Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Effects of Nitrogen Fertilizer Doses on Important Agronomic Characters in Some Forage Grasses

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinde Azotlu Gübre Dozlarının Önemli Tarımsal Karakterler Üzerine Etkileri

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: KARAKURT, Erol (Project Coordinator),

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/35/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
Effects of Nitrogen Fertilizer Doses on Important Agronomic Characters in Some Forage Grasses http://mitos.tagem.gov.tr/browse/35/365.doc


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1-2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 9 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 1-11


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Otlak ayrığı, mavi ayrık, kılçıksız brom, gübreleme, verim
Crested wheatgrass, intermediate wheatgrass, smooth bromegrass, fertilezer, yield
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu araştırma, Ankara koşullarında bazı buğdaygil yem bitkilerine uygulanan değişik azotlu gübre ve ahır gübresi dozlarının önemli tarımsal karakterlere etkilerinin belirlenmesi amacıyla 1996-1997 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında yürütülmüştür.Araştırmada materyal olarak otlak ayrığı, mavi ayrık ve kılçıksız brom bitkileri kullanılmıştır. Bu üç bitkiye % 21’lik amonyum sülfatın 0, 4, 8, 12 kg N /da ve ahır gübresinin 1000, 2000, 3000 kg/da dozları uygulanmıştır. Bu araştırmada ana sap uzunluğu, kardeş sayısı, yeşil ve kuru ot verimi, kuru madde oranı ve verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri incelenmiştir. Otlak ayrığı bitkisinde en yüksek ana sap uzunluğu, kardeş sayısı, yeşil ve kuru ot verimi, kuru madde oranı ve verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri dekara 12 kg N uygulamasından elde edilmiştir. Mavi ayrık bitkisinde en yüksek yeşil ve kuru ot verimi, kuru madde verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri dekara 12 kg N uygulamasından elde edilmiştir. Bununla birlikte en yüksek ana sap uzunluğu değeri dekara 3000 kg ahır gübresi uygulamasından elde edilirken, en yüksek kuru madde oranı kontrol uygulamasından elde edilmiştir.Kılçıksız brom bitkisinde ise en yüksek kardeş sayısı, yeşil ve kuru ot verimi, kuru madde verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri dekara 12 kg N uygulamasından elde edilmiştir. Bununla birlikte en yüksek ana sap uzunluğu dekara 3000 kg ahır gübresi uygulamasından elde edilirken, en yüksek kuru madde oranı aynı grupta yer alan kontrol parselinden, dekara 1000 ve 3000 kg ahır gübresi uygulamalarından elde edilmiştir.
This study was carried out to investigate the effect of various levels of N fertilizer and farmyard manure on important agronomic characters of some forage grasses under dry conditions of Ankara, at the experiment field of Agronomy Department Agricultural Faculty, Ankara University, during 1996 -97.Crested wheatgrass, intermediate wheatgrass and smooth bromegrass were used as the plant material. 0, 4, 8, 12 kg N as amonium sulphate per decare and 1000, 2000, 3000 kg/da of farmyard manure were applied. Main tiller length, number of tillers, herbage and hay yield, dry matter ratio and yield, and crude protein ratio and yield were studied in the experiment. The tallest main tiller, the highest tiller number, fresh and hay yield, dry matter yield and ratio, crude protein yield and ratio in crested wheatgrass were obtained from 12 kg N/da applied plots.The highest herbage and hay yield, dry matter yield, crude protein ratio and yield for intermediate wheatgrass were obtained from 12 kg N/da applied plots; meanwhile the tallest main tiller was taken from 3000 kg farmyard manure /da; the highest dry matter was found in control The highest tiller numbers, herbage and hay yield, dry matter yield, crude protein yield and ratios, smooth bromegrass were taken from 12 kg N/da applied plots; the tallest main tiller from 3000 kg farmyard manure /da, the highest dry matter ratio were found in control and 1000 kg farmyard manure /da and 3000 kg farmyard manure /da applied plots.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Açıkgöz, E. 1982. Adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L) Gaertn.)’nda bazı morfolojik ve tarımsal özellikler ile çiçek biyolojisi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 802. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 475, Ankara.Açıkgöz, E. 1991. Yembitkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 7-025-0210. Bursa.Altın, M. 1982. Erzurum şartlarında bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının değişik azot dozlarındaki kuru ot ve ham protein verimleri ile karışımların botanik kompozisyonu. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi 552/TOAG 115, s: 327-362.Anonim. 1952. Manual for testing agricultural and vegetable seeds. United States Department of Agriculture. Agriculture Handbook No: 30. Washington, D.C., USA.Anonim. 1997. Tarım istatistikleri özeti 1996. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Yayın No : 2068Anonim. 1998. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri (1926-1994, 1995, 1996 ve 1997 yılları).Colville, W.L., Chesnin, L. and Mcgill, D.P. 1963. Effect of precipitation and long term nitrogen fertilization on nitrogen uptake, crude protein content and yield of bromegrass forage. Agronomy J. 55 (3): 215-218.Düzgüneş, O., Kesici, T. ve Gürbüz, F. 1983. İstatistik metodları. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 861, Ders kitabı: 229.Ekiz , H. 1998. Kaba yem üretiminin geliştirilmesi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Tarım Haftası’98 “ Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu. 7-8-9. Ocak 1998. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayını No: 34, s: 157-164.Elçi, Ş. ve Açıkgöz, E. 1993. Baklagil (Leguminosae) ve buğdaygil (Gramineae) yembitkileri tanıtma kılavuzu. T.İ.G.E.M.Yayınları, Ankara.George, J.R., Rhykerd, C.L., Noller, C.H., Dillon, J.E. and Burns, J.C. 1973. Effect of N fertilization on dry matter yield, total-N, N recovery, and nitrate- N concentration of three cool -season forage grass species. Agronomy J. 65: 211-216.Holt, N.W. and Zentner, R.P. 1985. Effects of applying inorganic fertilizer and farmyard manure on forage production and economic returns in east-central Saskatchewan. Can. J. Plant Sci. 65 (3): 597-607.Kunelius, H.T., Macleod, J.A. and Mcrae, K.B. 1987. Effect of urea and ammonium nitrate on yields and nitrogen concentration of timothy and bromegrass and loss of ammonia from urea surface applications. Can. J. Plant Sci. 67: 185-192.Larson, K.L., Carter, J.F. and Vasey, E.H. 1971. Nitrate -nitrogen accumulation under bromegrass sod fertilized annually at six levels of nitrogen for fifteen years. Agronomy J. 63 (4): 527-528.Lawrence, T. and Ashford, R. 1969 b. Effect of nitrogen fertilizer and clipping frequency on the dry matter yield and persistency of intermediate wheatgrass. Can. J. Plant Sci. vol. 49: 435-446.Lawrence, T., Warder, F.G. and Ashford, R. 1970. Effect of fertilizer nitrogen and clipping frequency on the crude protein content, crude protein yield and apparent nitrogen recovery of intermediate wheatgrass. Can. J. Pl. Sci. 50 (6): 723-730.Serin, Y. 1989. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L) Gaertn.)’na uygulanan değişik sıra aralığı ile azot ve fosforlu gübre dozlarının tohum ve sap verimleri ile bazı verim unsurlarna etkileri üzerinde bir araştırma. Doğa -Tarım ve Ormancılık Dergisi 13 (3): 765-781.Serin, Y. 1990. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen mavi ayrık (Agropyron intermedium (Host.) Beauv)’a uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin tohum ve sap verimleri ile bazı verim unsurlarına etkileri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Dergisi 21 (2): 45-62, Erzurum.Serin, Y. 1991 a. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L) Gaertn.)’na uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin ot ve ham protein verimi ile otun ham protein oranına etkileri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der.: 22 (1), s: 1-12, Erzurum.Serin, Y. 1991 b. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen mavi ayrık (Agropyron intermedium (Host.) Beauv.)’a uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin ot ve ham protein verimi ile otun ham protein oranına etkileri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der.: 22 (2), s: 1-13, Erzurum.Serin, Y. 1996 a. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen kılçıksız brom (Bromus inermis Leyss.)’a uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin ot ve ham protein oranına etkileri üzerinde bir araştırma. Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi 17-19 Haziran 1996. s: 384-392, Erzurum.Serin, Y. 1996 b. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen kılçıksız brom (Bromus inermis Leyss.)’a uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin tohum ve sap verimleri ile bazı verim unsurlarına etkileri üzerinde bir araştırma. Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi 17-19 Haziran 1996. S: 571-577, Erzurum.Smith, D. 1981. Forage management in the North Fourth edition. 19 chapter smooth bromegrass. Professor Emeritus of Agronomy University of Wisconsin. Madison, Wisconsin. s:167-174.Stitt, R.E., Hide, J.C. and Frahm, E. 1955. The response of crested wheatgrass and volunteer sweetclover to nitrogen and phosphorus under dryland conditions. Agronomy J. (47): 568-572.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAçıkgöz, E. 1982. Adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L) Gaertn.)’nda bazı morfolojik ve tarımsal özellikler ile çiçek biyolojisi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 802. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 475, Ankara.Açıkgöz, E. 1991. Yembitkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 7-025-0210. Bursa.Altın, M. 1982. Erzurum şartlarında bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının değişik azot dozlarındaki kuru ot ve ham protein verimleri ile karışımların botanik kompozisyonu. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi 552/TOAG 115, s: 327-362.Anonim. 1952. Manual for testing agricultural and vegetable seeds. United States Department of Agriculture. Agriculture Handbook No: 30. Washington, D.C., USA.Anonim. 1997. Tarım istatistikleri özeti 1996. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Yayın No : 2068Anonim. 1998. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri (1926-1994, 1995, 1996 ve 1997 yılları).Colville, W.L., Chesnin, L. and Mcgill, D.P. 1963. Effect of precipitation and long term nitrogen fertilization on nitrogen uptake, crude protein content and yield of bromegrass forage. Agronomy J. 55 (3): 215-218.Düzgüneş, O., Kesici, T. ve Gürbüz, F. 1983. İstatistik metodları. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 861, Ders kitabı: 229.Ekiz , H. 1998. Kaba yem üretiminin geliştirilmesi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Tarım Haftası’98 “ Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu. 7-8-9. Ocak 1998. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayını No: 34, s: 157-164.Elçi, Ş. ve Açıkgöz, E. 1993. Baklagil (Leguminosae) ve buğdaygil (Gramineae) yembitkileri tanıtma kılavuzu. T.İ.G.E.M.Yayınları, Ankara.George, J.R., Rhykerd, C.L., Noller, C.H., Dillon, J.E. and Burns, J.C. 1973. Effect of N fertilization on dry matter yield, total-N, N recovery, and nitrate- N concentration of three cool -season forage grass species. Agronomy J. 65: 211-216.Holt, N.W. and Zentner, R.P. 1985. Effects of applying inorganic fertilizer and farmyard manure on forage production and economic returns in east-central Saskatchewan. Can. J. Plant Sci. 65 (3): 597-607.Kunelius, H.T., Macleod, J.A. and Mcrae, K.B. 1987. Effect of urea and ammonium nitrate on yields and nitrogen concentration of timothy and bromegrass and loss of ammonia from urea surface applications. Can. J. Plant Sci. 67: 185-192.Larson, K.L., Carter, J.F. and Vasey, E.H. 1971. Nitrate -nitrogen accumulation under bromegrass sod fertilized annually at six levels of nitrogen for fifteen years. Agronomy J. 63 (4): 527-528.Lawrence, T. and Ashford, R. 1969 b. Effect of nitrogen fertilizer and clipping frequency on the dry matter yield and persistency of intermediate wheatgrass. Can. J. Plant Sci. vol. 49: 435-446.Lawrence, T., Warder, F.G. and Ashford, R. 1970. Effect of fertilizer nitrogen and clipping frequency on the crude protein content, crude protein yield and apparent nitrogen recovery of intermediate wheatgrass. Can. J. Pl. Sci. 50 (6): 723-730.Serin, Y. 1989. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L) Gaertn.)’na uygulanan değişik sıra aralığı ile azot ve fosforlu gübre dozlarının tohum ve sap verimleri ile bazı verim unsurlarna etkileri üzerinde bir araştırma. Doğa -Tarım ve Ormancılık Dergisi 13 (3): 765-781.Serin, Y. 1990. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen mavi ayrık (Agropyron intermedium (Host.) Beauv)’a uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin tohum ve sap verimleri ile bazı verim unsurlarına etkileri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Dergisi 21 (2): 45-62, Erzurum.Serin, Y. 1991 a. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L) Gaertn.)’na uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin ot ve ham protein verimi ile otun ham protein oranına etkileri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der.: 22 (1), s: 1-12, Erzurum.Serin, Y. 1991 b. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen mavi ayrık (Agropyron intermedium (Host.) Beauv.)’a uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin ot ve ham protein verimi ile otun ham protein oranına etkileri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der.: 22 (2), s: 1-13, Erzurum.Serin, Y. 1996 a. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen kılçıksız brom (Bromus inermis Leyss.)’a uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin ot ve ham protein oranına etkileri üzerinde bir araştırma. Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi 17-19 Haziran 1996. s: 384-392, Erzurum.Serin, Y. 1996 b. Erzurum kıraç şartlarında yetiştirilen kılçıksız brom (Bromus inermis Leyss.)’a uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin tohum ve sap verimleri ile bazı verim unsurlarına etkileri üzerinde bir araştırma. Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi 17-19 Haziran 1996. S: 571-577, Erzurum.Smith, D. 1981. Forage management in the North Fourth edition. 19 chapter smooth bromegrass. Professor Emeritus of Agronomy University of Wisconsin. Madison, Wisconsin. s:167-174.Stitt, R.E., Hide, J.C. and Frahm, E. 1955. The response of crested wheatgrass and volunteer sweetclover to nitrogen and phosphorus under dryland conditions. Agronomy J. (47): 568-572.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS