Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bazı Pamuk Çeşit Adaylarının Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne Karşı Duyarlılıklarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Investigation On The Determination Of Susceptibility Of Some Cotton Breeding Lines Against Cotton Wilt Disease Caused By Verticillium dahliae Kleb.

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ERDOGAN, Oktay (Project Manager), GÖRE, M. Erhan (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Van BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 215


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Pamuk, Verticillium dahliae, dayanıklılık, Aydın
Cotton, Verticillium dahliae, resistance, Aydın
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu araştırma, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü deneme tarlalarında yürütülmüştür. Çalışma pamuklarda bölgenin en önemli sorunu olan Verticillium solgunluk hastalığına karşı enstitüde ıslah edilen yeni pamuk çeşit adaylarının hastalığa karşı reaksiyonlarının belirlenmesi, verim ve bazı lif kalite kriterlerinin saptanması amacıyla ele alınmıştır. Bu amaçla öncelikle Gossypium hirsutum L. türüne ait orta uzunlukta 13 pamuk çeşit adayı ve hastalığa duyarlı Çukurova 1518, Standard Aydın 110 ve tolerant Carmen çeşitlerinin iklim odasında saksı denemeleri ile Verticillium dahliae Kleb.’e duyarlılıkları saptanmıştır. Daha sonra solgunluk hastalığı ile doğal olarak bulaşık olan ve yıllardır dayanıklılık ıslahı çalışmalarının yapıldığı enstitü arazisinde, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak tarla denemeleri yapılmıştır. Çalışmalar sonunda denemeye alınan 1011, 211 ve 408 hatları Carmen kadar tolerant bulunmuştur. Kütlü pamuk verimi yönünden, 1011 ve 211 hatları diğer çeşit adaylarından daha verimli bulunurken, 1102, 1001, 908 ve 305 hatlarının en iyi lif kalite değerlerine sahip olduğu görülmüştür.
The experiment was carried out at the research fields of Nazilli Cotton Research Institute. The aim of this study was to determine the reaction of the new cotton breeding lines which has been developed at Nazilli Cotton Research new breeding lines to Verticillium wilt disease and also the effect on yield and fiber quality properties. For this reason of first of all mid-long thirteen cotton breeding lines belonging to Gossypium hirsutum L. and Çukurova 1518 susceptibile, Aydın 110 standard and tolerant Carmen varieties were found to be susceptibile to Verticillium dahliae Kleb. with pot trials at growth chamber. And then the Field experiment was conducted randomized complete block design with four replicates at natural infested field with the cotton wilt disease and tested every year resistant breeding studies. Among the breeding lines which were tested in year 2008, and found that 1011, 211 and 408 breeding lines were tolerant as a control variety Carmen. As a seed cotton yield, 1011 and 211 breeding lines produced higher yield than another cotton breeding lines on seed cotton yield. 1102, 1001, 908 and 305 breeding lines were the best in fiber quality.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAbbassi, Ashraf, M., 1998. Determination of Verticillium Wilt Effect on Cotton Fiber and Properties. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 337, Athens-Greece.Anonim, 2000. Pamukta Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM, Bitki Sağlığı Araş. Daire Bşk., Sayfa:14-16, Ankara.Anonim, 2004. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Daimi Pamuk Çalışma Grubu Raporu, Ankara.Aydemir, M., 1970. Memleketimizde Ekilen Pamuk Çeşitleri. T.C. Tarım Bakanlığı. Azaddisfani, F., and M.R., Zangi, 2007. Verticillium Wilt Tolerance in Some Cotton Genotypes. Plant Pathology Journal, 6(2):206-209.Barrow, J.R., 1970. Critical Requiriment for Genetic Experience of W. Wilt Tolerant in Acala Cotton. Phytopathology, 60: 559-560.Bejerano, A.J., L.M.A., Blanco, V., Melero, and R.M., Jimenez Diaz, 1996. Etiology, Importance and Distrubation of Verticillium Wilt of Cotton in Southern Spain. Plant Disease, 80:11, 1233-1238.Bugbee, W.M., and J.T., Presley, 1967. A rapid inoculation technique to evaluate the resistance of cotton to Verticillium albo-atrum. Phytopathology, 57: 1264.Çetin, V., ve A., Ataç, 1996. Pamuk Solgunluk Hastalığı Etmeni (V. dahliae Kleb)’ne Karşı Pamuk Çeşitlerinin Duyarlılıklarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, No:28-29, S. 151. Ankara.Danıştı, L., 2001. Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı (V. dahliae Kleb.)’ na Tepkisi ile Bu Çeşitlerin Teknolojik Özelliklerinin Solgunluk Hastalığı ile İlişkisinin Belirlenmesi. K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (yayınlanmamış).Devey, M.E., and A.A., Rosielle, 1986. Relationship Between Field and Greenhouse Ratings for Tolerance to Verticillium Wilt on Cotton. Crop Scince, Number 1, Volume:26, P:1-4.Dolar, S., 1984. Akdeniz Bölgesi Pamuklarında görülen Solgunluk Hastalığı (V. dahliae Kleb.)’na Karşı Bazı Pamuk Çeşitlerinin Duyarlılıklarının saptanması Üzerinde Çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, Cilt 24, No: 3, 148-158, Ankara.El-Zik, K.M., 1985. İntegrated Control Of Verticilium Wilt Of Cotton. Plant Disease, p. 1025-1032.Erdoğan, O., V., Sezener, N., Özbek, T., Bozbek, İ.,Yavaş, and A., Ünay, 2006. The Effects of Verticillium Wilt (Verticillium dahliae Kleb.) on Cotton Yield and Fiber Quality. Asian Journal of Plant Science, 5 (5): 867-870.Erdoğan, O., ve Dündar, H., 2007. Bazı Pamuk Çeşitlerinin Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmenine (Verticillium dahliae Kleb.)’ne Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos, s:93, Isparta.Erwin, D.C., S.D., Tsai, and R.A., Khan, 1976. reduction of severity of verticillium wilts of cotton by the growth retardant tributyl ((5-chloro-2-thienyl) methyl) phosphonium chloride. Phytopathology, 66:106-110. Esentepe, M., 1979. Adana ve Antalya illerinde pamuklarda görülen solgunluk hastalığının etmeni, yayılışı, kesafeti ve zarar derecesi ile ekolojisi üzerinde araştırmalar. Bölge Zirai Mücadele AE araştırma eserleri seri No.32, İzmir.Galanopoulo,S., 2006. http://www,Ressources, ciheam. org./om/pdf/s14/CI01190.Gencer, O., M., Mert, Ş., Kurt, 2001. Bazı Pamuk Hat ve Çeşitlerinin (Gossypium hirsutum L.) solgunluk hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) tepkisi ile bunların tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, S.193-197, Tekirdağ.Godoy, A., G., Palomo, and C., Garcia, 1995. Performance of New Cotton Cultivars on Verticillium dahliae Kleb. Infested Soils at the Comarca Lagunera. Mexico Proceedings Beltwide Cotton Conference, 498-500, Tennis.Güldür, M. E., ve O., Çopur, 2001. Pamuk Solgunluk Hastalığı Etmeni (V. dahliae Kleb.)’ne Karşı Bazı Pamuk Çeşitlerinin Bulaşıklık Oranlarının belirlenmesi. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim, 219-224, Şanlıurfa.Hutmacher, B., S., R., Wright, D., Vargas, B., Munk, R.M., Marsh, Davis, and S., Ball, 2005. Field Check.University of California Cooperative Extension. Cotton info, ucdavis.edu./ımages/filed 520 check.İyriboz, N., 1941. Mahsul Hastalıkları. Ziraat Vekaleti Neşriyatı Umum No:237.Karaca, İ., A., Karcılıoğlu, and S., Ceylan, 1971. Wilt Disease of Cotton in The Ege Region of Turkey. J. Turkish Phytopath., 5-49 s.Karman, M., 1971. Bitki Koruma ve Araştırmalarında Genel Bilgiler, Denemelerin Kuruluşu ve Değerlendirme Esasları. Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Mesleki Kitaplar Serisi, 1971. Kaymak, F., 1972. Pamuk Hastalıkları, Zararlıları ve Mücadele Yolları. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın No. 7, 48 s.Kechagia, O. E., and F. P., Xanthopoulos, 1998. Degree of Verticillium Wilt Infestation and the Relative Damage in Fibre Quality Parameters. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 336, Athens-Greece.Khalida, A., S. H., Michail, and A. M., Tarabeih, 1983. Testing Certain Cotton Cultivars for Resistance Against Verticillium dahliae by using the Soil ınoculation Method. Dep. Plant Protection, College agriculture and Forestry, Musul. Univ., ham man al-Alil, Jurnal of Agricultural Science, 1:1 149-156.Korkmaz, H.Y., 2005. Pamuk Solgunluk Hastalığı Etmeni Verticillium dahliae Kleb. izolatlarının morfolojik ve Patolojik Özellikleri ve Bazı Pamuk Çeşitlerinin Hastalığa Tepkisi. K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.Mert, M., Ş., Kurt, ve O., Gencer, 2001. Bazı Pamuk hat ve Çeşitlerinin (Gossypium hirsutum L.) Solgunluk Hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) tepkisi ile Bunların Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, 193-197, Tekirdağ.Moshirabadi, H., M., Janlou, and A., Gajar, 2000. The Study of Verticillium Wilt In Preliminary Variety Trials and Common Variey Trials. The Interregional Cooperative Research Network on Cotton, A Joint Workshop and Meeting of the All Working Groups, 20-24 September, 99-100, Adana-TURKEY.Nemli, T., 2003. Pamuk Hastalıkları ve Savaşım Yöntemleri. Pamukta Eğitim Semineri, 14-17 Ekim, 103-111, İzmir.Pegg, G.F., 1984. The Impact of Verticillium Diseases in Agriculture. Phytopath. Mediterr., 23:176-192.Sağır, A., F., Tatlı, ve B., Gürkan, 1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Hastalıklar Üzerinde Çalışmalar. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan, S. 5-9, Şanlıurfa.Sağır, A., ve F., Tatlı, 1995. Pamuk Solgunluk Hastalığı etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)'ne karşı pamuk çeşitlerinin duyarlılıklarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Ankara.Sağır, A., ve Başbağ, S., 2002. Determination of the effect of Wilt Disease caused by Verticillium dahliae Kleb. On some Physiological and Technological Properties in Cotton. Turkish Phytopathology, Vol:31, No;1, 1-8.Sezgin, E., 1985. “Pamuk Solgunluk Hastalığı ile Savaşımda Kültürel İşlemlerin Önemi”. Yıllık 3 (3):23-31.Şimşek, M., ve A., Şahin, 1980. Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına Mukavemetlerinin Tespiti. NBPAE Müdürlüğü Proje ve Sonuçları.Watkins, G.M., 1981. Compendium Of Coton Diseases. Published by The American Phytopathological Society, 41-44 pp. Wilhelm, S.H., 1974. Resistance to Verticillium wilt in cotton: source. techniques of identification, inheritance trends. Phytopathology, 64:924-931.Yelin, D., and K., Erşan, 1985. A Research on Yield and Some Technological Characters and Sensivity of Cotton Varieties (G. hirsutum L.) to V. dahliae Kleb. in Kahramanmaraş. J. T. Phytopathlogy, 14: S:96.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS