Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ege Bölgesinde Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinin Makineli Hasata Uygunluklarına Ilişkin Önemli Bazı Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Determination of Machine Harvest Appropriateness of Fiber Quality Characteristics of Some Cotton (Gossypium hirsutum L.) Varieties in Aegean Region

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: SIMSEK, M. Koray (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: I BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 297-302


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Pamuk, Hasat, Makineli Hasat
Cotton, Harvest, Harvest byMachine
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Ülkemizde ve bölgemizde elle pamuk hasady maliyeti son yyllarda artyº göstererek toplam pamuk üretimmaliyetinin % 20-30?una ulaºmyºtyr. Elle toplama maliyetindeki artyº ve iºçi temin etmede yaºanan zorluklarnedeniyle makineli pamuk hasady ciddi olarak gündeme gelmiºtir. Bölgemizde yetiºtirilen pamuk çeºitlerininmakineli hasada uygunluklarynyn belirlenmesi amacyyla bu çalyºma 2003-2004 yyllarynda yapylmyºtyr. Buçalyºmada; makineli hasadyn, çeºitlerin lif teknolojik özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmyºtyr.Çalyºmada materyal olarak Nazilli 84-S, ªahin 2000, Gürel Bey, SG 125, Carmen, Delta Opal çeºitleri ile STN8A hatty kullanylmyºtyr. Deneme, Büyük Menderes havzasynda Söke ovasynda çiftçi tarlasynda iki yyl süre ileyürütülmüºtür. Denemede Case marka 5 syraly pamuk hasat makinesi kullanylmyºtyr. Deneme split plot denemedesenine göre syra arasy 76 cm, syra üzeri 20 cm, 6 syraly, 110 m uzunlu?unda 4 tekerrürlü olarak kurulmuºtur.Makineli hasat parsellerinin 100 m uzunlu?undaki 5 syrasy hasat edilmiºtir. Elle hasat parselleri 12 muzunlu?unda 6 syraly olarak kurulmuº ve 10 m uzunlu?undaki 4 syrasy hasat edilmiºtir. Hasat, makineli hasatparsellerinde 1 defada, elle hasat parsellerinde ise 2 defada yapylmyºtyr. Makineli hasat parsellerine, kozalaryn%60-70?i açty?ynda defoliant uygulanmyºtyr. Ystatistiki analizler TARYST istatistik paket programy yardymyylayapylmyºtyr. Çalyºmada; Lif uzunlu?u (mm), Lif inceli?i (mic.), Lif mukavemeti (g/tex), ve Nep içeri?i özellikleriaçysyndan çeºitler arasynda farklylyk oldu?u tespit edilmiºtir. Yabancy madde sayysy ve Nep içeri?i özellikleriyönünden hasat ºeklinin önemli oldu?u tespit edilmiºtir.
The cost of cotton harvest by hand in our region and country has risen recently and reaches to the 20-30% oftotal cost of cotton production. Because of the increase in the cost of picking up by hand and the difficulties inproviding employers, cotton harvest by machine has gained importance. This study was carried out to determineof appropriateness of the cotton varieties to the harvest by machine for our region in 2003-2004. In this study,finding out the effect of harvest by machine on the leaf technological characteristics of the species has beenaimed. As a material Nazilli 84-S, ªahin 2000, Gürel Bey, SG 125, Carmen, Delta Opal varieties and STN 8Apure line have been used. The experiment has been carried out in Büyük Menderes river-basin, Söke in farmerfield per two years. In this experiment a cotton harvest machine with 5 rows whose brand is Case has been used.Field trials were conducted in split plot experiment design with four replications. Each plot was comprised of 5rows, each 110 m long and 76 cm apart from each other and plants were separated 20 cm from each other on arow. Machine picking have been performed on 5 rows in 100m length. Hand picking parcels have beencomprised of 6 rows, each 12m long and 4 rows of them which are 10m in length have been harvested. Theharvest is done at once time in parcels of harvest by machine and two times in parcels of harvest by hand.Defoliant has been applied in parcels of harvest by machine in 60-70% of boll opening period. Statisticalanalyses have been examined with the help of TARIST statistical package program. In this study, it has beenfound out that there are differences between species in the properties of fiber length (mm), fiber fineness (mic),fiber strength, (g/tex), and Nep. It has also been found out that the way in which the harvest has been carried outis important from the aspects of the number of trash content and Nep.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Açykgöz, N., M.E. Akkaº, A. Moghaddam ve K. Özcan, 1994. Tarist: PC?ler Yçin Veri Tabany EsaslyTürkçe Ystatistik Paketi. Tarla Bitkileri Kongresi, Bitki Islahy Bildirileri, 25-29 Nisan 1994,Bornova, 264-267.Chaudhry, M.R., 1997. Harvesting and Ginning of Cotton in The World, Beltwide Cotton Conferance,1617-1618.DYE, 1998 Tarymsal Yapy ve Üretim 1996. Devlet Ystatistik Enstitüsü Yayynlary, Devlet YstatistikEnstitüsü Matbaasy, AnkaraEvcim, Ü., Öz, E., 1997. Farkly Pamuk Çeºitlerinin Makineli Hasadynda Kantitatif PerformansynBelirlenmesi. Tarymsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitaby: 790/797. 17-19 Eylül,Tokat.Evcim, Ü.,1999. Cost Analysis of Mechanical Cotton Picking 7th International Congress OnAgricultural Mechanisation And Energy Yn Agriculture. Proceedings: 508-512. 26-27 May,Adana.Iºyk, A., 1990. Pamukta Makineli Hasada Uygun Bitki Sykly?ynyn Belirlenmesi Üzerinde Bir Araºtyrma.Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (2):113-123. Adana.Iºyk, A., 1991. Türkiye?de Çyrçyr Fabrikalarynyn Durumu ve Sorunlary. 1991 Sanayi Kongresi TarymsalSanayiler Sektör Raporu. TMMOBMMO Yayyn No:149/6.S. 47-58. 9-13 Aralyk, Ankara.Iºyk, A., 1996. Makineli Pamuk Hasady Ve Türkiye Gelece?i. Çukurova Üniversitesi Ziraat FakültesiDekanly?y Yayyn No: 112 AdanaIºyk., A., Sabancy, A., 1990. IH-422 Ve B-2.4 Pamuk Toplama Makinelerinin Yº BaºarylarynynBelirlenmesi Üzerinde Bir Araºtyrma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (3):25-40 Adana.ªenel, M., 1967. Çukurova?da Yetiºtirilen ve Pamuk Araºtyrma Enstitüsünde Denemeleri YapylanPamuk Çeºitleri. Bölge Pamuk Araºtyrma Enstitüsü Yayynlary. No:10, Adana.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAçykgöz, N., M.E. Akkaº, A. Moghaddam ve K. Özcan, 1994. Tarist: PC?ler Yçin Veri Tabany EsaslyTürkçe Ystatistik Paketi. Tarla Bitkileri Kongresi, Bitki Islahy Bildirileri, 25-29 Nisan 1994,Bornova, 264-267.Chaudhry, M.R., 1997. Harvesting and Ginning of Cotton in The World, Beltwide Cotton Conferance,1617-1618.DYE, 1998 Tarymsal Yapy ve Üretim 1996. Devlet Ystatistik Enstitüsü Yayynlary, Devlet YstatistikEnstitüsü Matbaasy, AnkaraEvcim, Ü., Öz, E., 1997. Farkly Pamuk Çeºitlerinin Makineli Hasadynda Kantitatif PerformansynBelirlenmesi. Tarymsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitaby: 790/797. 17-19 Eylül,Tokat.Evcim, Ü.,1999. Cost Analysis of Mechanical Cotton Picking 7th International Congress OnAgricultural Mechanisation And Energy Yn Agriculture. Proceedings: 508-512. 26-27 May,Adana.Iºyk, A., 1990. Pamukta Makineli Hasada Uygun Bitki Sykly?ynyn Belirlenmesi Üzerinde Bir Araºtyrma.Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (2):113-123. Adana.Iºyk, A., 1991. Türkiye?de Çyrçyr Fabrikalarynyn Durumu ve Sorunlary. 1991 Sanayi Kongresi TarymsalSanayiler Sektör Raporu. TMMOBMMO Yayyn No:149/6.S. 47-58. 9-13 Aralyk, Ankara.Iºyk, A., 1996. Makineli Pamuk Hasady Ve Türkiye Gelece?i. Çukurova Üniversitesi Ziraat FakültesiDekanly?y Yayyn No: 112 AdanaIºyk., A., Sabancy, A., 1990. IH-422 Ve B-2.4 Pamuk Toplama Makinelerinin Yº BaºarylarynynBelirlenmesi Üzerinde Bir Araºtyrma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (3):25-40 Adana.ªenel, M., 1967. Çukurova?da Yetiºtirilen ve Pamuk Araºtyrma Enstitüsünde Denemeleri YapylanPamuk Çeºitleri. Bölge Pamuk Araºtyrma Enstitüsü Yayynlary. No:10, Adana.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS