Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yem Bitkisi Türlerinin Kültüre Alınma Olanakları -III- (Onobrychis sativa L. ) Toplama Çalışmaları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Possibilities Into Culture of Fodder Cropps Specieses -III- (Onobrychis sativa L.) Sainfoin Collecting Studies

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/5/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/5/314.doc


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Erzurum BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: Bildiriler 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 361-365


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Yem bitkisi- Korunga
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Doğu Anadolu bölgesinde aşırı baskıya maruz kalarak erozyona açık alanlar haline gelmekte olan meralarımızın bu baskıdan kurtarılarak ıslah edilmesinin yanında tabii vejetasyonda bulunan arzulanan yem bitkilerinin tohumlarının toplanıp, muhafaza edilmeleri, bu türlerin etkili bir şekilde çoğaltılma yoluna gidilmesi ve bazı özelliklerinin geliştirilerek hem bölge meralarının ıslahında kullanılacak çeşitler, hem de mevcut kaliteli kaba yem açığının kapatılması amacıyla yeni çeşitlerin ıslahına yönelik çalışmalara kaynak oluşturması amaçlanmış olup, bu çalışmada ; toplanan bitkilerin morfolojik, fenolojik ve tarımsal özelliklerine ait gözlemler alınarak Kümeleme analizi yapılmıştır. Toplanan örnekler Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünce ileri ıslah programlarına aktarılmıştır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Korunganın karakterizasyon amacıyla toplanması
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESLiteratür 1- Tahtacıoğlu.L., A.Mermer., C.Aygün., 1997. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi. 22-25 Eylül. Samsun.2- Anonim 2002. Tarımsal Yapı Üretim (DİE) 3- Tan.M., Y.Serin.,1998. Doğu Anadolu Tarım Kongresi. 14-18 Eylül Erzurum. 4- Kışlalıoğlu. M., Berkes. F., 1985. Türkiye'nin Çevre Sorunları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını5- Negri.V., F.Veronesi., M. Felcinelli. 1987. Agraria Genetica. Perugia, Borgo XX Guignon . 74, 41: 1,25-41 06100 Perugia,İtalya6- Rubtsov. MI., AG. Yartiev. 1976. Sb.Nauch,Rabot, VNII Kormov.No:13,72-757- Negri.V., Cenci. CA. 1988, Istituto di Miglioramento Genetico e Produzione Dele Sementi, Univ.Degli Stud Torino, Willdenowia. 17: 1-2,19-31. Turin, İtalya.8- Voronkova.NA.,1985. Selektsiya semenovodstvo mnogoletnikh trav. 74-80. Stavropol. USSR 9- Hycka Maruniak.M.,1975. Anales Del Instituto Botanica A.J.Cavanilles. Estyacion Experimental de Aula Dei, 32:2, continuacion,1385-1396; Zaragoza, Spain. 10- Michelena. A., M.Hycka.,1988. İnvestigacion Agraria,Produccion Proteccion Vegetales. 3: 3, 283-290; Dep.Produccion Vegetal, ETSİA de Lerida 25006, Spain. 11- Albayrak.S., H. Ekiz.(2004). Bazı Çok Yıllık Yem Bitkilerinde Kuru Ot Verimi ile İlişkili Karakterlerin Korelasyon ve Path Analizi ile Saptanması. 2004, 10 (3) 250-257 http://www.agri.ankara.edu.tr/tarimbilimleri/cilt103.htm#karabas12- Karagöz. A., N. Pilanalı., A.Horan., E.Karakurt., T.Alişan., G.Sağlam., H.K.Fırıncıoğlu 2001 Orta Anadolu Meralarından Toplanan Bazı Önemli Mera Bitkilerinin Karakterizasyonu, Değerlendirmesi Ve Muhafazası Çalışması. Yayınlanmamış sonuç raporu, 2001. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü" Ankara.13- Tükel.T., T.Sağlamtimur., H.Gülcan., V.Tansı., H.Baytekin.1993. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yem bitkileri Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. http://www.gap.gov.tr/Turkish/Tarim/Tarastir/adapt.html.14- Bakoğlu, A., A. Koç, H.İ. Erkovan ve A. Özaslan, 1999. Erzurum Yöresi Meralarında Bulunan Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.)'nın Bazı Özellikleri. Türkiye 3. Tarla Bitk. Kong., 15-18 Kasım 1999, Adana, 3, 251-255. 15- Manga.İ., Z.Acar., İ.Ayan. 1995. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı(Baklagil Yem Bitkileri) Samsun. 16- Açıkgöz.E., 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi .Tarla Bitkileri Bölümü. 17- Alibegoviç. Grbic.S.,1988. Radovi Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta 36: 40, 55-78: 10 ref. Sarajevo, Yugoslavia. 18- Ditterline. RL.,1974. Dissertation Abstracts İnternational B. 34: 11, 5286B-5287B Bozeman, USA. 19- Uzik.M.,1973. Vedevke Prace Vyskumneho Ustava Rastlinnej Vyroby-v-Piestanoch. 11: 65-73; Piestanoch, Czechoslovakia. 20-Tosun. F., 1973. Çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinin ıslahı.( Hasnon ve Carnahan 1956'dançeviri) Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 21, Ziraat Fakültesi No: 108,Tercüme No: 10.Ankara21- Tokluoğlu. M., 1979. Bazı mera bitkilerinin önemli morfolojik, biyolojik ve tarımsal karakterleriüzerinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay.728. Bilimsel Araştırma veİnceleme 421. Ankara 197922- Açıkgöz. E., 1982. Adi otlak ayrığında (Agropyron cristatum L.) bazı morfolojik ve tarımsal özellikleri ile çiçek biyolojisi üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yay. No: 802, Bilimsel Araştırma inceleme 475.Ankara23- Sağsöz. S., 1974. Diploid İngiliz Çiminden ( Lolium perenne L.) Tetraploid İngiliz Çiminin Elde Edilmesi İmkanları, Bu Bitkilerden Mitoz ve Meioz Kromozomları İle Bazı Morfolojik Özelliklerinin Mukayesesi, Atatürk Üniv. Yay.No: 325, Ziraat Fak. Yay.No: 159, Araştırma Serisi No: 95, Erzurum24- Sağsöz. S., 1982. Diploid ve Tetraploid İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) nin Ot Verimleri ve Tohum Tutma Oranları Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma. Atatürk Üniv.Ziraat Fak. Ziraat Dergisi, 13(3-4):33-46, Erzurum


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS