Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yem Bitkisi Türlerinin Kültüre Alınma Olanakları -I- Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Toplama Çalışmaları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Possibilities Into Culture of Fodder Cropps Specieses (Dactylis glomerata L.) I-Coksfoot Collecting Studies

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/4/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/4/313.doc


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal ARaştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: Bildiriler 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 256-259


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Yem bitkisi,Domuz ayrığı, Karakterizasyon
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışma 2000 yılı içerisinde 34 adet domuz ayrığı (Dactylis glomerata L) bitkisi ile yürütülmüş olup,.ıslah programlarına aktarılması planlanan bitkilerin karakterizasyonu yapılmıştır. Toplanan bitkiler İncelenen özellikler açısından benzerlik ve farklılık gösteren bitkiler kümeleme analizi yoluyla gruplandırılmıştır. Neticede , tohum olgunluğu, çiçeklenme başlangıcı ve bitki boyu yönünden benzer özelik gösteren hatların ıslahta kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Domuz ayrığı bitkisinin karakterizasyon amaçlı toplama çalışmaları
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES KAYNAKLAR 1- Abe.J, 1980. Winter Hardness in Turkısh populations of cocksfoot D.glomerata L. Euphytica. 29:531-5382-Açıkgöz. E., 1982. Adi otlak ayrığında (Agropyron cristatum L.) bazı morfolojik ve tarımsal özellikleri ile çiçek biyolojisi üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yay. No:802, Bilimsel Araştırma inceleme 475.Ankara 3- Açıkgöz. E., 2001. Yem Bitkileri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Bursa.4- Andinç, C., 1985. Erzurum yöresi çayır mera ve yayla vejetasyonlarında mevcut bitki türleri bunların hayat formları ve çiçeklenme periyotları Atatürk Üniv. Zir.Der.16:85-1045- Antonielli. M; S.Pasqualini; G.Venanzi., 1987. Anatomical and physiological characterization of two ecotypes of Dactylis glomerata L. Dep. Biol. Vegetale, Univ. degli Studi, Perugia, Italy. Agrochimica., 31: 4-5, 401-413; 19 ref. Journal-article 6- Anonymus, 1992. Tarımsal Yapı ve Üretim. Başbakanlık Devlet İstatistük Enstitüsü Yayınları,Ankara.7- Inami-S; S.Sato; F.Ikegaya; S.Kawabata; T. Oda., 1985. Grouping of cocksfoot varieties by date of heading and yield-related characteristics Bulletin-of-the-National-Grassland-Research-Institute,-Japan., No.31, 18-30; 5 ref. Journal-article.8- Inpozemtsev.V.V., 1973a. Flowering of cocksfoot in the Leningrad area. Plant Breed.Abst.43.Abst.No: 36789- Kışlalıoğlu. M., Berkes. F., 1985. Türkiye'nin Çevre Sorunları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını.Önder Matbaa.Ankara.10- Lindner.R; A. Garcia., 1995. Mision Biologica Galicia, Apdo 28, Pontevedra, Spain.: Agricoltura-Mediterranea., 125: 3, 287-295; 15 ref. Journal-article11- Löve. R.M., 1969. Registration of palestine orchardgrass. Crop.Sci. 9:523.12- Lucchin. M; A. M. Olivieri; P. Parrini., 1985. Development, construction and multiplication of fodder crop varieties. Meeting of the Fodder Crops Section of Eucarpia, 17-20 September 1984, Freising-Weihenstephan, German Federal Republic., 78-88; 21 ref. Conference-paper13- Manga. İ., Acar. Z., Erden. İ., 1994. Buğdaygil Yem Bitkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Notu No: 6. Samsun.14- Mousset. C; A. Gallais., 1974. The importance of rust resistance in cocksfoot varieties. Station d'Amelioration des Plantes Fourrageres, INRA,86 Lusignan, France. Fourrages. No.57, 61-69; 5 ref.15- Murillo.C.JM ., 1975. Field collection of wild ecotypes of meadow species and their importance in improvement work. Centro de Edafologia y Biologia Aplicada de Cuarto, Seville, Spain., Melhoramento. 6, 26: 5-24; 8 ref. Journal-article16- Nakashima.K., 1991. Ecotypes of indigenous wild grasses, wild legumes and settled forage crops in Japan.National Grassland Research Institute, MAFF, Senbonmatsu, Nishinasuno, Nasu, Tochigi 329-27, Japan. : JICA-Ref-Series., No. 4, 115-144; 4 ref. Journal-article17- New Zealand, DSIR., 1989. Cocksfoot (Dactylis glomerata).Palmerston North, New Zealand.Plant-Varieties-Journal., 2: 3, 18-20. Journal-article18- Osinski. B., 1979. Variability of characters of four forage grass species - cocksfoot (Dactylis glomerata), meadow fescue (Festuca pratensis), timothy (Phleum pratense) and perennial ryegrass (Lolium perenne).Zaklad Centralnej Kolekcji Roslin IHAR, Bydgoszcz, Poland. Hodowla-Roslin,-Aklimatyzacja-i-Nasiennictwo.23: 4, 197-229; 38 ref. Journal-article19- Ritchie-IM., 1973. The seed source of certain grasses in relation to high altitude revegetation.Forest Research Institute, Rangiora. Proceedings-of-the-New-Zealand-Grassland-Association. 34: 107-121. Journal-article20- Rubtsov.MI; A.N. Kremnina; A.V.Mezentsev;A.G .Yartiev., 1976. Results of the collection and study of genetic resources of fodder plants.Sb.-nauch.-rabot.-VNII-kormov., No. 14, 26-32. Journal-article21- Sağsöz. S., 1974. Diploid İngiliz Çiminden ( Lolium perenne L.) Tetraploid İngiliz Çiminin Elde Edilmesi İmkanları, Bu Bitkilerden Mitoz ve Meioz Kromozomları İle Bazı Morfolojik Özelliklerinin Mukayesesi, Atatürk Üniv. Yay.No: 325, Ziraat Fak. Yay.No: 159, Araştırma Serisi No: 95, Erzurum22- Sağsöz. S., 1982. Diploid ve Tetraploid İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) nin Ot Verimleri ve Tohum Tutma Oranları Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma. Atatürk Üniv.Ziraat Fak. Ziraat Dergisi, 13(3-4):33-46, Erzurum23- Senten. E.V.; M.D. Casler., 1986. Evaluation of indirect ploidy indicators in Dactylis L. Supspecies. Crop.Sci. 26: 848-85224-Sykora-S., 1983. New forage crop varieties released in 1983.Vyzkumny a slechtitelsky ustav picninarksky, 664 41 Troubsko u Brna, Czechoslovakia. Sbornik- Vedeckych-Praci-Vyzkumneho-a-Slechtitelskeho-Ustavu-Picninarskeho-v-Troubsku-u-Brna., No. 8, 231-236. Journal-article25- Tan. M., Y.Serin,1998. Doğu Anadolu Bölgesinde Kaba Yem Üretimi, İhtiyacı ve Yembitkileri Tarımının Geliştirilmesi. Doğu Anadolu Tarım Kongresi,14-18 Eylül 1998 .(407-418). Erzurum26- Tokluoğlu. M., 1979. Bazı mera bitkilerinin önemli morfolojik, biyolojik ve tarımsal karakterleri üzerinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay.728. Bilimsel Araştırma ve İnceleme 421. Ankara 197927- Tomov.P., 1972. Studies sin some clons of orchardgrass (D.glomerata L.) from a breeding point view . I. Diversity in aspect of some morphological characters. Genet and Plant Breed. 5:16528- Tomov. P., 1973. Studies of some clones of Dactylis glomerata L. from a breeding point of view. I. Variability in some morphological characters. Institut po Furazhite, Pleven, Bulgaria. Genetika-i-Selektsiya. 6: 3, 187-195; 11 ref. Journal-article29- Tosun. F., 1968. Doğu Anadolu Meralarının Islahında Uygulanacak teknik Medotların Tespiti Üzerinde Bir Araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak.Zirai Araşt.Enst.Araş. Bül. No: 29, Erzurum.30- Tosun. F., 1973. Çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinin ıslahı.( Hasnon ve Carnahan 1956'dan çeviri) Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 21, Ziraat Fakültesi No: 108,Tercüme No: 10.Ankara31- Tosun. M.. ve Sağsöz. S.,1994. Erzurum yöresinde doğal olarak yetişen domuz ayrığı (Dactylis glomerata ssp hispanica (Roth) Nyman) bitkilerinde bazı morfolojik ve fenolojik özelliklerin belirlenmesi . Tarla Bitkileri Kongresi ,Cilt III, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bildirileri, 25-29 Nisan 1994, İzmir.s39-4332- Tükel. T. ve R Hatipoğlu., 1994. Çukurova bölgesinde bulunan domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) bitkisinin morfolojik, biyolojik ve tarımsal karakterleri üzerinde araştırmalar. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bildirileri, 25-29 Nisan 1994. İzmir. S 44-47.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESKAYNAKLAR 1- Abe.J, 1980. Winter Hardness in Turkısh populations of cocksfoot D.glomerata L. Euphytica. 29:531-5382-Açıkgöz. E., 1982. Adi otlak ayrığında (Agropyron cristatum L.) bazı morfolojik ve tarımsal özellikleri ile çiçek biyolojisi üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yay. No:802, Bilimsel Araştırma inceleme 475.Ankara 3- Açıkgöz. E., 2001. Yem Bitkileri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Bursa.4- Andinç, C., 1985. Erzurum yöresi çayır mera ve yayla vejetasyonlarında mevcut bitki türleri bunların hayat formları ve çiçeklenme periyotları Atatürk Üniv. Zir.Der.16:85-1045- Antonielli. M; S.Pasqualini; G.Venanzi., 1987. Anatomical and physiological characterization of two ecotypes of Dactylis glomerata L. Dep. Biol. Vegetale, Univ. degli Studi, Perugia, Italy. Agrochimica., 31: 4-5, 401-413; 19 ref. Journal-article 6- Anonymus, 1992. Tarımsal Yapı ve Üretim. Başbakanlık Devlet İstatistük Enstitüsü Yayınları,Ankara.7- Inami-S; S.Sato; F.Ikegaya; S.Kawabata; T. Oda., 1985. Grouping of cocksfoot varieties by date of heading and yield-related characteristics Bulletin-of-the-National-Grassland-Research-Institute,-Japan., No.31, 18-30; 5 ref. Journal-article.8- Inpozemtsev.V.V., 1973a. Flowering of cocksfoot in the Leningrad area. Plant Breed.Abst.43.Abst.No: 36789- Kışlalıoğlu. M., Berkes. F., 1985. Türkiye'nin Çevre Sorunları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını.Önder Matbaa.Ankara.10- Lindner.R; A. Garcia., 1995. Mision Biologica Galicia, Apdo 28, Pontevedra, Spain.: Agricoltura-Mediterranea., 125: 3, 287-295; 15 ref. Journal-article11- Löve. R.M., 1969. Registration of palestine orchardgrass. Crop.Sci. 9:523.12- Lucchin. M; A. M. Olivieri; P. Parrini., 1985. Development, construction and multiplication of fodder crop varieties. Meeting of the Fodder Crops Section of Eucarpia, 17-20 September 1984, Freising-Weihenstephan, German Federal Republic., 78-88; 21 ref. Conference-paper13- Manga. İ., Acar. Z., Erden. İ., 1994. Buğdaygil Yem Bitkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Notu No: 6. Samsun.14- Mousset. C; A. Gallais., 1974. The importance of rust resistance in cocksfoot varieties. Station d'Amelioration des Plantes Fourrageres, INRA,86 Lusignan, France. Fourrages. No.57, 61-69; 5 ref.15- Murillo.C.JM ., 1975. Field collection of wild ecotypes of meadow species and their importance in improvement work. Centro de Edafologia y Biologia Aplicada de Cuarto, Seville, Spain., Melhoramento. 6, 26: 5-24; 8 ref. Journal-article16- Nakashima.K., 1991. Ecotypes of indigenous wild grasses, wild legumes and settled forage crops in Japan.National Grassland Research Institute, MAFF, Senbonmatsu, Nishinasuno, Nasu, Tochigi 329-27, Japan. : JICA-Ref-Series., No. 4, 115-144; 4 ref. Journal-article17- New Zealand, DSIR., 1989. Cocksfoot (Dactylis glomerata).Palmerston North, New Zealand.Plant-Varieties-Journal., 2: 3, 18-20. Journal-article18- Osinski. B., 1979. Variability of characters of four forage grass species - cocksfoot (Dactylis glomerata), meadow fescue (Festuca pratensis), timothy (Phleum pratense) and perennial ryegrass (Lolium perenne).Zaklad Centralnej Kolekcji Roslin IHAR, Bydgoszcz, Poland. Hodowla-Roslin,-Aklimatyzacja-i-Nasiennictwo.23: 4, 197-229; 38 ref. Journal-article19- Ritchie-IM., 1973. The seed source of certain grasses in relation to high altitude revegetation.Forest Research Institute, Rangiora. Proceedings-of-the-New-Zealand-Grassland-Association. 34: 107-121. Journal-article20- Rubtsov.MI; A.N. Kremnina; A.V.Mezentsev;A.G .Yartiev., 1976. Results of the collection and study of genetic resources of fodder plants.Sb.-nauch.-rabot.-VNII-kormov., No. 14, 26-32. Journal-article21- Sağsöz. S., 1974. Diploid İngiliz Çiminden ( Lolium perenne L.) Tetraploid İngiliz Çiminin Elde Edilmesi İmkanları, Bu Bitkilerden Mitoz ve Meioz Kromozomları İle Bazı Morfolojik Özelliklerinin Mukayesesi, Atatürk Üniv. Yay.No: 325, Ziraat Fak. Yay.No: 159, Araştırma Serisi No: 95, Erzurum22- Sağsöz. S., 1982. Diploid ve Tetraploid İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) nin Ot Verimleri ve Tohum Tutma Oranları Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma. Atatürk Üniv.Ziraat Fak. Ziraat Dergisi, 13(3-4):33-46, Erzurum23- Senten. E.V.; M.D. Casler., 1986. Evaluation of indirect ploidy indicators in Dactylis L. Supspecies. Crop.Sci. 26: 848-85224-Sykora-S., 1983. New forage crop varieties released in 1983.Vyzkumny a slechtitelsky ustav picninarksky, 664 41 Troubsko u Brna, Czechoslovakia. Sbornik- Vedeckych-Praci-Vyzkumneho-a-Slechtitelskeho-Ustavu-Picninarskeho-v-Troubsku-u-Brna., No. 8, 231-236. Journal-article25- Tan. M., Y.Serin,1998. Doğu Anadolu Bölgesinde Kaba Yem Üretimi, İhtiyacı ve Yembitkileri Tarımının Geliştirilmesi. Doğu Anadolu Tarım Kongresi,14-18 Eylül 1998 .(407-418). Erzurum26- Tokluoğlu. M., 1979. Bazı mera bitkilerinin önemli morfolojik, biyolojik ve tarımsal karakterleri üzerinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay.728. Bilimsel Araştırma ve İnceleme 421. Ankara 197927- Tomov.P., 1972. Studies sin some clons of orchardgrass (D.glomerata L.) from a breeding point view . I. Diversity in aspect of some morphological characters. Genet and Plant Breed. 5:16528- Tomov. P., 1973. Studies of some clones of Dactylis glomerata L. from a breeding point of view. I. Variability in some morphological characters. Institut po Furazhite, Pleven, Bulgaria. Genetika-i-Selektsiya. 6: 3, 187-195; 11 ref. Journal-article29- Tosun. F., 1968. Doğu Anadolu Meralarının Islahında Uygulanacak teknik Medotların Tespiti Üzerinde Bir Araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak.Zirai Araşt.Enst.Araş. Bül. No: 29, Erzurum.30- Tosun. F., 1973. Çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinin ıslahı.( Hasnon ve Carnahan 1956'dan çeviri) Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 21, Ziraat Fakültesi No: 108,Tercüme No: 10.Ankara31- Tosun. M.. ve Sağsöz. S.,1994. Erzurum yöresinde doğal olarak yetişen domuz ayrığı (Dactylis glomerata ssp hispanica (Roth) Nyman) bitkilerinde bazı morfolojik ve fenolojik özelliklerin belirlenmesi . Tarla Bitkileri Kongresi ,Cilt III, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bildirileri, 25-29 Nisan 1994, İzmir.s39-4332- Tükel. T. ve R Hatipoğlu., 1994. Çukurova bölgesinde bulunan domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) bitkisinin morfolojik, biyolojik ve tarımsal karakterleri üzerinde araştırmalar. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bildirileri, 25-29 Nisan 1994. İzmir. S 44-47.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS