Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Circulifer haematoceps, Stenometopiellus angorensis ve Doratura exilis (Homoptera:Cicadellidae)’in Bazı Mera Kalite Faktörleriyle İlişkisi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Relationships of Circulifer haematoceps, Stenometopiellus angorensis and Doratura exilis (Homoptera: Cicadellidae) with Some Rangeland Quality Factors

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Isparta BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 237-239


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Circulifer haematoceps, Stenometopiellus angorensis, Doratura exilis, mera kalite faktörleri
Circulifer haematoceps, Stenometopiellus angorensis, Doratura exilis, rangeland quality factors
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT ÖZET: Cicadellidae (Homoptera) türlerinin mera kalite faktörleriyle ilişkisini belirlemek amacıyla, 2001 yılında Erzurum Merkez, Ilıca, Aşkale ve Çat ilçelerindeki meralarda 86 noktada yürütülen çalışmada, toplam 34 tür belirlenmiştir. Bunlardan, Circulifer haematoceps (Mulsant and Rey) 72 noktadan elde edilen 709 birey; Stenometopiellus angorensis (Zachvatkin) 51 noktadan 289 birey; Doratura exilis (Horvath) ise 36 noktadan 212 birey ile en yaygın türlerdir. Her sürvey noktasından toprak örnekleri alınmış, köye uzaklık, taşlılık, eğim, otlatma, rakım, erozyon ve toprak derinliği gibi özellikleri kaydedilmiştir. Bu alanlarda bulunan birey sayısı ile mera kalitesini belirleyen faktörlerden köye uzaklık, taşlılık, eğim, otlatma, rakım, erozyon ve toprak derinliği arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buna göre, C. haematoceps yoğunluğu ile otlatma arasında olumsuz çok önemli, rakım arasında ise olumlu çok önemli ilişki (P<0,01); S. angorensis ve D. exilis türlerinde ise böcek yoğunluğu ile otlatma arasında olumsuz önemli ilişki (P<0,05) belirlenmiştir. Korelâsyonda doğrudan ve dolaylı etkisi olan değişkenlerden önemli olanların path katsayıları ve etki dereceleri tespit edilmiştir.
ABSTRACT: This study was conducted in the rangelands of Erzurum Center, Ilıca, Aşkale and Çat districts to determine Cicadellidae (Homoptera) species and their relationships with some rangeland quality factors in 2001. During the surveys in 86 areas, totally, 34 species were determined. Among these species, Circulifer haematoceps (Mulsans and Rey) with 709 specimens from 72 localities; Stenometopiellus angorensis (Zachvatkin) with 289 specimens from 51 localities; Doratura exilis (Horvath) 212 specimens from 36 localities were found as most widespread species. The soil samples were taken from each survey area, and distance to village, stony, slope, grazing, altitude, erosion and depth of soil were recorded. Relationships between the number of specimens in the research areas and some rangeland quality factors, distance to village, stony, slope, grazing, altitude, erosion and depth of soil, were studied. Analysis of the data revealed that negative very significant relationship between density of C. haematoceps and grazing, and positive very significant relationship between the insect density and altitude (P<0,01), and also positive significant relationship between the insect density of S. angorensis and D. exilis and grazing (P<0,05) were found. Variables having direct or indirect effects on the correlation and their path coefficients and effect degrees were determined through path analysis.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi. 27–30 Ağustos 2007. Isparta.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESKAYNAKLARAnonymous, 1995. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ÇSA-Y Projesi 1995, Erzurum (Basılmamış). Aygün, C., Hayat, R., Güçlü, Ş., Olgun, M., 2004. Erzurum’da mera kalitesinin Cicadellidae (Homoptera) tür zenginliğine etkisi. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 8-10 Eylül 2004, Samsun, s 133. Aygün, C., Hayat, R., Güçlü, Ş., Olgun, M., 2006. Erzurum’da Mera Kalitesinin Cicadellidae (Homoptera) Tür Zenginliğine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37 (2): 153-159.Borror, D. J., De Long, D. M., Triplehorn, C. A., 1981. An Introduction to the study of Insects. Hold.Rinerhard and Winston, USA.Güçlü, Ş., Özbek, H., 1994. Erzurum Yöresinde Cicadellidae (Homoptera. Auchenorrhyncha) Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistematik Çalışmalar IV. Deltocephalinae (Grypotini, Goniagnathini, Opsiini, Deltocephalini, Doraturini). Atatürk Ü. Zir. Fak. Derg., 25 (2): 167-179.Holmann, F., Peck, D. C., 2002. Economic damage caused by spittlebugs (Homoptera: Cercopidae) in Colombia: a first approximation of impact on animal production in Brachiaria decumbens pastures. International Center for Tropical Agriculture (CIAT), International Livestock Research Institute (ILRI), Apartado Aereo 6713, Cali, Colombia. Neotropical-Entomology, 31 (2): 275-284.Kirkland, P. H., 2001. Endangered butterflies and moths of Scottish woodlands. Scottish foresty, 56 (1): 21-27.Kruess, A., Tscharntke, T., 2002. Contrasting responses of plant and insect diversity to variation in grazing intensity. Biological Conservation, 3: 293-302.Lodos, N., 1986. Türkiye Entomolojisi (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), Cilt II. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova İzmir.Lodos, N., Kalkandelen, A., 1985a. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey, XVII. Family Cicadellidae: Deltocephalinae: Grypotini, Goniagnathini and Opsiini. Türk. Bit. Kor. Derg., 9 (2): 79-80.Lodos, N., Kalkandelen. A., 1985b. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey, XIX. Family Cicadellidae: Deltocephalinae: Deltocephalini, Scaphytopiini, Doraturini. Türk. Bit. Kor. Derg., 9 (4): 207-215.Lodos, N., Kalkandelen, A., 1987. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey, XXIII. Family Cicadellidae: Deltocephalinae: Athysanini (Part III). Türk. entomol. derg., 11(1): 29-40.Malschi, D., Mustea, D., 1998. Entomocoenotic specific features of the cereal crop agroecosystem with anti-erosion protective forestry belts. Analele-Institutului-de-Cercetari-pentru- Cereale-si-Plante-Tehnice,-Fundulea, 65: 295-320.Olgun, M., Serin, Y., 1999. Doğu Anadolu Bölgesinde Sarı Pas (P. striiformis) ile verim ilişkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Kasım, Adana.Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 1999a. Doğu Anadolu Bölgesinde buğdayda iklim ve verim ilişkisi. GAP I. Tarım Kongresi, Harran Üniv. Zir. Fak., 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa.Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., 1999b. Bazı buğday çeşitlerinde fizyolojik ölçümler üzerine bir araştırma. Orta Anadolu Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999.Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 2000a. Buğdayda kar örtüsü ve kış zararının verime etkisi. II. Ulusal Kar Kongresi, Köy Hiz. Gen. Müd. Köy Hiz. Araş. Enst. Müd. Yay. Genel Yay. No: 73, Erzurum.Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., Kumlay, A. M., 2000b. The determination of physiological measurements on some wheat. 6th Wheat Congress, Hungaria, 5-9 June 2000, Hungary, 326-335.Özbek. H., 1986. Erzurum’da Yoncadaki Böcek Faunasının Tesbiti. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., 17 (1-4), 116.Özbek. H., Alaoğlu, Ö., Güçlü, Ş., 1987. Erzurum ve çevresinde patateslerde Homoptera türleri. Türkiye I. Entomoloji Kongresi Bildirileri (13-16 Ekim 1987), İzmir, 219-228.Petit, S., Usher, M. B., 1998. Biodiversity in agricultural landscapes: the ground beetle communities of woodyuncultivated habitats. Department of Environmental Science, University of Striling, UK. Biodiversity-and-Conservation, 7 (12): 549-1561.Popa, V., Cojocneanu, R., 1999. Faunistic and ecological studies on the cicada populations (Insecta, Homoptera,Auchenorrhyncha, Cicadellidae and Cercopidae) along the superior course of the Somesul Cald River (Romania). Studia-Universitatis-Babes-Bolyai,-Biologia, 44 (1-2): 61-77.Pottinger, R. P., Barbetti, M. J., Ridsdill–Smith, T. J., 1993. Invertebrate pests, plant pathogens and beneficial organisms of improved temperate pasture. In: Baker, M. J.(ed.) Proceedings of the XVII. International Grassland Congress. Ag. Research, Lincoln. NZ. WA. Department of Ag. Australia, CSIRO, Wembley, Australia, 8-12 February, 1993, 909-918.Shi, J., Shi, J. S., 1999. Eco-restructuring and sustainable development of the economy. China Journal-of Nanjing- Forestry-University, 23 (2):11-17.Squitier, J. M., Capinera, J. L., 2002. Habitat associations of Florida grasshoppers (Orthoptera: Acrididae). Florida- Entomologist, 85 (1): 235-244.Watts, J. G., Gurgess, L. W., Huddleston, E. W., 1993. XVII Invertebrate pests plant pathogens and beneficial organisms in extensively natural grassland. XVII. International Grassland Congress, New Mexico State Univ., Las Cruces, USA., Univ. Sydney, NSW- Australia.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS