Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bitkilerin Azot Kullanma Etkinliğini Artırmada Mevsim İçi Azotlu Gübre Yönetiminin Önemi.

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Important of In-Season Nitrogenous Fertilizer Management in the Increasing of Nitrogen Use Activity of the Plants

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Onder, Oguz (Author), Savasli, Erdinc (Author), Cekic, Cemal (Author), Dayioglu, Ramis (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 4 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 83-91


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Bugday, mevsim içi azotlu gübre yönetim sistemi, spektral
Wheat, in-season nitrogen fertilizer management system, spectral
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bugday bitkisinin azotlu gübre ihtiyacının mevsim ve uygulama kosullarınabaglı olarak verim düzeyleri ve topragın azot birikimi tarafından belirlendigibilinmektedir. Yıllar ve yerler arasındaki dalgalanmaların neden oldugu azotgereksinimi farklılıklarına karsı önlem olarak gelistirilen Mevsim İçi Azotlu GübreYönetim Sistemleri giderek yaygınlasmaktadır. Ancak bu konuda tavsiyelere öncelikolarak kalibrasyon çalısmalarının yapılması gerekmektedir. 2006-2007 ekim yılındaEskisehir’deki Anadolu Tarımsal Arastırma Enstitüsü arazisinde gerçeklestirilen buçalısmada, sulanır kosullarda Konya2002 ve Bezostaya1 çesitlerinin azotlu gübrelemeyeverdikleri karsılıklar mevsim içi spektral yansıma okumalarından hesaplanan vejetasyonindeksleri ve Mevsim İçi Verim Tahmini yöntemiyle belirlenmeye çalısılmıstır. TesadüfBloklarında Faktöriyel deneme deseninde ve 4 tekerrürlü olarak yürütülen denemede 0,5, 10, 15 ve 20 kg N/da seviyeleri karsılastırılmıstır. Zadoks 24 (kardeslenme), Zadoks30 (sapa kalkma baslangıcı) ve Zadoks 31 ( sapa kalkma 1 bogumlu dönem) olmaküzere 3 dönemde alınan NDVI indeks degerlerinden hesaplanan vejetasyon indeksinedayalı Karsılık İndeksi degerlerinin, hasatta verim açısından elde olunan gerçek karsılıkindeksleriyle arasındaki korelasyon çalısması, Zadoks 30 ve 31 dönemlerinde yapılanokumaların verim degerleriyle daha yüksek korelasyon katsayıları verdigini, ancakZadoks 24 okumalarının da istatistiksel önemli korelasyon verdigini göstermistir. Dahayüksek verim potansiyeline sahip olan Konya2002 beklenecegi üzere daha yüksek azotseviyelerine karsılık verirken, Bezostaya1 çesidinin vejetasyon indeks degerleri hasatsonu verim degerleriyle daha uyumlu bulunmustur. Bir TUBİTAK projesi kapsamındasürdürülen denemelerin ön çalısması niteligindeki bu arastırma, Mevsim İçi AzotluGübre Yönetim Sistemlerinin ülkemizde de yeterli çalısma yapılıp güvenilir kalibrasyondenklemleri elde olunması kosuluyla kullanılabilir olduguna dair umut vermistir.
It is known that nitrogen fertilizer requirement of wheat plant is determined bysoil nitrogen supply and yield levels depending on environmental conditions andcultural practices applied. In-season nitrogen fertilizer management systems, which havebeen developed against differences in nitrogen requirement among years and locations,have gained popularity in recent years. This system requires establishment of calibrationequations prior to recommendations. This study was conducted at AnatolianAgricultural Research Institute in Eskisehir, in 2006-2007 growing season. In the study,responses of Bezostaya1 and Konya2002 bread wheat cultivars to nitrogen fertilizationunder irrigated conditions were compared with vegetation indices based on spectralreflection and In- Season Estimated Yield values calculated from these indices. The experimental layout was a 2 factor factorial in randomized complete block design with 4replications. 0, 5, 10, 15 and 20 kg N/da nitrogen rates were used. Vegetation indices(NDVI) were obtained at growth stages Zadoks 24 (tillering), Zadoks 30 (pseudo stemelongation) and Zadoks 31 (stem elongation). The corelation study among these indicesand actual yield responses revealed higher corelation coefficients among NDVI responseindex values and response indeks at harvest when NDVI indices were obtained at stemelongation than at tillering. Konya2002, a higher yielding newer cultivar, showed higherresponse to nitrogen fertilization but yield responses of Bezostaya1 was in greateraccordance with in-season estimations. This was a preliminary study of a TUBITAKfunded project and it gave promising results showing that this new system can beadapted in the region after reliable calibration equations are developed in time.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Bu bildiri, TÜBİTAK-KAMAG tarafından desteklenen 106G111 nolu projekapsamında yapılan arastıma sonuçlarından hazırlanmıstır. Söz konusu projenin ülkemiziçin gerekliligine inanarak müsteri olan Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı ve TarımsalArastırmalar Genel Müdürlügüne ve destekleyen TÜBİTAK’a bütün proje ekibi olaraktesekkür ederiz.
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Aparicio, N., D. Villegas, J. Casadesu´ s, J.L. Araus, and C. Royo. 2000. Spectralvegetation indices as nondestructive tools for determining durum wheat yield.Agron. J. 92:83–91.Aparicio, N., D. Villegas, J.L. Araus, J. Casadesus, and C. Royo. 2002. Relationshipbetween growth traits and spectral vegetation indices in durum wheat. Crop Sci.42:1547–1555.Cassman, K.G., Doberman A. and Walters, D.T. 2002. Agroecosystems, nitrogen-useefficiency, and nitrogen management. Ambio 31, 132-140FAO. 1995. World agriculture: towards 2010 an FAO study. Nikos Alexandratos (ed.).Food and Agriculture Organization of the United Nations and John Wily &Sons, West Sussex, England. p. 190FAO. 1996. FAOSTAT. www.fao.org.Gilland, B., 1993. Cereal, nitrogen and population: an assessment of the global trends.Endeavour 17, 84-87.Johnson, G.V., W.R. Raun, and R.W. Mullen. 2000. Nitrogen use efficiency asinfluenced by crop response index. p. 291. In Agronomy abstracts. ASA, CSSA,and SSSA, Madison, WILarge, E.C. 1954. Growth stages in cereals. Plant Pathol. 3:128–129Le Couis, J., Bèghin, D., Heumez, E., Pluchard, P., 2000. Genetic differences fornitrogen uptake and nitrogen utilization efficiencies in winter wheat. EuropeanJournal of Agronomy 12, 163-173. (L114)Mosier, A.R., J.M. Duxbury, J.R. Freeny, O. Heinemeyer, and K. Minami. 1996.Nitrous oxide emissions from agricultural fields: Assessment, Measurement andMitigation. Journal of Plant and Soil Science. Vol. 181. pp. 95-108.Mullen, R. W., Freeman, K. W., Raun, W. R., Johnson, G.V., Stone, M. L. and Solie, J.B. 2003. Identifying an in-season response index and the potential to increasewheat yield with nitrogen. Agronomy Journal 95, 347-351Penuelas, J., J.A. Gamon, K.L. Griffinand, and C.B. Field. 1993. Assessing communitytype, biomass, pigment composition and photosynthetic efficiency of aquaticvegetation from spectral reflectance. Remote Sens. Environ. 46:110–118.Pinter, P.J., R.D. Jackson, S.B. Idso, and R.J. Reginato. 1981. Multi-date spectralreflectance as predictors of yield in water stressed improve wheat and barley.Int. J. Remote Sens. 2:43–48.Raun W.R and G.V. Johnson. 1999. Improving nitrogen use efficiency for cerealproduction. Agron J., 91:357-363.Raun, W.R., Solie, J.B., Johnson, G.V., Stone, M. L., Mullen, R.W., Freeman, K.W.,Thomasson, W.E. and Lukina E.V. 2002. Improving nitrogen use efficiency incereal grain production with optical sensing and variable rate application.Agronomy Journal 94, 815- 820.Smil, V., 1997. Global population and nitrogen cycle. Sci. Am. 277, 76-81.Westfall, D.G., J.L. Havlin, G.W. Hergert, and W.R. Raun. 1996. Nitrogen managementin dryland cropping systems. J. Prod. Agric. 9:192-199.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAparicio, N., D. Villegas, J. Casadesu´ s, J.L. Araus, and C. Royo. 2000. Spectralvegetation indices as nondestructive tools for determining durum wheat yield.Agron. J. 92:83–91.Aparicio, N., D. Villegas, J.L. Araus, J. Casadesus, and C. Royo. 2002. Relationshipbetween growth traits and spectral vegetation indices in durum wheat. Crop Sci.42:1547–1555.Cassman, K.G., Doberman A. and Walters, D.T. 2002. Agroecosystems, nitrogen-useefficiency, and nitrogen management. Ambio 31, 132-140FAO. 1995. World agriculture: towards 2010 an FAO study. Nikos Alexandratos (ed.).Food and Agriculture Organization of the United Nations and John Wily &Sons, West Sussex, England. p. 190FAO. 1996. FAOSTAT. www.fao.org.Gilland, B., 1993. Cereal, nitrogen and population: an assessment of the global trends.Endeavour 17, 84-87.Johnson, G.V., W.R. Raun, and R.W. Mullen. 2000. Nitrogen use efficiency asinfluenced by crop response index. p. 291. In Agronomy abstracts. ASA, CSSA,and SSSA, Madison, WILarge, E.C. 1954. Growth stages in cereals. Plant Pathol. 3:128–129Le Couis, J., Bèghin, D., Heumez, E., Pluchard, P., 2000. Genetic differences fornitrogen uptake and nitrogen utilization efficiencies in winter wheat. EuropeanJournal of Agronomy 12, 163-173. (L114)Mosier, A.R., J.M. Duxbury, J.R. Freeny, O. Heinemeyer, and K. Minami. 1996.Nitrous oxide emissions from agricultural fields: Assessment, Measurement andMitigation. Journal of Plant and Soil Science. Vol. 181. pp. 95-108.Mullen, R. W., Freeman, K. W., Raun, W. R., Johnson, G.V., Stone, M. L. and Solie, J.B. 2003. Identifying an in-season response index and the potential to increasewheat yield with nitrogen. Agronomy Journal 95, 347-351Penuelas, J., J.A. Gamon, K.L. Griffinand, and C.B. Field. 1993. Assessing communitytype, biomass, pigment composition and photosynthetic efficiency of aquaticvegetation from spectral reflectance. Remote Sens. Environ. 46:110–118.Pinter, P.J., R.D. Jackson, S.B. Idso, and R.J. Reginato. 1981. Multi-date spectralreflectance as predictors of yield in water stressed improve wheat and barley.Int. J. Remote Sens. 2:43–48.Raun W.R and G.V. Johnson. 1999. Improving nitrogen use efficiency for cerealproduction. Agron J., 91:357-363.Raun, W.R., Solie, J.B., Johnson, G.V., Stone, M. L., Mullen, R.W., Freeman, K.W.,Thomasson, W.E. and Lukina E.V. 2002. Improving nitrogen use efficiency incereal grain production with optical sensing and variable rate application.Agronomy Journal 94, 815- 820.Smil, V., 1997. Global population and nitrogen cycle. Sci. Am. 277, 76-81.Westfall, D.G., J.L. Havlin, G.W. Hergert, and W.R. Raun. 1996. Nitrogen managementin dryland cropping systems. J. Prod. Agric. 9:192-199.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS