafak, A. ve Ergun, M.E., 1983. Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bağ İşletmelerinde Üzüm Üretimi, Değerlendirilmesi, Maliyeti ve Pazarlaması ile Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yalova, 1983.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS