Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Tarihsel Orta Anadolu Arazi Kullanım Dokusundaki Mera Bitkilerinin Toprak Kalitesine Etkileri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Effects of Grazing Land Crops on the Soil Quality Under Texture Using The Land in Historical Center Anatolia

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: OKUR, MUSTAFA (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: KONYA TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARŞ. ENS. MD. BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: ÇUKUROVA ÜNV. FEN BİLİMLERİ ENS. ARKEOMETRİ ABD. BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 143


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Karapınar, agregat, toprak kalitesi
Karapinar, aggregate, soil quality
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışmanın amacı, kuraklık ve rüzgar erozyonu tehdidine en çok maruz kalan Karapınar rüzgar erozyonu koruma sahasında günağılı toprak serisi üzerinde bulunan geleneksel mera bitkilerinin kök rizosfer bölgelerinde toprak agregat yapısı oluşumuna ve toprak kalitesine etkisini belirlemektir. Merada bulunan Çoban yastığı (Acanthalimon spp.), Uyuz Otu (Scobiosa. spp.) ve Geven (Astragalus micracophalus) bitkileri incelenerek arazi koruma çalışmalarının etkisi nicel olarak ortaya konulmuştur.Çalışma sonrasında arazi kullanımının toprak kalitesine olan etkisi fiziksel, kimyasal, mineralojik analizlerle analitik olarak ortaya konmuştur. Böylece, İç Anadolu Meraları için uygun bir sürdürülebilir arazi kullanım modeli oluşturulmuştur.
The aim of the study was to determine the effects of traditional grazing crops that growth on the “günağılı” soil serial in the root rhizospfere zone on the soil aggregate structure its formed and the soil quality in Karapınar wind erosion protection that subjected to violence drought and wind erosion. The snow astragalus (Acanthalimon spp.), scobiosa (Scobiosa. spp.) ve astragalus (Astragalus micracophalus) crops were examined in grazing land.In conclusion, the effects of land use on the soil quality that determined physical, chemical and mineralogical analyses were determined as analytical. Therefore, the most appropriate sustainable land use model was built up for Center Anatolia grazing land.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS TELİF HAKKI SORUNU YOKTUR
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES A MICROMORPHOLOGICAL STUDY OF STOOPS, G., GERARD, M., AND ARNALDS, O., 2008. Andosols in Iceland. In: (eds. S. Kapur, A. Mermut, G. Stoops) New Tends in Soil Micromorphology. Springer-Verlag, Berlin. 67-80.ABALI, İ., TAYSUN, A., DOĞAN, O., ÖNMEZ. O VE ÇANGA, M. 1986. Orta Anadolu Bölgesinde Rüzgar Erozyonu Oluşumu ve Alınacak Önlemler Rehberi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın no: 54, Rehber no: 9 Ankara.ACARTÜRK, R., 2001. Şifalı Bitkiler Flora ve Sağlığımız. Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı Yayını No:1, Ankara, s 171.AÇIKGÖZ, E. 1991. Yem Bitkileri. U.Ü. Basımevi, Bursa.AKÇA, E. 2009. Anadolu Konar-Göçer Hayvancılık Geleneğine Kısa bir Bakış. Drynet Aralık 2009, TEMA Vakfı, 4.AKÇA, E., ÇİMRİN, K. M., ŞENOL, M., KÖSE, O., ÜNER, T., KAPUR, S., 2002. Hasbey Ovası (Van) Topraklarının Oluşumu Van Gölü Havzası İçin Bir Model. Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı 2002. 02-06 Eylül Bildiri Özleri s.14 Y.Y.Ü. Van.AKÇA, E., İSFENDİYAROĞLU, S., ÖZESMİ, U., UZBİLEK, M., BÜYÜK, G., PALTA, Ç., OKUR, O., OKUR, M., YILMAZ, S., PEKEL, M., KAPUR, S. 2008. Arazi yönetiminin toprak bitki örtüsü gelişimi, alınabilir fosfor ve organik karbon tutumuna etkisi: Karapınar (Konya) ve Akyatan lagünü (Adana) Örnekleri. IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu “İklim Değişimi ve Etkileri” 25-28 Mart 2008. İTÜ, İstanbul 461-471.AKÇA., E. 2001. Determination of the Soil Development in Karapinar Erosion Control Station Following Rehabilitation. Ph.D. Thesis. University of Çukurova, Institute of Natural and Applied Sciences. Adana, Turkey. 195 P.ALTAN, T., 1993. Türkiye’nin Doğal Bitki Örtüsü. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayın No:70, Adana.ALTIN, M., 1971. Erzurum’un Kıraç Şartlarında Yetiştirilen Bazı Yem Bitkilerinin,Toprağın Organik Madde ve Azot Oranına Etkileri (yayınlanmamıştır).ANDİÇ, C., 1993. Tarımsal Ekoloji. Atatürk Ü., Ziraat Fak. Ders Notları, No:106, Erzurum.ANONİM, 1994. Guidelines for Protected Area Management Categories, ISBN: 2-8317-0201-1 Gland.ANONİM. 2001. Ormanlar ve Ormancılığımız. Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Yayın No:2630, Ankara.ARROUAYS, D. AND PELİSSİER, P., 1994. Changes in carbon storage in temperate humic loamy soils after forest clearing and continuous corn cropping in France. Plant Soil 160, 215–223.ARSHAD, M.A. AND MARTİN, S., 2002. Identifying Critical Limits for Soil Quality Indicators in Agro- Ecosystems. Agriculture, Ecosystems. and Environ. 88, 153-160.ASAN, Ü., 2006. Türkiye Sera Gazları Envanteri Birinci (İlk) Ulusal Bildirime Esas Olmak Üzere Tarım Ve Ormancılık Grubunun LULUCF Çerçevesinde Yaptığı Çalışmalar, İzlediği Yöntemler ve Ulaşılan Sonuçlar İle, İleriye Dönük Politikalar Konusunda Değerlendirme Raporu (http://www.ogm.gov.tr/iklim/dokuman.htm)ATALAY, E., 1986. Uygulamalı Hidrografya, Ezmir. Ege Üniversitesi Edebiyat FakültesiYayınları No: 38.ATALAY, İ., 2004. Doğa Bilimleri Sözlüğü, Meta Basımevi, İzmir.AVCIOGLU, R., ve EREKUL, O., 1996. Erozyon ve Çayır-Mera Vejetasyonları. Tarım Ögretiminin 150. Yılında Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum. S: 43-50.BADE, D.H. 1998. Management of improved pastures for optimal performance. Texas Agricultural. Exp. Station SCS-32.BAĞCI, Y. VE DURAL, H., 1997. Karapınar Erozyon Bölgesinin Vejetasyonu Üzerine Karşılaştırmalı Araştırma. S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi Sayı:14, 54-67.BAĞCI, Y., SERIN, M., TATLI, A., 1994. Konya-Karapınar Arası Bölgesinin Florasına Katkılar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1, 2, 27-42.BAL, Y., KELLING, G., KAPUR, S., AKCA, E., CETIN, H. AND EROL, O. 2003. An improved method for determination of holocene coastline changes around two ancient settlements in southern Anatolia: A geoarchaeological approach to historical land degradation studies. Land Degradation & Development 14 (4): 363-376.BAŞARAN, M., 2004. Türkiye’nin Organik karbon Stoku HR. Ü.Z.F.Dergisi, 2004, 8 (3/4):31-36 BATİE, S.S. AND COX, C.A. 1994. Soil and water quality: an agenda for agriculture: A summary. Journal of Soil and Water Conservation 49(5): 456-462.BAYER, M.Z., 1993. Milli Parklar ve Ülkemiz Açısından Önemi, Alınması Gereken Önlemler ve Öneriler. I. Ormancılık Şurası, 1-5 Kasım 1993, Orman Bakanlığı Yayını 2, Ankara. 43-55.BLAKE, G.R., AND HARTGE, K.H., 1986. Bulk Density In: Methods of Soil Analysis, Part 1, Physical and Mineralogical Methods, Ed: A. Klute, Agr. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison WI., (1986), Pp: 363-375.BORKEN, W., MUHS, A. AND BEESE, F. 2002. Application of Compost in Spruce Forest: Effects on Soil Respiration, Basal Respiration and Microbial Biomass. Forest Ecology and Management 159, 49-58.BOYLE, M., FRANKERBERGER, J. AND STOLZY, L.H., 1989. The Influence of Organic Matter on Soil Aggregation and Water Infiltration. J. Prod. Agric. 2, 290-299.BRADY, N.C. AND R.R. WEİL. 1996. The nature and properties of soils (11th ed.). Prentice Hall, BREINSTEIN, G.A., ZASLAVSKIY, B.G., SARIYEV, A.L., TERLEEV, V.V., 1988. Toprak neminin dinamik hesaplanması için model ve veri teminatı. Sbornik nauçnıx trudov SXI, Omsk, pp. 101-107 (Rus dilinde).CANGİR, C., S. KAPUR, D. BOYRAZ VE E. AKÇA. 2001. Trakya’da Argilasyona Uğrayan Tipik Toprak Profillerindeki Kil İlliviyasyonunun ve kil zarlarının bitki gelişmesi üzerindeki işlevleri. 10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya. Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi; Selçuk Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi S:7.CANGİR, C., S. KAPUR, D. BOYRAZ, E. AKÇA, 1998. Türkiye'de Arazi Kullanımı, Tarım Topraklarının Sorunları ve Optimum Arazi Kullanımı Politikaları. M. Şefik Yeşilsoy International Symposium On Arid Region Soils. Türk Toprak İlmi Derneği, Çukurova Üniversitesi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Toprak İlmi Derneği. 21- 24 Eylül 1998. İzmir. ISBN-975-96629-0-6 S:9.CENGİZ, S. ATALAY, 1986. A.Orta Anadolu Da İçme Suyu Toprak Ve Sütte Fluorür Ve İyodür Eksikliğine Dayalı Sorunlar ve Çözümleri. Biyokimya Kongresi Tebliğler Dergisi 9:80.ÇEVİK, B. 1998. Türkiye'de Rüzgâr Erozyonu ve Çölleşme Sorunu. TEMA Vakfı Yayınları, İstanbul, ISBN 9757169072.CHAN, K.Y., 2001. Soil particulate organic carbon under different land use and management. Soil Use and Management Vol. 17, No:4:217-221.CHENU, C., Y.LE BİSSONNAİS, AND D. ARROUAYS 2000. Organic Matter Influence on Clay Wettability and Soil Aggregate Stability. Soil Sci. Soc . Am.J. 64, 1479-1486.CROCKER, C.L. 1967. Rapid determinatioıı ofurea nitrogeli in serum or plazma ıvitlzouı deproteiıı ization. Am. J. Med. Teehnol., 33: 361.DANIELSON, R.E., AND SUTHERLAND, P.L., 1986. Porosity In: Methods of Soil Analysis, Part 1, Physical and Mineralogical Methods, Ed: A. Klute, Agr. Monogr. ASA and SSSA, Madison WI. (1986) Pp: 635-662.DEMİREL, Ö., 2005. Doğa Koruma ve Milli Parklar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Genel Yayın No:219, Fakülte Yayın No:37, 424s. Trabzon.DİNÇ, U, KAPUR, S., AKÇA, E., ÖZDEN, M.,SENOL, S., DİNGİL, M., ÖZTEKİN, E., KIZILARSLANOGLU, H.A., KESKİN, S. 2001. History and Status of Soil Survey Programmes in Turkey and Suggestions on land Management. In (P. Zdruli, P. Steduto, C. Lacirignola, L. Montanarella) Soil resources of Southern and Eastern Mediterranean Countries. Options Mediterraneennes, Serie B. n. 34. 263-273.DİNÇ, U, VE ARK. KOY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1995. Gaziantep Araban Ovası Sulama Proje Sahası Detayh Temel Toprak Etüdleri. Ankara, 210 s.DİNÇ, U., KAPUR, S., ÖZBEK, H., and ŞENOL, S., 1987. Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması. Çukurova Üniversitesi Yayınları Ders Kitabı: 7.1.3, Adana, 369s.DİNÇ, U., VE ARK. KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1995. Gaziantep Yavuzeli Ovası Sulama Proje Sahası Detaylı Temel Toprak Etüdleri. Ankara, 190 s.DMİ, 2006. DMİ, araştırma ve bilgi işlem dairesi başkanlığı bülteniDOĞAN, O., GÜÇER, Ç., 1976. Su Erozyonunun Oluşum Nedenleri ve Üniversal Denklem ile Toprak Kayıplarının Saptanması. T.C. Köyişleri Bakanlığı Yayın No: 41, Ankara.DORAN, J.W. AND PARKİN, T.B., 1994. Defining and Assessing Soil Quality. In: Doran, J.W., Coleman, D.C., Bezdicek, D.F., Stewart, B.A. (Eds.), Defining Soil Quality for a Sustainable Environment, SSSA Special Publication No. 35. Soil Science Society of America, Madison, pp.3-21.DORAN, J.W., 2002. Soil Health and Global Sustainability: Translating Science into Practice. Agriculture, Ecosystems and Environment 88, 119-127.DORAN, J.W., ZEİSS, M.R., 2000. Soil health and sustainability: managing the biotic component of soil quality. Applied Soil Ecology 15, 3–11.DUNJO, G., PARDINI, G., and GISPERT, M., 2003. Land use change effects on abandoned terraced soils in a Mediterranean catchment, NE Spain. Catena 52:23-37.DUYGU A..E., 2007. Çölleşme Modeli'ne Giriş Küresel Isınma, İklim Değişimi Ve Türkiye'ye, Ve Türkiye'deki Çölleşmeye Etkileri Ank. Üniv. Fen Fak. Biyoloji A.B.D.ERGENE, A., 1982. Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Ü. Basımevi. Erzurum.ESIN, U. 1998. Hunted animals at Aşıklı and the environment. In P. Anreiter, L. Bartosiewicz, E. Jerem and W. Meid (eds.). Man and the animal world: studies in archaeozoology, archaeology, anthropology and palaeolinguistics – in memorium Sándor Bökönyi. Budapest: Archaeolingua, 215–226.EVRENDİLEK, F., ÇELİK, I., and KILIÇ, S., 2004. Changes in a soil organic carbon and other physical soil properties along adjacent Mediterranean forest, and cropland ecosystems in Turkey. Journal of Arid Environments 59:743-752.F.A.O.(United Nation Food and AgricultureOrganization).1992. Protectand Produce: Putting the Pieces Together. Rome. http//archive.sjc.edu.hk/~bio.FILGUEIRA, R.R., FOURNIER, L.L., SARLI, G.O., ARAGON, A., and RAWLS, W.J., 1999. Sensitivity of fractal parameters of soil agregates to different management practises in a Phaeozem in central Argentina. Soil and Tillage Research 52:217-222.FITZPATRICK, E. A., 1984. Micromorphology of Soils.Chapman and Hall, LondonFRASER, D.G., DORAN, J.W., SAHS, W.W. AND LEOSİNG, G.W., 1988. Soil Microbial Population and Activity under Conventional and Organic Management. J. Environ. Quality 17, 585-590.GÖÇMEZ, G., EREN, Y., AYDIN, Y., SÖĞÜT, A.R., 2001. Karapınar çevresinde yeni oluşan obruk. Karapınar sempozyumu 26-27 Ekim 2000 sayfa 305-316 KarapınarGÖL, C., ÜNVER, İ., ve ÖZHAN, S., 2004. Çankırı Eldivan yöresinde arazi kullanma türleri ile yüzey toprağı nemi arasındaki ilişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri:A, Sayı:2, ISSN:1302-7085, S. 17-29.GONZALES, A.P., VIEIRA, S.R., and CASTRO, M-.T.T., 2000. The effect of cultivation on the spatial variability of selected properties of an umbric horizon. Geoderma 97:273-292.GREGORİCH, E.G., CARTER, M.R., ANGERS, D.A., MONREAL, C.M. AND ELLERT, B.H., 1994. Towars a Minimum Dataset to Asses Soil Organic Matter Quality in Agricultural Soils. Canadian Journal of Soil Science. 74, 367-385.GRERUP, U.F., BRINK, D.J., and BRUNET, J., 2006. Land use effects on soil N, P.C and pH persist over 40-80 years of forest growth on agricultural soils. Forest Ecology and Management 225:74-81.GUERRA, A., 1994. The Effects of Organic Matter Content on Soil Erosion in Simulated Rainfal Experiments in W. Sussex, U.K. Soil Use and Management 10(2), 60-94.GÜNEY, A., 1994. Koruma Altına Alınmış Doğal Alanlar. Akdeniz-Ege Kıyılarında Koruma Uygulamalarının İrdelenmesi, Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu 10-11 Kasım, Belediye Yayınları No:7, Kuşadası. 40-48.GÜRPINAR, T., 1977. Doğa Bilimleri Dizisi II: Akarsularımız Göllerimiz Yabani Bitkilerimiz. Redhouse Yayınevi, İstanbul, s 64.HABERERN, J., 1992. Coming Full circle – the New Emphasis on Soil Quality. American Journal of Alternative Agriculture 7, 3-4.HAYNES, R.J., SWİFT, R.S. AND STEPHEN, R.C., 1991. Influence of Mixed Cropping Rotations Pasture-arable on Organic Matter Content Water Stable Aggregation and Clod Porosity in a Group of Soils. Soil and Tillage Research 19, 77-87.HEPCAN, Ş., 1997. Milli Parklarda Yönetim Zonlarının Belirlenmesi Amacıyla Manisa Spil Dağı Milli Parkı Örneğinde Bir Yöntem Araştırması. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 129s. İzmir.HERRICK, J.E., TUGEL, A.J., SHAVER, P.L.,PELLANT, M., 2001. Rangeland Soil Quality Information Sheet. Rangeland sheet 1.HİLLEL, D., 1982. Introduction to Soil Physics. Academic Press Limited, 14-28 Oval Road, London.HILLS E.S., 1966. Arid Lands, a Geographical Appraisal. UNESCO. 416 P.IPCC. 2000. Land Use, Land Use Change and Forestry. IPCC, Special Report. Cambridge University Press: Cambridge.IPCC., 2007. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Raporu (IPCC) - Şubat 2007IRMAK, A., 1972. Toprak İlmi. İÜ Orman Fak. Yay. No 184, İstanbul.JAIYEOBA, I.A., 2003. Changes in soil properties due to continuous cultivation in Nigerian semiarid Savannah. Soil and Tillage Research 70:91-98.JOHNSON, A.E., 1986. Soil Organic Matter Effects on Soils and Crops. Soil Use and Management. 2, 97-105.JONES, A.J., 1991. Build Organic Matter to Erosion Control. Soil Sci. News, Inst. Agric. and Natural Sci., Univ. of Nebraska, Vol XIII, No: 9, 2p.KALYUJNIY, I.L., PAVLOVA, K.K, LAVROV, C.A., 1988. Gidrofiziceskoe issledovaniya pri melioracii pereyvlajnennıx zemel. Leningrad, Gidrometeoizdat, s.259 (Rus dilinde)KANTARCI, M.D., 1987. Sedir Ormanlarında Gençlik Çağındaki Meşcerelerin Kuruluşu ve Bazı Ekolojik Değerlendirmeler, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 37, Sayı 2, İstanbulKANTARCI, M.D., 2000. Toprak İlmi. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları. 4261. 420 S.KAPUR, S. AND AKÇA, E. 2002. Global Assessment of Land Degradation. Encyclopedia of Soil Science. Marcel Dekker Inc. New York. 296-306pp. and NewYork, 433.KAPUR, S., 1979. Petrografi Ders Notları. Ç. Ü. Z. F. Adana.KAPUR, S., ESWARAN, H., AKÇA, E., DİNÇ, KAYA, Z., ULUSOY, R., BAL, Y., TULUHAN, Y., ÇELİK, İ.,ÖZCAN, H., 1999. Agroecological Management of Degrading Coastal Dunes in Southern Anatolia. In: MEDCOAST 9 – EMECS Joint Conference, Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems. 9-13 Nov. 1999. Antalya Turkey (ed. Erdal Özhan), pp. 347-360.KAPUR, S., İNCE, F., ÇAVUŞGİL, V., 1985. Toprak Minerolojisi. Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları NO:9 DiyarbakırKAPUR, S., SAYDAM, C., AKÇA, E., ÇAVUŞGİL, V.S., KARAMAN, C., ATALAY, İ. AND ÖZSOY, T. 1998. Carbonate Pools in Soils of The Mediterranean: A Case Study From Anatolia. In: Global Climate Change and Pedogenic Carbonates (Eds. R. Lal, J.M. Kimble, B.A. Stewart). Lewis Publishers. pp. 187-212.KARA, Ö., BOLAT, İ., 2008. Bartın İli Orman ve Tarım Topraklarının Mikrobiyal Biyokütle Karbon (Cmic) ve Azot (Nmic) İçerikleri. Ekoloji 18, 69, 32-40.KARAGÜL, R., 1996. Trabzon - Söğütlüdere havzasında farklı arazi kullanım şekilleri altındaki toprakların bazı özellikleri ve erozyon eğilimlerinin araştırılması. Tr. J. of Agriculture and Forestry. Tübitak 23:53-68.KARAGÜLLÜ, O., KENDÜZLER, M., 2005. OGM Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü Desert Watch (Çölleşmeyi İzleme) Projesi İle İlgili RaporKARAHAN, F VE YILMAZ, H., 2001. Erzurum ve Yakın Çevresinde Peyzaj Planlama Çalışmalarında Değerlendirilebilecek Bazı Alpin Bitkilerin Belirlenmesi. Tr. Journal of Agriculture and Forestry, 25 (4): 225–233.KARLEN, D. L., MAUSBACH, M. J., DORAN, J. W., CLİNE, R. G., HARRİS, R. F. AND SCHUMAN, G. E. 1997. Soil quality: a concept, definition, and framework for evaluation. Soil Science Society of America Journal. 61: 4-10.KARLEN, K.D., DİTZLER, C.A. AND ANDREWS, S.S., 2003. Soil Quality: Why and How? Geoderma 114, 145-156.Kaya, Z. 1982. Çukurova Bölgesinde Yaygın Bazı Toprak Serilerinde Fosforun Statüsü ve Toprak-Bitki Sistemindeki Dinamiği. Doçentlik Tezi. Adana. s 103.KEYDER, Ç AND TABAK, F. 1991. Landholding and Commercial Agriculture in the Middle East. State University of New York Press. 260 P.KHALEEL, R., REDDY, K.R. AND OVERCASH, M.R., 1981. Changes in Soil Physical Properties due to Organic Waste Applications: A review. Journal of Environmental Quality. 10, 133-141.KİRCKNER, M.J., WOLLUM, A.G. AND KİNG, K.D., 1993. Soil Microbial Populations and Activities in Reduced Chemical Input Agroecosystem. J. Soil Sci. Am. Society 57, 1289-1295.KIVÇAK, M. S., 1956. Astragalus-Geven. İstanbul Üniv. Orman Fak. Derg., 6 (1), 76-79.KLUTE, A. 1986. Water Retention: Laboratory Methods, in: Methods of Soil Analysis, Part 1, ASA, SSSA, Wisconsin, ABD, Ed. By Klute, 635-662.KLUTE, A. AND C. DİRKSEN. 1986. Hydraulic conductivity and diffusivity: laboratory methods. Amer. Soc. Agron. 47 pp., illus. KOSMAS, C., FERRARA, A., BRIASSOULI, H. AND IMESON, A. 1999. Methodology for Mapping Environmentally Sensitive Areas (ESAs) to Desertification. The MEDALUS Project. Mediterranean Desertification and Lasnd Use Report (Eds. C. Cosmas, M. Kirkby, N. Geeson). European Commission, Belgium. 31-47.KOSMAS, C., GERONTİDİS, S., and MARATHIANOU, M., 2000. The effect of land use change on soils and vegetation over various lithological formations on Lesvos. Catena 40:51-68.KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 1986. Yeşeren Çöl Karapınar. Genel yayın no:7 Ankara KURT , L., 2007. TÜBİTAK Karapınar Doğa Okulu Ders NotlarıKUVAN, Y., 1991. Avrupa Topluluğu Tarafından Yapılan Korunan Alan Sınıflandırması ve Ülkemizdeki Korunan Alanların Bir Değerlendirmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: B, 41, İstanbul. 3-4.KUVAN, Y., 1997. Balıkesir Yöresindeki Orman Rekreasyon Kaynaklarının Yönetimi, Sorunları ve Çözüm Yolları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 163s. İstanbul.KUZUCUOĞLU, C., PARİSH, R. AND KARABIYIKOĞLU, M. 1998. The dune systems of the Konya Plain (Turkey): their relation to environmental changes in Central Anatolia during the Late Pleistocene and Holocene. Geomorphology 23. 257-271.Lal R., 2003. Offsetting Global Carbon Emissions by Restoration of Degraded Soils and Intensification of World Agriculture and Forestry, (Bozulmuş Toprakların Restorasyonu, Dünyaki Tarım ve Ormancılığının Yoğunlaştırılmasıyla Küresel Karbon Emisyonlarının Azaltılması), Land Degredation & Development Sayı :14, sf: 309-322. (İngilizce).Lal R., 2006. Enhancing Crop Yields in the Developing Countries through Restoration of the Soil Organic Carbon Pool in Agricultural Lands, ( Tarım alanlarındaki Toprak Organik Karbonu Havuzlarının Restorasyonuyla Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Tahıl Hasadının Arttırılması.), Land Degredation & Development Sayı :17, sf: 197-209. (İngilizce).LAL, R. 2004. Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security. Science Vol.304. pp. 1623-1627LAL, R. K.; KHANUJA, S. P. S.; MİSRA, H. O. 2005. Induced heterotic genetic diversity in black henbane (hyoscyamus niger L.). Indian Journal of Genetics & Plant Breeding. Vol. 65, no. 1: 63-64.LAL, R., 1979. Physical Properties and Moisture Retention Characteristics of Some Nigerian Soils. Geoderma 21, 209-223.LAL, R., 1998. Basic Concepts and Global issues: Soil Quality and Agricultural Sustainability. In: Lal, R (Ed), Soil Quality and Agricultural Sustainability. Ann Arbor Science, Chelsea MI. USA. 3-12.LAL, R., 2003. Offsetting Global CO2 by restoration of degraded soils and intensification of World agriculture and forestry. Land Degredation and Development Vol. 14. pp 309-322LAL, R., 2004. Agricultural activities and the global carbon cycle. Nutrient Cycling in Agroecosystems. Vol. 70, no. 2: 103-116.LAL, R., 2005. Forest soils and carbon sequestration. Forest Ecology and Management. Vol. 220, no. 1-3: 242-258.LAL, R., 2005. Soil erosion and carbon dynamics. Soil and Tillage Research. Vol 81, Issue 2, 137-142LAL, R., 2005. World crop residues production and implications of its use as a biofuel. Environment International. Vol. 31, no. 4: 575-584.LAL, R., 2008a. Carbon sequestrian. Phil. Trans. R. Soc. B. 363:815-830.LAL, R., AND KİMBLE, J.M., 1997. Conservation Tillage for Carbon Sequestration. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 49, 243-253.LAL, R., QUİST, A. P., DUODEVSKİ, I., LİN, H. 2005. Atomic force microscopy of amyloid proteins: Examining real-time 3d conformations and role in protein conformational diseases. Journal of Neurochemistry. Vol. 94, no. Suppl. 2: 86.LAL, R., T. SOBECKİ, T. IİVARİ AND J.M. KİMBLE 2003. Soil Degradation in the U.S. CRC/Lewis Publishers, Boca Raton, Fl., 204pp.LEMUS, R.; LAL, R., 2005. Bioenergy crops and carbon sequestration. Critical Reviews in Plant Sciences. Vol. 24, no. 1: 1-21.MARİNARİ, S., MASCİANDAR, G., CECCANTİ, B. AND GREGO, S., 2000. Influence of Organic and Mineral Fertilizers on Soil Biological and Physical Properties. Bioresource Technology. 72, 9-17.MARTIN, L.A. AND RUSSELL, N. AND CARRUTHERS, D. 2002. Animal remains from the central Anatolian Neolithic. In: Gérard, F. and Thissen, L., (eds.) The Neolithic of Central Anatolia. Internal Developments and External Relations uring the 9th-6th Millennia CAL. BC. Ege Yayınları, İstanbul, pp. 193-206MATERECHERA, S.A., and MKHABELA, T.S., 2001. Influence of land-use on properties of a ferralitic soil under low external farming in southeastern Swaziland. Soil and Tillage Research 62:15-25.MCLAUGHLİN, S. B., and WALSH, M. E., 1998. Evaluating Enviromental Consequences of Producing Herbaceous Crops for Bioenergy. Biomass and Bioenergy , 317-324.McLaughlin, S.B. ve Walsh, M.E., 1998, Evaluating environmental consequences of producing herbaceous crops for bioenergy. Biomass and Bioenergy, 14:317-324MILLER, R.W. AND DONAHUE, R.L. 1995. Soils in Our Environment. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 649 P.NEUFELDT, H., RESCK, D.V.S., and AYARZA, M.A., 2002. Texture and land-use effects on soil organic matter in Cerrado Oxisols, Central Brazil. Geoderma 107:151-164.NOBLE, D.C. AND SUKHESWALA, R. N. 1965. Iron-rich basalt from Bombay, India. American Journal of Science, 265: 735-740.NOELLEMEYER, E., QUİROGA, A.R. AND ESTELRİCH, D., 2006. Journal of Arid Environments, Volume 65, Issue 1, April 2006, Pages 142-155NORTCLİFF, S., 2002. Standardisation of Soil Quality Attributes. Agriculture, Ecosystems and Environment 88, 161-168.NOUGEIRA, M.A., ALBINO, U.B., BRANDAO-JUNIOR, O., BRAUN, G., CRUZ, M.F., DIAS, B.A., DUARTE, R.T.D., GIOPPO, N.M.R., MENNA, P., ORLANDI, J.M., RAIMAM, M.P., RAMPAZO, L.G.L., SANTOS, M.A., SILVA, M.E.Z., VIEIRA, F.P., TOREZAN, J.M.D., HUNGRIA, M., and ANDRADE, G., 2006. Promising indicators for assessment of agroecosystems alteration among natural, 65 reforested and agricultural land use in southern Brazil. Agriculture, Ecosystems and Environment P. 11-22.OECD. 2001. Environmental Indicators for Agriculture. Vol. 3: Methods and Results, OECD, 2001, Glossary, 389-391.OKUR, M,.DEMİRYUREK, M,.TAYSUN, A,. OKUR, O., 2008. Karapınar rüzgar erozyon sahasında toprak özellikleri kuru agregat yüzdeleri ve toprak taşınımı üzerine mevsimsel etkinin belirlenmesi. DSİ IV. Bölge müdürlüğü Konya kapalı havzası yer altı suyu ve kuraklık konferansıOLDEMAN, L.R.,1994. The Global Extent of Soil Degradation. In: Greenland, D.J., Szabolcs, I. (Eds.), Soil Resilienceand Sustainable Land Use. CAB International, Wallingford, Oxon, Uk, pp. 99-118.ORTAS, I., 2002. Soil Biological Degradation. In: Encyclopedia Of Soil Science. Marcel Dekker. USA, pp. 264-267.ÖZBEK, H., 1987. Toprak Bilgisi Kitabı Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü,1987 AdanaÖZBEK, H., KAYA Z., GÖK, M. VE KAPTAN, H., 1993.Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Kitabı, Yayın no: 73, Ders Kitapları Yayın no: A-16, ss: 77-119, Adana.ÖZBEK, H., KAYA, Z., GÖK, M., 1993. Toprak Bilimi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No.73, Ders Kitapları Yayın No.16, ÇÜ. Adana. ÖZDOĞAN, N. 1976. Rüzgar erozyon sahalarında alınacak başlıca tedbirler. Topraksu genel müdürlüğü genel yayın no 306 AnkaraPARK, S.J., 2002. Resilience, Land Use, Soil Management. In: Encyclopedia of Soil Science (Ed. R. Lal), Marcel Dekker Inc. New York, P.1133-1138.PETERS J., HELMER D., DRIESCH A. VON DEN, SAÑA SEGUI M. 1999. Early Animal Husbandry in the Northern Levant. Paléorient 25(2): 27-48.PIDWIMY, M. And HEIMSATH, A., 2008. Soil. Encyclopedia of Earth. (Eds. C.J. Cleveland). Encyclopedia of Earth.PİERZYNSKİ, G.M., SİMS, J.T. AND VANCE, G., 1994. Soils and Environmental Quality. Lewis Publishhers, CRC Press, Boca Raton, FL, USA.RAJASREE, G. AND FILIAL, R.G. 2001. Performance Of Fodder Legumes Under Lime And Phosphorus Nutrition In Summer Rice Fallows. Journal of Tropical Agriculture 39: 67-70.REEBURGH, W. S. 1997. Figures Summarizing the Global cycles of biogeochemically important elements. Bull. Ecol. Society of America 78(4):260-267 Baytop, 1994REİCHLE, D., HOUGHTON, J., KANE, B. VE EKMAN,J., 1999. Carbon Sequestration Research and Development. Office of Science Office of Fossil Energy. U.S. Department of Energy. New York.RIEZEBOS, H.T., and LOERTS, A.C., 1998. Infuence of land use change and tillage practise on soil organic matter southern Brazil and eastern Paraguay. Soil and Tillage Research 49:271-275.SALTALI, K., KILIÇ, K., and KOÇYİĞİT, R., 2007. Changes in sequentially extracted phosphorus fractions in adjacent arable and grassland ecosystems. Arid Land Research and Management 21:81-89.SARIYEV A., POLAT, V., MÜJDECİ, M., YUSUFOVA, M., AKÇA, E., 2007. Mathematical Modelling of Soil Hydraulic Properties and Numerical Analyses of Moisture Dynamic. Asian Journal of Chemistry. Vol. 19, No. 4, 3125-3131.SARIYEV, A.L., AYDIN, M., POLAT,V., TULİ, A., 1995.Toprak rutubet karakteristik eğrisi ve toprak-kök sisteminde su akımının matematiksel modellenmesi. Ç. Ü. Z. F. Dergisi, 25.yılı Kuruluş Yılı Özel sayısı, Adana, s. 257- 268.SAUNDERS, D.W., 1992. International Activities in Assessing and Monitoring Soil Depradation (soil Quality). Am. J. Alter. Agric. 7, 17-24.SAVIOZZI, A., MINZI, R.L., CARDELLI, R., AND RIFFALDI, R., 2001. A comparison of soil quality in adjacent cultivated forest and native grassland soils. Plant and soil 233:251-259.SHAW, B.T., 1943. Correspondence Cited by G.V. Jacks. Agr. Bur. Jt. Pull. No:6.SHEPHERD, M.A., HARRİSON, R. AND WEBB, J.,2002. Managing Soil Organic Matter-Implications for Soil Structure on Organic Farms. Soil Use and Management. 18, 284-292.SMİTH, J.L ., PAPENDİCK, R.I., BEZDİCEK, D.F. AND LYNCH, J.M., 1993. Soil Microbial Ecology. (ed. Metting B.F) Soil Organic Matter Dynamics and Crop Residue Management. Marcel Dekker Inc. New York pp : 65-95.SOİL SURVEY STAFF. 2003. Keys to soil taxonomy. 9th Ed. USDA-NRCS, Washington, DC.SOJKA, R.E. AND UPCHURCH, D.R., 1999. Reservations Regarding the Soil Quality Concept. Soil Sci. Soc . Am. J. 63 (5), 1039-1054.TAGEM, 2007. Ulusal Mera Kullanım ve yönetim Projesi TARMAN, J., 1972. Yem Bitkileri, Çayır ve Mer’a Kültürü. I. Cilt Genel Esaslar. AÜZF: Yay. 464, Ders Kitabı, 157. TATE, R. L. 1995. Soil Microbiology. John Wiley & Sons, New York.TOPÇU, H. 1979. Orta Anadolu’da Anız Örtülü Tarım Sisteminde Rüzgar Erozyonunu Önleyici Şerit Genişliği. Konya Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Genel Yayın No: 62 , Rapor Serisi No: 48. Konya.TOPÇU, H. VE ABALI, İ. 1979. Karapınar Rüzgar Erozyon Alanlarında Uygun Nadas Zamanı ve Derinliğinin Nem Korunumu ve Buğday Verimine Etkisi. Konya Bölge Topraksu Araştırma Müdürlüğü yayınları genel yayın no: 68, rapor seri no:54. Konya.TORUCU, H., ÖZKAN, O., ÖZEN, S., MISIRLI, Z., ONURLU, S., 1986. “Malzeme Biliminde Tarama Elektron Mikroskobu Uygulamasına Giriş, Tübitak, Kocaeli, 89. s.TSUI, C.C., CHEN , Z.S., and HSIEH, C.F., 2004. Relationships between soil properties and slope position in a lowland rain forest of southern Taiwan. Geoderma 123:131-142.UÇEP (Ulusal Çölleşme Eylem Programı). 2005. M. Düzgün, Selim Kapur, C. Cangir, E. Akça, D. Boyraz, N. Gülşen, editörler). Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:250. ISBN 975-7347-51-5. 110 S. Ankara.UNCCD. 2009. Unccd Annex IV Subreoginal Focal Points. Second Annex II Subregıonal Report for the Implementatıon of the UNCCD. Athens, Greece.VAGEN T. G., LAL R., SİNGH B.R, 2005. Soil Carbon Sequestration in Sub-Saharan Africa: A Review ( Afrika’da Sahra-altı Bölgede Toprakta Karbon Tutulması), Land Degredation & Development Sayı :16, sf: 53-71. (İngilizce).WANG, J., FU, B., QIU, Y., and CHEN, L., 2001. Soil nutrients in relation to land use and landscape position in the semi-arid small catchment on the loess plateau in China. Journal of Arid Environments 48:537-550.WARKENTİN, B.P. 1995. The Changing Concept of Soil Quality. J. Soil Water Conserv.50.50:226-228.WEARVER, J.E., F.E. CLEMENTS. 1938. Plant Ecology. Mc Graw- Hill Book Co. Inc. New York.WRB. 2006. World reference base for soil resources. A framework for international classification, correlation and communication Food and Agrıculture Organization of the United Nations, Rome. 130 P.WRIGHT, A.L., HONS, F.M. AND ROUQUETTE, F.M. 2004. Long-term management impacts on soil carbon and nitrogen dynamics of grazed bermudagrass pastures. Soil Biology & Biochemistry 36: 1809–1816.YILDIZTUGAY, E., BAĞCI, Y. AND KÜÇÜKÖDÜK, M. 2009. Endemic plants of Başarakavak and environs (Konya, Turkey). Botanica Serbica, 33: 147-155.YILMAZ, H ve ark. 2002. su havzalarında toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi sempozyumu 18-20 Eylül 2002 MKÜ Ziraat Fakültesi. Kurak bölgelerde havza planlamasında bazı sekonder bitkilerin biyolojik onarım yönünden değerlendirilmesi bildirisiYILMAZ, H VE KARAHAN, F., 1999. Alpin Bitkilerin Korunması ve Yararlanma Olanakları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 30 (1), 95-103.YILMAZ, H., KELKİT, A., BULUT, Y VE YILMAZ, S., 1996. Erzurum Yöresi Doğal Çayır-Mer'a ve Yayla Vejetasyonlarında Yetişen Otsu ve Odunsu Bitki Türlerinin Peyzaj Mimarlığı'ndaki Önemi. Türkiye III. Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum, s212-218.YÜCEL, E., 2002. Türkiye’de Yetişen Çiçekler ve Yer Örtücüler. ETAM Matbaa Tesisleri, Eskişehir, s 357.ZENGİN, H., ASAN, Ü., DESTAN, S., ÖZKAN, Y., 2005. Küresel Isınmanın Önlenmesinde Ormanların Rolü ve Önemi İ.Ü.Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı 34473 Bahçeköy, İstanbul (http://www.ogm.gov.tr/iklim/dokuman.htm)ZHAO, W.Z., XİAO, H.L., LIU, Z.M., and LI, J., 2004. Soil degradation and restoration as affected by land use change in the semiarid Bashang area, northern China. Catena

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESA MICROMORPHOLOGICAL STUDY OF STOOPS, G., GERARD, M., AND ARNALDS, O., 2008. Andosols in Iceland. In: (eds. S. Kapur, A. Mermut, G. Stoops) New Tends in Soil Micromorphology. Springer-Verlag, Berlin. 67-80.ABALI, İ., TAYSUN, A., DOĞAN, O., ÖNMEZ. O VE ÇANGA, M. 1986. Orta Anadolu Bölgesinde Rüzgar Erozyonu Oluşumu ve Alınacak Önlemler Rehberi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın no: 54, Rehber no: 9 Ankara.ACARTÜRK, R., 2001. Şifalı Bitkiler Flora ve Sağlığımız. Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı Yayını No:1, Ankara, s 171.AÇIKGÖZ, E. 1991. Yem Bitkileri. U.Ü. Basımevi, Bursa.AKÇA, E. 2009. Anadolu Konar-Göçer Hayvancılık Geleneğine Kısa bir Bakış. Drynet Aralık 2009, TEMA Vakfı, 4.AKÇA, E., ÇİMRİN, K. M., ŞENOL, M., KÖSE, O., ÜNER, T., KAPUR, S., 2002. Hasbey Ovası (Van) Topraklarının Oluşumu Van Gölü Havzası İçin Bir Model. Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı 2002. 02-06 Eylül Bildiri Özleri s.14 Y.Y.Ü. Van.AKÇA, E., İSFENDİYAROĞLU, S., ÖZESMİ, U., UZBİLEK, M., BÜYÜK, G., PALTA, Ç., OKUR, O., OKUR, M., YILMAZ, S., PEKEL, M., KAPUR, S. 2008. Arazi yönetiminin toprak bitki örtüsü gelişimi, alınabilir fosfor ve organik karbon tutumuna etkisi: Karapınar (Konya) ve Akyatan lagünü (Adana) Örnekleri. IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu “İklim Değişimi ve Etkileri” 25-28 Mart 2008. İTÜ, İstanbul 461-471.AKÇA., E. 2001. Determination of the Soil Development in Karapinar Erosion Control Station Following Rehabilitation. Ph.D. Thesis. University of Çukurova, Institute of Natural and Applied Sciences. Adana, Turkey. 195 P.ALTAN, T., 1993. Türkiye’nin Doğal Bitki Örtüsü. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayın No:70, Adana.ALTIN, M., 1971. Erzurum’un Kıraç Şartlarında Yetiştirilen Bazı Yem Bitkilerinin,Toprağın Organik Madde ve Azot Oranına Etkileri (yayınlanmamıştır).ANDİÇ, C., 1993. Tarımsal Ekoloji. Atatürk Ü., Ziraat Fak. Ders Notları, No:106, Erzurum.ANONİM, 1994. Guidelines for Protected Area Management Categories, ISBN: 2-8317-0201-1 Gland.ANONİM. 2001. Ormanlar ve Ormancılığımız. Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Yayın No:2630, Ankara.ARROUAYS, D. AND PELİSSİER, P., 1994. Changes in carbon storage in temperate humic loamy soils after forest clearing and continuous corn cropping in France. Plant Soil 160, 215–223.ARSHAD, M.A. AND MARTİN, S., 2002. Identifying Critical Limits for Soil Quality Indicators in Agro- Ecosystems. Agriculture, Ecosystems. and Environ. 88, 153-160.ASAN, Ü., 2006. Türkiye Sera Gazları Envanteri Birinci (İlk) Ulusal Bildirime Esas Olmak Üzere Tarım Ve Ormancılık Grubunun LULUCF Çerçevesinde Yaptığı Çalışmalar, İzlediği Yöntemler ve Ulaşılan Sonuçlar İle, İleriye Dönük Politikalar Konusunda Değerlendirme Raporu (http://www.ogm.gov.tr/iklim/dokuman.htm)ATALAY, E., 1986. Uygulamalı Hidrografya, Ezmir. Ege Üniversitesi Edebiyat FakültesiYayınları No: 38.ATALAY, İ., 2004. Doğa Bilimleri Sözlüğü, Meta Basımevi, İzmir.AVCIOGLU, R., ve EREKUL, O., 1996. Erozyon ve Çayır-Mera Vejetasyonları. Tarım Ögretiminin 150. Yılında Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum. S: 43-50.BADE, D.H. 1998. Management of improved pastures for optimal performance. Texas Agricultural. Exp. Station SCS-32.BAĞCI, Y. VE DURAL, H., 1997. Karapınar Erozyon Bölgesinin Vejetasyonu Üzerine Karşılaştırmalı Araştırma. S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi Sayı:14, 54-67.BAĞCI, Y., SERIN, M., TATLI, A., 1994. Konya-Karapınar Arası Bölgesinin Florasına Katkılar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1, 2, 27-42.BAL, Y., KELLING, G., KAPUR, S., AKCA, E., CETIN, H. AND EROL, O. 2003. An improved method for determination of holocene coastline changes around two ancient settlements in southern Anatolia: A geoarchaeological approach to historical land degradation studies. Land Degradation & Development 14 (4): 363-376.BAŞARAN, M., 2004. Türkiye’nin Organik karbon Stoku HR. Ü.Z.F.Dergisi, 2004, 8 (3/4):31-36 BATİE, S.S. AND COX, C.A. 1994. Soil and water quality: an agenda for agriculture: A summary. Journal of Soil and Water Conservation 49(5): 456-462.BAYER, M.Z., 1993. Milli Parklar ve Ülkemiz Açısından Önemi, Alınması Gereken Önlemler ve Öneriler. I. Ormancılık Şurası, 1-5 Kasım 1993, Orman Bakanlığı Yayını 2, Ankara. 43-55.BLAKE, G.R., AND HARTGE, K.H., 1986. Bulk Density In: Methods of Soil Analysis, Part 1, Physical and Mineralogical Methods, Ed: A. Klute, Agr. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison WI., (1986), Pp: 363-375.BORKEN, W., MUHS, A. AND BEESE, F. 2002. Application of Compost in Spruce Forest: Effects on Soil Respiration, Basal Respiration and Microbial Biomass. Forest Ecology and Management 159, 49-58.BOYLE, M., FRANKERBERGER, J. AND STOLZY, L.H., 1989. The Influence of Organic Matter on Soil Aggregation and Water Infiltration. J. Prod. Agric. 2, 290-299.BRADY, N.C. AND R.R. WEİL. 1996. The nature and properties of soils (11th ed.). Prentice Hall, BREINSTEIN, G.A., ZASLAVSKIY, B.G., SARIYEV, A.L., TERLEEV, V.V., 1988. Toprak neminin dinamik hesaplanması için model ve veri teminatı. Sbornik nauçnıx trudov SXI, Omsk, pp. 101-107 (Rus dilinde).CANGİR, C., S. KAPUR, D. BOYRAZ VE E. AKÇA. 2001. Trakya’da Argilasyona Uğrayan Tipik Toprak Profillerindeki Kil İlliviyasyonunun ve kil zarlarının bitki gelişmesi üzerindeki işlevleri. 10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya. Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi; Selçuk Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi S:7.CANGİR, C., S. KAPUR, D. BOYRAZ, E. AKÇA, 1998. Türkiye'de Arazi Kullanımı, Tarım Topraklarının Sorunları ve Optimum Arazi Kullanımı Politikaları. M. Şefik Yeşilsoy International Symposium On Arid Region Soils. Türk Toprak İlmi Derneği, Çukurova Üniversitesi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Toprak İlmi Derneği. 21- 24 Eylül 1998. İzmir. ISBN-975-96629-0-6 S:9.CENGİZ, S. ATALAY, 1986. A.Orta Anadolu Da İçme Suyu Toprak Ve Sütte Fluorür Ve İyodür Eksikliğine Dayalı Sorunlar ve Çözümleri. Biyokimya Kongresi Tebliğler Dergisi 9:80.ÇEVİK, B. 1998. Türkiye'de Rüzgâr Erozyonu ve Çölleşme Sorunu. TEMA Vakfı Yayınları, İstanbul, ISBN 9757169072.CHAN, K.Y., 2001. Soil particulate organic carbon under different land use and management. Soil Use and Management Vol. 17, No:4:217-221.CHENU, C., Y.LE BİSSONNAİS, AND D. ARROUAYS 2000. Organic Matter Influence on Clay Wettability and Soil Aggregate Stability. Soil Sci. Soc . Am.J. 64, 1479-1486.CROCKER, C.L. 1967. Rapid determinatioıı ofurea nitrogeli in serum or plazma ıvitlzouı deproteiıı ization. Am. J. Med. Teehnol., 33: 361.DANIELSON, R.E., AND SUTHERLAND, P.L., 1986. Porosity In: Methods of Soil Analysis, Part 1, Physical and Mineralogical Methods, Ed: A. Klute, Agr. Monogr. ASA and SSSA, Madison WI. (1986) Pp: 635-662.DEMİREL, Ö., 2005. Doğa Koruma ve Milli Parklar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Genel Yayın No:219, Fakülte Yayın No:37, 424s. Trabzon.DİNÇ, U, KAPUR, S., AKÇA, E., ÖZDEN, M.,SENOL, S., DİNGİL, M., ÖZTEKİN, E., KIZILARSLANOGLU, H.A., KESKİN, S. 2001. History and Status of Soil Survey Programmes in Turkey and Suggestions on land Management. In (P. Zdruli, P. Steduto, C. Lacirignola, L. Montanarella) Soil resources of Southern and Eastern Mediterranean Countries. Options Mediterraneennes, Serie B. n. 34. 263-273.DİNÇ, U, VE ARK. KOY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1995. Gaziantep Araban Ovası Sulama Proje Sahası Detayh Temel Toprak Etüdleri. Ankara, 210 s.DİNÇ, U., KAPUR, S., ÖZBEK, H., and ŞENOL, S., 1987. Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması. Çukurova Üniversitesi Yayınları Ders Kitabı: 7.1.3, Adana, 369s.DİNÇ, U., VE ARK. KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1995. Gaziantep Yavuzeli Ovası Sulama Proje Sahası Detaylı Temel Toprak Etüdleri. Ankara, 190 s.DMİ, 2006. DMİ, araştırma ve bilgi işlem dairesi başkanlığı bülteniDOĞAN, O., GÜÇER, Ç., 1976. Su Erozyonunun Oluşum Nedenleri ve Üniversal Denklem ile Toprak Kayıplarının Saptanması. T.C. Köyişleri Bakanlığı Yayın No: 41, Ankara.DORAN, J.W. AND PARKİN, T.B., 1994. Defining and Assessing Soil Quality. In: Doran, J.W., Coleman, D.C., Bezdicek, D.F., Stewart, B.A. (Eds.), Defining Soil Quality for a Sustainable Environment, SSSA Special Publication No. 35. Soil Science Society of America, Madison, pp.3-21.DORAN, J.W., 2002. Soil Health and Global Sustainability: Translating Science into Practice. Agriculture, Ecosystems and Environment 88, 119-127.DORAN, J.W., ZEİSS, M.R., 2000. Soil health and sustainability: managing the biotic component of soil quality. Applied Soil Ecology 15, 3–11.DUNJO, G., PARDINI, G., and GISPERT, M., 2003. Land use change effects on abandoned terraced soils in a Mediterranean catchment, NE Spain. Catena 52:23-37.DUYGU A..E., 2007. Çölleşme Modeli'ne Giriş Küresel Isınma, İklim Değişimi Ve Türkiye'ye, Ve Türkiye'deki Çölleşmeye Etkileri Ank. Üniv. Fen Fak. Biyoloji A.B.D.ERGENE, A., 1982. Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Ü. Basımevi. Erzurum.ESIN, U. 1998. Hunted animals at Aşıklı and the environment. In P. Anreiter, L. Bartosiewicz, E. Jerem and W. Meid (eds.). Man and the animal world: studies in archaeozoology, archaeology, anthropology and palaeolinguistics – in memorium Sándor Bökönyi. Budapest: Archaeolingua, 215–226.EVRENDİLEK, F., ÇELİK, I., and KILIÇ, S., 2004. Changes in a soil organic carbon and other physical soil properties along adjacent Mediterranean forest, and cropland ecosystems in Turkey. Journal of Arid Environments 59:743-752.F.A.O.(United Nation Food and AgricultureOrganization).1992. Protectand Produce: Putting the Pieces Together. Rome. http//archive.sjc.edu.hk/~bio.FILGUEIRA, R.R., FOURNIER, L.L., SARLI, G.O., ARAGON, A., and RAWLS, W.J., 1999. Sensitivity of fractal parameters of soil agregates to different management practises in a Phaeozem in central Argentina. Soil and Tillage Research 52:217-222.FITZPATRICK, E. A., 1984. Micromorphology of Soils.Chapman and Hall, LondonFRASER, D.G., DORAN, J.W., SAHS, W.W. AND LEOSİNG, G.W., 1988. Soil Microbial Population and Activity under Conventional and Organic Management. J. Environ. Quality 17, 585-590.GÖÇMEZ, G., EREN, Y., AYDIN, Y., SÖĞÜT, A.R., 2001. Karapınar çevresinde yeni oluşan obruk. Karapınar sempozyumu 26-27 Ekim 2000 sayfa 305-316 KarapınarGÖL, C., ÜNVER, İ., ve ÖZHAN, S., 2004. Çankırı Eldivan yöresinde arazi kullanma türleri ile yüzey toprağı nemi arasındaki ilişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri:A, Sayı:2, ISSN:1302-7085, S. 17-29.GONZALES, A.P., VIEIRA, S.R., and CASTRO, M-.T.T., 2000. The effect of cultivation on the spatial variability of selected properties of an umbric horizon. Geoderma 97:273-292.GREGORİCH, E.G., CARTER, M.R., ANGERS, D.A., MONREAL, C.M. AND ELLERT, B.H., 1994. Towars a Minimum Dataset to Asses Soil Organic Matter Quality in Agricultural Soils. Canadian Journal of Soil Science. 74, 367-385.GRERUP, U.F., BRINK, D.J., and BRUNET, J., 2006. Land use effects on soil N, P.C and pH persist over 40-80 years of forest growth on agricultural soils. Forest Ecology and Management 225:74-81.GUERRA, A., 1994. The Effects of Organic Matter Content on Soil Erosion in Simulated Rainfal Experiments in W. Sussex, U.K. Soil Use and Management 10(2), 60-94.GÜNEY, A., 1994. Koruma Altına Alınmış Doğal Alanlar. Akdeniz-Ege Kıyılarında Koruma Uygulamalarının İrdelenmesi, Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu 10-11 Kasım, Belediye Yayınları No:7, Kuşadası. 40-48.GÜRPINAR, T., 1977. Doğa Bilimleri Dizisi II: Akarsularımız Göllerimiz Yabani Bitkilerimiz. Redhouse Yayınevi, İstanbul, s 64.HABERERN, J., 1992. Coming Full circle – the New Emphasis on Soil Quality. American Journal of Alternative Agriculture 7, 3-4.HAYNES, R.J., SWİFT, R.S. AND STEPHEN, R.C., 1991. Influence of Mixed Cropping Rotations Pasture-arable on Organic Matter Content Water Stable Aggregation and Clod Porosity in a Group of Soils. Soil and Tillage Research 19, 77-87.HEPCAN, Ş., 1997. Milli Parklarda Yönetim Zonlarının Belirlenmesi Amacıyla Manisa Spil Dağı Milli Parkı Örneğinde Bir Yöntem Araştırması. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 129s. İzmir.HERRICK, J.E., TUGEL, A.J., SHAVER, P.L.,PELLANT, M., 2001. Rangeland Soil Quality Information Sheet. Rangeland sheet 1.HİLLEL, D., 1982. Introduction to Soil Physics. Academic Press Limited, 14-28 Oval Road, London.HILLS E.S., 1966. Arid Lands, a Geographical Appraisal. UNESCO. 416 P.IPCC. 2000. Land Use, Land Use Change and Forestry. IPCC, Special Report. Cambridge University Press: Cambridge.IPCC., 2007. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Raporu (IPCC) - Şubat 2007IRMAK, A., 1972. Toprak İlmi. İÜ Orman Fak. Yay. No 184, İstanbul.JAIYEOBA, I.A., 2003. Changes in soil properties due to continuous cultivation in Nigerian semiarid Savannah. Soil and Tillage Research 70:91-98.JOHNSON, A.E., 1986. Soil Organic Matter Effects on Soils and Crops. Soil Use and Management. 2, 97-105.JONES, A.J., 1991. Build Organic Matter to Erosion Control. Soil Sci. News, Inst. Agric. and Natural Sci., Univ. of Nebraska, Vol XIII, No: 9, 2p.KALYUJNIY, I.L., PAVLOVA, K.K, LAVROV, C.A., 1988. Gidrofiziceskoe issledovaniya pri melioracii pereyvlajnennıx zemel. Leningrad, Gidrometeoizdat, s.259 (Rus dilinde)KANTARCI, M.D., 1987. Sedir Ormanlarında Gençlik Çağındaki Meşcerelerin Kuruluşu ve Bazı Ekolojik Değerlendirmeler, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 37, Sayı 2, İstanbulKANTARCI, M.D., 2000. Toprak İlmi. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları. 4261. 420 S.KAPUR, S. AND AKÇA, E. 2002. Global Assessment of Land Degradation. Encyclopedia of Soil Science. Marcel Dekker Inc. New York. 296-306pp. and NewYork, 433.KAPUR, S., 1979. Petrografi Ders Notları. Ç. Ü. Z. F. Adana.KAPUR, S., ESWARAN, H., AKÇA, E., DİNÇ, KAYA, Z., ULUSOY, R., BAL, Y., TULUHAN, Y., ÇELİK, İ.,ÖZCAN, H., 1999. Agroecological Management of Degrading Coastal Dunes in Southern Anatolia. In: MEDCOAST 9 – EMECS Joint Conference, Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems. 9-13 Nov. 1999. Antalya Turkey (ed. Erdal Özhan), pp. 347-360.KAPUR, S., İNCE, F., ÇAVUŞGİL, V., 1985. Toprak Minerolojisi. Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları NO:9 DiyarbakırKAPUR, S., SAYDAM, C., AKÇA, E., ÇAVUŞGİL, V.S., KARAMAN, C., ATALAY, İ. AND ÖZSOY, T. 1998. Carbonate Pools in Soils of The Mediterranean: A Case Study From Anatolia. In: Global Climate Change and Pedogenic Carbonates (Eds. R. Lal, J.M. Kimble, B.A. Stewart). Lewis Publishers. pp. 187-212.KARA, Ö., BOLAT, İ., 2008. Bartın İli Orman ve Tarım Topraklarının Mikrobiyal Biyokütle Karbon (Cmic) ve Azot (Nmic) İçerikleri. Ekoloji 18, 69, 32-40.KARAGÜL, R., 1996. Trabzon - Söğütlüdere havzasında farklı arazi kullanım şekilleri altındaki toprakların bazı özellikleri ve erozyon eğilimlerinin araştırılması. Tr. J. of Agriculture and Forestry. Tübitak 23:53-68.KARAGÜLLÜ, O., KENDÜZLER, M., 2005. OGM Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü Desert Watch (Çölleşmeyi İzleme) Projesi İle İlgili RaporKARAHAN, F VE YILMAZ, H., 2001. Erzurum ve Yakın Çevresinde Peyzaj Planlama Çalışmalarında Değerlendirilebilecek Bazı Alpin Bitkilerin Belirlenmesi. Tr. Journal of Agriculture and Forestry, 25 (4): 225–233.KARLEN, D. L., MAUSBACH, M. J., DORAN, J. W., CLİNE, R. G., HARRİS, R. F. AND SCHUMAN, G. E. 1997. Soil quality: a concept, definition, and framework for evaluation. Soil Science Society of America Journal. 61: 4-10.KARLEN, K.D., DİTZLER, C.A. AND ANDREWS, S.S., 2003. Soil Quality: Why and How? Geoderma 114, 145-156.Kaya, Z. 1982. Çukurova Bölgesinde Yaygın Bazı Toprak Serilerinde Fosforun Statüsü ve Toprak-Bitki Sistemindeki Dinamiği. Doçentlik Tezi. Adana. s 103.KEYDER, Ç AND TABAK, F. 1991. Landholding and Commercial Agriculture in the Middle East. State University of New York Press. 260 P.KHALEEL, R., REDDY, K.R. AND OVERCASH, M.R., 1981. Changes in Soil Physical Properties due to Organic Waste Applications: A review. Journal of Environmental Quality. 10, 133-141.KİRCKNER, M.J., WOLLUM, A.G. AND KİNG, K.D., 1993. Soil Microbial Populations and Activities in Reduced Chemical Input Agroecosystem. J. Soil Sci. Am. Society 57, 1289-1295.KIVÇAK, M. S., 1956. Astragalus-Geven. İstanbul Üniv. Orman Fak. Derg., 6 (1), 76-79.KLUTE, A. 1986. Water Retention: Laboratory Methods, in: Methods of Soil Analysis, Part 1, ASA, SSSA, Wisconsin, ABD, Ed. By Klute, 635-662.KLUTE, A. AND C. DİRKSEN. 1986. Hydraulic conductivity and diffusivity: laboratory methods. Amer. Soc. Agron. 47 pp., illus. KOSMAS, C., FERRARA, A., BRIASSOULI, H. AND IMESON, A. 1999. Methodology for Mapping Environmentally Sensitive Areas (ESAs) to Desertification. The MEDALUS Project. Mediterranean Desertification and Lasnd Use Report (Eds. C. Cosmas, M. Kirkby, N. Geeson). European Commission, Belgium. 31-47.KOSMAS, C., GERONTİDİS, S., and MARATHIANOU, M., 2000. The effect of land use change on soils and vegetation over various lithological formations on Lesvos. Catena 40:51-68.KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 1986. Yeşeren Çöl Karapınar. Genel yayın no:7 Ankara KURT , L., 2007. TÜBİTAK Karapınar Doğa Okulu Ders NotlarıKUVAN, Y., 1991. Avrupa Topluluğu Tarafından Yapılan Korunan Alan Sınıflandırması ve Ülkemizdeki Korunan Alanların Bir Değerlendirmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: B, 41, İstanbul. 3-4.KUVAN, Y., 1997. Balıkesir Yöresindeki Orman Rekreasyon Kaynaklarının Yönetimi, Sorunları ve Çözüm Yolları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 163s. İstanbul.KUZUCUOĞLU, C., PARİSH, R. AND KARABIYIKOĞLU, M. 1998. The dune systems of the Konya Plain (Turkey): their relation to environmental changes in Central Anatolia during the Late Pleistocene and Holocene. Geomorphology 23. 257-271.Lal R., 2003. Offsetting Global Carbon Emissions by Restoration of Degraded Soils and Intensification of World Agriculture and Forestry, (Bozulmuş Toprakların Restorasyonu, Dünyaki Tarım ve Ormancılığının Yoğunlaştırılmasıyla Küresel Karbon Emisyonlarının Azaltılması), Land Degredation & Development Sayı :14, sf: 309-322. (İngilizce).Lal R., 2006. Enhancing Crop Yields in the Developing Countries through Restoration of the Soil Organic Carbon Pool in Agricultural Lands, ( Tarım alanlarındaki Toprak Organik Karbonu Havuzlarının Restorasyonuyla Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Tahıl Hasadının Arttırılması.), Land Degredation & Development Sayı :17, sf: 197-209. (İngilizce).LAL, R. 2004. Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security. Science Vol.304. pp. 1623-1627LAL, R. K.; KHANUJA, S. P. S.; MİSRA, H. O. 2005. Induced heterotic genetic diversity in black henbane (hyoscyamus niger L.). Indian Journal of Genetics & Plant Breeding. Vol. 65, no. 1: 63-64.LAL, R., 1979. Physical Properties and Moisture Retention Characteristics of Some Nigerian Soils. Geoderma 21, 209-223.LAL, R., 1998. Basic Concepts and Global issues: Soil Quality and Agricultural Sustainability. In: Lal, R (Ed), Soil Quality and Agricultural Sustainability. Ann Arbor Science, Chelsea MI. USA. 3-12.LAL, R., 2003. Offsetting Global CO2 by restoration of degraded soils and intensification of World agriculture and forestry. Land Degredation and Development Vol. 14. pp 309-322LAL, R., 2004. Agricultural activities and the global carbon cycle. Nutrient Cycling in Agroecosystems. Vol. 70, no. 2: 103-116.LAL, R., 2005. Forest soils and carbon sequestration. Forest Ecology and Management. Vol. 220, no. 1-3: 242-258.LAL, R., 2005. Soil erosion and carbon dynamics. Soil and Tillage Research. Vol 81, Issue 2, 137-142LAL, R., 2005. World crop residues production and implications of its use as a biofuel. Environment International. Vol. 31, no. 4: 575-584.LAL, R., 2008a. Carbon sequestrian. Phil. Trans. R. Soc. B. 363:815-830.LAL, R., AND KİMBLE, J.M., 1997. Conservation Tillage for Carbon Sequestration. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 49, 243-253.LAL, R., QUİST, A. P., DUODEVSKİ, I., LİN, H. 2005. Atomic force microscopy of amyloid proteins: Examining real-time 3d conformations and role in protein conformational diseases. Journal of Neurochemistry. Vol. 94, no. Suppl. 2: 86.LAL, R., T. SOBECKİ, T. IİVARİ AND J.M. KİMBLE 2003. Soil Degradation in the U.S. CRC/Lewis Publishers, Boca Raton, Fl., 204pp.LEMUS, R.; LAL, R., 2005. Bioenergy crops and carbon sequestration. Critical Reviews in Plant Sciences. Vol. 24, no. 1: 1-21.MARİNARİ, S., MASCİANDAR, G., CECCANTİ, B. AND GREGO, S., 2000. Influence of Organic and Mineral Fertilizers on Soil Biological and Physical Properties. Bioresource Technology. 72, 9-17.MARTIN, L.A. AND RUSSELL, N. AND CARRUTHERS, D. 2002. Animal remains from the central Anatolian Neolithic. In: Gérard, F. and Thissen, L., (eds.) The Neolithic of Central Anatolia. Internal Developments and External Relations uring the 9th-6th Millennia CAL. BC. Ege Yayınları, İstanbul, pp. 193-206MATERECHERA, S.A., and MKHABELA, T.S., 2001. Influence of land-use on properties of a ferralitic soil under low external farming in southeastern Swaziland. Soil and Tillage Research 62:15-25.MCLAUGHLİN, S. B., and WALSH, M. E., 1998. Evaluating Enviromental Consequences of Producing Herbaceous Crops for Bioenergy. Biomass and Bioenergy , 317-324.McLaughlin, S.B. ve Walsh, M.E., 1998, Evaluating environmental consequences of producing herbaceous crops for bioenergy. Biomass and Bioenergy, 14:317-324MILLER, R.W. AND DONAHUE, R.L. 1995. Soils in Our Environment. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 649 P.NEUFELDT, H., RESCK, D.V.S., and AYARZA, M.A., 2002. Texture and land-use effects on soil organic matter in Cerrado Oxisols, Central Brazil. Geoderma 107:151-164.NOBLE, D.C. AND SUKHESWALA, R. N. 1965. Iron-rich basalt from Bombay, India. American Journal of Science, 265: 735-740.NOELLEMEYER, E., QUİROGA, A.R. AND ESTELRİCH, D., 2006. Journal of Arid Environments, Volume 65, Issue 1, April 2006, Pages 142-155NORTCLİFF, S., 2002. Standardisation of Soil Quality Attributes. Agriculture, Ecosystems and Environment 88, 161-168.NOUGEIRA, M.A., ALBINO, U.B., BRANDAO-JUNIOR, O., BRAUN, G., CRUZ, M.F., DIAS, B.A., DUARTE, R.T.D., GIOPPO, N.M.R., MENNA, P., ORLANDI, J.M., RAIMAM, M.P., RAMPAZO, L.G.L., SANTOS, M.A., SILVA, M.E.Z., VIEIRA, F.P., TOREZAN, J.M.D., HUNGRIA, M., and ANDRADE, G., 2006. Promising indicators for assessment of agroecosystems alteration among natural, 65 reforested and agricultural land use in southern Brazil. Agriculture, Ecosystems and Environment P. 11-22.OECD. 2001. Environmental Indicators for Agriculture. Vol. 3: Methods and Results, OECD, 2001, Glossary, 389-391.OKUR, M,.DEMİRYUREK, M,.TAYSUN, A,. OKUR, O., 2008. Karapınar rüzgar erozyon sahasında toprak özellikleri kuru agregat yüzdeleri ve toprak taşınımı üzerine mevsimsel etkinin belirlenmesi. DSİ IV. Bölge müdürlüğü Konya kapalı havzası yer altı suyu ve kuraklık konferansıOLDEMAN, L.R.,1994. The Global Extent of Soil Degradation. In: Greenland, D.J., Szabolcs, I. (Eds.), Soil Resilienceand Sustainable Land Use. CAB International, Wallingford, Oxon, Uk, pp. 99-118.ORTAS, I., 2002. Soil Biological Degradation. In: Encyclopedia Of Soil Science. Marcel Dekker. USA, pp. 264-267.ÖZBEK, H., 1987. Toprak Bilgisi Kitabı Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü,1987 AdanaÖZBEK, H., KAYA Z., GÖK, M. VE KAPTAN, H., 1993.Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Kitabı, Yayın no: 73, Ders Kitapları Yayın no: A-16, ss: 77-119, Adana.ÖZBEK, H., KAYA, Z., GÖK, M., 1993. Toprak Bilimi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No.73, Ders Kitapları Yayın No.16, ÇÜ. Adana. ÖZDOĞAN, N. 1976. Rüzgar erozyon sahalarında alınacak başlıca tedbirler. Topraksu genel müdürlüğü genel yayın no 306 AnkaraPARK, S.J., 2002. Resilience, Land Use, Soil Management. In: Encyclopedia of Soil Science (Ed. R. Lal), Marcel Dekker Inc. New York, P.1133-1138.PETERS J., HELMER D., DRIESCH A. VON DEN, SAÑA SEGUI M. 1999. Early Animal Husbandry in the Northern Levant. Paléorient 25(2): 27-48.PIDWIMY, M. And HEIMSATH, A., 2008. Soil. Encyclopedia of Earth. (Eds. C.J. Cleveland). Encyclopedia of Earth.PİERZYNSKİ, G.M., SİMS, J.T. AND VANCE, G., 1994. Soils and Environmental Quality. Lewis Publishhers, CRC Press, Boca Raton, FL, USA.RAJASREE, G. AND FILIAL, R.G. 2001. Performance Of Fodder Legumes Under Lime And Phosphorus Nutrition In Summer Rice Fallows. Journal of Tropical Agriculture 39: 67-70.REEBURGH, W. S. 1997. Figures Summarizing the Global cycles of biogeochemically important elements. Bull. Ecol. Society of America 78(4):260-267 Baytop, 1994REİCHLE, D., HOUGHTON, J., KANE, B. VE EKMAN,J., 1999. Carbon Sequestration Research and Development. Office of Science Office of Fossil Energy. U.S. Department of Energy. New York.RIEZEBOS, H.T., and LOERTS, A.C., 1998. Infuence of land use change and tillage practise on soil organic matter southern Brazil and eastern Paraguay. Soil and Tillage Research 49:271-275.SALTALI, K., KILIÇ, K., and KOÇYİĞİT, R., 2007. Changes in sequentially extracted phosphorus fractions in adjacent arable and grassland ecosystems. Arid Land Research and Management 21:81-89.SARIYEV A., POLAT, V., MÜJDECİ, M., YUSUFOVA, M., AKÇA, E., 2007. Mathematical Modelling of Soil Hydraulic Properties and Numerical Analyses of Moisture Dynamic. Asian Journal of Chemistry. Vol. 19, No. 4, 3125-3131.SARIYEV, A.L., AYDIN, M., POLAT,V., TULİ, A., 1995.Toprak rutubet karakteristik eğrisi ve toprak-kök sisteminde su akımının matematiksel modellenmesi. Ç. Ü. Z. F. Dergisi, 25.yılı Kuruluş Yılı Özel sayısı, Adana, s. 257- 268.SAUNDERS, D.W., 1992. International Activities in Assessing and Monitoring Soil Depradation (soil Quality). Am. J. Alter. Agric. 7, 17-24.SAVIOZZI, A., MINZI, R.L., CARDELLI, R., AND RIFFALDI, R., 2001. A comparison of soil quality in adjacent cultivated forest and native grassland soils. Plant and soil 233:251-259.SHAW, B.T., 1943. Correspondence Cited by G.V. Jacks. Agr. Bur. Jt. Pull. No:6.SHEPHERD, M.A., HARRİSON, R. AND WEBB, J.,2002. Managing Soil Organic Matter-Implications for Soil Structure on Organic Farms. Soil Use and Management. 18, 284-292.SMİTH, J.L ., PAPENDİCK, R.I., BEZDİCEK, D.F. AND LYNCH, J.M., 1993. Soil Microbial Ecology. (ed. Metting B.F) Soil Organic Matter Dynamics and Crop Residue Management. Marcel Dekker Inc. New York pp : 65-95.SOİL SURVEY STAFF. 2003. Keys to soil taxonomy. 9th Ed. USDA-NRCS, Washington, DC.SOJKA, R.E. AND UPCHURCH, D.R., 1999. Reservations Regarding the Soil Quality Concept. Soil Sci. Soc . Am. J. 63 (5), 1039-1054.TAGEM, 2007. Ulusal Mera Kullanım ve yönetim Projesi TARMAN, J., 1972. Yem Bitkileri, Çayır ve Mer’a Kültürü. I. Cilt Genel Esaslar. AÜZF: Yay. 464, Ders Kitabı, 157. TATE, R. L. 1995. Soil Microbiology. John Wiley & Sons, New York.TOPÇU, H. 1979. Orta Anadolu’da Anız Örtülü Tarım Sisteminde Rüzgar Erozyonunu Önleyici Şerit Genişliği. Konya Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Genel Yayın No: 62 , Rapor Serisi No: 48. Konya.TOPÇU, H. VE ABALI, İ. 1979. Karapınar Rüzgar Erozyon Alanlarında Uygun Nadas Zamanı ve Derinliğinin Nem Korunumu ve Buğday Verimine Etkisi. Konya Bölge Topraksu Araştırma Müdürlüğü yayınları genel yayın no: 68, rapor seri no:54. Konya.TORUCU, H., ÖZKAN, O., ÖZEN, S., MISIRLI, Z., ONURLU, S., 1986. “Malzeme Biliminde Tarama Elektron Mikroskobu Uygulamasına Giriş, Tübitak, Kocaeli, 89. s.TSUI, C.C., CHEN , Z.S., and HSIEH, C.F., 2004. Relationships between soil properties and slope position in a lowland rain forest of southern Taiwan. Geoderma 123:131-142.UÇEP (Ulusal Çölleşme Eylem Programı). 2005. M. Düzgün, Selim Kapur, C. Cangir, E. Akça, D. Boyraz, N. Gülşen, editörler). Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:250. ISBN 975-7347-51-5. 110 S. Ankara.UNCCD. 2009. Unccd Annex IV Subreoginal Focal Points. Second Annex II Subregıonal Report for the Implementatıon of the UNCCD. Athens, Greece.VAGEN T. G., LAL R., SİNGH B.R, 2005. Soil Carbon Sequestration in Sub-Saharan Africa: A Review ( Afrika’da Sahra-altı Bölgede Toprakta Karbon Tutulması), Land Degredation & Development Sayı :16, sf: 53-71. (İngilizce).WANG, J., FU, B., QIU, Y., and CHEN, L., 2001. Soil nutrients in relation to land use and landscape position in the semi-arid small catchment on the loess plateau in China. Journal of Arid Environments 48:537-550.WARKENTİN, B.P. 1995. The Changing Concept of Soil Quality. J. Soil Water Conserv.50.50:226-228.WEARVER, J.E., F.E. CLEMENTS. 1938. Plant Ecology. Mc Graw- Hill Book Co. Inc. New York.WRB. 2006. World reference base for soil resources. A framework for international classification, correlation and communication Food and Agrıculture Organization of the United Nations, Rome. 130 P.WRIGHT, A.L., HONS, F.M. AND ROUQUETTE, F.M. 2004. Long-term management impacts on soil carbon and nitrogen dynamics of grazed bermudagrass pastures. Soil Biology & Biochemistry 36: 1809–1816.YILDIZTUGAY, E., BAĞCI, Y. AND KÜÇÜKÖDÜK, M. 2009. Endemic plants of Başarakavak and environs (Konya, Turkey). Botanica Serbica, 33: 147-155.YILMAZ, H ve ark. 2002. su havzalarında toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi sempozyumu 18-20 Eylül 2002 MKÜ Ziraat Fakültesi. Kurak bölgelerde havza planlamasında bazı sekonder bitkilerin biyolojik onarım yönünden değerlendirilmesi bildirisiYILMAZ, H VE KARAHAN, F., 1999. Alpin Bitkilerin Korunması ve Yararlanma Olanakları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 30 (1), 95-103.YILMAZ, H., KELKİT, A., BULUT, Y VE YILMAZ, S., 1996. Erzurum Yöresi Doğal Çayır-Mer'a ve Yayla Vejetasyonlarında Yetişen Otsu ve Odunsu Bitki Türlerinin Peyzaj Mimarlığı'ndaki Önemi. Türkiye III. Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum, s212-218.YÜCEL, E., 2002. Türkiye’de Yetişen Çiçekler ve Yer Örtücüler. ETAM Matbaa Tesisleri, Eskişehir, s 357.ZENGİN, H., ASAN, Ü., DESTAN, S., ÖZKAN, Y., 2005. Küresel Isınmanın Önlenmesinde Ormanların Rolü ve Önemi İ.Ü.Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı 34473 Bahçeköy, İstanbul (http://www.ogm.gov.tr/iklim/dokuman.htm)ZHAO, W.Z., XİAO, H.L., LIU, Z.M., and LI, J., 2004. Soil degradation and restoration as affected by land use change in the semiarid Bashang area, northern China. Catena


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS