Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Erzurum’da mera kalitesinin Cicadellidae (Homoptera) tür zenginliğine etkisi.

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Effect of Rangeland Quality to the Richness of Cicadellidae (Homoptera) Species in Erzurum

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Samsun BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 133


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Cicadellidae, mera kalitesi, tür sayısı, tür yoğunluğu, Erzurum
Cicadellidae, rangeland quality, number of species, species density, Erzurum
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT ÖZET: Erzurum Merkez, Ilıca, Aşkale ve Çat ilçelerindeki meralarda bulunan Cicadellidae (Homoptera) türleri üzerinde 2001 yılında yürütülen çalışmalarda, 86 noktadan 1699 adet örnek toplanmış ve toplam 34 tür belirlenmiştir. Cicadellidae türleri ve bu türlerin toplama alanları ile ilgili veriler korelasyon ve path analizine tabi tutularak yorumlanmıştır. Bu alanlarda bulunan Cicadellidae tür sayısı ve yoğunluğu ile mera kalitesini belirleyen faktörlerden köye uzaklık, taşlılık, eğim, otlatma, rakım, erozyon ve toprak derinliği arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buna göre, böcek tür sayısı ile köye uzaklık, otlatma ve rakım arasında; böcek yoğunluğu ile eğim, otlatma ve rakım arasında olumsuz ve önemli ilişki belirlenmiştir (P<0,05). Korelasyonda doğrudan ve dolaylı etkisi olan değişkenlerden önemli olanların path katsayıları ve etki dereceleri tespit edilmiştir.
ABSTRACT: This study was conducted in the rangelands of Erzurum Center, Ilıca, Aşkale and Çat districts to determine Cicadellidae (Homoptera) species and their relationships with some rangeland quality factors (distance to village, stony, slope, grazing, altitude, erosion and depth of soil) in 2001. During the surveys 1699 specimens were collected in 86 areas, and 34 species were determined. The data obtained from the studies were evaluated with correlation and path analysis. Analysis of the data revealed that the number of Cicadellidae species were significantly negative correlated to distance to village, grazing and altitude, and their density were also significantly negative correlated to slope, grazing and altitude (P<0,05). Variables having direct or indirect effects on the correlation and their path coefficients and effect degrees were determined through path analysis.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi - SAMSUN

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESKAYNAKLAR Anonymous, 1995. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ÇSA-Y Projesi 1995, Erzurum (Basılmamış). Anonymous, 1998. Tarımsal Yapı. Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 2103. Borror, D. J., De Long, D. M., Triplehorn, C. A., 1981. An Introduction to the study of Insects. Hold.Rinerhard and Winston, USA. Holmann, F., Peck, D. C., 2002. Economic damage caused by spittlebugs (Homoptera: Cercopidae) in Colombia: a first approximation of impact on animal production in Brachiaria decumbens pastures. International Center for Tropical Agriculture (CIAT), International Livestock Research Institute (ILRI), Apartado Aereo 6713, Cali, Colombia. Neotropical-Entomology, 31 (2): 275-284. Kirkland, P. H., 2001. Endangered butterfiles and moths of Scottish woodlands. Scottish foresty, 56 (1): 21-27. Kruess, A., Tscharntke, T., 2002. Contrasting responses of plant and insect diversity to variation in grazing intensity. Biological Conservation, 3: 293-302. Lodos, N., 1986. Türkiye Entomolojisi (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), Cilt II. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir. Malschi, D., Mustea, D., 1998. Entomocoenotic specific features of the cereal crop agroecosystem with anti-erosion protective forestry belts. Analele-Institutului-de-Cercetari-pentru- Cereale-si-Plante-Tehnice,-Fundulea, 65: 295-320. Nielson, M. W., 1975. The leafhooper vectors of phytopathogenic viruses (Homoptera: Cicadellidae) taxonomy, biology, and virus transmission. Agricultural research service, United States Department of Agriculture, Tech.Bul., 1382 pp. Olgun, M., Serin, Y., 1999. Doğu Anadolu Bölgesinde Sarı Pas (P. striiformis) ile verim ilişkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Kasım, Adana. Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 1999a. Doğu Anadolu Bölgesinde buğdayda iklim ve verim ilişkisi. GAP I. Tarım Kongresi, Harran Üniv. Zir. Fak., 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa. Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., 1999b. Bazı buğday çeşitlerinde fizyolojik ölçümler üzerine bir araştırma. Orta Anadolu Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999. Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 2000a. Buğdayda kar örtüsü ve kış zararının verime etkisi. II. Ulusal Kar Kongresi, Köy Hiz. Gen. Müd. Köy Hiz. Araş. Enst. Müd. Yay. Genel Yay. No: 73, Erzurum. Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., Kumlay, A. M., 2000b. The determination of physiological measurements on some wheat. 6th Wheat Congress, Hungaria, 5-9 June 2000, Hungary, 326-335. Petit, S., Usher, M. B., 1998. Biodiversity in agricultural landscapes: the ground beetle communities of woody uncultivated habitats. Department of Environmental Science, University of Striling, UK. Biodiversity-and-Conservation, 7 (12): 549-1561. Popa, V., Cojocneanu, R., 1999. Faunistic and ecological studies on the cicada populations (Insecta, Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae and Cercopidae) along the superior course of the Somesul Cald river (Romania). Studia- Universitatis-Babes-Bolyai,-Biologia, 44 (1-2): 61-77. Pottinger, R. P., Barbetti, M. J., Ridsdill–Smith, T. J., 1993. Invertebrate pests, plant pathogens and benefical organisms of improved temperate pasture. In: Baker, M. J.(ed.) Proceedings of the XVII. International Grassland Congress. Ag Reaearch, Lincoln. NZ. WA. Department of Ag. Australia,CSIRO, Wembley, Australia, 8-12 February,1993, 909-918. Shi, J., Shi, J. S., 1999. Eco-restructuring and sustainable development of the economy. China Journal-of-Nanjing- Forestry-University, 23 (2):11-17. Squitier, J. M., Capinera, J. L., 2002. Habitat associations of Florida grasshoppers (Orthoptera: Acrididae). Florida- Entomologist, 85 (1): 235-244. Watts, J. G., Gurgess, L. W., Huddleston, E. W., 1993. XVII Invertebrate pests plant pathogens, and benefical organisms in extensivly natural grassland. XVII. International Grassland Congress, New Mexico State Univ., Las Cruces, USA., Univ. Sydney, NSW-


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS